Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 (II runda)

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 (II runda) L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota...

Rozpoczęty nabór do III rundy konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 z zakresu aktywizacji zawodowej osób po 29 roku życia.

Przypominamy, że w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy nabór wniosków do III (ostatniej już) rundy konkursu  nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 z zakresu aktywizacji zawodowej osób po 29 roku życia. Nabór będzie trwać od 19 sierpnia...

30 sierpnia 2019 r. zostanie ponownie ogłoszony konkurs na aktywizację społeczno-zawodową osób z obszarów, dla których opracowano programy rewitalizacji

Informujemy, że w dniu 30 sierpnia 2019 r . zostanie ponownie ogłoszony konkurs dotyczący aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pochodzących z obszarów dla których opracowano...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkurs nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/19

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkurs nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/19   L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/19 (II runda)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/19 (II runda)   L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita...

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (8 sierpnia 2019 r.)

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu...

Zakończenie etapu podpisywania umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/18

Informujemy, że WUP w Łodzi zakończył etap  podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/18 z Poddziałania IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym –...

Zakończenie podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18

Lista wszystkich umów o dofinansowanie projektów, podpisanych. w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 z Poddziałania VIII.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Lp. ...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19 ' Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wnioskowana kwota...

Niedługo rusza III runda konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej

Zachęcamy do składania wniosków w ramach III rundy konkursu  RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej. W ramach niniejszej rundy uczestnikami projektu mogą być jedynie mieszkańcy obszarach słabo...

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na aktywizację społeczno-zawodową osób zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3 - 21 sierpnia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie promocyjno-informacyjne dotyczące III rundy konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19. W ramach przedmiotowego naboru można składać wnioski dotyczące aktywizacji społeczno-zawodowej - ...

Roczny Plan Działania na 2019 rok dla Europejskiego Funduszu Społecznego (IX RPO WŁ) - 5 sierpnia 2019 r.

Roczne Plany Działania na rok 2019, zawierają szczegółowe kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WŁ 2014-2020 współfinansowanych z EFS w powiązaniu z konkursami przewidzianymi...

Konsultacje Komisji Europejskiej dot. zatrudnienia osób młodych

Pragniemy zachęcić Państwa do udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej dot. zatrudnienia osób młodych. Konsultacje skierowane są do instytucji zarządzających środkami EFS i YEI, instytucji pośredniczących, beneficjentów,...

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 (obowiązujące od 31 lipca 2019 r.)

31 lipca 2019 r. został opublikowany komunikat w sprawie zmienionych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (30 lipca 2019 r.)

30 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym Opisie Osi...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Nie masz pracy? Jesteś osobą w trudnej sytuacji życiowej? Chcesz to zmienić?

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę