Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Szkolenie z obsługi SL2014 - 10 października 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z obsługi systemu SL2014 dla Beneficjentów projektów wyłonionych w ramach naborów nr:  RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 - runda, RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/19 -...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (II runda)

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (II runda) Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wnioskowana kwota...

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (obowiązują od 9 września 2019 r.)

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zatwierdzona w dniu 22 sierpnia...

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na nowelizację Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 , które...

Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na nowelizację Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 , które...

XII Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2019

Dwunasta edycja Forum odbędzie się 16 - 17 września 2019 r. w Vienna House Andel's Łódź Organizatorem tego wydarzenia jest Województwo Łódzkie. Szerokie spektrum tematów, znakomici goście i prelegenci - profesjonaliści...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (30 sierpnia 2019 r.)

Uprzejmie informujemy, że w dn. 30 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1223/19 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata...

Czwarta zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na nowelizację Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 , które...

Mixer Regionalny 2019 w nowej odsłonie na 100-lecie województwa łódzkiego!

Zapraszamy na 16 edycję Mixera  – w Łęczycy, Rawie Mazowieckiej i Sieradzu. W imprezie biorą udział samorządy z całego województwa, koła gospodyń wiejskich, lokalne grupy działania oraz instytucje publiczne, które...

Wydłużenie terminu do składania wniosków w ramach III rundy konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19

W związku ze zgłoszonym przez wielu Wnioskodawców problemem technicznym dotyczącym braku dostępu do Generatora wniosków w dniach 31.08-01.09.2019r. informujemy, że termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektu w ramach...

Lista umów o dofinansowanie podpisanych w sierpniu 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/18

Informujemy, że w sierpniu br. podpisano następujące umowy w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/18 z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -...

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w lipcu 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/18

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w lipcu 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/18   Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta Wartość projektu ...

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w lipcu 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w lipcu 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18 Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta Wartość projektu Wartość...

Zakończenie podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005-18

Informujemy, że WUP w Łodzi zakończył etap  podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18 z Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na...

Lista umów o dofinansowanie podpisanych w sierpniu 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19

Informujemy, że w sierpniu br. podpisano następujące umowy w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Nie masz pracy? Jesteś osobą w trudnej sytuacji życiowej? Chcesz to zmienić?

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę