Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


AKTUALNE NABORY

Konkurs nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie VIII.2.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 w ramach: Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" Działania VIII.2 „ Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia " Poddziałania VIII.2.1 „ Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia"   Na co można otrzymać...

Konkurs Nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie VIII.2.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/18 w ramach:     Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" Działania VIII.2 „ Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia " Poddziałania VIII.2.2 „ Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia – miasto Łódź " ...

Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18 - Poddziałanie IX.2.1 (usługi zdrowotne)

 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18 w ramach:   Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne". Regionalnego Programu...

Nabór nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/18 - Działanie VIII.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/18   w ramach:   Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy"   Na co można...

Konkurs Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.1.1 (OPS I PCPR)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18  w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub...

Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.2.1 (wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18   w ramach:   Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne". Na co można otrzymać...

HARMONOGRAMY KONKURSÓW

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok (27 marca 2018 r.)

W dn. 27 marca 2018 r. mocą Uchwały nr  426/18 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok. Dokument obowiązuje od dn. 27 marca 2018 r. ...

Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (28 lutego 2018 r.)

28 lutego 2018 r. mocą Uchwały nr 252/18 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok. W Harmonogramie dodano w II kwartale 2018 r. konkurs dla Poddziałania...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Osi VIII i IX RPO WŁ na 2018 rok

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem naborów na 2018 rok w ramach Osi VIII Zatrudnienie i IX Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Znajdziesz w nim informacje: o terminach ogłoszenia naborów, kto może brać w nich udział, na co można otrzymać...

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok (29 listopada 2017 r.)

W dn. 29 listopada 2017 r. mocą Uchwały nr 1622/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok. W Harmonogramie dodano w I kwartale 2018 roku konkurs dla Osi...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WŁ na lata 2014-2020 na 2018 rok (16 października 2017 r.)

16 października 2017 r. mocą Uchwały nr 1442/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok. Dokument obowiązuje od dn. 16 października 2017 r. ...

 Przejdź na górę