Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Konkurs na pamiętniki bezrobotnych

Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych" i opisz swoje doświadczenia w formie...

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 (obowiązujące od 9 stycznia 2018 r.)

9 stycznia 2018 r. został opublikowany komunikat w sprawie zmienionych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu...

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązujące od 1 stycznia 2018)

2 stycznia 2018 roku opublikowane zostały Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Wytyczne określają ujednolicone...

Wyniki konkursu nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/17 z Poddziałania IX.3.1

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/17 z Poddziałania IX.3.1 "Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej".   Lp. Numer kancelaryjny wniosku Nazwa...

Udostępnienie Bazy Konkurencyjności dla wnioskodawców

Informujemy, że od 5 stycznia br. Ministerstwo Rozwoju udostępniło Bazę Konkurencyjności dla wnioskodawców. Dotychczas Baza była dostępna wyłączenie dla beneficjentów. ...

8 stycznia 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi będzie nieczynny

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-004/17

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-004/17 z Poddziałania IX.1.1 " Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym " Regionalnego...

Trzecia zmiana Regulaminu Konkursu Nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na zakres merytoryczny i wartość złożonych wniosków o dofinansowanie projektów ustala się nowy podział środków na subregiony, w ramach kwoty przeznaczonej na dofinansowanie...

Zmiana zasad oznaczania projektów dla beneficjentów podpisujących umowy po 1 stycznia 2018 r.

Beneficjenci, którzy podpiszą umowy o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 r. są zobligowani do stosowania nowych zasad oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich. Zmiana polega na dodaniu barw...

Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/17 - Poddziałanie IX.2.1

Informujemy, że zakończył się proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/17 z Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Nie masz pracy? Jesteś osobą w trudnej sytuacji życiowej? Chcesz to zmienić?

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę