Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Efektywność społeczno-zatrudnieniowa

Czy projekt zawierający aktywizację społeczną i edukacyjną może być skierowany tylko do osób, które podlegają wyłączeniu z obowiązku osiągnięcia wskaźnika zatrudnieniowego, chodzi tu o nastoletnie dzieci umieszczone w pieczy zastępczej i osoby usamodzielniane. Co w takim przypadku z obligatoryjnymi wskaźnikami rezultatu?

Tak, istnieje możliwość w odpowiedzi na konkurs realizacji projektu skierowanego do grupy docelowej składającej się z nastoletnich dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, Podrozdział 4.7 w odniesieniu do osób:
 • będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- do których są kierowane usługi aktywnej integracji nie ma obowiązku stosowania kryteriów efektywności społeczno-zatrudnieniowej.

W związku z tym w przedmiotowej sytuacji Wnioskodawca w formularzu wniosku o dofinansowanie w opisie grupy docelowej musi jednoznacznie wskazać oraz uzasadnić udział ww. osób.
Jednakże wnioskodawca zgodnie z regulaminem konkursu zobligowany jest do uwzględnienia, a następnie monitorowania w projekcie obligatoryjnych:
 • wskaźników produktu:
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie;
  • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.
 • oraz wskaźników rezultatu bezpośredniego:
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu;
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek);
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.
Między innymi na podstawie ww. wskaźników oraz przypisanym im wartościom dokonywana jest ocena, czy wniosek przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PI 9i: przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czy gdyby rodzice zastępczy (otoczenie) opiekujący się podczas treningu wyjazdowego swoimi dziećmi zostali objęci np. grupą wsparcia stają się uczestnikami projektu i muszą spełnić wskaźnik zatrudnieniowy?

Nie jest zasadne by rodzice zastępczy uczestniczyli w treningu wyjazdowym w charakterze opiekunów. Wsparcie w ramach konkursu realizowane jest w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ich udział w projekcie jest uzasadniony jedynie kiedy jest niezbędny dla skutecznego wsparcia ww. grupy uczestników. Efektywności społeczno – zatrudnieniowa nie jest mierzona wobec otoczenia (rodziców zastępczych), którego udział jest niezbędny do realizacji bezpośredniego wsparcia dla uczestników projektu. Efektywność społeczno – zatrudnieniowa jest mierzona wobec osób lub rodzin albo środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych aktywizacją społeczno – zatrudnieniow.

Czy podjęcie zatrudnienia w ramach robót publicznych przez uczestnika po zakończonym udziale w projekcie, można będzie wliczyć do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej?

Skierowanie osoby po zakończeniu udziału w projekcie do podjęcia zatrudnienia w ramach robót publicznych nie jest liczone do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.
Pragniemy zwrócić uwagę, iż szczegółowe zasady pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej opisane zostały w Załączniku nr 8 Sposób i metodologia pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej do Regulaminu konkursu.

Czy efektywność zatrudnieniowa osób niepełnosprawnych liczona jest od każdej grupy docelowej osobno?

Zgodnie z kryterium „Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowe" obligatoryjne jest dokonanie pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej:
 • w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co   najmniej 56%, w tym efektywność zatrudnieniowa co najmniej 22%;
 • w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi co najmniej 46%, w tym efektywność zatrudnieniowa co najmniej 12%. 
Oznacza to, iż w przypadku projektów, których część grupy docelowej będą stanowiły osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej należy dokonać odrębnie dla tej grupy osób, wyłączając ją z ogółu uczestników tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz określić odpowiedni poziom efektywności.

Czy aby osiągnąć wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (22%) uczestnicy mogą zawierać umowy o dzieło?

Warunkiem uwzględnienia osoby w liczbie uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie po zakończeniu wsparcia (osiągnęli wskaźnik efektywności zatrudnieniowej), w przypadku umowy cywilnoprawnej  jest spełnienie dwóch przesłanek:
 • umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy miesiące,
 • wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu jej trwania, wartość  umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Czy niespełnienie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej oznacza zwrot kosztów dofinansowania?

Zgodnie z regułą proporcjonalności (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, MIiR) przy niespełnieniu kryterium Wojewódzki Urząd Pracy może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowane.

Formy wsparcia

Czy można sfinansować uzupełnienie wykształcenia osobom niepełnosprawnym uczącym się w systemie stacjonarnym/dziennym np. koszty wynajmu mieszkania, zakupu podręczników, pomocy naukowych, skoro wiadomo, że nie spełnią oni wskaźnika zatrudnieniowego bo ze względu na naukę w systemie dziennym nie podejmą pracy?

Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej sfinansowanie kosztów uzupełnienia wykształcenia osoby niepełnosprawnej odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych, a to może stanowić jedynie wkład własny w projekcie.
Pomiar kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym odnosi się  wyłącznie do osób biernych (np. uczących się) i bezrobotnych uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie. Wskaźnik efektywności w wymiarze zatrudnieniowym wynosi tylko 22 %, co oznacza, że nie wszyscy uczestnicy muszą podjąć zatrudnienie.
 
 

Jakie kursy podnoszące kompetencje PCPR może samodzielnie zrealizować i sfinansować w ramach projektu (przykładowo: językowy, stylizacja paznokci, kosmetyczny, fryzjerski, obsługi kasy fiskalnej, florystyka, grafika komputerowa)?

W ramach ogłoszonego konkursu PCPR nie ma możliwości samodzielnej realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu. Instrumenty aktywizacji zawodowej (szkolenia zawodowe) mogą być realizowane przez  podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:
 • PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
 • CIS i KIS;
 • spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
 • organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów PCPR są realizowane:
 • przez partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich;
 • przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie;
 • c) przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • d) przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu.
Przykładowe instrumenty, które służą aktywizacji społeczno – zawodowej zostały wskazane w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu. Samodzielnie przez OPS/PCPR w ramach instrumentu aktywizacji społecznej możliwa jest realizacja m.in. treningi kompetencji i umiejętności społecznych (prawo jazdy kat. B, nauka obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet), kurs językowy, itp.). Natomiast w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej wymienia się m.in. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy (stylizacja paznokci, kurs kosmetyczny, fryzjerki, obsługi kasy fiskalnej, florystyka oraz grafika komputerowa), jako wsparcie, które OPS/PCPR nie może realizować samodzielnie

Czy wkładem własnym w ramach konkursu, może być wypłacane świadczenie (dofinansowanie) do wypoczynku letniego osoby usamodzielnianej?

Tak, wkładem własnym w ramach konkursu może być wypłacane świadczenie (dofinansowanie) do wypoczynku letniego osoby usamodzielnianej, która jest uczestnikiem projektu. Zgodnie z regulaminem ww. konkursu wkład własny mogą stanowić m.in. bierne formy pomocy tzn. zasiłki i świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czy wszystkich uczestników projektu, również tych z III profilu pomocy należy objąć zadaniem (instrument aktywizacji społecznej) - praca socjalna?

Zastosowanie instrumentu aktywizacji społecznej w postaci pracy socjalnej nie jest obowiązkowe. Jej zastosowanie powinno wynikać z przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczestników projektu.

Czy osoby, dla których ustanowiono III profil pomocy w PUP będące UP, objęte wsparciem w ramach PAI, mogą jednocześnie zostać objęte instrumentem aktywizacji zawodowej w postaci kursów zawodowych (realizowanych przez Partnera)?

Tak, osoby dla których PUP określił III profil pomocy, będące uczestnikami projektu realizowanego przez OPSw partnerstwie z  inną instytucją niż PUP, kompetentną i uprawnioną do realizacji instrumentów aktywizacji zawodowej, mogą dodatkowo poza realizacją PAI otrzymać wsparcie w postaci np. szkoleń zawodowych.

Czy OPS jako organ administracji publicznej (JST) może zgodnie z kryterium „Zlecenie realizacji zadań publicznych” zapewnić paczki z środkami spożywczymi, chemicznymi (w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 4 ust.1 pkt. 1)?

Tak, OPS może zlecać realizację zadań publicznych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym może zlecać przygotowanie, dostawę i wydawanie paczek spożywczo-przemysłowych, o ile jest to zadanie, które stanowi element standardowej działalności OPS (z wyłączeniem zapisów art.25 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Czy odbywanie stażu musi być zgodne z tematyką wcześniej ukończonego kursu/szkolenia zawodowego?

Tak, odbywanie stażu powinno być zgodne z tematyką wcześniej ukończonego kursu/szkolenia zawodowego. Jeżeli względem uczestnika projektu zostanie zastosowana forma wsparcia w postaci szkolenia zawodowego, a następnie stażu lub praktyk, powinny one być powiązane ze sobą tematycznie. Kursy i szkolenia mają na celu nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy. Przygotowują do podjęcia pracy w określonym zawodzie. Praktyki/staż umożliwiają nabycie nowych umiejętności i  wykorzystanie w praktyce nowo zdobytej wiedzy u konkretnego pracodawcy.

Czy możliwe jest w ramach projektu założenie opłacenia składki zdrowotnej dla osób nieaktywnych zawodowo?

