Interpretacje i wyjaśnienia - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Interpretacje i wyjaśnienia

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (obowiązują od 23.08.2017)

Informujemy, że od 23 sierpnia 2017 r. obowiązują znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności...

Lista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania (08.02.2017)

Nabór nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/16 w ramach Działania VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020...

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (obowiązują od 14.10.2016 do 22.08.2017)

Informujemy, że od 14 października 2016 r. obowiązują znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu...

Nieprawidłowości, uchybienia i najczęściej popełniane błędy w projektach RPO WŁ (wg stanu na 30.09.2016 r.)

Informujemy, że w dziale "Realizuję projekt" (zakładka " Kontrola w projekcie ") udostępniliśmy zaktualizowane  wg stanu na 30.09.2016 r.  informacje na temat nieprawidłowości oraz najczęściej występujących...

Materiał dotyczący sposobu pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej

Deaprtament EFS w Ministerstwie Rozwoju przygotował materiał dotyczący sposobu pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które są realizowane w Celu...

Wyjaśnienie IZ dotyczące momentu utworzenia przedsiębiorstwa społecznego oraz zakończenia procesu przekształcania podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne

Przestawiamy wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju dotyczące określenia momentu utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego oraz momentu zakończenia procesu przekształcania podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo...

Nieprawidłowości, uchybienia i najczęściej popełniane błędy w projektach RPO WŁ

Informujemy, że w dziale "Realizuję projekt" (zakładka " Kontrola w projekcie ") udostępniliśmy informacje na temat nieprawidłowości oraz najczęściej występujących błędów i uchybień w realizacji projektów,...

Stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie stosowania art. 190 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Poniżej przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie stosowania art. 190 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), dalej ufp, w kontekście rozliczania wydatków...

Wyjaśnienia dotyczące sytuacji, gdy uczestnikowi projektu zarejestrowanemu jako bezrobotny na wniosek starosty cofnięto status osoby bezrobotnej

Przedstawiamy wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju dotyczące uznania wydatków za kwalifikowalne w projektach pozakonkursowych PUP w przypadku decyzji o wstecznym wyrejestrowaniu danej osoby z rejestru osób bezrobotnych.   W...

Wyjaśnienia dotyczące monitorowania wskaźników

Przedstawiamy wyjaśnienia Ministwestwa Rozwoju w zakresie monitorowania wskaźników dla osi I PO WER.   Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020  ...

Stanowisko w sprawie podlegania osób biernych zawodowo składkom na ubezpieczenie z tytułu świadczeń wypłacanych w projekcie

Przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie podlegania przez osoby bierne zawodowo niezarejestrowane w urzędzie pracy składkom na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz wypadkowe z tytułu świadczeń wypłacanych...

Dokumenty potwierdzające fakt bycia osobą niepełnosprawną

Przekazujemy wyjaśnienie Ministerstwa Rozwoju odnośnie dokumentów potwierdzających fakt bycia osobą niepełnosprawną w kontekście wskaźnika produktu liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie . ...

Uzyskiwanie kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS

Przedstawiamy przygotowaną przez Departament EFS w Ministerstwie Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych aktualizację materiału dotyczącego uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z...

Mechanizm racjonalnych usprawnień w projektach

Przedstawiamy stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa dotyczące stosowania w projektach mechanizmu racjonalnych usprawnień opisanego w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w...

Zalecenia w związku z opóźnieniem wdrożenia dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych

W związku z opóźnieniem implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, przedstawiamy stanowisko Podsekretarza Stanu w...

Najczęściej pojawiające się pytania (i odpowiedzi) związane z kwestią równości szans i niedyskryminacji w projektach 2014-2020

Udostępniamy, przygotowane przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa, zestawienie najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi na temat sposobu wdrażania Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i...

Zasada konkurencyjności i ustawa pzp a wydatki rozliczane metodą uproszczoną

Przedstawiamy interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 w kontekście realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z...

Wymóg dotyczący składania oświadczeń o niekaralności

Przedstawiamy wyjaśnienie Ministerstwa Rozwoju - Instytucji Zarządzającej PO WER, dotyczące obowiązku składania oświadczeń o niekaralności przez personel projektu. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności...

Zamówienia publiczne - poradnik KE

Informujemy, iż Komisja Europejska opracowała dokument pn. "Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach...

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich - termin stosowania od 18.01.2016

W związku z uruchomieniem przez Ministerstwo Rozwoju Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich informujemy, iż terminem od którego beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020...

Wyjaśnienie dot. projektów PUP - zwrot środków uznanych za niekwalifikowalne

Przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zgodnie z którym w projektach pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wszystkie środki uznane za niekwalifikowalne - niezależnie od tego czy stanowią...

Wyjaśnienie dot. trwałości tworzonych miejsc świadczenia usług

Zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 w pkt 18 rozdziału 6.2 oraz pkt 3 rozdziału 6.4, określają...

Kwalifikacje i kompetencje - przypomnienie interpretacji

Z uwagi na wskaźniki obowiązujące w poszczególnych naborach wniosków w ramach Osi Priorytetowej IX  "Włączenie społeczne" np. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje...

Sprostowanie dot. liczby znaków w części III wniosku o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (zał. nr 4 do regulaminów) występuje oczywista pomyłka na stronie 20 dotycząca liczby...

Wyjaśnienia w ramach Poddziałania 9.1.1 (konkurs ...002/15) dotyczące PAI

Wsparcie realizowane w ramach PAI musi odbywać się zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa ta definiuje III profil pomocy oraz instrumenty i usługi przypisane do tego profilu. Nie ma więc...

 Przejdź na górę