Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (obowiązują od 01.01.2019)

Informujemy, że od 01 stycznia 2019 r. obowiązują znowelizowane Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Szczegóły dotyczące aktulizacji Wytycznych są wskazane w załączniku...

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.1.1 RPO WŁ (27 marca 2018 r.)

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18 w ramach Poddziałania IX.1.1, który ogłoszony został 16 marca 2017 r. Konkurs dotyczy programów służących aktywizacji społeczno-zawodowej osób...

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim II

Raport z badań Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi z 2017 r. przygotowanych z zamysłem kontynuowania problematyki podjętej w 2011 r. Analizie poddano uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim. Oprócz waloru eksploracyjnego, dodatkową zaletą opracowania jest to, że wskutek...

Włókiennictwo przyszłości - analiza rynku pracy w obszarze branży tekstylnej i odzieżowej w województwie łódzkim

Raport z badania, którego celem było zobrazowanie rynku pracy przemysłu tekstylnego i odzieżowego w Łódzkiem, pozwolił na prezentację zaangażowania naszego województwa w rozwój jednej z sześciu inteligentnych specjalizacji regionalnych. Projekt zrealizowano w trzech modułach badawczych. W ramach badania przeprowadzono analizę...

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (obowiązują od 23.08.2017)

Informujemy, że od 23 sierpnia 2017 r. obowiązują znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. ...

Umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 podpisane w grudniu 2016 r.

Przedstawiamy zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w grudniu 2016 r. w ramach konkursu nr  RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 z Poddziałania VIII.2.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   ...

Umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16 podpisane w grudniu 2016 r.

Przedstawiamy zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w grudniu 2016 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16 z Poddziałania IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne"  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   Tytuł projektu ...

Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/16 z Poddziałania IX.1.1

Informujemy o zakończeniu procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/16 z Poddziałania IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. ...

Lista projektów przekazanych do oceny strategicznej w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16

Lista projektów przekazanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 z Poddziałania VIII.3.3  "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT" lp. Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 1 EFS-4220-RPLD.8.3.3-1.0034/16 ...

Wytwórnia Unijnych Pomysłów - folder informacyjny WUP w Łodzi

Zapraszamy do lektury „Wytwórni Unijnych Pomysłów" poświęconej Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Osi VIII i IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zainspirowani podobnymi wydawnictwami redagowanymi przez inne instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy...

Wyświetlanie 1 - 10 z 114 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę