Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


zęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015)

Formy wsparcia

Czy w ramach projektu możemy w budżecie w kosztach bezpośrednich uwzględnić zakup auta dla pracowników terenowych (wraz z kosztami dodatkowymi jak ubezpieczenia, opłaty, benzyna)?

Zakup środków transportu jest możliwy w projekcie pod warunkiem uwzględnienia odpowiedniego uzasadnienia konieczności pozyskania tego środka trwałego zgodnie ze wskazaniami sekcji 6.12  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Wydatki poniesione na zakup środka trwałego tj. samochodu mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystane na rzecz projektu - sekcja 6.12.1 pkt 1) b str. 56 oraz pkt 4) str. 57 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Odpisy amortyzacyjne rozlicza się oraz stosuje się warunki i procedury określone w sekcji 6.12.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego są kwalifikowalne, o ile są spełnione poniższe warunki:
  • sprzedający środek trwały wystawił deklarację określająca jego pochodzenie;
  • sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji krajowych środków publicznych;
  • cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.
Dodatkowe koszty ubezpieczenia, opłaty będą stanowiły koszt pośredni, natomiast koszty paliwa mogą być rozliczane w ramach delegacji służbowych pracowników.

Czy szkolenia zawodowe wymieniane jako rodzaj wsparcia w ramach II typu usług są przewidziane tylko dla osób bezrobotnych, czy też dla tych, które w trakcie projektu założyły już PES i pracują?

Szkolenia zawodowe w drugim typie operacji powinny być uwzględnione dla osób, u których zidentyfikowano deficyt w tym zakresie. Szkoleniami mogą być objęte zarówno osoby bezrobotne przed założeniem PES, jak również osoby, które już prowadzą wskazany podmiot. W tym drugim przypadku szkolenia zawodowe będą stanowiły pomoc de minimis.

Czy wsparcie pomostowe mogą otrzymać jedynie nowopowstałe przedsiębiorstwa społeczne?

Wsparcie pomostowe zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, str. 36. i Standardy udzielania wsparcia w ramach Poddziałania IX.3.1 na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych str. 19, jednoznacznie wskazują, że wsparcie to adresowane jest tylko do nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych.

Pozostałe

Jak stosować zasadę konkurencyjności w przypadku wyboru pracowników akredytowanych OWES ?

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w kryteriach wyboru sugeruje zamieszczanie wymogów, jakie są zawarte w standardach dotyczących kadry OWES.

Czy w sytuacji gdy organizacja pozarządowa zamierza się ekonomizować i w związku z tym będzie korzystać ze wsparcia (inkubacyjnego, doradczego) w ramach projektu, to czy będzie mieć do czynienia z pomocą de minimis?

W wymienionej sytuacji nie wystąpi pomoc de minimis, gdyż na moment udzielenia wsparcia organizacja ta nie prowadzi działalności gospodarczej.

Czy doradztwo (biznesowe, prawne) udzielane przedsiębiorstwu społecznemu, w związku z utworzeniem w tym podmiocie nowego miejsca pracy, powinno być objęte zasadami pomocy de minimis?

W wymienionej sytuacji wystąpi pomoc de minimis, gdyż podmiot uzyskał pewnego rodzaju korzyść ekonomiczną.

Czy w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w istniejących spółdzielniach socjalnych, istnieje obowiązek przyjęcia osób nowo zatrudnionych osób w poczet członków?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651 z póz. zm.) oraz ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1443 z póz. zm.) członkom spółdzielni socjalnej (osobom fizycznym) przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy - każdy członek spółdzielni musi być zatrudniony w oparciu o spółdzielczą umowę o pracę. Natomiast samo zatrudnienie osoby w spółdzielni socjalnej nie musi być związane z automatycznym przyjęciem osoby zatrudnianej w poczet członków spółdzielni. Osoba zatrudniona  w spółdzielni socjalnej może ubiegać się o członkostwo, natomiast spółdzielnia socjalna może przyjąć tę osobę w poczet członków, o ile spełnia ona warunki przewidziane w przepisach prawa oraz statucie spółdzielni. Samo zatrudnienie w spółdzielni socjalnej nie wiąże się zatem z powstaniem po stronie zatrudnionego roszczenia o przyjęcie w poczet członków spółdzielni, któremu to roszczeniu odpowiadałby obowiązek spółdzielni socjalnej przyznania tej osobie członkowstwa.
Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, gdy założycielami spółdzielni socjalnej są osoby prawne. Osoby fizyczne zatrudnione w takiej spółdzielni socjalnej, po 12 miesiącach nieprzerwanego zatrudnienia w spółdzielni, mają prawo  do uzyskania członkostwa w spółdzielni socjalnej.
 

Kto jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu z Poddziałania IX.3.1?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, wnioskodawcami mogą być instytucje wsparcia lub rozwoju ekonomii społecznej - akredytowane ośrodki wsparcia ekonomii społecznej.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej należy rozumieć jako wyodrębnione jednostki podmiotu lub partnerstwa/konsorcjum podmiotów realizujące usługi wsparcia ekonomii społecznej w zakresie:

  • animacji i promocji ekonomii społecznej;
  • wsparcia powstawania nowych podmiotów ekonomii społecznej;
  • wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych;
nie działające dla osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na działania OWES.
 

Dodatkowo przedmiotowe jednostki muszą posiadać akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w danym województwie w rozumieniu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu akredytacji wraz z listą akredytowanych OWES w województwie łódzkim znajdują się na stronie internetowej: http://www.akses.crzl.gov.pl

Wskaźniki

Czy wskaźniki 3 (liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego-minimum 26) i 5 ( liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych na poziomie-minimum 15) wzajemnie się uzupełniają czy też należy je dodawać osiągając wskaźnik 26 miejsc pracy w nowoutworzonych przedsiębiorstwach plus 15 istniejących już przedsiębiorstwach ?

Aktualna wersja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,  nie wskazuje na przytoczone  wartości wskaźników. Metodologia obliczania wartości wskaźników efektywnościowych OWES zawarta jest w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu. Zgodnie z zapisami powyższego dokumentu wskaźnik nr 3 mierzy liczbę miejsc pracy w nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych. Natomiast w przypadku wskaźnika nr 5 wykazywane są miejsca pracy, powstałe w istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Zatem wskaźnik nr 5 nie zawiera się we wskaźniku nr 3. Wskaźniki te należy monitorować rozłącznie.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę