Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 w ramach Poddziałania IX.1.1

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 w ramach Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" ogłoszonego...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/17

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/17 z Poddziałania IX.3.1 "Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej"   Lp. Numer kancelaryjny wniosku ...

Spotkanie informacjne dotyczące konkursu na realizację Programu badań przesiewowych słuchu oraz mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego na lata 2018 - 2020 - 15 grudnia 2017

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17 na rozwój rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i...

Spotkanie informacjne dotyczące konkursu na rozwój usług medyczno-opiekuńczych (usługi zdrowotne) - 14 grudnia 2017

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych (usługi zdrowotne...

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER oraz Działania VIII.1 RPO WŁ na lata 2014-2020 (20 grudnia 2017 r.)

Informujemy, iż w dniu 20 grudnia  2017 r., WUP w Łodzi organizuje spotkanie dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy, zainteresowanych realizacją projektów w ramach naboru z Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z...

Spotkanie informacyjne poświęcone aktualnym konkursom w ramach programów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn.  „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 –Poddziałanie – 10.3.2 Programy profilaktyczne...

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok

W dn. 29 listopada 2017 r. mocą Uchwały nr 1622/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (29 listopada 2017)

W dn. 29 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1620/17 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W...

Konkurs Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 - Poddziałanie IX.1.1 (aktywizacja społeczno-zawodowa)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17  w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem...

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 - Poddziałanie IX.2.2 (usługi zdrowotne)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17   w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.2 „Usługi na rzecz...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Nie masz pracy? Jesteś osobą w trudnej sytuacji życiowej? Chcesz to zmienić?

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę