Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu pozakonkursowego RCPS w Łodzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu pozakonkursowego nr RPLD.09.03.02-IP.01-10-001/18  w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.3 „Rozwój...

Rzecznik Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo, chcemy aktywnie włączyć wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem Funduszy Europejskich w naszym regionie w wypracowywanie optymalnych rozwiązań przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla...

Lista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania (16.02.2018 r.)

Nabór nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/17 w ramach Działania VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (15 lutego 2018 r.)

15 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 203/18 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym Opisie...

Informacja w sprawie zmiany terminu rozpoczęcia naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

W związku z trwającymi renegocjacjami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 niezbędne są zmiany w dokumentach wdrożeniowych, dotyczących naborów wniosków o dofinansowanie zaplanowanych na...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17  z Poddziałania IX.2.1 " Usługi społeczne i zdrowotne"   Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny...

Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/17 - Poddziałanie IX.3.1

Informujemy, że zakończył się proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/17 z Poddziałania IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu...

Wyniki konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-004/17 - Poddziałanie IX.1.1

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-004/17 z Poddziałania IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"  Regionalnego...

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17 (wydłużenie terminu)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17 , ogłoszonego w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne", Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób...

Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/17 - Poddziałanie IX.2.1

Informujemy, że zakończył się proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/17 z Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Nie masz pracy? Jesteś osobą w trudnej sytuacji życiowej? Chcesz to zmienić?

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę