Dokumenty - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Dokumenty

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (obowiązują od 21 czerwca 2019 r.)

Informujemy, iż 21 czerwca 2019 r. Minister Rozwoju i Finansów zatwierdził Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 . Wytyczne mają...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (19 czerwca 2019 r.)

19 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 875/19 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym Opisie...

Rozwój przedsiębiorstw i jego wpływ na kształtowanie wynagrodzeń pracowników. Analiza jakościowa w wybranych branżach regionu łódzkiego

Problematyka badania koncentruje się na  wyłonieniu rodzajów działalności gospodarczej, które mają potencjał rozwoju w województwie łódzkim  i spełniają lub mogłyby spełniać w przyszłości oczekiwania płacowe pracujących...

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ z dnia 9 maja 2019 r.

W dn. 9 maja 2019 r. , Uchwałą Nr 4/2019, Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przyjęła aktualizację Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT). Dokument został przekazany...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (24 maja 2019 r.)

24 maja 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym Opisie Osi...

Odpowiedź Urzędu Zamówień Publicznych ws. zasad szacowania wartości zamówień publicznych na realizację szkoleń indywidualnych

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią Urzędu Zamówień Publicznych ws. pisma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące interpretacji przepisów PZP w kontekście zasad szacowania wartości zamówień publicznych...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (28 marca 2019 r.)

W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadzono zmiany m.in. w Opisie poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (w osiach I, II, IV,...

Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności (marzec 2019 r.)

Dokument został opracowany w listopadzie 2012 r. przez Europejską Grupę Ekspertów do spraw przejścia od opieki Instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. Odwołanie do dokumentu znajduje się m.in....

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (28 lutego 2019 r.)

28 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 226/19 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym Opisie...

Analiza społeczno - ekonomiczna województwa łódzkiego (wersja 2 z 2018 r.)

Zapraszamy do lektury "Analizy społeczno – ekonomicznej województwa łódzkiego" opracowanej przez Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Celem analizy jest prezentacja i ocena sytuacji...

Szczegółowy Opis Osi Priotetowych RPO WŁ (6 lutego 2019 r.)

6 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 145/19 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym Opisie...

Definicja i lista wskaźników (25 stycznia 2019 r.)

W dniu 23 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 69/19, w której wprowadził zmiany w zakresie wskaźników stosowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020. Opis zmian do pobrania tutaj . Pełna informacja...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (23 stycznia 2019 r.)

23 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 70/19 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym...

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2019 rok - 28 grudnia 2018 r.

28 grudnia 2018 r. mocą Uchwały nr 1732/18 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na...

Roczny Plan Działania na 2019 rok dla Europejskiego Funduszu Społecznego (Osie VIII i IX RPO WŁ)

Roczne Plany Działania na rok 2019, zawierają szczegółowe kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WŁ 2014-2020 współfinansowanych z EFS w powiązaniu z konkursami przewidzianymi...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (16 listopada 2018 r.)

W dn. 16 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1575/18 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (9 października 2018 r.)

9 października 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1376/18 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (4 września 2018 r.)

4 września 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1242/18 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym Opisie...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (13 sierpnia 2018 r.)

Dnia 13 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1088/18 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W SZOOP RPO...

Rozporządzenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego

Dnia 1 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1465, opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego....

Roczny Plan Działania na 2018 rok dla Europejskiego Funduszu Społecznego (Osie VIII i IX RPO WŁ)

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 oraz zapisami Umowy partnerstwa w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego(EFS) interwencja planowana do realizacji w danym roku jest...

Rozporządzenie Omnibus

Informujemy, że w dniu 2 sierpnia 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego...

Definicja i lista wskaźników (17 lipca 2018 r.)

17 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 1019/18,  w której wprowadził zmiany w zakresie wskaźników stosowanych w Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, II Innowacyjna i...

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (9 lipca 2018 r.)

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych zasad w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w ramach krajowych i regionalnych programów na lata 2014-2020, niezbędnych do monitorowania efektów polityki spójności na poziomie...

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego z dnia 22 czerwca 2018 r.

W dn. 3 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 957/18 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT). Aktualizacja...

 Przejdź na górę