Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Spotkanie informacyjne dla konkursu na aktywizację społeczno-zawodową ZIT (28 kwietnia 2017)

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów specjalizujących się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (4 kwietnia 2017)

W dn. 4 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 403/17 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym...

Lista projektów wybranych do dofinansowania, po pozytywnym rozpatrzeniu protestu po ocenie formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania, po pozytywnym rozpatrzeniu protestu po ocenie formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 z Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach...

Lista projektów wybranych do dofinasowania w konkursie nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 z Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę