Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Lista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania (14.02.2017)

Nabór nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/16 w ramach Działania VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020...

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu na usługi zdrowotne (7, 10, 14, 16 marca 2017 r.)

Serdecznie zapraszamy  na spotkania informacyjne dotyczące konkursu nr  RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/17 na usługi zdrowotne  (Poddziałanie IX.2.1 RPO WŁ), który ogłoszony został 31 stycznia 2017 roku. Podczas spotkań przedstawione...

Konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 - Poddziałanie IX.1.1

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem...

Lista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania (08.02.2017)

Nabór nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/16 w ramach Działania VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę