Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2015)

Formy wsparcia

Czy w ramach projektu kwalifikowalny jest zakup wózka inwalidzkiego lub wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej w prywatnym domu?

Tak, możliwe jest sfinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego lub innego sprzętu rehabilitacyjnego oraz sfinansowanie budowy podjazdu dla osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, aby umożliwić pozostanie osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych w lokalnej społeczności, dopuszcza się finansowanie działań pozwalających tym osobom na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie, w tym działań zwiększających mobilność, autonomię, bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia); przy czym tego rodzaju działania realizowane są wyłącznie jako element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub usług opiekuńczych i mogą być finansowane z EFS.
W związku z powyższym zakup wózka inwalidzkiego, innego sprzętu rehabilitacyjnego lub budowa podjazdu dla osoby niepełnosprawnej objętej wsparciem w ramach projektu może być wydatkiem kwalifikowanym, jeżeli wsparcie takie wpisuje się w powyższe założenia.

W przypadku zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, który oznaczamy w budżecie jako środek trwały, faktura powinna zostać wystawiona na beneficjenta. Istnieje możliwość, aby po zakończonej realizacji projektu zakupiony sprzęt np. wózek inwalidzki, przekazać nieodpłatnie danemu uczestnikowi, który użytkował go w trakcie realizacji projektu.

Natomiast w przypadku wydatków związanych z likwidowaniem barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, które oznaczamy w budżecie jako cross-financing, faktura powinna być wystawiona na uczestnika - daną osobę fizyczną, a wnioskodawca jedynie sfinansuje koszty takiego wydatku.

Na czym polega spełnienie warunku „wsparcie usług asystenckich musi prowadzić każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług asystenckich”? Co jest „miejscem świadczenia usług asystenckich”? Czy chodzi tutaj o lokal/dom, w którym mieszka osoba objęta wsparciem?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, wsparcie usług asystenckich musi prowadzić każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług asystenckich prowadzonych przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Zapis ten należy rozumieć, iż zaplanowanie w ramach projektu usługi asystenckiej powinno prowadzić do zatrudnienia nowych asystentów powyżej liczby asystentów zatrudnionych w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji projektu. Niedozwolone jest zastępowanie środków finansowania już zatrudnionych asystentów (środki prywatne, JST) środkami EFS. Za miejsce świadczenia usług asystenckich należy rozumieć liczbę asystentów świadczących usługi i finansowanych w ramach projektu.

Czym różni się usługa asystenta osoby niepełnosprawnej od asystenta osobistego?

W Polsce zawód asystenta osoby niepełnosprawnej został wprowadzony do polskiej klasyfikacji zawodów, w grupie Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej. Zawód ten został opisany następująco: Asystent ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego, pomaga jej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji; wspiera osoby niepełnosprawne w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Zadania zawodowe asystenta osoby niepełnosprawnej to:
 • współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,
 • diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.),
 • pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej, jej rodziny oraz najbliższego otoczenia celem udzielania jak najefektywniejszej pomocy,
 • planowanie, kontrolowanie, ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osoby niepełnosprawnej,
 • włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne,
 • współpraca z mediami ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zakres usług asystenckich uzależniony powinien być od faktycznego stanu funkcjonowania osoby niepełnosprawnej (indywidualizacja podejścia).
 
Natomiast osobisty asystent osoby niepełnosprawnej to wykonawca woli i poleceń osoby niepełnosprawnej w realizacji jej podstawowych, codziennych czynności. Jego rolą jest pomoc niepełnosprawnym w wykonaniu podjętych już przez nich działań oraz inspirowanie i zachęcanie do aktywności, doradzanie, wsparcie psychicznie i emocjonalne. Asystent osobisty ma być towarzyszem i przyjacielem w nawiązywaniu nowych relacji społecznych. Zakłada się, iż osobisty asystent osoby jest potrzebny nie tylko aktywnym niepełnosprawnym. Osoba niepełnosprawna, która otrzymała asystenta, nie zawsze może podjąć pracę. Jest to proces gdzie osoba niepełnosprawna może potrzebować asystenta tylko podczas zakupów, wyjścia do kina czy na spacer. Dla osoby niewidomej asystent będzie przewodnikiem i lektorem, dla niesłyszącej przede wszystkim tłumaczem. To osoba niepełnosprawna decyduje, kiedy i do jakich czynności potrzebuje asystenta.

Przedstawiony zakres zadań asystenta osoby niepełnosprawnej i osobistego asystenta wskazuje podstawowe różnice pomiędzy zakresem usług dwóch ww. asystentów. Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej mają charakter sformalizowany i zostały z góry określone, dotyczą szeroko pojętego włączenia społeczno-zawodowego. Natomiast w przypadku usług asystenta osobistego ich zakres reguluje umowa zawarta pomiędzy ww. asystentem a osobą niepełnosprawną i koncentrują się na pomocy przy codziennych podstawowych czynnościach.

Czy w ramach projektu możliwe jest zorganizowanie szkolenia dla osób, które zostaną zatrudnione na stanowisku asystenta osobistego w projekcie?

Tak, istnieje możliwość przeszkolenia asystentów w ramach projektu przed rozpoczęciem świadczenia przez nich usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Należy jednak mieć świadomość, że wsparcie świadczone w ramach usług asystenckich powinno być wsparciem wysokiej jakości dostosowanym do indywidualnych potrzeb osób wynikających z poszczególnych rodzajów niepełnosprawności oraz zakresu czynności wykonywanych przez asystenta w ramach usługi asystenckiej.

Czy możliwa jest odpłatność za usługę asystencką ponoszona przez korzystającego z tego rodzaju wsparcia (symboliczny poziom - 1 zł za godzinę)?

Nie, usługi w ramach projektu zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Regulamiu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/15  są świadczone bezpłatnie uczestnikom projektu.

Czy zajęcia w ramach kompetencji kluczowych może prowadzić wychowawca /opiekun świetlicy. Czy powinna je prowadzić osoba z wymaganym wykształceniem np. informatycznym?

Zasadne jest świadczenie usług na wysokim poziomie, w związku z czym osoba prowadząca zajęcia rozwijające minimum dwie z ośmiu kompetencji kluczowych powinna posiadać odpowiednie udokumentowane wykształcenie, doświadczenie i umiejętność pracy z dziećmi. Przykładowo zasadne jest, aby zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne prowadziła osoba posiadająca wykształcenie informatyczne i doświadczenie szkoleniowe, czy w pracy z dziećmi.

Czy jest wymagana minimalna liczba godzin działań zaplanowanych w ramach projektu ( kompetencji informatycznych, świadomości i ekspresji kulturalnej itp.)?

Nie określono wymagań minimalnych dotyczących wsparcia realizowanego w ramach usług placówek wsparcia dziennego. Należy ponadto pamiętać, że formy i metody pracy danej placówki powinny być odpowiedzią na wynik diagnozy ogólnej, a więc całego kręgu małoletnich mogących uczęszczać do placówki, jak i diagnozy indywidualnej danego dziecka. To stanowi o atrakcyjności i odmienności danej placówki w porównaniu na przykład z zajęciami w szkole, co potencjalnie może przyciągnąć dzieci z podwórek, a nawet pomóc w adaptacji do szkoły. Dobór odpowiednich form i metod zawsze zależy od wielu czynników. Powinny one być przemyślane, właściwie dobrane do wieku, potrzeb dziecka, jego zainteresowań, umiejętności kadry oraz warunków jakie w danej chwili są dostępne. Ich wybór zależy także od osobowości dzieci oraz specyfiki grupy wychowawczej.

Czy utworzona świetlica może być czynna tylko kilka razy w miesiącu i służyć wszystkim mieszkańców gminy jako miejsce integracji społecznej oraz zapobiegania patologiom?

Realizacja wsparcia w świetlicach wpisuje się w założenia konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/15. Należy jednak zastanowić się nad dostępnością do usług świadczonych w przedmiotowych świetlicach ponieważ ograniczenie wsparcia do kilku razy w miesiącu może być niewystarczające. Ponadto należy zwrócić uwagę, że uczestnikami projektu powinny być dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzież, a nie wszyscy mieszkańcy gminy.

Jakie są wymagania w stosunku do opiekuna dzieci / animatora?

Wymagania stawiane osobom pracującym z dziećmi w placówce wsparcia dziennego zostały określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/15, dookreślono, że osoba będącą opiekunem dzieci w placówce wsparcia dziennego musi posiadać wykształcenie pedagogiczne i minimum 2-letnie doświadczenie pracy na ww. stanowisku pracy. Nie jest możliwe, aby osoba posiadająca ukończone studia na kierunku socjologia i nie posiadająca doświadczenia zawodowego na ww. stanowisku w wymiarze co najmniej 2 lat została zatrudniona do przedmiotowego projektu na stanowisku opiekun dzieci.

Czy istnieje możliwość przeszkolenia asystentów przed rozpoczęciem świadczenia przez nich usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami?

Tak, istnieje możliwość przeszkolenia asystentów w ramach projektu przed rozpoczęciem świadczenia przez nich usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Przy czym należy mieć świadomość, że wsparcie świadczone w ramach usług asystenckich powinno być wsparciem wysokiej jakości dostosowanym do indywidualnych potrzeb osób wynikających z poszczególnych rodzajów niepełnosprawności oraz zakresu czynności wykonywanych przez asystenta w ramach usługi asystenckiej.

Czy jako alternatywna forma opieki może zostać utworzona świetlica, ale nie świetlica środowiskowa?

Tak. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu istnieje możliwość tworzenia także alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży w tym różnorodnych świetlic, służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom innym niż placówki wsparcia dziennego, określone w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Standardy realizacji wsparcia w ww. zakresie zostały opisane w Załączniku nr 7 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych do Regulaminu konkursu.

Czy tworzone miejsca świadczenia usług opiekuńczych muszą być miejscami stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego, stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego, czy też usługi opiekuńcze mogą być świadczone tylko w miejscu zamieszkania osoby objętej tymi usługami?

Tak,  tworzone miejsca świadczenia usług opiekuńczych, mogą być miejscami:

 • stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego;
 • stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego.

Ponadto usługi asystenckie i opiekuńcze mogą być świadczone w miejscu zamieszkania. Realizacja tego typu działania winna wspierać proces deinstytucjonalizacji, który polega na przejściu od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności.
Realizacja usług opiekuńczych musi być zgodna z  Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 - podrozdział 6.2.

Czy w ramach projektu kwalifikowane będą koszta pomocy rzeczowej jeśli jest ona uzasadniona? Chodzi o zakup materiałów szkolnych dla dzieci korzystających z dziennego wsparcia w placówce.

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku, zgodnie z którą ma być realizowane wsparcie w placówkach wsparcia dziennego nie ma informacji na temat możliwości pomocy rzeczowej w ramach tej formy opieki. Ponadto Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, które regulowało m.in. kwestie dotyczące pomocy rzeczowej w przedmiotowych placówkach zostało uchylone. W związku z tym w dniu obecnym brak podstawy prawnej do organizacji ww. formy wsparcia.
Jednakże w przypadku kiedy w polskim systemie prawnym znów będzie podstawa prawna do organizacji przedmiotowej formy wsparcia wydatki z wiązane z pomocą rzeczową będą mogły zostać uznane za kwalifikowane.

Czy w ramach projektu możliwe jest utworzenie filii placówki dziennego wsparcia zlokalizowanej w innej miejscowości (pozostającej na obszarze woj. łódzkiego)? Utworzenie filii jest uzasadnione dążeniem do poprawy dostępności do świadczonego w ramach placówki wsparcia.

Tak, możliwe jest tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w postaci placówek wsparcia dziennego. W przypadku wsparcia na tworzenie nowych placówek/alternatywnych form opieki, Beneficjenci zobowiązani są do zachowania trwałości po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Spełnienie powyższego warunku weryfikowane będzie po upływie okresu wskazanego w decyzji lub umowie o dofinansowanie projektu.

Czy w ramach konkursu możliwe jest zorganizowanie korepetycji/kursu językowego, treningu kreatywności i myślenia twórczego, asertywności i umiejętności rozwiązywania problemów oraz działań włączających typu wyjście do kina, teatru, basen itd. dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej (jako osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym)?

Tak, w ramach typu wsparcia: „rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom" możliwe jest zorganizowanie dla uczestników placówek wsparcia dziennego korepetycji/ kursu językowego, treningów kreatywności i myślenia twórczego, asertywności i umiejętności rozwiązywania problemów, a także działań włączających typu wyjście do kina, teatru, na basen. Wszystkie podejmowane w ramach projektu działania muszą przyczyniać się do osiągnięcia celu szczegółowego PI 9iv „poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne realizowanych w regionie" i zostać odpowiednio opisane i uzasadnione.
Obligatoryjne jest realizowanie zajęć rozwijających co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)  (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10):

 • porozumiewanie się w języku ojczystym;
 • porozumiewanie się w językach obcych;
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
 • kompetencje informatyczne;
 • umiejętność uczenia się;
 • kompetencje społeczne i obywatelskie;
 • inicjatywność i przedsiębiorczość;
 • świadomość i ekspresja kulturalna.

Co należy rozmumieć pod pojęciem alternatywnych form opieki?

W ramach projektów można zaplanować usługi polegające na tworzeniu nowych placówek wsparcia dziennego bądź rozszerzeniu zakresu usług już działających placówek wsparcia dziennego. Placówkę wsparcia dziennego może prowadzić gmina, podmiot, któremu gmina zleciła realizacje tego zadania albo powiat na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wszystkie pozostałe instytucje, które nie podlegają ww. ustawie realizują analogicznie jak w ustawie alternatywne formy opieki dla dzieci i młodzieży np.: świetlice, kluby, kółka. Zgodnie z Regulaminem konkursu placówki zapewniają opiekę dzieciom pozbawionym właściwej opieki rodziców oraz dzieciom sprawiającym trudności wychowawcze. Wspierają rodzinę w pełnieniu jej podstawowych funkcji, zaspakajając potrzeby bytowe, rozwojowe, emocjonalne i społeczne dziecka. Propagują właściwe postawy i wartości, których niejednokrotnie brak w rodzinie biologicznej dziecka oraz starają się zapobiegać powielaniu patologicznych i negatywnych wzorców międzypokoleniowych.Zgodnie z zapisami ww. ustawy placówki wsparcia dziennego mogą być prowadzone w formie:
 • opiekuńczej (w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych) – ich celem jest zapewnienie dziecku opieki i wychowania, pomoc w nauce oraz organizacja czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych a także rozwój zainteresowań;
 • specjalistycznej – ich celem jest organizacja zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych, a także realizacja indywidualnych programów korekcyjnych, programów psychokorekcyjnych lub psychoprofilaktycznych w szczególności terapii pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapii;
 • pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę - ich celem są działania animacyjne i socjoterapeutyczne.
Mogą być również prowadzone w formach łączonych.

Grupy docelowe

Czy usługa asystencka może być kierowana również do osób, których dochód przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej?

Tak, wsparcie w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/15 może być skierowane do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Jednakże w pierwszej kolejności należy skierować usługi do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego.

Na podstawie jakiego dokumentu należy uznać kwalifikowalność uczestników?

Projekt kierowany powinien być do dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Kwalifikowalność uczestników tj. zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym może następować m.in. na podstawie oświadczenia uczestników, w którym stwierdzają, że są zagrożone wykluczeniem lub  ubóstwem.
Szczegółowy katalog osób zagrożonych wykluczeniem lub ubóstwem został przedstawiony w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Czy na zajęciach w świetlicy muszą być stali uczestnicy?

We wniosku o dofinansowanie należy przedstawić łączną liczbę uczestników projektu, czyli liczbę dzieci i młodzieży, które w ramach projektu skorzystały ze wsparcia. Nie oznacza to jednak, że w każdych zajęciach musi wziąć udział z góry określona ta sama liczba osób. Wnioskodawca powinien uwzględnić, że w trakcie realizacji projektu mogą nastąpić zmiany wśród uczestników projektu związane z odejściem niektórych dzieci z projektu i pojawieniem się nowych uczestników. Ponadto, na każdym etapie realizacji usługi Wnioskodawca może objąć wsparciem dodatkowe dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzież, dla której to wsparcie jest niezbędne. Wówczas stosowne zapisy należy wprowadzić we wniosku o płatność podczas rozliczania wniosku o dofinansowanie.

Czy placówki wsparcia dziennego , które mają pod opieką dzieci w wieku szkolnym mogą mieć więcej niż 14 dzieci?

Tak, placówki wsparcia dziennego mogą liczyć więcej niż 14 osób. Liczba osób w placówce została ograniczona na poziomie grupy, tzn. pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 15 dzieci. Zapis ten dotyczy także alternatywnych form opieki, które zgodnie z zapisami regulaminu konkursu również mogą być objęte wsparciem.
Nie należy mylić placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 osób, z placówkami wsparcia dziennego.
Pragniemy zwrócić uwagę, iż działania na rzecz placówek wsparcia dziennego są przedmiotem konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/15 i mają na celu rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służące integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom.
Wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 osób, jest przedmiotem konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/15, skierowanego wyłącznie do OPS/PCPR, których celem jest rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych.
Szczegółowe zasady realizacji wsparcia określone zostały w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych.

Niektóre osoby przekroczają kryterium dochodowe na osobę samotnie gospodarujacą lub osobę prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe. Są to osoby niepełnosprawne umysłowo i mogą w trakcie realizacji projektu zrezygnować z uczestnictwa . Czy na miejsce osoby rezygnującej z uczestnictwa w projecie należy pozyskiwać kolejne osoby ? Czy w trakcie realizacji projektu konieczne jest zwiększenie liczby uczestników ?

Grupę docelową w projektach składanych w konkursie mogą stanowić: 
• Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – katalog osób i rodzin został określony w Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020;
• Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – zdefiniowane w  ww. Wytycznych.
 
Wsparcie w ramach rozwoju usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych w pierwszej kolejności kierowane jest do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Nie oznacza to, że tylko osoby spełniające ww. wymogi mogą brać udział w projekcie (niemniej jednak, powinny być traktowane priorytetowo i mieć zagwarantowany udział w projekcie w pierwszej kolejności).
 
Względem uczestników projektu nie ma żadnych obostrzeń dotyczących wieku, poziomu wykształcenia, czy posiadanych umiejętności etc. Każdy, kto kwalifikuje się do grupy docelowej określonej w Regulaminie konkursu może wziąć udział w projekcie.
 
Należy rozróżnić wsparcie, które będzie realizowane w Poddziałaniu IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne" od Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", w ramach którego realizowane będą projekty mające na celu przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Celem projektów w ramach konkursu jest poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne realizowanych w regionie.
 
W omawianym przypadku chodzi o usługi medyczno-opiekuńcze dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności. Zgodnie z ww. Wytycznymi, Wnioskodawca składa wniosek w odpowiedzi na zdiagnozowaną w danym środowisku/ otoczeniu potrzebę zapewnienia określonych usług np. usług asystenckich, opiekuńczych, usług w domu pomocy społecznej etc. Uczestnik projektu korzysta z określonej usługi, tak długo jak potrzebuje. Nie przechodzi ścieżki wsparcia, która musi zakończyć się np. osiągnięciem określonej frekwencji udziału w spotkaniach, uzyskaniem dyplomu, czy certyfikatu. Nawet jednorazowe skorzystanie z określonej formy wsparcia jest już świadczeniem względem tej osoby usługi.
Jednocześnie w trakcie realizacji projektu istnieje możliwość włączenia także do projektu innych osób i objęcia ich usługami realizowanymi w projekcie.

Czy w projekcie mogą brać udział podopieczni mieszkający w domu pomocy społecznej (w domu pomocy społecznej jest 100 pensjonariuszy)?

Dom Pomocy Społecznej, który liczy 100 pensjonariuszy zaliczany jest do podmiotów prowadzących opiekę instytucjonalną. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włącznie społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS, EFRR na lata 2014-2020 możliwe jest wsparcie osób będących w opiece instytucjonalnej, tj. w placówkach opiekuńczo-pobytowych, jednakże wyłącznie w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczynia się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności.
Możliwe jest w tym zakresie sfinansowanie m.in.:
 • usług asystenckich,
 • usług asystenckich i opiekuńczych w miejscu zamieszkania (w tym także usługi pielęgnacyjne, higieniczne, sanitarne), także w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego albo edukacyjnego,
 • wsparcia dla opiekunów faktycznych w postaci kształcenia, w tym szkolenia i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • wsparcia dla opiekunów faktycznych w postaci poradnictwa, w tym psychologicznego oraz pomocy w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych,
 • usług treningowych w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
Definicja usług świadczonych w lokalnej społeczności została zawarta w Rozdziale 3 Słownik pojęć, ww. Wytycznych, zaś szczegółowy katalog przykładowych form pomocy oraz sposób ich realizacji został opisany w Załączniku nr 7 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych do Regulaminu konkursu.

Czy pracownicy placówek wsparcia dziennego traktowani jako otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą wziąć udział w szkoleniach w ramach projektu z Poddziałania IX.2.1?

Zgodnie z Umową  partnerstwa przedsięwzięcia w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem są realizowane zarówno na poziomie krajowym, jak regionalnym. Na  poziomie krajowym realizowane są działania związane  z poprawą ram funkcjonowania w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji działających w tym obszarze (POWER). Wsparcie skierowane do osób i rodzin jest realizowane w programach regionalnych.

Z uwagi na powyższe, projekty finansowane z EFS realizowane w ramach IX Osi RPO WŁ 2014-2020 nie mogą mieć w swoich założeniach rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników instytucji funkcjonujących w obszarze włączenia społecznego (tzn. wsparcie nie może być ukierunkowane na rozwój podmiotów i ich kadr). Nie mniej jednak w ramach projektów kwalifikowalne są koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych personelu projektu pod warunkiem, że jest to niezbędne dla prawidłowej jego realizacji.

Pozostałe

Co należy rozumieć pod pojęciem trwałości projektu? Czy możliwe jest finansowanie komercyjne usług po zakończeniu projektu?

W Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu wskazano, iż trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu na usługę Beneficjent musi być gotowy do świadczenia usługi o zbliżonym zakresie i jakości usług do usługi świadczonej w ramach projektu. W przypadku braku popytu, nie ma konieczności zatrudniania kadry, jednak w przypadku wystąpienia popytu, kadra musi być zatrudniona a tym samy usługa uruchomiona.
W związku z czym odpłatne , bądź częściowo odpłatne świadczenie usług w celu zachowania trwałości jest możliwe. Świadczenie komercyjne usług, czyli pobieranie od osób zainteresowanych usługą opłaty może przyczynić się do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do zakresu usług świadczonych w projekcie.

Jak należy odnieść wskaźnik “liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu” do projektu zakładającego wsparcie młodzieży służące integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom i rozwój kompetencji kluczowych?

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu" powinien być mierzony wobec uczestników projektu, którymi w przedmiotowym projekcie są dzieci pow. 3 roku życia oraz młodzież.
Ze względu na typ projektu rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służące integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom i wybrana grupę docelową, zasadne jest założenie, że każdy uczestnik projektu, który w okresie 4 tygodni po zakończonym udziale w projekcie skorzysta z szeroko pojętego kształcenia (np. zajęcia językowe, zajęcia informatyczne itp) poza projektem to liczony będzie do przedmiotowego wskaźnika.

Co wpisać we wskaźniku "liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu", jeżeli wsparcie nie jest skierowane na poszukiwanie pracy, uczestniczenie w kształceniu lub szkoleniu, zdobywanie kwalifikacje i jest adresowane do osób niepełnosprawnych w codziennym funkcjonowaniu?

Wskaźnik „liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu" obejmuje każdą wykazaną aktywność uczestników w kontekście poszukiwania pracy, kształcenia  lub szkolenia, zdobywania kwalifikacji i pracy, mierzoną w okresie 4 tygodni po zakończonym udziale w projekcie. W przypadku wskazanej w zapytaniu mailowym grupy docelowej, największe prawdopodobieństwo aktywności przedmiotowej grupy docelowej będzie dotyczyło uczestnictwa w kształceniu lub szkoleniu. Dlatego każdy uczestnik projektu, który w okresie 4 tygodni po zakończonym udziale w projekcie skorzysta np. z szeroko pojętego kształcenia poza projektem to liczony będzie do przedmiotowego wskaźnika.
Istnieje również możliwość, że osoby będące opiekunami faktycznymi osób zależnych i niepełnosprawnych, które otrzymają bezpośrednie wsparcie  w projekcie w przypadku podjęcia np. aktywności związanej z kształceniem się i są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym również będą mogły być liczone do przedmiotowego wskaźnika.

W jaki sposób należy określić we wniosku (pkt 3.1.1) źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika "liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie"?

W przypadku wskaźnika „liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie" należy wskazać łączną liczbę osób objętych wsparciem w projekcie w postaci usług społecznych. Jako źródło danych można wskazać np. listy obecności, karty uczestnictwa-aktywności itp. Natomiast określając sposób pomiaru zasadne jest wskazanie m.in. osoby odpowiedzialnej za pomiar, określenie częstotliwości pomiaru i wskazanie sposobu pomiaru np. analiza dokumentów źródłowych.

W jaki sposób należy określić we wniosku (pkt 3.1.1) źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika "liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu"?

Zgodnie ze definicją ujętą w WLWK, miejscem świadczenia usług społecznych będzie miejsce (np. w ośrodkach wsparcia dziennego, rodzinnych domach pomocy, mieszkaniach wspomaganych, DPS itp.) wsparte ze środków EFS, gdzie świadczona jest usługa społeczna lub miejsce gotowe do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu.
Wskaźnik „liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu" określa jaki procent miejsc świadczenia usług społecznych wspartych ze środków EFS w ramach projektu będzie gotowych do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu. W związku z czym Wnioskodawca określając przedmiotowy wskaźnik powinien wykazać ile spośród funkcjonujących w ramach projektu miejsc świadczenia usług (np. liczba miejsc pobytu dziennego dla osób z otępieniami) będzie po projekcie gotowych do świadczenia usługi społecznej w okresie do 4 tygodni po zakończeniu projektu. Co oznacza deklarację o ich dalszym utrzymaniu przez wskazany okres 4 tygodni.
Ponieważ wsparcie dla usług opiekuńczych prowadzi każdorazowo do zwiększania liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych prowadzonych przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu (przy zastrzeżeniu że liczba miejsc świadczenia usług opiekuńczych jest zwiększana wyłącznie w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności), Wnioskodawca jako wartość bazową może wskazać dotychczas istniejącą liczbę miejsc usług świadczonych w lokalnej społeczności. Natomiast jako wartość docelową zostanie wskazana liczba miejsc utworzonych w ramach projektu, która będzie istniała co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu projektu.
Jako źródło pomiaru zasadne jest wskazanie dokumentów potwierdzających utworzenie danego miejsca w ramach projektu i dokumentujących fakt jego funkcjonowania po zakończonym okresie realizacji projektu. Natomiast określając sposób pomiaru zasadne jest wskazanie m.in. osoby odpowiedzialnej za pomiar, określenie częstotliwości pomiaru i wskazanie sposobu pomiaru np. analiza dokumentów źródłowych.

W przypadku zaznaczenia środka trwałego jednocześnie w polu cross-financing i środek trwały, zaznaczona pozycja sumuje się zarówno w jednej jak i drugiej kategorii wydatku, czyli wykazywana jest podwójnie. Jednocześnie we wniosku aplikacyjnym brak jest sumy cross-financing i środków trwałych do wartości limitu przewidzianego we wniosku.

Wartość wszystkich wydatków oznaczonych w budżecie jako cross-financing zliczana jest automatycznie w pozycji nr 5.7 w budżecie ogólnym projektu. Analogicznie w przypadku wydatków oznaczonych jako środek trwały, wartość ich zliczana jest w pozycji 5.6 budżetu ogólnego.

Czy środki trwałe poniżej 350 zł wliczają się do limitu określonego we wniosku dla środków trwałych? Czy środek trwały jest cross-financingiem?

Cross-financing w ramach projektów współfinansowany ze środków EFS może dotyczyć wyłącznie wydatków określonych w Rozdziale 8.7 Wytycznych w zakresie kwalifikowlności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, tj.:
 • Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie takich wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:
  • zakupu nieruchomości,
  • zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. Wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
  • dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń
Wyłącznie ww. wydatki zaplanowane w projekcie zaznaczane są jako cross-financing (nie zaznaczane są wówczas jako środek trwały).
Pozostałe zakupy środków trwałych o wartości równej i powyżej 350 zł netto zaznaczamy w budżecie jako środek trwały.

Czy usługi opiekuńcze realizowane przez gminę w ramach zadania własnego można w projekcie wykazać jako wkład własny oraz czy kontynuacja tych usług po zakończeniu projektu może być uznana za trwałość projektu?

  

Nie jest możliwe by usługi opiekuńcze realizowane przez gminę jako zadanie własne stanowiły wkład własny w ramach projektu realizowanego w konkursie gdyż przedmiotem projektu jest tworzenie nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych zarówno w nowych podmiotach, jak i w podmiotach już istniejących.  Usługi opiekuńcze świadczone przez gminę jako zadanie własne nie będą stanowiły wydatków kwalifikowanych w projekcie.
Wnioskodawca zobowiązany jest do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych utworzonych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu przez co najmniej okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. W związku z czym kontynuacja realizacji jako zadania własnego wcześniejszych usług opiekuńczych przez gminę nie może być uznana za trwałość projektu.

Czy w ramach projektu możliwe jest zorganizowanie szkoleń tematycznych dla personelu placówki dziennego wsparcia np. szkolenie dotyczące diagnozowania i przeciwdziałania uzależnieniom, postępowania w przypadku dzieci współuzależnionych od alkoholu?

Projekty realizowane w ramach IX Osi RPO WŁ 2014-2020 nie mogą mieć w swoich założeniach rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników instytucji funkcjonujących w obszarze włączenia społecznego (tzn. wsparcie nie może być ukierunkowane na rozwój podmiotów i ich kadr). Nie mniej jednak w ramach projektów kwalifikowalne są koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych personelu projektu pod warunkiem, że jest to niezbędne dla prawidłowej jego realizacji.

Czy aplikując w konkursie należy posiadać już oświadczenie o numerze Regon i NIP, czy też występuje się o ich nadanie na etapie negocjacji przy podpisywania umowy?

Nie ma wymogu, by w chwili składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca posiadał już oświadczenie o numerach REGON i NIP dla placówki wsparcia dziennego. Dopiero decyzja o dofinansowaniu (podpisanie umowy) powinna uruchomić procedurę związaną z wydaniem numeru NIP i REGON dla nowo utworzonej placówki. W konkursie w zakresie typu wsparcia „rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służące integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom", w przypadku tworzenia nowej placówki  wymagane jest przedstawienie we wniosku o dofinansowanie informacji dotyczącej :

 • ubiegania się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, o której mowa Rozdziale 3  ww. ustawy. Posiadanie właściwego zezwolenia jest warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie projektu;
 • posiadania ww. zezwolenia. 

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie WUP w Łodzi będzie wymagać złożenia załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, m.in.: kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zezwolenia, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czy w przypadku alternatywnych form opieki, np. koła zainteresowań itp. niezbędne jest również uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 19 Ustawy o wspieraniu rodziny?

Nie, w przypadku alternatywnych form opieki nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.
Zgodnie z Regulaminem konkursu wymagane jest jedynie w przypadku placówek wsparcia dziennego posiadanie ww. zezwolenia, bądź przedstawienie informacji o ubieganiu się o przedmiotowe zezwolenie na etapie składanie wniosku o dofinansowanie.
Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie WUP w Łodzi w odniesieniu do wnioskodawców , którzy w projekcie prowadzą placówki wsparcia dziennego, będzie wymagać złożenie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Zezwolenia, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czy realizacja projektu partnerskiego, w którym liderem będzie organizacja pozarządowa a partnerem OWES umożliwi uzyskanie dodatkowych 10 pkt przy spełnieniu pozostałych kryteriów związanych z min. liczbą punktów?

Tak, realizacja projektu partnerskiego, gdzie liderem jest organizacja pozarządowa o której mowa w art. 3. ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwi otrzymanie dodatkowych 10 pkt. za kryterium premiujące „Projekty podmiotów ekonomii społecznej". Ocenie podlega fakt, czy to wnioskodawca jest podmiotem ekonomii społecznej. Pragniemy zwrócić uwagę, iż  w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020  na stronie 10 wskazano jakie podmioty zaliczane są do pomiotów ekonomii społecznej.

Czy w ramach rozszerzenia oferty świetlic można, ze względu na specyfikę nowych zajęć, część z nich przeprowadzić poza świetlicami (np. zajęcia taneczne, na basenie itp.)?

Tak, część zajęć w placówkach wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży może zostać przeprowadzona poza placówkami. Wszystkie podejmowane w ramach projektu działania muszą przyczyniać się do osiągnięcia celu szczegółowego PI 9iv „przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych" i zostać odpowiednio opisane i uzasadnione.
Obligatoryjne jest realizowanie zajęć rozwijających co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)  (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10):
 • porozumiewanie się w języku ojczystym;
 • porozumiewanie się w językach obcych;
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
 • kompetencje informatyczne;
 • umiejętność uczenia się;
 • kompetencje społeczne i obywatelskie;
 • inicjatywność i przedsiębiorczość;
 • świadomość i ekspresja kulturalna.
Projekt może także zawierać dodatkowe zajęcia w tym realizowane poza placówkami, pod warunkiem, że wpisują się w cel projektu.

Jak należy rozumieć stawki wynagrodzeń w Wymaganiach dotyczących standardu oraz cen rynkowych (netto, brutto, brutto brutto)?

W załączniku nr 7 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych mowa jest o kwotach brutto. Wnioskodawca może uwzględnić w budżecie całkowity koszt odprowadzanych składek (tzw. kwotę brutto brutto). Tym samym, może przekroczyć, w niezbędnym zakresie, limity maksymalnych stawek wskazanych w Wymaganiach dotyczących standardu oraz cen rynkowych. Składki mogą być wykazane w budżecie szczegółowym razem z kwotą wypłacanego wynagrodzenia, bądź w osobnej pozycji.

Czy wydatkami kwalifikowalnymi w ramach konkursu mogą być: wynajem i remont pomieszczenia, zakup komputerów, w tym specjalistycznych (dla osób m.in. niedowidzących), zakup mebli oraz działania szkoleniowo-terapeutyczne (w ramach centrum cyfryzacji, mającemu zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu osób starszych); stworzenie platformy sla seniorów; szkolenia z zakresu opiekun osób starszych i niesamodzielnych?

Przedstawione w zapytaniu dwa pierwsze działąnia nie wpisują się w usługi stanowiące przedmiot konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/15.
W ramach niniejszego konkursu możliwa jest realizacja usług świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób niesamodzielnych, do których należą w szczególności:
 • usługi asystenckie;
 • usługi asystenckie i opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;
 • usługi w postaci mieszkań chronionych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • usługi w postaci mieszkań wspomaganych, o ile liczba miejsc jest nie większa niż 30. Limit 30 miejsc nie obowiązuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wskazują mniejszą maksymalną liczbę miejsc w mieszkaniu;
 • usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach jest nie większa niż 30. Limit 30 miejsc nie obowiązuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wskazują mniejszą maksymalną liczbę miejsc całodobowego pobytu w poszczególnych ośrodkach wsparcia;
 • usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc, która jest nie większa niż 30. Limit 30 miejsc nie obowiązuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wskazują mniejszą maksymalną liczbę miejsc.
Wsparcie w ramach projektu nie może spowodować:
 • zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych przez beneficjenta oraz
 • zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania przez beneficjentów usług asystenckich lub opiekuńczych.
Ostatnie działanie tj. szkolenie opiekunów osób starszych i niesamodzielnych w ramach konkursu  projektu możliwe jest do zastosowania wyłącznie jako wsparcie opiekunów faktycznych.

Czy podmiot wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (np. w związku z prowadzeniem NZOZ), posiadający świetlice, w których nie prowadzi działań leczniczych, może brać udział w konkursie jako Beneficjent?

Realizatorem projektu będzie podmiot posiadający wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, zgodnie z kryterium dostępu „Demarkacja usług społecznych i zdrowotnych" nie może być realizatorem projektu składanego w odpowiedzi na konkurs.
Jednakże w przypadku kiedy realizatorem projektu byłaby jednostka organizacyjna podmiotu np. świetlica która nie posiada osobowości prawnej i nie realizuje zadań przypisanych do podmiotów leczniczych możliwe jest złożenie w odpowiedzi na konkurs wniosku o dofinansowanie. Wskazujemy wówczas w pkt. 2.7 Formularzu wniosku o dofinansowanie jako wnioskodawcę podmiot / właściwą jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej i nie realizuje zadań przypisanych do podmiotów leczniczych. W ewentualnej umowie o dofinansowanie w pkt. 6 § 4 przedmiotowego dokumentu jako realizator wskazana zostanie właściwa jednostka organizacyjna, która jest realizatorem projektu w zakresie świadczonych usług społecznych.
Celem wprowadzenia kryterium „Demarkacja usług społecznych i zdrowotnych" w przedmiotowym konkursie jest zapewnienie rozróżnienia pomiędzy usługami społecznymi, które są przedmiotem konkursu, a usługami zdrowotnymi, które są przedmiotem odrębnych Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju, co ma  w efekcie zapewnić, że w ramach dofinansowanego projektu będą świadczone przez realizatora usługi społeczne.

Czy Niepubliczne Domy Pomocy Społecznej działające w ramach wymienionych typów projektów mogą być Beneficjentem w konkursie?

Wnioskodawcami  w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-002/15, mogą być wyłącznie:
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst,
 • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 W związku z powyższym Niepubliczny Dom Pomocy Społecznej jeżeli statutowo świadczy usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mogą być beneficjentami w konkursie.

Czy jest możliwe zawarcie partnerstwa podmiotu ekonomii społecznej z przedsiębiorcą realizującym projekty dofinansowane z EFS?

Tak, Wnioskodawca, będący podmiotem ekonomii społecznej (statutowo świadczący usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) może składać wniosek wspólnie z partnerem z sektora prywatnego. W przypadku nawiązania partnerstwa Wnioskodawca musi  posiadać łącznie z partnerem potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny do realizacji projektu. Przez partnerstwo należy rozumieć projekt realizowany wspólnie przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi, oraz takimi, które pozostają ze sobą w relacji uniemożliwiającej nawiązanie równoprawnych relacji partnerskich (np. jeden z podmiotów ma większość praw głosu w drugim podmiocie).
 
Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z kryterium „Spełnienie wymogów dotyczących partnerstwa " Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku projektu partnerskiego muszą być spełnione wymogi dotyczące:
 • utworzenia albo zainicjowania partnerstwa przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

Czy w nowo powstałej świetlicy środowiskowej można zatrudniać wychowawców w ramach umowy zlecenia?

W ramach nowo powstałej świetlicy środowiskowej można zatrudnić personel projektu, czyli osoby świadczące bezpośrednie wsparcie dla uczestników projektu, w tym wychowawców. Wybór sposobu zaangażowania (stosunek pracy, umowa cywilno-prawna)  personelu projektu należy do Wnioskodawcy. Zgodnie z  Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków koszty związane z wynagrodzeniem personelu mogą być kwalifikowalne w ramach projektu, o ile wynika to ze specyfiki projektu, na warunkach określonych w Wytycznych oraz wytycznych programowych. Szczegółowe informacje przedstawiono w  podrozdziale 6.16 Koszty związane z zaangażowaniem personelu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 i uzasadniony potrzebą realizacji projektu.
 

Czy partnerem Miasta i Ośrodka Pomocy Społecznej może być jednostka spoza finansów publicznych, prowadząca placówkę wsparcia dziennego dla dzieci powyżej 3 roku życia, która otrzymuje dotacje na działalność od Miasta zgodnie z przedmiotem rozpisanego konkursu wyboru zleceniobiorcy?

Partnerami Miasta/OPS mogą być jednostki spoza sektora finansów publicznych (np.: fundacje, stowarzyszenia), prowadzące placówki wsparcia dziennego dla dzieci powyżej 3 roku życia, którym Miasto przekazuje dotacje na działalność placówek zgodnie z przedmiotem rozpisanego konkursu wyboru zleceniobiorcy.
Przekazanie dotacji dla organizacji będących zleceniobiorcami OPS, nie ma znaczenia w kontekście realizacji projektu partnerskiego realizowanego z udziałem EFS.
W sytuacji, w której zleceniobiorca zostałby, także partnerem OPS do realizacji projektu EFS, istotną kwestią jest zachowanie rozróżnienia między działaniami podejmowanymi na podstawie zawartego partnerstwa do projektu, a działaniami wynikającymi z zlecenia zadań. Oznacza to, iż w ramach projektu współfinansowanego z EFS, nie może wystąpić sytuacja, w której środki krajowe zostaną zastąpione środkami EFS w ramach projektu.
 
Należy pamiętać, iż wybór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu wymaga stosowania zapisów art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.
„Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.9), dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Podmiot ten, dokonując wyboru, jest obowiązany w szczególności do:
 • ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów,
 • uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze,
 • podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.
Należy także pamiętać o tym, iż:
 • wybór partnera powinien być dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 • w ogłoszeniu należy wskazać wymagania wobec partnera oraz kryteria wyboru, do których należeć mogą m.in.: zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu czy doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze. 

Czy PCPR po rozstrzygniętym pozytywnie konkursie i uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu może rozpisać przetarg nieograniczony zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych i Zasadami Konkurencyjności na realizację usług np. szkolenia z doradztwa zawodowego, szkolenia zawodowe, szkolenia z psychologiem i wybrać w przetargu firmę szkoleniową zewnętrzną posiadającą m.in. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych wydanych przez WUP (oprócz spełnienia przez te instytucje innych warunków)?

Wskazane usługi tj. szkolenia z doradztwa zawodowego, szkolenia zawodowe, szkolenia z psychologiem nie stanowią przedmiotu konkursu. W związku z czym niezasadne jest  planowanie realizacji w/w wsparcia w odpowiedzi na wskazany konkursu. Projekty realizowane w konkursie muszą być ukierunkowane na:
 • rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służące integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom;
 • rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – wsparcie realizowane zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 maja 2015 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. 
Natomiast wskazane usługi: szkolenia z doradztwa zawodowego, szkolenia zawodowe, szkolenia z psychologiem mogą być przedmiotem wsparcia w konkursie nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/15. Niniejszy konkurs ma na celu umożliwienie jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej realizację kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej, obejmujących instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej, zakładających realizację zadań wynikających z przepisów prawa krajowego w zakresie pomocy społecznej, których efektem będzie w pierwszej kolejności przywrócenie zdolności do wypełniania ról społecznych i w konsekwencji przywrócenie zdolności do zatrudnienia.
OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów OPS lub PCPR są realizowane:
 • przez partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich;
 • przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie;
 • przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu.
W związku z powyższym w odniesieniu do projektów w konkursie nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/15 nie jest zasadne rozpisywanie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Pzp i Zasadami konkurencyjności na realizację usług tj. szkolenia z doradztwa zawodowego, szkolenia zawodowe, szkolenia z psychologiem ponieważ te formy wsparcia nie wpisują się w cel działania.
W odniesieniu do konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/15 nie jest zasadne rozpisywanie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Pzp i Zasadami konkurencyjności na realizację usług tj. szkolenia z doradztwa zawodowego, szkolenia zawodowe, szkolenia z psychologiem ponieważ nie są to zadania wynikające z przepisów prawa krajowego w zakresie pomocy społecznej realizowanych statutowo przez OPS/PCPR.

Na jakich zasadach w przypadku realizowania projektu w istniejących szkołach / przedszkolach będzie traktowana trwałość projektu?

Zgodnie z Podrozdziałem 6.3 „Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej" Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 w przypadku wsparcia na tworzenie nowych placówek/ alternatywnych form opieki, Beneficjenci zobowiązani są do zachowania trwałości po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 20111 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Spełnienie powyższego warunku weryfikowane będzie po upływie okresu wskazanego w decyzji lub umowie o dofinansowanie projektu.

Czy rozszerzenie oferty na dodatkowe zajęcia i działania w istniejących szkołach / przedszkolach będzie traktowane jako nowa alternatywna forma opieki czy jako już istniejąca?

Pragniemy zwrócić uwagę, iż przedmiotem wsparcia w konkursie nie są bezpośrednio ani szkoły, ani przedszkola i rozwój oferty edukacyjnej w w/w podmiotach, tylko placówki wsparcia dziennego albo alternatywne formy opieki dla dzieci powyżej 3 roku życia i młodzieży służące integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom.
W ramach typu projektu: rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służące integracji społecznej oraz zapobieganiu w konkursie usługi powinny realizować formy opieki dla dzieci od lat 3 i młodzieży polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowych placówek/ alternatywnych form opieki, jak również w ramach istniejących placówek.
Placówki wsparcia dziennego prowadzone są przez gminę/ powiat, lub wskazany przez nich podmiot, lub podmiot, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Natomiast pozostałe podmioty uprawnione do wnioskowania o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu mogą prowadzić inne niż placówki wsparcia dziennego tj. alternatywne formy opieki.
W ramach projektu można świadczyć usługi poprzez tworzenie nowych placówek czy alternatywnych form opieki, lub wsparcie już istniejących placówek czy alternatywnych form opieki pod warunkiem:
 • zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub
 • rozszerzenia oferty wsparcia.
Rozszerzenie ofert stanowi zawsze wsparcie już istniejących placówek/ alternatywnych form opieki.
 

Czy nauczyciela zatrudnionego w danej placówce na podstawie Karty Nauczyciela można zatrudnić do realizacji działań projektowych na podstawie Kodeksu Pracy?

W ramach projektu możliwe jest zatrudnienie personelu projektu w ramach stosunku pracy (na umowę o pracę w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 1 etatowi zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Kwota wskazana w załączniku nr 7 dotyczy zatrudnienia w wymiarze 1 etatu, zgodnie z nim planując rozwój usług placówek wsparcia dziennego można zatrudnić wychowawcę, jego kwalifikacje muszą być zgodne z art. 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz opiekuna dzieci/ animatora zabaw . Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), z Kodeksem Cywilnym, a także Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 – podrozdział 6.16.
Natomiast od dnia 31 marca br. nowe przepisy umożliwiają nauczycielom, którzy nie realizują w danej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, realizowanie zajęć w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach stosunku pracy (tj. na podstawie Kodeksu pracy) na określonych zasadach. Ma to istotne znaczenie dla określenia warunków kwalifikowalności wynagrodzeń nauczycieli w projektach finansowanych z EFS w perspektywie finansowej 2014-2020.
Projekty składane w odpowiedzi na konkursu powinny zakładać m.in. rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służące integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom. Pragniemy zwrócić uwagę, że przedmiotem konkursu nie jest rozwój oferty edukacyjnej w szkołach.

Czy koszty udziału pracownika placówki wsparcia dziennego będącego jednocześnie personelem projektu, zaangażowanego w zarządzanie projektem po stronie partnera i przeprowadzającego nabór młodzieży do udziału w szkoleniach, będą wydatkiem kwalifikowalnym?

Koszty związane z przeprowadzeniem przez pracownika placówki wsparcia dziennego naboru młodzieży do udziału w projekcie dotyczącym rozwoju placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służące integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom, są wydatkiem kwalifikowalnym w ramach kosztów pośrednich projektu.

Czy przedszkole publiczne może być realizatorem projektu?

Zgodnie z regulaminem konkursu oraz umową o dofinansowanie projektu (przypis 12) możliwe jest, aby przedszkole publiczne, będące jednostką organizacyjną gminy (ale nie posiadające osobowości prawnej) było realizatorem projektu, podczas gdy gmina będzie Beneficjentem tego projektu.

Czy podmiot wpisany do rejestru podmiotów leczniczych może być wnioskodawcą w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/15?

Beneficjentami w ramach konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/15 nie mogą być podmioty lecznicze. Celem tego konkursu jest realizacja usług społecznych, w związku z czym zgodnie z linią demarkacyjną zapisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 maja 2015 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 usługi społeczne realizowane są przez beneficjentów niebędących podmiotami leczniczymi. W 2016 r. zostanie ogłoszony konkurs na realizację usług zdrowotnych, w których beneficjentami będą tylko podmioty lecznicze.
 Przejdź na górę