Dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


ZNAJDŹ PROJEKT Z ZAKRESU SZKOLEŃ I STAŻY

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

Tytuł projektu: Integracja II

Dla kogo projekt?: klienci MOPS w Tomaszowie Mazowieckim

Co oferuje projekt?: warsztaty i indywidulane porady prawne, warsztaty prozdrowotne, autoprezentacji, psychoterapia indywidualna, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy, program PAI

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, mopstomaszow@poczta.onet.pl,
http://www.mopstm.pl
 

Powiat pabianicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Tytuł projektu: Lepsze jutro

Dla kogo projekt?:  Projekt skierowany jest do os. przebywających i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą w Pabianicach oraz osoby fizyczne, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W pierwszej kolejności wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ., które najbardziej wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, uczące się i ich otoczenie.

Co oferuje projekt?:  -aktywizacja społeczna: praca socjalna, wsparcie psychologa, trening gospodarowania budżetem domowym; -warsztaty: obóz socjoterapeutyczny, -aktywizacja edukacyjna: kurs prawa jazdy kat. B, refundacja kosztów wynajmu mieszkania, akademika, bursy, zakupu podręczników, korepetycje, refundacja czesnego

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, biuro.projektuPCPR@interia.pl,
http://www.powiat.pabianice.pl
 

Powiat pajęczański/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie

Tytuł projektu: Jesteśmy aktywni

Dla kogo projekt?: Projekt obejmuje wsparciem  osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej: będące osobami korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy), zamieszkujących na terenie gminy Koluszki.
Wsparciem objęte są wyłącznie os. pozostające bez zatrudnienia - bierne zawodowo lub bezrobotne o ustalonym III profilu pomocy.
 
Co oferuje projekt?: Działania  w projekcie ukierunkowane są na aktywizację:
 • edukacyjną: korepetycje, zakup wyprawek szkolnych, zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej – dzieci, kurs komputerowy - dorośli
 • społeczną: wsparcie psychologa, wsparcie logopedyczne, warsztaty komunikacji interpersonalnej
Miejsce realizacji: powiat pajęczański

Termin rekrutacji:  kwiecień-maj 2018

Dane kontaktowe: ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno,
 http://www.powiatpajeczno.pl
 
 
 

Gmina Koluszki/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach

Tytuł projektu: Przyszłość w Twoich rękach

Dla kogo projekt?: Projekt obejmuje wsparciem  osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w 1-szej kolejności wymagają aktywizacji społecznej: będące osobami korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy), zamieszkujących na terenie gminy Koluszki.
Wsparciem objęte są wyłącznie os. pozostające bez zatrudnienia- bierne zawodowo lub bezrobotne o ustalonym III profilu pomocy.
 
Co oferuje projekt?: Działania  w projekcie ukierunkowane są na aktywizację:
 • społeczną (praca socjalna, wyznaczenie ścieżki reintegracji, poradnictwo specjalistyczne, trening radzenia sobie z negatywnymi emocjami i stresem, wsparcie arteterapeutyczne),
 • edukacyjną (kursy komputerowe)
 • zawodową (udział w CIS, określenie IPD, szkolenia zawodowe, praktyki i pośrednictwo pracy).
 
Miejsce realizacji: gmina Koluszki

Termin rekrutacji:  marzec 2018, wrzesień 2018, marzec 2019

Dane kontaktowe: ul. 11 Listopada 5, 95-040 Koluszki,
mgops_koluszki@bluenet24.pl
 
 
 

Gmina Miasto Sieradz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

Tytuł projektu: NOWA SZANSA

Dla kogo projekt?:  dla osób z terenu miasta Sieradza zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym  osób z niepełnosprawnościami. W grupie docelowej znajdą się: bezrobotni z III profilu pomocy,  osoby nieaktywne zawodowo (nie zarejestrowane w PUP)

Co oferuje projekt?: realizację działań  z zakresu aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej: 1. Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju. 2. Doradztwo psychologiczne 3. Poradnictwo zawodowe. 4.  Kurs prawa jazdy kat B. 5. Szkolenia komputerowe. 6. Realizację wysokiej jakości szkoleń zawodowych. 7. Realizację 3 lub 6 miesięcznych staży.  

Miejsce realizacji: miasto Sieradz

Termin rekrutacji: od września 2018 do czerwca 2019

Dane kontaktowe: ul. Polna 5, 98-200 Sieradz, mops@sieradz.home.pl, mops.sieradz.eu
 

Gmina Rozprza/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy

Tytuł projektu: Wykorzystaj swój czas

Dla kogo projekt?: Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Rozprza- klientów pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem

Co oferuje projekt?: aktywizację społeczno-zawodową w formie kontraktu socjalnego, warsztaty psychologiczne, poradnictwo prawne, szkolenia zawodowe ( magazynier-kierowca wózka jezdniowego, sprzedawca, kierowca kat. B, kierowca kat. C wraz z kwalifikacja wstępną, spawacz metoda MAG 135 i TIG 141, kurs fryzjerski, kurs komputerowy), wykład „Jak zdrowo żyć?", staże po odbyciu szkoleń

Miejsce realizacji: powiat piotrkowski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe: Al.900-lecia 3, 97-340 Rozprza,
 ug@rozprza.pl,
www.rozprza.pl
 

Powiat Opoczyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

Tytuł projektu: Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim

Dla kogo projekt?: Projekt skierowany jest do dzieci przebywających w pieczy zastępczej. zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszarów miejskich i wiejskich z powiatu opoczyńskiego, dla osób tworzących otoczenie, tj. członków rodzin zastępczych.
 
Co oferuje projekt?:
wsparcie pracownika socjalnego i psychologa, wyjazdowe warsztaty dla dzieci ze zdiagnozowanym FAS i ich rodzin, korepetycje, warsztaty kompetencji społecznych, kurs prawa jazdy kat. B
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:  ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno,
projekt.rpo@pcpropoczno.pl, www.pcpropoczno.pl
 
 

Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse”

Tytuł projektu:   Zależność? Nie! Niezależność? Tak!

Dla kogo projekt?  
Osoby z niepełnosprawnościami powyżej 18 r.ż do 35 lat,  (osoby fiz, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego. Uczestnicy projektu  to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony 3 profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP)
 
Co oferuje projekt?: 
 • Kwalifikacja do projektu,
 • Treningi mieszkaniowe,
 • IPD i szkolenia,
 • Staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie; powiat: brzeziński, łódzki wschodni, zgierski, łowicki

Termin rekrutacji : kwiecień – maj 2018


Dane kontaktowe:
Sikorskiego 42, Głowno                                                                                                      
tel. 42 717 65 42                                                                                                             
prodesse@interia.pl                                                    
www.prodesse.org       

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Tytuł projektu:   SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ

Dla kogo projekt? 

Osoby, które charakteryzować  się będą min.1 cechą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które spełniają kryteria:
-wiek: od 16r.ż,do wieku emerytalnego ,
-z niepełnosprawnościami,  
-status na rynku: pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo ,niezarejestrowane w PUP,
-osoby fizyczne, które uczą się lub zamieszkują w województwie łódzkim.
 
Co oferuje projekt?: 
 • Przygotowanie ON do aktywności- wsparcie motywacyjne INDYWIDUALNE,
 • Przygotowanie 36 osób z niepełnosprawnością do aktywności-wsparcie motywacyjne GRUPOWE,
 • Wsparcie zawodowe (szkolenia)
 • Grupowa aktywizacja zawodowa
 •  Wsparcie zawodowe (staże)
 • Indywidualna aktywizacja zawodowa

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : kwiecień – grudzień 2018

Dane kontaktowe: 
ul. Łowicka 19,Warszawa                                                                                                                                                                    
tel. 22 651 88 03                                                      
      22 651 88 02                                                      
info@far.org.pl                                               
www.far.org.pl

STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI

Tytuł projektu:   W drodze do celu

Dla kogo projekt?  Osoby w  wieku 15 lat i więcej, bezrobotne niebędące klientami PUP, bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy i bierne zawodowo o niskich kwalifikacjach, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkające na obszarach wiejskich.
 
Co oferuje projekt?: 
 • Instrumenty aktywizacji społecznej–praca socjalna
 • Instrumenty aktywizacji społecznej–poradnictwo specjalistyczne-psychologiczne
 • Instrumenty aktywizacji zawodowej–poradnictwo zawodowe
 • Instrumenty aktywizacji zawodowej–kursy i szkolenia zawodowe
 • Instrumenty aktywizacji zawodowej–pośrednictwo pracy
 • Instrumenty aktywizacji zawodowej–staż zawodowy
Miejsce realizacji: województwo łódzkie; powiat: poddębicki, wieluński, bełchatowski
Termin rekrutacji :
 • kwiecień 2018
 • lipiec 2018
 • październik 2018
 • styczeń .2019
Dane kontaktowe: 
Piękna  56a/3, Wrocław                                                                                                    
tel. 691 082 877                                                                                                               
biuro@sawg.pl                                               
www.sawg.pl                                             
 

Fundacja Razem

Tytuł projektu:  Grunt to podstawa
Dla kogo projekt?  Grupa docelowa to  50 osób  niepracujących, w wieku 18-67  tj. osób fizycznych zamieszkałych w województwie łódzkim na terenach wiejskich, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo lub zarejestrowane w PUP wyłącznie z 3 profilu pomocy Minimum 50%to  osoby  niepełnosprawne o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną/osoby z zaburzeniami psychicznymi.
 
Co oferuje projekt?: 
 • Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społecznej,
 • Life and carreer coaching
 • Poradnictwo zawodowe,
 •  Indywidualnie dobrane szkolenia,
 • Pośrednictwo pracy ,
 • Staże - 5 miesięcy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : tryb ciągły od kwietnia – sierpnia 2018


Dane kontaktowe:
6 Sierpnia 5/2, Łódź                                                   
tel. 694 711 467                                                      
      42 298 70 35                                                      
razem@fundacjarazem.org.pl                                                  
www.fundacjarazem.org.pl

EHED Usługi szkoleniowe Eryk Kowcuń

Tytuł projektu:   Akademia aktywności w województwie łódzkim

Dla kogo projekt?  
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony III profil pomocy..
 
Co oferuje projekt?: 
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • trening aktywności zawodowej - identyfikacja potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem IPD(obligatoryjnie),
 • kursy/szkolenia zawodowe;
 • staże zawodowe;
 • pośrednictwo pracy;
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : marzec-grudzień 2018

Dane kontaktowe:
 M. Reja 2/2, Pleszew                                                                                                        
tel. 668 492 757                                                                                                     
kowcun@poczta.onet.pl                                                         
www.ehed.eu                                      

GOS Polska Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   W drodze do aktywności!

Dla kogo projekt?  
Projekt jest skierowany do grup docelowej z obszaru województwa łódzkiego. Grupę docelową w proj. stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby  bezrobotne dla których został określony III profil pomocy . Pr.)
 
Co oferuje projekt?: 
 • Indywidualna Ścieżka Reintegracji dla Uczestników.
 • Aktywizacja społeczna - realizacja warsztatów społecznych i poradnictwa psychologicznego.
 • Aktywizacja zawodowa - realizacja szkoleń i staży zawodowych.
 • Aktywizacja zawodowa - realizacja warsztatów i pośrednictwa pracy.
 • Case Management.
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : kwiecień – wrzesień 2018


Dane kontaktowe:
ul. Królowej Korony Polskiej 24/105, Szczecin                                                                                                       
tel. 91 424 40 72                                                                                                     
kosobucka@gos-polska.pl                                                     
www.gos-polska.pl

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce"

Dla kogo projekt?  
Dzieci i młodzież powyżej 10 lat, która nie ukończyła 18 r.ż., uczących się lub zamieszkujących w obszarze województwa łódzkiego – konkretnie miasta Łodzi. Projekt dedykowany jest dzieciom objętym wsparciem w ramach plecówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 
Co oferuje projekt?
 • Streetworking – w ramach instrumentu aktywizacji społecznej,
 • Warsztaty kompetencji psychospołecznych - w ramach instrumentu aktywizacji społecznej,
 • Życiowe warsztaty umiejętności praktycznych pt. „Akademia życia" – w ramach instrumentu aktywizacji społecznej,
 • Wsparcie edukacyjne pn. „Z edukacją za pan brat" (komponent I – V) – w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej,
 • Wsparcie doradcze – w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej,
 • Wsparcie szkoleniowe – w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej,
 • Wsparcie w postaci asystenta usamodzielnienia - w ramach aktywizacji społecznej.
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie ; m.Łódź

Termin rekrutacji : ciągła od marca 2018


Dane kontaktowe:
Skarbowa 28, Łódź                                                                                                
tel. 42 616 09 69                                                                                                                 
poczta@slyszeserce.org.pl                                                     
www.slyszeserce.org.pl                                               

Andrzej Słaby MODRZEW

Tytuł projektu:   Kowale losu
Dla kogo projekt?  
Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w wieku18-67 lat, niepracujące,  bierne zawodowo  zarejestrowane w PUP z 3 profilem pomocy, osoby niepełnosprawne  w stopniu znacz/umiarkowanym lub niepełnosprawne sprzężone z zaburzeniami psychicznymi. 100% osób z terenów wiejskich.
 
Co oferuje projekt?: 
 • Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społecznej,
 • Wsparcie coachingowe,
 • Specjalistyczne wsparcie doradcze,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Przygotowanie zawodowe dorosłych – etap 1 przygotowanie teoretyczne,
 • Przygotowanie zawodowe dorosłych – etap 2 nauka praktyczna w miejscu pracy,
 • Pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie, powiaty bełchatowski, wieluński, poddębicki 

Termin rekrutacji : tryb ciągły od czerwca do września 2018

Dane kontaktowe:
Przełęcz 8/5, Łódź                                                                                           
tel. 694 711 467                                                      
       42 298 70 35                                                      
andrzej@modrzew.net                                                 
www.modrzew.net

Fundacja Uwolnienie

Tytuł projektu Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi
Dla kogo jest projekt? Grupą docelową jest 100 dorosłych (do 64.roku życia) mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi i osób przeniesionych w związku z rewitalizacją korzystających z pomocy społecznej
Co oferuje projekt? 
 • Warsztaty: trening z autoprezentacji, umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności prospołecznych
 • Poradnictwo zawodowe
 • Szkolenie z obsługi komputera
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże
 • Pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji  Łódź
Termin rekrutacji od kwietnia 2018
Dane kontaktowe  Łódź, ul. Inowrocławska 5a, tel. 42 630 36 07

MIASTO ŁÓDŹ/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Tytuł projektu Aktywna Łódź
Dla kogo jest projekt? W projekcie weźmie udział 70 osób: kobiet i mężczyzn korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
Co oferuje projekt? 
 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Udział w Programie Aktywizacja i Integracja
 • Poradnictwo zawodowe (grupowe i indywidualne)
 • Szkolenia zawodowe
 • Streetworking- działania skierowane głównie do osób bezdomnych
Miejsce realizacji  Łódź
Termin rekrutacji luty 2018-sierpień 2018, styczeń 2019-sierpień 2019
Dane kontaktowe  Łódź, ul.  Kilińskiego 102/102a, 42 632 40 34  

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

Tytuł projektu Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa
Dla kogo jest projekt? Grupą docelową jest 44 mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi i osoby przeniesione w związku z rewitalizacją oraz 30 osób z otoczenia-głównie dzieci, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby pochodzące z rodzin, gdzie występuje nieporadność życiowa, ubóstwo lub/i zagrożenie wykluczeniem społecznym
Co oferuje projekt? 
 • Szkolenie kompetencji i umiejętności społecznych
 • Doskonalenie kompetencji życiowych
 • Szkolenia z obsługi komputera
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Usługi pośrednictwa pracy
Miejsce realizacji  Miasto Łódź
Termin rekrutacji kwiecień 2018-październik 2018
Dane kontaktowe  Łódź, ul. Wólczańska 51, 42 632 44 20

Centrum Praw Kobiet

Tytuł projektu Akcja aktywizacja - szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji
Dla kogo jest projekt? Projekt skierowany jest do 30 kobiet pow. 18. roku życia zamieszkałych na terenie obszaru rewitalizowanego m. Łodzi lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym podopiecznych Centrum Praw Kobiet
Co oferuje projekt? 
 • Indywidualne porady psychologiczne
 • Indywidualne porady prawne
 • Warsztaty psychologiczne
 • Warsztaty z wizażu i usługi fryzjerskie
 • Szkolenia zawodowe
 • Nauka podstaw języka angielskiego
 • Nauka podstaw obsługi komputera
 • Staże/praktyki
 • Pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji  Łódź
Termin rekrutacji marzec i wrzesień 2018
Dane kontaktowe  Łódź, ul. Piotrkowska 115, tel. 42 633 34 11,            e-mail:aktywizacja@cpk.org.pl

Akustica. Med Krystyna Gdela

Tytuł projektu: Akademia równych szans
 
Dla kogo projekt? 
Osoby zagrozone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z niepełnosprawnościami, w tym z osoby niesłyszące.

Co oferuje projekt?: 
 • treningi umiejętności społecznych
 • usługi doradcze
 • szkolenia z kompetencji kluczowych (praca z komputerem, w sieci, arkusze kalkulacyjne)
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji: miasto Łódź, powiaty łódzki wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński

Termin rekrutacji :
styczeń 2018 - sierpień 2018

Dane kontaktowe:
ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4 lok. 3, Biała Podlaska
tel. 83 343 97 93
www.akusticamed.com

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych

Tytuł projektu:   Równi na starcie II - kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOW nr 3 w Łodzi

Dla kogo projekt? 
Grupa docelowa to podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  nr 3 w Łodzi.

Co oferuje projekt?: 
 • warsztaty umiejętności społecznych
 • profilaktyka uzależnień
 • indywidualny coaching
 • poradnictwo specjalistyczne
 • indywidualne zajęcia wyrównujące
 • indywidualne zajęcia reedukacyjne
 • grupowe warsztaty zawodowe
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : wrzesień 2017 - marzec 2019

Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska  55/ 111, Łódź                                                                                              
tel. 42 633 17 19                                            
      42 209 36 85                                                              
info@inse.pl                                                                   
www.inse.pl                    

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie

Tytuł projektu:   Azymut na zmiany - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi 

Dla kogo projekt? 
Podopieczni TPBA, w wieku18-64 wykluczeni społecznie  z powodu bezdomności i długotrwałego bezrobocia.

Co oferuje projekt?: 
 • konsultacje specjalistyczne  (doradztwo zawodowe, prawnicze, edukację w zakresie zdrowia, edukację dla osób uzależnionych, doradztwo socjalne, pośrednictwo pracy)
 • reintegracja społeczna  (poprawę wizerunku –fryzjer, garderoba, kosmetyki, uczestnictwo w wolontariacie, udział w zajęciach sportowo-kulturalnych, kurs obsługi komputera, wyjazd integracyjny)
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
Miejsce realizacji:  miasto Łódź

Termin rekrutacji :
 • listopad 2017- lipiec 2018
Dane kontaktowe:
ul. Nowe Sady 17, Łódź        
tel. 42 259 27 05
lbratalbert@o2.pl                                                                         
www.tpbalodz.vot.pl   

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Tytuł projektu:  Integracja w stronę zatrudnienia!

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby  bezrobotne dla których został określony III profil pomocy.

Co oferuje projekt?
 • aktywizacja społeczna
 • realizacja szkoleń i staży zawodowych
 • realizacja warsztatów i pośrednictwa pracy
 • case management
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • styczeń – marzec 2018
 • czerwiec – sierpień 2018
 • październik – grudzień  2018
Dane kontaktowe:
Al. Tadeusza Kościuszki 80/82 pokój 414, 90-437 Łódź                                                                                                                  
tel. 508 015 422,  91 423 33 11                                                                             
       91 423 97 91                                                              
szczecin@inbit.pl                                                                          
www.inbit.pl

HUMANEO

Tytuł projektu:   niePEŁNOSPRAWNI PEŁNOPRAWNI

Dla kogo projekt? 
Osoby niepełnosprawne powyżej  18 r.ż., zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności (w tym osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnością sprzężoną ,osoby z zaburzeniami psychicznymi).

Co oferuje projekt?: 
 • aktywizacja społeczna
 • aktywizacja zawodowa
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • styczeń – marzec 2018
 • styczeń – marzec 2019
Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska 173 lokal 109, Łódź                                                                                                                                           
ul. 18 547 70 70                                                               
      18 442 05 77                                                               
biuro@humaneo.pl                                                                     
www.humaneo.pl

Fundacja Inicjatyw Społecznych "BARWY ZIEMI"

Tytuł projektu:   Bądź odważny - przełam bariery!

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-67 lata, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo psychologiczne (spotkania indywidualne) i warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych i życiowych (spotkania grupowe)
 • poradnictwo pedagogiczne i rodzinne
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenie zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji
  i kompetencji zawodowych
 • kurs komputerowy o profilu ogólnym
 • staż zawodowy
 • pośrednictwo pracy
 Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : rekrutacja ciągła

Dane kontaktowe:
97-300 Piotrków Tryb., Aleje Armii Krajowej 22a                                                                                                                      
tel. 690 980 060
       81 74 449 74                                                              
poczta@barwyziemi.eu              

Eurodoradztwo Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   NOWA SZANSA - LEPSZE JUTRO!
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.
 
Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb up-ipd
 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
 • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe "szyte na miarę"
 • staże zawodowe
 •  
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : rekrutacja ciągła
 
Dane kontaktowe:
ul. 6-go Sierpnia 5/2, Łódź       
tel. 666-076-929                                                                    
biuro@doradztwoeuropejskie.com                                                                     
www.doradztwoeuropejskie.com

Humaneo

Tytuł projektu: SPRAWNI NA RYNKU PRACY
 
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności ,powyżej 18 roku życia z województwa łódzkiego.
 
Co oferuje projekt?: 
 • aktywizacja społeczna
 • aktywizacja edukacyjna (szkolenia)
 • aktywizacja zawodowa (warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, staże zawodowe, pośrednictwo pracy)
Termin rekrutacji :
 • marzec - maj 2018
 
Dane kontaktowe:
Al. Piłsudskiego 135C, Łódź                                                                                                                               
tel. 693 161 641
       609 160 916                                                                          
biuro@humaneo.pl       
snrp@humaneo.pl   
www.snrp.pl/warunki.html                                                 
www.humaneo.pl

7 CUBES

Tytuł projektu: Liczysz się Ty!

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy, osoby z niepełnosprawnością.

Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo indywidualne oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • szkolenia z podstaw obsługi komputera i prawo jazdy kat. B
 • doradztwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: miasto Łódź, powiaty łódzki wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński

Termin rekrutacji :
 • styczeń - luty 2018 r.
 • kwiecień - maj 2018 r.
Dane kontaktowe:
ul. Tatrzańska 112 lok. 12, Łódź
tel. 22 465 99 98
wnioski@7cubes.pl

Stowarzyszenie Prorew

Tytuł projektu: Zmiana na lepsze

Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pochodzące wyłącznie z obszarów wiejskich, pozostające bez zatrudnienia, dla których  został określony III profil, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • jobcoaching, indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : ciągła od września 2017 do września 2018

Dane kontaktowe:
Dom Kultury w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5/2, Żarnów
tel.535 839 955                                                                                                                                             
stowarzyszenie.prorew@gmail.com     
k.monska@stowarzyszenieprorew.pl                                                 
www.stowarzyszenieprorew.pl

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu: poMOCNI
 
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami.
 
