Pytania ogólne - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Pytania ogólne

Czy w przypadku stwierdzenia braku barier równościowych w kontekście równości mężczyzn i kobiet wśród potencjalnych uczestników projektu, we wskaźnikach produktu oraz rezultatu również musi być podział ze względu na płeć?

Stwierdzenie braku barier równościowych w kontekście równości mężczyzn i kobiet w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu nie zwalnia z wykazywania wskaźników w podziale na kobiety i mężczyzn. Oceniając kryterium „Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum" należy odnieść się do uczestników projektu. Ocena kryterium następuje w oparciu o 5 kryteriów oceny dotyczących charakterystyki projektu, w tym jedno odnosi się do wskazania wskaźnika w podziale na kobiety i mężczyzn.

Czy 10% limitu wydatków na zakup środków trwałych odnosi się do wszystkich wydatków kwalifikowalnych projektu czy tylko do kosztów bezpośrednich?

Zakup środków trwałych do 10% limitu wydatków kwalifikowalnych projektu dotyczy wyłącznie kosztów bezpośrednich projektu.

Jakie informacje powinny zostać zamieszczone w pkt 4.3 (potencjał) i 4.5 (sposób zarządzania) wniosku i czy ewentualnie pkt 4.3 może pozostać pusty?

W Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz w Regulaminie konkursu wskazane są szczegółowe zasady wypełniania poszczególnych pól wniosku o dofinansowanie i zakres danych do zamieszczenia.
W pkt 4.3 wniosku należy m.in.:
 • wskazać czy wnioskodawca i partnerzy są zdolni do zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu i jakie zasoby finansowe wniesie do projektu projektodawca i partnerzy (o ile dotyczy)
 • opisać potencjał kadrowy wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i wskazać sposób jego wykorzystania w ramach projektu (wskazać kluczowe osoby, które są zaangażowane do realizacji projektu, ich planowaną funkcję w projekcie oraz ich doświadczenie)
 • opisać potencjał techniczny, w  tym sprzętowy i warunki lokalowe wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i wskazać sposób jego wykorzystania w ramach projektu.
 • opisać ewentualne partnerstwo nawiązane do realizacji projektu i możliwość korzystania z doświadczenia i zasobów wszystkich podmiotów tworzących dane partnerstwo.
 • pkt 4.3 nie może pozostać nigdy pusty.
 
Natomiast w pkt 4.5 należy opisać m.in.: jak będzie wyglądała struktura zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem roli partnerów i wykonawców (jeżeli występują), a ocenie podlega adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w projekcie. Ponadto w przypadku projektu przewidzianego do realizacji w partnerstwie należy zamieścić informacje że:
 • partnerstwo zostało utworzone albo zainicjowane w terminie zgodnym ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • partner nie podlega / partnerzy nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania;
 • spełnione zostały:
  • wymogi dotyczące wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy (dotyczy wyłącznie przypadku wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych przez podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)), a prawdziwość tej informacji jest potwierdzana oświadczeniem wnioskodawcy zawartym w części VIII wniosku oraz przez właściwą instytucję na podstawie właściwych dokumentów źródłowych weryfikowanych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu
  • wymogi dotyczące braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy oraz w SZOOP, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo.

Czy w pkt 4.3-4.5 wniosku o dofinansowanie, w komórkach jest jakieś ograniczenie co do liczby znaków?

W formularzu Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 wskazano limity dotyczące liczby znaków możliwych do wykorzystania przez wnioskodawcę przy wypełnianiu poszczególnych części wniosku. W przypadku części IV wniosku, limit wynosi 15 000 znaków gdy projekt jest realizowany tylko przez wnioskodawcę, zaś w przypadku realizacji projektu w partnerstwie, limit określono na poziomie 20 000 znaków. Ponadto każda z komórek ma ograniczenie do 1000 znaków, co oznacza, że  w przypadku pkt 4.3 wnioskodawca dysponuje 7 000 znaków, natomiast w pkt. 4.4 i  w pkt 4.5 po 2 000 znaków.

Jakiego rodzaju szkolenia, w ramach kosztów pośrednich mogą być sfinansowane z projektu oraz czy dotyczy to osób zatrudnionych na etat czy również wynagradzanych w ramach dodatków za zwiększenie obowiązków?

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 do kosztów pośrednich zaliczyć można m.in. koszty szkoleń kadry zarządzającej projektem (koordynator/kierownik projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem o ile jest to niezbędne do realizacji projektu). Nie ma znaczenia forma zatrudnienia tych osób. Przykładowe tematy szkoleń: zarządzanie projektem, prowadzenie dokumentacji projektu, rozliczanie projektu, sporządzanie wniosku o płatność, ochrona danych osobowych, przeprowadzanie zamówień publicznych itp.

Czy strata za miniony zamknięty rok obrotowy nie przełoży się negatywnie na ocenę wniosku?

