Dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


ZNAJDŹ PROJEKT Z ZAKRESU SZKOLEŃ I STAŻY

Fundacja Uwolnienie

Tytuł projektu Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi
Dla kogo jest projekt? Grupą docelową jest 100 dorosłych (do 64.roku życia) mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi i osób przeniesionych w związku z rewitalizacją korzystających z pomocy społecznej
Co oferuje projekt? 
 • Warsztaty: trening z autoprezentacji, umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności prospołecznych
 • Poradnictwo zawodowe
 • Szkolenie z obsługi komputera
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże
 • Pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji  Łódź
Termin rekrutacji od kwietnia 2018
Dane kontaktowe  Łódź, ul. Inowrocławska 5a, tel. 42 630 36 07

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków

Tytuł projektu RE-START!  Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi
 
Dla kogo jest projekt? Dla 30 dorosłych mieszkańców  i bezdomnych przebywających na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi oraz osoby przeniesione w związku z rewitalizacją korzystających z pomocy społecznej
 
Co oferuje projekt? 
 • Indywidulane doradztwo psychologiczne, prawne, zawodowe oraz z zakresu terapii uzależnień
 • Szkolenia podnoszące kompetencje społeczne
 • Szkolenia z zakresu edukacji finansowej
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże
Miejsce realizacji  Łódź
Termin rekrutacji  marzec 2018
Dane kontaktowe  Łódź, ul. Piotrkowska 41, tel. 42 296 55 87

MIASTO ŁÓDŹ/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Tytuł projektu Aktywna Łódź
Dla kogo jest projekt? W projekcie weźmie udział 70 osób: kobiet i mężczyzn korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
Co oferuje projekt? 
 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Udział w Programie Aktywizacja i Integracja
 • Poradnictwo zawodowe (grupowe i indywidualne)
 • Szkolenia zawodowe
 • Streetworking- działania skierowane głównie do osób bezdomnych
Miejsce realizacji  Łódź
Termin rekrutacji luty 2018-sierpień 2018, styczeń 2019-sierpień 2019
Dane kontaktowe  Łódź, ul.  Kilińskiego 102/102a, 42 632 40 34  

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

Tytuł projektu Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa
Dla kogo jest projekt? Grupą docelową jest 44 mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi i osoby przeniesione w związku z rewitalizacją oraz 30 osób z otoczenia-głównie dzieci, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby pochodzące z rodzin, gdzie występuje nieporadność życiowa, ubóstwo lub/i zagrożenie wykluczeniem społecznym
Co oferuje projekt? 
 • Szkolenie kompetencji i umiejętności społecznych
 • Doskonalenie kompetencji życiowych
 • Szkolenia z obsługi komputera
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Usługi pośrednictwa pracy
Miejsce realizacji  Miasto Łódź
Termin rekrutacji kwiecień 2018-październik 2018
Dane kontaktowe  Łódź, ul. Wólczańska 51, 42 632 44 20

Centrum Praw Kobiet

Tytuł projektu Akcja aktywizacja - szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji
Dla kogo jest projekt? Projekt skierowany jest do 30 kobiet pow. 18. roku życia zamieszkałych na terenie obszaru rewitalizowanego m. Łodzi lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym podopiecznych Centrum Praw Kobiet
Co oferuje projekt? 
 • Indywidualne porady psychologiczne
 • Indywidualne porady prawne
 • Warsztaty psychologiczne
 • Warsztaty z wizażu i usługi fryzjerskie
 • Szkolenia zawodowe
 • Nauka podstaw języka angielskiego
 • Nauka podstaw obsługi komputera
 • Staże/praktyki
 • Pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji  Łódź
Termin rekrutacji marzec i wrzesień 2018
Dane kontaktowe  Łódź, ul. Piotrkowska 115, tel. 42 633 34 11,            e-mail:aktywizacja@cpk.org.pl

Gmina Góra Św. Małgorzaty / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Góra Św. Małgorzaty

Tytuł projektu:   Od zależności do samodzielności

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującymi się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

Co oferuje projekt?: 
 • aktywizacja społecznaj (praca socjalna, wyznaczenie ścieżki reintegracji, warsztaty terapeutyczne, poradnictwo specjalistyczne, terapia uzależnień)
 • aktywizacja edukacyjna (kursy podstaw obsługi komputera i prawa jazdy kat. B)
 • aktywizacji zawodowa (udział w CIS, określenie IPD, szkolenia zawodowe, praktyki i pośrednictwo pracy)
Miejsce realizacji:  powiat łęczycki, Góra św. Małgorzaty

Termin rekrutacji : styczeń-luty 2018 r.

Dane kontaktowe:
Góra Świętej Małgorzaty 44, 99-122 Góra Świętej Małgorzaty                                                                                                                                                    
tel. 24 389 24 00                                                                             
       24 389 24 01                                                              
sekretariat@goraswmalgorzaty.pl                                                                        
www.goraswmalgorzaty.pl                       

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Spółka z o. o.

Tytuł projektu: AKTYWNI NA PRZEKÓR BARIEROM
 
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, z niepełnosprawnością oraz korzystające z PO PŻ.
 
Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo specjalistyczne/psychologiczne
 • trening kompetencji społecznych
 • coaching- wsparcie w osiąganiu celów
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zakończone certyfikacją
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : rekrutacja ciągła
 
Dane kontaktowe:
ul. Brzeźnicka 58, 97-500 Radomsko                                                
tel. 513 182 944                                                                                                                                           
Profil na facebooku
www.mcdk.info.pl/projekty/aktywni-na-przekor-barierom/aktualnosci/

Akustica. Med Krystyna Gdela

Tytuł projektu: Akademia równych szans
 
Dla kogo projekt? 
Osoby zagrozone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z niepełnosprawnościami, w tym z osoby niesłyszące.

Co oferuje projekt?: 
 • treningi umiejętności społecznych
 • usługi doradcze
 • szkolenia z kompetencji kluczowych (praca z komputerem, w sieci, arkusze kalkulacyjne)
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji: miasto Łódź, powiaty łódzki wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński

Termin rekrutacji :
styczeń 2018 - sierpień 2018

Dane kontaktowe:
ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4 lok. 3, Biała Podlaska
tel. 83 343 97 93
www.akusticamed.com

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych

Tytuł projektu:   Równi na starcie II - kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOW nr 3 w Łodzi

Dla kogo projekt? 
Grupa docelowa to podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  nr 3 w Łodzi.

Co oferuje projekt?: 
 • warsztaty umiejętności społecznych
 • profilaktyka uzależnień
 • indywidualny coaching
 • poradnictwo specjalistyczne
 • indywidualne zajęcia wyrównujące
 • indywidualne zajęcia reedukacyjne
 • grupowe warsztaty zawodowe
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : wrzesień 2017 - marzec 2019

Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska  55/ 111, Łódź                                                                                              
tel. 42 633 17 19                                            
      42 209 36 85                                                              
info@inse.pl                                                                   
www.inse.pl                    

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie

Tytuł projektu:   Azymut na zmiany - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi 

Dla kogo projekt? 
Podopieczni TPBA, w wieku18-64 wykluczeni społecznie  z powodu bezdomności i długotrwałego bezrobocia.

Co oferuje projekt?: 
 • konsultacje specjalistyczne  (doradztwo zawodowe, prawnicze, edukację w zakresie zdrowia, edukację dla osób uzależnionych, doradztwo socjalne, pośrednictwo pracy)
 • reintegracja społeczna  (poprawę wizerunku –fryzjer, garderoba, kosmetyki, uczestnictwo w wolontariacie, udział w zajęciach sportowo-kulturalnych, kurs obsługi komputera, wyjazd integracyjny)
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
Miejsce realizacji:  miasto Łódź

Termin rekrutacji :
 • listopad 2017- lipiec 2018
Dane kontaktowe:
ul. Nowe Sady 17, Łódź        
tel. 42 259 27 05
lbratalbert@o2.pl                                                                         
www.tpbalodz.vot.pl   

Paweł Rozmarynowski ARTCOM

Tytuł projektu:   Trampolina sukcesu!

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pochodzące wyłącznie z obszarów wiejskich, pozostające bez zatrudnienia, dla których  został określony III profil, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • pakiet usług podstawowych
 • treningi kompetencji społ.
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • listopad 2017
 • luty - marzec 2018
Dane kontaktowe:
Władysława Reymonta 15/18, Chodzież                     

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   Nowe rozdanie

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pochodzące wyłącznie z obszarów wiejskich, pozostające bez zatrudnienia, dla których  został określony III profil, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • indywidualne  poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • luty- marzec 2018
Dane kontaktowe:
ul. Próchnika 7, Łódź
tel. 534 474 626
m.beczek@eprojekty.info                                                                     
szkolenia@romaniszyn.com.pl

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Tytuł projektu:  Integracja w stronę zatrudnienia!

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby  bezrobotne dla których został określony III profil pomocy.

Co oferuje projekt?
 • aktywizacja społeczna
 • realizacja szkoleń i staży zawodowych
 • realizacja warsztatów i pośrednictwa pracy
 • case management
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • styczeń – marzec 2018
 • czerwiec – sierpień 2018
 • październik – grudzień  2018
Dane kontaktowe:
Al. Tadeusza Kościuszki 80/82 pokój 414, 90-437 Łódź                                                                                                                  
tel. 508 015 422,  91 423 33 11                                                                             
       91 423 97 91                                                              
szczecin@inbit.pl                                                                          
www.inbit.pl

HUMANEO

Tytuł projektu:   niePEŁNOSPRAWNI PEŁNOPRAWNI

Dla kogo projekt? 
Osoby niepełnosprawne powyżej  18 r.ż., zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności (w tym osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnością sprzężoną ,osoby z zaburzeniami psychicznymi).

Co oferuje projekt?: 
 • aktywizacja społeczna
 • aktywizacja zawodowa
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • styczeń – marzec 2018
 • styczeń – marzec 2019
Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska 173 lokal 109, Łódź                                                                                                                                           
ul. 18 547 70 70                                                               
      18 442 05 77                                                               
biuro@humaneo.pl                                                                     
www.humaneo.pl

Fundacja Inicjatyw Społecznych "BARWY ZIEMI"

Tytuł projektu:   Bądź odważny - przełam bariery!

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-67 lata, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo psychologiczne (spotkania indywidualne) i warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych i życiowych (spotkania grupowe)
 • poradnictwo pedagogiczne i rodzinne
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenie zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji
  i kompetencji zawodowych
 • kurs komputerowy o profilu ogólnym
 • staż zawodowy
 • pośrednictwo pracy
 Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : rekrutacja ciągła

Dane kontaktowe:
97-300 Piotrków Tryb., Aleje Armii Krajowej 22a                                                                                                                      
tel. 690 980 060
       81 74 449 74                                                              
poczta@barwyziemi.eu              

Eurodoradztwo Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   NOWA SZANSA - LEPSZE JUTRO!
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.
 
Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb up-ipd
 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
 • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe "szyte na miarę"
 • staże zawodowe
 •  
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : rekrutacja ciągła
 
Dane kontaktowe:
ul. 6-go Sierpnia 5/2, Łódź       
tel. 666-076-929                                                                    
biuro@doradztwoeuropejskie.com                                                                     
www.doradztwoeuropejskie.com

Vivid Consulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Tytuł projektu: NIE! - DLA WYKLUCZENIA
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 
Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo psychologiczne
 • trening umiejętności życiowych
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • kurs komputerowy
 • staż zawodowy
 • pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : rekrutacja ciągła
 
Dane kontaktowe:
97-300 Piotrków Trybunalski, Aleje Armii Krajowej 22a                                                                                                                                     
tel. 603 593 515
niedlawykluczenia@vc.edu.pl
www.vc.edu.pl/nie-dla-wykluczenia

Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS

Tytuł projektu:   NOWY START
 
Dla kogo projekt?
Mieszkańcy  miasta Sieradz zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 
 Co oferuje projekt?: 
 • doradztwo psychologiczne
 • poradnictwo zawodowe grupowe i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • prawo jazdy kat b - aktywizacja edukacyjna
 • szkolenia komputerowe - aktywizacja edukacyjna
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje
 • staż zawodowy
 
Termin rekrutacji : od czerwiec 2017 do luty 2018
 
Dane kontaktowe:
Sieradz, ul. Broniewskiego 19c                                                                                                            
tel. 608 809 711                                                              
biuro@progress-stowarzyszenie.pl                                                            
www.mops.sieradz.eu/page/nowy-start

Humaneo

Tytuł projektu: SPRAWNI NA RYNKU PRACY
 
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności ,powyżej 18 roku życia z województwa łódzkiego.
 
Co oferuje projekt?: 
 • aktywizacja społeczna
 • aktywizacja edukacyjna (szkolenia)
 • aktywizacja zawodowa (warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, staże zawodowe, pośrednictwo pracy)
Termin rekrutacji :
 • marzec - maj 2018
 
Dane kontaktowe:
Al. Piłsudskiego 135C, Łódź                                                                                                                               
tel. 693 161 641
       609 160 916                                                                          
biuro@humaneo.pl       
snrp@humaneo.pl   
www.snrp.pl/warunki.html                                                 
www.humaneo.pl

7 CUBES

Tytuł projektu: Liczysz się Ty!

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy, osoby z niepełnosprawnością.

Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo indywidualne oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • szkolenia z podstaw obsługi komputera i prawo jazdy kat. B
 • doradztwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: miasto Łódź, powiaty łódzki wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński

Termin rekrutacji :
 • styczeń - luty 2018 r.
 • kwiecień - maj 2018 r.
Dane kontaktowe:
ul. Tatrzańska 112 lok. 12, Łódź
tel. 22 465 99 98
wnioski@7cubes.pl

Stowarzyszenie Prorew

Tytuł projektu: Zmiana na lepsze

Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pochodzące wyłącznie z obszarów wiejskich, pozostające bez zatrudnienia, dla których  został określony III profil, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • jobcoaching, indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : ciągła od września 2017 do września 2018

Dane kontaktowe:
Dom Kultury w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5/2, Żarnów
tel.535 839 955                                                                                                                                             
stowarzyszenie.prorew@gmail.com     
k.monska@stowarzyszenieprorew.pl                                                 
www.stowarzyszenieprorew.pl

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu: poMOCNI
 
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami.
 
Co oferuje projekt?: 
 • mentoring,
 • indywidualne poradnictwo,
 • szkolenia/kursy /egzaminy zawodowe,
 • 6 miesięczne staże zawodowe,
 • pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji: powiaty:  miasto Łódź, powiaty: łódzki wschodni, zgierski   
 
Termin rekrutacji : ciągła od stycznia 2018 r.
 
Dane kontaktowe:
Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24                                                               
tel. 42 633 16 55                                                                             
sekretariat@inkubator.org.pl                                                                 
www.inkubator.org.pl 

EURO CONSULTING Wioletta Żybort

Tytuł projektu: Fabryka szans 2

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących  na obszarze woj. łódzkiego, pochodzących wyłącznie z obszarów wiejskich, pozostających bez zatrudnienia dla których został określony III profil w PUP, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?
 • trening kompetencji społecznych
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • pośrednictwo pracy (jobscouting) i staże
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • październik – grudzień 2017
 • maj- czerwiec 2018
Dane kontaktowe:
ul. Mościckiego 38 lok.5, Tomaszów Mazowiecki
tel. 508 088 326                                                                                                
wioletta.zybort@euroconsulting.edu.pl                                                                            
www.euroconsulting.edu.pl

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   Lepsze jutro 2
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz bezrobotne.
 
Co oferuje projekt?: 
 • pakiet usług podstawowych (fizjoterapeuta, dentysta, logopeda, fryzjer, dietetyk)
 • trening kompetencji społecznych
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji: miasto Łódź, powiaty łódzki wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński

 
Termin rekrutacji :
 • listopad 2017 r.
 • luty-marzec 2018 r.
 
Dane kontaktowe:
Piła, Różana Droga 1 A                                            
tel. 534 474 626,
m.beczek@eprojekty.info                                        
www.romaniszyn.com.pl/projekty-ue/

NS Konsulting Sp. z o.o.

Tytuł: AKTYWNI OD DZIŚ! - 2 edycja

Dla kogo projekt?
Osobyi zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne.

Co oferuje projekt?
 • poradnictwo psychologiczne
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • coaching – wsparcie w osiąganiu celu
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczne staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji:
 • styczeń - luty 2018 r.
Dane kontaktowe:
 ul. Skromna 5, Lublin                                                                     
tel. 533 317 655
aktywnioddzis@nskonsulting.pl
www.nskonsulting.pl

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu: Równe szanse

Dla kogo projekt? 

Osoby zagrozone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Co oferuje projekt?: 
 • wsparcie psychologiczne
 • poradnictwo zawodowe
 • warsztaty kompetencji społecznych
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji: miasto Łódź, powiaty łódzki wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński

Termin rekrutacji : rekrutacja ciągła od stycznia 2018 r.

Dane kontaktowe:
ul. Tymienieckiego 22/24, Łódź
tel. 42 633 16 55
sekretariat@inkubator.org.pl
www.inkubator.org.pl

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Tytuł projektu: Akademia Zawodowców

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-65 lat, w tym osoby bezrobotne.

Co oferuje projekt?: 
 • warsztaty społeczno-edukacyjno-zawodowe (prawa konsumenta, długi, budżet domowy, reklamacje, koszty stałe, planowanie zakupów, wydatki, oszczędności, kredyty, chwilówki, pułapka kredytowa, etykieta i savoir vivre, estetyka wyglądu)
 • szkolenia zawodowe (magazynier, kucharz z obsługą sali, przedstawiciel handlowy)
 • staże zawodowe
 • poradnictwo zawodowe, psychologiczne
 • pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: miasto Łódź, powiaty łódzki wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński

Termin rekrutacji :
 • listopad 2017 r. - styczeń 2018 r.
 • marzec - kwiecień 2018 r.
Dane kontaktowe:
ul. Gdańska 11, Łódź
tel. 42 639 95 81
caritas@toya.net.pl
www.caritas.lodz.pl

KŁOS Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Nowy Autorski Program Aktywizacji Zawodowej NAPAZ

Dla kogo projekt? 
Osoby w wieku powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z przyczyny niepełnosprawności,w tym zwłaszcza z powodu choroby psychicznej.

Co oferuje projekt?: 
 • spotkania z psychologiem
 • szkolenia: komunikacja,współpraca w grupie,motywacja do pracy,umiejętność radzenia sobie ze stresem,budowa poczucia własnej wartosci
 • szkolenia zaowodowe
 • staże zawodowe

Miejsce realizacji:  miasto Łódź, powiaty: łódzki wschodni, brzeziński, zgierski, pabianicki

Termin rekrutacji :
 • listopad 2017
 • kwiecień-maj 2018
Dane kontaktowe:
ul. Jedlinowa 42/44, Grotniki
tel. 42 717 63 71
klos@klos.org.pl
www.klos.org.pl

SEMIUS Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Szybka ścieżka włączenia

Dla kogo projekt? 
Osoby w wieku 15 lat i więcej, bierne zawodowo, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.

Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo specjalistyczne - psychologiczne oraz  poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych - coaching
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staż zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  powiat: brzeziński, tomaszowski, opoczyński

Termin rekrutacji : styczeń - czerwiec 2018 r.

Dane kontaktowe:
ul. Nowogrodzka 50/515, Warszawa                                                                                       
tel. 22 666 04 44                                                                             
       22 250 14 95                                                              
wnioski@semius.pl  

Custom Media Group Agnieszka Kędzierska

Tytuł projektu:   Gotowi do pracy

Dla kogo projekt? 
Osoby wieku 15 lat i więcej, bierne zawodowo i bezrobotne niebędące klientami PUP, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

Co oferuje projekt?: 
 • specjalistyczne poradnictwo o charakterze prawnym, rodzinnym i psychol.
 • poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staże
Miejsce realizacji:  powiaty: łaski, wieluński

Termin rekrutacji :
 • styczeń 2018
 • lipiec 2018
Dane kontaktowe:
ul. Racławicka 42/70, Warszawa                                                                                                      
el. 22 465 99 47                                                                             
       22 465 93 30                                                              
projekty@custommedia.pl       

EDUKACJA Waldemar Lewkowicz

Tytuł projektu:   Sukces zależy od Ciebie

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub  z niepełnosprawnością sprzężoną  oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Co oferuje projekt?: 
 • trening kompetencji  i umiejętności społecznych
 • poradnictwo psycholog. i zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :  ciągła

Dane kontaktowe:
ul. 6 Sierpnia 5/2, Łódź
tel. 692 571 606
biuro@edukacja-lodz.pl
www. edukacja-lodz.pl  

Stowarzyszenie PROREW

Tytuł projektu:   AKTYWIZACJA W STRONĘ ZATRUDNIENIA
 
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami.
 
Co oferuje projekt?: 
 • mentoring
 • treningi kompetencji społecznych
 • poradnictwo indywidualne
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji :
 • ciągła
Dane kontaktowe:
ul. Opoczyńska 5 pok. 2, Żarnów                                                          
tel. 574 108 920                                                                                                                             
biuro@aktywnimy.pl                                                       
www.aktywnimy.pl

Fundacja AKME

Tytuł projektu: STREFA AKTYWIZACJI
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem, w tym osoby bierne zawodowo, bezrobotne i z niepełnosprawnościami.
 
Co oferuje projekt?: 
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
 • pakiet usług podstawowych (fryzjer, kosmetyczka, stylista)
 • trening kompetencji społecznych
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : ciągła do 05.2018 r.
 
Dane kontaktowe:
ul. Orla 23/3, 90-317 Łódź                                                                                                                            
Tel. 618 260 007                                                                             
biuro@fundacja-akme.pl                                                                          
www.fundacja-akme.pl       

Fundacja AKME

Tytuł projektu: Najlepsze przed Tobą

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pozostające bez zatrudnienia lub zarejestrowani bezrobotni, dla których został określony III profil pomocy ,w tym osoby z  niepełnosprawnościami w stopniu znacznym/umiarkowanym lub osoby niepełnosprawne intelektualnie lub z niepełnosprawnością sprzężoną lub zaburzeniami psychicznymi.

Co oferuje projekt?: 
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
 • grupowe treningi kompetencji społecznych
 • jobcoaching, indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
od 09.2017 do 09.2018

Dane kontaktowe:
ul. Orla 23/3, Łódź                                                                                                                                      
tel. 618 260 007                                                             
biuro@fundacja-akme.pl                                                                         
www.fundacja-akme.pl                                  

INVENTUM Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Pokonaj wykluczenie!

Dla kogo projekt? 
Osoby powyżej  18 r.ż korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej z powodu bezrobocia  w tym osoby  z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • warsztaty kompetencji społecznych
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • październik-grudzień  2017
 • październik-grudzień 2018
Dane kontaktowe:
ul. Łukowa 18a/5, Łódź                                                                                                                     
tel. 796 419 930                                                                                                                                       
wioletta.krajewska@inventum-global.pl
www.inventum-global.pl

Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje

Tytuł projektu:   Szansa na prace

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-64 lat niepracujące, posiadający min. jedną z niżej wymienionych cech:
• korzystają ze świadczeń MGOPS
• korzystają  z programu POPŻ
• osoby z niepełnosprawnościami (o znacznym  lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawnością sprzężoną, zaburzeniami psychicznymi w tym z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi).

Co oferuje projekt?: 
 • doradztwo specjalistyczne (psycholog, doradca zawodowy, prawnik)
 • szkolenia/kursy zawodowe
 • 7 miesięczne staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • wsparcie osób niepełnosprawnych przez trenera pracy
Miejsce realizacji:  powiat tomaszowski

Termin rekrutacji : 7 stycznia -12 lutego 2018 r.

Dane kontaktowe:
ul. Słowackiego 4, Drzewica                                                                                                                                   
tel. 609 059 292                                                              
budzimynadzieje@wp.pl
www.budzimynadzieje.pl

NCG - New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki

Tytuł projektu:   WACHLARZ MOŻLIWOŚCI
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 
Co oferuje projekt?: 
 • doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
Termin rekrutacji : ciągła od stycznia 2018 r.
 
Dane kontaktowe:
ul. 6 Sierpnia 5, Łódź                                                                                                                                 
tel. 694 711 467                                                                                                                                        
ncg@ncg.com.pl                                                                           
www.ncg.com.pl

Związek Młodzieży Wiejskiej

Tytuł projektu: Nowa perspektywa

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pozostające bez zatrudnienia, dla których  został określony III profil, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?
 • pakiet usług podstawowych np. fryzjer, kosmetyczka, stylista
 • treningi kompetencji społ.
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • listopad 2017
 • luty - marzec 2018
 • czerwiec - lipiec 2018
Dane kontaktowe:
ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź                                                                                                             
tel. 22 826 11 68                                                                                                                                            
katarzyna.smolarska@zmw.pl                                                                              
www.zmw.pl

Fundacja Inkubator

Tytuł: DLA NAS PRZEŁOM
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. kobiety samotnie wychowujące dzieci, osoby bez kwalifikacji zawodowych, po 50 roku życia
Co oferuje projekt?
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne
 • poradnictwo zawodowe
 • warsztaty kompetencji społecznych
 • kursy
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 
Miejsce realizacji: miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski
Termin rekrutacji:
 • wrzesień 2017 – styczeń 2018
Dane kontaktowe:
Łódź, ul. ks. bp. W. Tymienieckiego 22/24                                                                         
tel. 42 633 16 55                                                                              
dlanasprzelom@inkubator.org.pl
www.dlanasprzelom.inkubator.org.pl

Instytut Szkoleniowo- Badawczy Meridium Zbigniew Michalak

Tytuł projektu: Recepta na lepszą przyszłość 2

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pozostające bez zatrudnienia, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • pośrednictwo pracy i staże zawodowe
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • październik 2017
 • styczeń - luty 2018
Dane kontaktowe:
ul. Juliusza Słowackiego 7/9, Piotrków Trybunalski         
tel. 44 647 77 98                                                           
biuro@meridium.org.pl                                                                             
www.meridium.org.pl 

Mobilne Centrum Sukcesu "Twoja przyszłość" Kamilla Buczkowska

Tytuł projektu: Centrum Sukcesu "Twoja przyszłość"

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pochodzących wyłącznie z obszarów wiejskich, pozostające bez zatrudnienia,  dla których  został określony III profil, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • pakiet usług podstawowych
 • treningi kompetencji społ.
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • październik listopad 2017
 • luty - marzec 2018
Dane kontaktowe:
ul. Próchnika 7, Łódź
tel. 506 959 950

Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Krok naprzód

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pochodzące z obszarów wiejskich, pozostające bez zatrudnienia, dla których  został określony III profil, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • wsparcie o charakterze społecznym: wsparcie psychologiczne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • wsparcie o charakterze zawodowym: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia/kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe, staże zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • styczeń 2018
 • kwiecień 2018
 • czerwiec 2018
Dane kontaktowe:        
Pl. Wojewódzki 3, Budynek A III piętro pokój 322, Sieradz                                                                     
tel. 572 722 364
      
512 176 153
jerzy.mol@krajowecentrumpracy.pl                                                           wojciech.kopciuch@krajowecentrumpracy.pl  
www.krajowecentrumpracy.pl/krok-naprzod                                                       

Eurodoradztwo Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   Czas na zmiany - czas na AKTYWIZACJĘ!

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
 • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
 • blok „mój warsztat umiejętności społeczno - zawodowych"
 • szkolenia zawodowe „szyte na miarę"
 • 6-miesięczne staże zawodowe
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : ciągła od stycznia do czerwca 2018r.

Dane kontaktowe:
abpa Antoniego Baraniaka 88 E budynek F, Poznań
biuro@doradztwoeuropejskie.com                                                                     
www.doradztwoeuropejskie.com

Fundacja United Way Polska

Tytuł projektu: Lepsza przyszłość

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pochodzące wyłącznie z obszarów wiejskich, pozostające bez zatrudnienia. Preferowane do objęcia wsparciem będą osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ.

Co oferuje projekt?: 
 • wsparcie o charakterze społecznym (wsparcie psychologiczne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych)
 • wsparcie o charakterze zawodowym: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy szkolenia/kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe, staże zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • październik 2017
 • kwiecień 2018
 • czerwiec 2018
Dane kontaktowe:
ul. Plac Wojewódzki 3, Sieradz, budynek A,
pokój 322                                                                                           
tel. 572 722 364                                                                                                                               
lepszaprzyszlosc@unitedway.pl                                                                   
www.unitedway.pl/lepsza-przyszlosc-dla-bezrobotnych-woj-lodzkie/

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz

Tytuł projektu:   Nowa szansa, lepsze jutro 4

Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pozostające bez zatrudnienia, dla których  został określony III profil, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • jobcoaching, indywidualne  poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • październik 2017
 • luty- marzec 2018
 • sierpień - wrzesień  2018
Dane kontaktowe:
Łódź, ul Skrzetuskiego 1 lok.7                          
tel. 607 764 450                                                              
ake@post.p                                                                    
www.ake-ue.pl                         

Fundacja Możesz Więcej

Tytuł projektu:   Stawiam na rozwój!

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

Co oferuje projekt?: 
 • treningi kompetencji społecznych
 • jobcoaching, indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • październik 2017
 • luty- marzec 2018
 • sierpień- wrzesień  2018
Dane kontaktowe:
ul. Opoczyńska 5, lok. 1,  Żarnów
tel. 533 535 008
duda@mozeszwiecej.org.pl                                                                       
www.mozeszwiecej.org.pl/stawiam-na-rozwoj
 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu:   Szansa na lepsze jutro

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pozostające bez zatrudnienia, dla których  został określony III profil, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo specjalistyczne
 • trening z zakresu umiejętności społecznych
 • kurs obsługi komputera
 • szkolenia zawodowe
 • trening z poszukiwania pracy
 • pośrednictwo pracy
 • staże zawodowe
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • grudzień 2017
 • październik 2018
Dane kontaktowe:
ul. Kościuszki nr 6 lokal 216, Radomsko
tel. 883 662 887

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska

Tytuł projektu:  Wygraj przyszłość! - edycja 2

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Co oferuje projekt?: 
 • pakiet usług podstawowych
 • treningi kompetencji społecznych
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • październik – listopad 2017
 • luty- marzec 2018
Dane kontaktowe:
ul. Staszica 15, Ujście                                                                                                                                  
tel. 794 993 008                                                                                                                             
www.e-cdk.pl                                     

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   Twoja droga do aktywności

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,  osoby  bezrobotne dla których został określony trzeci profil pomocy.

Co oferuje projekt?
 • poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie oraz finansowe
 • warsztaty integracji społeczno-zawodowej
 • szkolenia z podstaw obsługi komputera
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  miasto Łódź,  powiaty:  pabianicki i zgierski

Termin rekrutacji :
 • październik 2017
 • grudzień 2017-styczeń 2018
 • marzec- kwiecień 2018
Dane kontaktowe:
ul. Próchnika 5 Łódź                                                                                                                                                   
tel. 42 639 77 85                                                                             
       42 630 11 47                                                              
biuro@oazis.com.pl                                                     
www.oazis.com.pl      

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu:   Aktywne wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w szczególności osoby bezrobotne  dla których został określony trzeci profil pomocy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby  z niepełnosprawnością  intelektualną i osoby  z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Co oferuje projekt?: 
 • trening kompetencji społecznych i poradnictwo psychologiczne
 • szkolenia ICT zakończone egzaminem zewnętrznym
 • poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staż, pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : ciągła od stycznia do kwietnia 2018

Dane kontaktowe:
ul. Konstytucyjna 42c, Łódź                                                                      
tel. 42 674 44 66                                                                             
       42 674 44 45                                                              
centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl                                                                   
www.ceiron.org.pl                        

Powiat Kutnowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

Tytuł projektu:   Lepsza przyszłość

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Co oferuje projekt?:
 • poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe
 • prawa i uprawnienia służące przywróceniu samodzielności życiowej
 • trening gospodarowania budżetem domowy
 • praca socjalna i usługi asystenckie
 • poradnictwo zawodowe  indywidualne
 • szkolenia zawodowe
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • kurs komputerowy
Miejsce realizacji:  powiat kutnowski

Termin rekrutacji :
 • styczeń - marzec 2018 r.
 • styczeń - marzec 2019 r.
Dane kontaktowe:
ul. Tadeusza Kościuszki  16, Kutno                                                                                                                        
tel. 24 355 47 50                                                                             
       24 352 04 14                                                              
sekretariat@pcprkutno.pl                                                                        
www.pcprkutno.pl                       

Gmina Miasto Zgierz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego w Zgierzu

Tytuł projektu:   Twój wybór - lepsze jutro

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy.

Co oferuje projekt?: 
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • poradnictwo specjalistyczne indywidualne
 • grupowe warsztaty i szkolenie z podstaw obsługi komputera
 • funkcjonowanie cis:
  • doradztwo zawodowe
  • szkolenia zawodowe
  • praktyki zawodowe
  • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  powiat zgierski

Termin rekrutacji :
 • październik- listopad 2017 r.
 • styczeń -luty 2018 r.
Dane kontaktowe:
ul. Długa 56, Zgierz                                                                                                                                      
tel. 42 716 42 13                                                                             
        42 716 65 90                                                                             
sekretariat@mopszgierz.pl                                                                      
www.mopszgierz.pl      

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o.

Tytuł: POWRÓT DO ŻYCIA
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby korzystające ze świadczeń ośrodków pomocy społecznej, długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych, osoby bezdomne
Co oferuje projekt?
 • poradnictwo psychologiczne
 • warsztaty umiejętności interpersonalnych i z zakresu technik poszukiwania pracy
 • kurs komputerowy
 • kurs zawodowy
 • 3 miesięczne staże zawodowe
 
Miejsce realizacji: miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji:
 • ciągła
Dane kontaktowe:
Łódź, ul. Więckowskiego 62                                                                  
tel. 42 630 27 27                                                                        
biuro@oazis.com.pl
www.oazis.com.pl

STOWARZYSZENIE MONAR

Tytuł projektu MOŻESZ
Dla kogo jest projekt? Osoby powyżej 15 roku życia zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, w tym:
 • osoby uzależnione bądź zagrożone uzależnieniem,
 • z niskim wykształceniem,
 • osoby bezrobotne lub podejmujące się prac dorywczych,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Co oferuje projekt? 
 • przygotowanie indywidualnej oferty dla każdego uczestnika,
 • aktywizacja społeczna - opieka indywidualna i grupa wsparcia,
 • aktywizacja zawodowa - opieka doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 • rozwijanie i odkrywanie pasji i zainteresowań jako trening umiejętności społecznych (m.in. trening autoprezentacji i umiejętności komunikacyjnych),
 • warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych (zarządzanie budżetem domowym, zakupy, zdrowe odżywianie, umiejętność gotowania, sprzątania),
 • kursy zawodowe,
 • praktyczna nauka zawodu, 5 miesięczne staże,
 • kursy (nauka uczenia się, kurs prawa jazdy kat. B, kursy komputerowe, kursy językowe).
Miejsce realizacji  województwo łódzkie
Termin rekrutacji
 • marzec - kwiecień 2016
 • sierpień – wrzesień 2016
 • marzec - kwiecień 2017
 • sierpień – wrzesień 2017
 • styczeń - luty 2018
Dane kontaktowe  Ozorków, ul. Żwirki 1a
mozesz.monar@gmail.com
www.mozeszinaczej.pl
tel. 511 865 862

Lista instytucji udzielających wsparcia dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

 Przejdź na górę