Co oferuje projekt?: 
 • mentoring,
 • indywidualne poradnictwo,
 • szkolenia/kursy /egzaminy zawodowe,
 • 6 miesięczne staże zawodowe,
 • pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji: powiaty:  miasto Łódź, powiaty: łódzki wschodni, zgierski   
 
Termin rekrutacji : ciągła od stycznia 2018 r.
 
Dane kontaktowe:
Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24                                                               
tel. 42 633 16 55                                                                             
sekretariat@inkubator.org.pl                                                                 
www.inkubator.org.pl 

EURO CONSULTING Wioletta Żybort

Tytuł projektu: Fabryka szans 2

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących  na obszarze woj. łódzkiego, pochodzących wyłącznie z obszarów wiejskich, pozostających bez zatrudnienia dla których został określony III profil w PUP, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?
 • trening kompetencji społecznych
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • pośrednictwo pracy (jobscouting) i staże
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • październik – grudzień 2017
 • maj- czerwiec 2018
Dane kontaktowe:
ul. Mościckiego 38 lok.5, Tomaszów Mazowiecki
tel. 508 088 326                                                                                                
wioletta.zybort@euroconsulting.edu.pl                                                                            
www.euroconsulting.edu.pl

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu: Równe szanse

Dla kogo projekt? 

Osoby zagrozone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Co oferuje projekt?: 
 • wsparcie psychologiczne
 • poradnictwo zawodowe
 • warsztaty kompetencji społecznych
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji: miasto Łódź, powiaty łódzki wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński

Termin rekrutacji : rekrutacja ciągła od stycznia 2018 r.

Dane kontaktowe:
ul. Tymienieckiego 22/24, Łódź
tel. 42 633 16 55
sekretariat@inkubator.org.pl
www.inkubator.org.pl

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Tytuł projektu: Akademia Zawodowców

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-65 lat, w tym osoby bezrobotne.

Co oferuje projekt?: 
 • warsztaty społeczno-edukacyjno-zawodowe (prawa konsumenta, długi, budżet domowy, reklamacje, koszty stałe, planowanie zakupów, wydatki, oszczędności, kredyty, chwilówki, pułapka kredytowa, etykieta i savoir vivre, estetyka wyglądu)
 • szkolenia zawodowe (magazynier, kucharz z obsługą sali, przedstawiciel handlowy)
 • staże zawodowe
 • poradnictwo zawodowe, psychologiczne
 • pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: miasto Łódź, powiaty łódzki wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński

Termin rekrutacji :
 • listopad 2017 r. - styczeń 2018 r.
 • marzec - kwiecień 2018 r.
Dane kontaktowe:
ul. Gdańska 11, Łódź
tel. 42 639 95 81
caritas@toya.net.pl
www.caritas.lodz.pl

KŁOS Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Nowy Autorski Program Aktywizacji Zawodowej NAPAZ

Dla kogo projekt? 
Osoby w wieku powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z przyczyny niepełnosprawności,w tym zwłaszcza z powodu choroby psychicznej.

Co oferuje projekt?: 
 • spotkania z psychologiem
 • szkolenia: komunikacja,współpraca w grupie,motywacja do pracy,umiejętność radzenia sobie ze stresem,budowa poczucia własnej wartosci
 • szkolenia zaowodowe
 • staże zawodowe

Miejsce realizacji:  miasto Łódź, powiaty: łódzki wschodni, brzeziński, zgierski, pabianicki

Termin rekrutacji :
 • listopad 2017
 • kwiecień-maj 2018
Dane kontaktowe:
ul. Jedlinowa 42/44, Grotniki
tel. 42 717 63 71
klos@klos.org.pl
www.klos.org.pl

SEMIUS Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Szybka ścieżka włączenia

Dla kogo projekt? 
Osoby w wieku 15 lat i więcej, bierne zawodowo, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.

Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo specjalistyczne - psychologiczne oraz  poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych - coaching
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staż zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  powiat: brzeziński, tomaszowski, opoczyński

Termin rekrutacji : styczeń - czerwiec 2018 r.

Dane kontaktowe:
ul. Nowogrodzka 50/515, Warszawa                                                                                       
tel. 22 666 04 44                                                                             
       22 250 14 95                                                              
wnioski@semius.pl  

Custom Media Group Agnieszka Kędzierska

Tytuł projektu:   Gotowi do pracy

Dla kogo projekt? 
Osoby wieku 15 lat i więcej, bierne zawodowo i bezrobotne niebędące klientami PUP, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

Co oferuje projekt?: 
 • specjalistyczne poradnictwo o charakterze prawnym, rodzinnym i psychol.
 • poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staże
Miejsce realizacji:  powiaty: łaski, wieluński

Termin rekrutacji :
 • styczeń 2018
 • lipiec 2018
Dane kontaktowe:
ul. Racławicka 42/70, Warszawa                                                                                                      
el. 22 465 99 47                                                                             
       22 465 93 30                                                              
projekty@custommedia.pl       

Fundacja AKME

Tytuł projektu: STREFA AKTYWIZACJI
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem, w tym osoby bierne zawodowo, bezrobotne i z niepełnosprawnościami.
 
Co oferuje projekt?: 
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
 • pakiet usług podstawowych (fryzjer, kosmetyczka, stylista)
 • trening kompetencji społecznych
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : ciągła do 05.2018 r.
 
Dane kontaktowe:
ul. Orla 23/3, 90-317 Łódź                                                                                                                            
Tel. 618 260 007                                                                             
biuro@fundacja-akme.pl                                                                          
www.fundacja-akme.pl       

Fundacja AKME

Tytuł projektu: Najlepsze przed Tobą

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pozostające bez zatrudnienia lub zarejestrowani bezrobotni, dla których został określony III profil pomocy ,w tym osoby z  niepełnosprawnościami w stopniu znacznym/umiarkowanym lub osoby niepełnosprawne intelektualnie lub z niepełnosprawnością sprzężoną lub zaburzeniami psychicznymi.

Co oferuje projekt?: 
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
 • grupowe treningi kompetencji społecznych
 • jobcoaching, indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
od 09.2017 do 09.2018

Dane kontaktowe:
ul. Orla 23/3, Łódź                                                                                                                                      
tel. 618 260 007                                                             
biuro@fundacja-akme.pl                                                                         
www.fundacja-akme.pl                                  

INVENTUM Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Pokonaj wykluczenie!

Dla kogo projekt? 
Osoby powyżej  18 r.ż korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej z powodu bezrobocia  w tym osoby  z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • warsztaty kompetencji społecznych
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • październik-grudzień  2017
 • październik-grudzień 2018
Dane kontaktowe:
ul. Łukowa 18a/5, Łódź                                                                                                                     
tel. 796 419 930                                                                                                                                       
wioletta.krajewska@inventum-global.pl
www.inventum-global.pl

NCG - New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki

Tytuł projektu:   WACHLARZ MOŻLIWOŚCI
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 
Co oferuje projekt?: 
 • doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
Termin rekrutacji : ciągła od stycznia 2018 r.
 
Dane kontaktowe:
ul. 6 Sierpnia 5, Łódź                                                                                                                                 
tel. 694 711 467                                                                                                                                        
ncg@ncg.com.pl                                                                           
www.ncg.com.pl

Związek Młodzieży Wiejskiej

Tytuł projektu: Nowa perspektywa

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pozostające bez zatrudnienia, dla których  został określony III profil, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?
 • pakiet usług podstawowych np. fryzjer, kosmetyczka, stylista
 • treningi kompetencji społ.
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • listopad 2017
 • luty - marzec 2018
 • czerwiec - lipiec 2018
Dane kontaktowe:
ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź                                                                                                             
tel. 22 826 11 68                                                                                                                                            
katarzyna.smolarska@zmw.pl                                                                              
www.zmw.pl

Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Krok naprzód

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pochodzące z obszarów wiejskich, pozostające bez zatrudnienia, dla których  został określony III profil, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • wsparcie o charakterze społecznym: wsparcie psychologiczne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • wsparcie o charakterze zawodowym: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia/kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe, staże zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • styczeń 2018
 • kwiecień 2018
 • czerwiec 2018
Dane kontaktowe:        
Pl. Wojewódzki 3, Budynek A III piętro pokój 322, Sieradz                                                                     
tel. 572 722 364
      
512 176 153
jerzy.mol@krajowecentrumpracy.pl                                                           wojciech.kopciuch@krajowecentrumpracy.pl  
www.krajowecentrumpracy.pl/krok-naprzod                                                       

Eurodoradztwo Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   Czas na zmiany - czas na AKTYWIZACJĘ!

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
 • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
 • blok „mój warsztat umiejętności społeczno - zawodowych"
 • szkolenia zawodowe „szyte na miarę"
 • 6-miesięczne staże zawodowe
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : ciągła od stycznia do czerwca 2018r.

Dane kontaktowe:
abpa Antoniego Baraniaka 88 E budynek F, Poznań
biuro@doradztwoeuropejskie.com                                                                     
www.doradztwoeuropejskie.com

Fundacja United Way Polska

Tytuł projektu: Lepsza przyszłość

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pochodzące wyłącznie z obszarów wiejskich, pozostające bez zatrudnienia. Preferowane do objęcia wsparciem będą osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ.

Co oferuje projekt?: 
 • wsparcie o charakterze społecznym (wsparcie psychologiczne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych)
 • wsparcie o charakterze zawodowym: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy szkolenia/kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe, staże zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • październik 2017
 • kwiecień 2018
 • czerwiec 2018
Dane kontaktowe:
ul. Plac Wojewódzki 3, Sieradz, budynek A,
pokój 322                                                                                           
tel. 572 722 364                                                                                                                               
lepszaprzyszlosc@unitedway.pl                                                                   
www.unitedway.pl/lepsza-przyszlosc-dla-bezrobotnych-woj-lodzkie/

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz

Tytuł projektu:   Nowa szansa, lepsze jutro 4

Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pozostające bez zatrudnienia, dla których  został określony III profil, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • jobcoaching, indywidualne  poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • październik 2017
 • luty- marzec 2018
 • sierpień - wrzesień  2018
Dane kontaktowe:
Łódź, ul Skrzetuskiego 1 lok.7                          
tel. 607 764 450                                                              
ake@post.p                                                                    
www.ake-ue.pl                         

Fundacja Możesz Więcej

Tytuł projektu:   Stawiam na rozwój!

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

Co oferuje projekt?: 
 • treningi kompetencji społecznych
 • jobcoaching, indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • październik 2017
 • luty- marzec 2018
 • sierpień- wrzesień  2018
Dane kontaktowe:
ul. Opoczyńska 5, lok. 1,  Żarnów
tel. 533 535 008
duda@mozeszwiecej.org.pl                                                                       
www.mozeszwiecej.org.pl/stawiam-na-rozwoj
 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu:   Szansa na lepsze jutro

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pozostające bez zatrudnienia, dla których  został określony III profil, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo specjalistyczne
 • trening z zakresu umiejętności społecznych
 • kurs obsługi komputera
 • szkolenia zawodowe
 • trening z poszukiwania pracy
 • pośrednictwo pracy
 • staże zawodowe
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • grudzień 2017
 • październik 2018
Dane kontaktowe:
ul. Kościuszki nr 6 lokal 216, Radomsko
tel. 883 662 887

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   Twoja droga do aktywności

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,  osoby  bezrobotne dla których został określony trzeci profil pomocy.

Co oferuje projekt?
 • poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie oraz finansowe
 • warsztaty integracji społeczno-zawodowej
 • szkolenia z podstaw obsługi komputera
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  miasto Łódź,  powiaty:  pabianicki i zgierski

Termin rekrutacji :
 • październik 2017
 • grudzień 2017-styczeń 2018
 • marzec- kwiecień 2018
Dane kontaktowe:
ul. Próchnika 5 Łódź                                                                                                                                                   
tel. 42 639 77 85                                                                             
       42 630 11 47                                                              
biuro@oazis.com.pl                                                     
www.oazis.com.pl      

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu:   Aktywne wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w szczególności osoby bezrobotne  dla których został określony trzeci profil pomocy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby  z niepełnosprawnością  intelektualną i osoby  z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Co oferuje projekt?: 
 • trening kompetencji społecznych i poradnictwo psychologiczne
 • szkolenia ICT zakończone egzaminem zewnętrznym
 • poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staż, pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : ciągła od stycznia do kwietnia 2018

Dane kontaktowe:
ul. Konstytucyjna 42c, Łódź                                                                      
tel. 42 674 44 66                                                                             
       42 674 44 45                                                              
centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl                                                                   
www.ceiron.org.pl                        

Powiat Kutnowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

Tytuł projektu:   Lepsza przyszłość

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Co oferuje projekt?:
 • poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe
 • prawa i uprawnienia służące przywróceniu samodzielności życiowej
 • trening gospodarowania budżetem domowy
 • praca socjalna i usługi asystenckie
 • poradnictwo zawodowe  indywidualne
 • szkolenia zawodowe
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • kurs komputerowy
Miejsce realizacji:  powiat kutnowski

Termin rekrutacji :
 • styczeń - marzec 2018 r.
 • styczeń - marzec 2019 r.
Dane kontaktowe:
ul. Tadeusza Kościuszki  16, Kutno                                                                                                                        
tel. 24 355 47 50                                                                             
       24 352 04 14                                                              
sekretariat@pcprkutno.pl                                                                        
www.pcprkutno.pl                       

Lista instytucji udzielających wsparcia dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

 Przejdź na górę