Weryfikacja, czy potencjał finansowy wnioskodawcy gwarantuje prawidłową realizację projektu następuje na podstawie oceny osiągniętego obrotu za ostatni zatwierdzony rok obrotowy. Ocena ta odbywa się w oparciu o poniższe zasady:

Wnioskodawca oraz partnerzy (w przypadku projektów partnerskich), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, muszą wykazać, iż łączny obrót - za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie
z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy - był równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków, przewidzianych w ocenianym projekcie, w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe.

Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku dla działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów).

W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali wnioskodawcy/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym.

Powyżej przedstawione kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. Dlatego też, w przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostkę sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych

Czy osoba bez pracy, nie uczestnicząca w kształceniu i szkoleniu, jednocześnie zarejestrowana w KRUS jako „domownik” (np. dziecko rolnika posiadającego gospodarstwo) może być traktowana jako bierna zawodowo?

Według definicji ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych, stanowiącej załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 osoby prowadzące działalność na własny rachunek - prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową są uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:
 1. osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;
 2. osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (np. rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa);
 3. osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej, zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w gospodarstwo rolne.
W związku z powyższym osoba bez pracy, nie uczestnicząca w kształceniu i szkoleniu, jednocześnie zarejestrowana w KRUS jako „domownik" (np. dziecko rolnika posiadającego gospodarstwo) nie może być traktowana jako bierna zawodowo.

Jakie są zasady wyboru partnera do projektu w przypadku beneficjenta będącego jednostką publiczną?

W przypadku partnerstwa krajowego obowiązują następujące zasady:
 • wnioskodawcy mogą składać wnioski wspólnie z partnerami, o ile posiadają oni łącznie z wnioskodawcą potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny do realizacji tego projektu;
 • przez partnerstwo należy rozumieć projekt realizowany wspólnie przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie;
 • podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, zgodnie z zapisami ustawy wdrożeniowej;
 • porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • partnerstwo nie może zostać zawarte pomiędzy podmiotami, które pozostają ze sobą w relacji uniemożliwiającej nawiązanie równoprawnych relacji; w szczególności niedopuszczalna jest sytuacja polegająca na zawarciu partnerstwa przez podmiot z własną jednostką organizacyjną.
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (zwanej ustawą wdrożeniową):
 1. W celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim", na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.
 2. Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm. 9), dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Podmiot ten, dokonując wyboru, jest obowiązany w szczególności do:
  1. ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;
  2. uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;
  3. podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.
 3. Wybór partnerów jest dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego.
 4. Porozumienie oraz umowa o partnerstwie określają w szczególności:
  1. przedmiot porozumienia albo umowy;
  2. prawa i obowiązki stron;
  3. zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie;
  4. partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu;
  5. sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów;
  6. sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.
 5. Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
 6. Stroną porozumienia oraz umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.
Uwzględniając powyższe:
 • jest obowiązek ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów
 • wybór partnera powinien być dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
 • w ogłoszeniu należy wskazać wymagania wobec partnera oraz kryteria wyboru, do których należeć mogą m.in.: zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu czy doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.

Czy w projekcie w ramach cross-financingu będzie można kupić sprzęt komputerowy?

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku projektów współfinansowanych z EFS, cross-financing może dotyczyć wyłącznie: zakupu nieruchomości, zakupu infrastruktury (przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku), dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. Cross-financing dotyczyć może wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań w projekcie.
 
Sprzęt komputerowy, jako środki trwałe, nie stanowi cross-financingu i może być kupiony:
 • w ramach kosztów bezpośrednich projektu (wówczas zakup musi być bezpośrednio powiązany z zadaniem merytorycznym) lub
 • w ramach kosztów pośrednich (wówczas muszą być wykorzystywane na potrzeby np. koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie; zarządu, personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna).
Rozważając zakup środków trwałych w projekcie należy również pamiętać o następujących zasadach:
 • wydatki muszą być uzasadnione i niezbędne do realizacji projektu – oceniając zasadność wydatku bierze się pod uwagę m.in. okres realizacji projektu czy już posiadane zaplecze sprzętowe beneficjenta
 • ujęty w budżecie zakup środków trwałych może wiązać się z niższą oceną potencjału technicznego beneficjenta
 • cross-financing i środki trwałe mogą stanowić łącznie nie więcej niż 10% wydatków kwalifikowalnych
 • koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych:
  • 25 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie,
  • 20 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie,
  • 15 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie,
  • 10 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln PLN;
  • dodatkowo w przypadku projektów realizowanych przez instytucje, które pełnią funkcje w systemie wdrażania programów współfinansowanych z EFS, tj. IZ PO lub IP PO, koszty pośrednie są kwalifikowalne w wysokości połowy stawek
 Przejdź na górę