W ramach projektu można wykazać koszty związane ze składkami zdrowotnymi jedynie jako wkład własny. Zgodnie z art. 17 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., to gmina opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniu opieki zdrowotne finansowanych ze środków publicznych. W związku z tym nie należy zastępować środków publicznych środkami z EFS.
Możliwe jest wykazanie przedmiotowych kosztów jako element realizacji poszczególnych zadań, gdzie występuje wsparcie w postaci instrumentów społecznych, edukacyjnych i zawodowych (jeżeli są realizowane) jeżeli są ze sobą powiązane, istnieje związek między nimi. W przypadku braku powiązań z innymi instrumentami można koszty związane ze składkami zdrowotnymi wykazać jako oddzielne zadanie.

PCPR planuje utworzyć Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji / Klub Aktywności Społecznej. Na czas trwania projektu klubowiczami byliby wyłącznie uczestnicy projektu, natomiast po zakończeniu projektu - niepełnosprawni mieszkańcy powiatu. Czy koszt utworzenia klubu (dostosowanie pomieszczeń, wyposażenie oraz zatrudnienie niezbędnej kadry) byłyby wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie?

Celem konkursu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie w projekcie powinno być kompleksowe, dostosowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników, realizowane w oparciu o stworzoną ścieżkę reintegracji.  Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są objęte programem służącym aktywizacji społeczno-zawodowej za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej oraz wsparciem o charakterze zdrowotnym. Jeżeli przeprowadzenie ścieżki aktywizacji społeczno-zawodowej z wykorzystaniem przedstawionego Integracyjnego Klubu Aktywnej Rehabilitacji/ Klubu Aktywności Społecznej przyczyni się do osiągnięcia celu konkursu: przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym możliwe jest utworzenie ww. podmiotów.

Czy stypendium szkoleniowe w ramach w/w projektu należy się wszystkim uczestnikom wskazanym jako grupa docelowa projektu? Czy stypendium to przysługuje również za uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych, terapeutycznych, treningach kompetencji (np. szkolenie w ramach prawa jazdy kat.B, trening umiejętności interpersonalnych), itp.?

Stypendium szkoleniowe przysługuje wyłącznie uczestnikom projektu biorącym udział w szkoleniach zawodowych, umożliwiających nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, w okresie trwania tego szkolenia. Szczegółowe wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych zostały przedstawione z załączniku nr 7 do regulaminu konkursu.

Czy konieczne jest określanie tematyki kursów/szkoleń na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie, czy dopiero po zrekrutowaniu uczestników projektu i przeprowadzeniu Indywidualnej Diagnozy Potrzeb?

Na etapie tworzenia wniosku nie jest zasadne określanie tematyki szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu. W trakcie realizacji projektu, po zrekrutowaniu uczestników projektu i opracowaniu dla nich IPD, projektodawca powinien  określić tematykę szkoleń. Wybór szkoleń powinien uwzględniać zarówno potrzeby konkretnego uczestnika, jego możliwości, jak i odpowiadać na zapotrzebowania lokalnego rynku pracy.

Co z możliwych form wsparcia można zrobić w ramach poszczególnych profili (I ,II, III)?

W konkursie wdrażane będzie w ramach  projektów programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:
 • instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym praca socjalna,
 • instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania  zatrudnienia,
 • instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny.
Wsparcie w projekcie powinno być kompleksowe, dostosowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników, realizowane w oparciu o stworzoną ścieżkę reintegracji.
Osoby zakwalifikowane do I i II profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
mogą otrzymać wsparcie w ramach projektu , o ile kierowane do nich wsparcie nie ma charakteru aktywizacji zawodowej. Ponieważ I i II profil co do zasady są wspierane w CT 8.
W ramach projektów OPS i PCPR wsparciem są obejmowane osoby bezrobotne, które korzystają
z pomocy społecznej lub bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku wsparcia osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy wsparcie jest realizowane na podstawie Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ww. ustawie.
 
OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej.
Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów OPS lub PCPR są realizowane:
 • przez partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich;
 • przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie;
 • przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu.

Czy kosztem kwalifikowanym w ramach projektu może być także zakup podręczników, opłata za akademik, bursę lub dofinansowanie do wynajmu mieszkania?

Wskazane koszty dotyczące instrumentu aktywizacji edukacyjnej tj. zakup podręczników, opłata za akademik, bursę lub dofinansowanie do wynajmu mieszkania mogą być uznane za kwalifikowane wydatki w ramach projektu. Przykładowy katalog można rozszerzyć np. o koszty dojazdu. Zakres wsparcia dla osoby uczącej się, jaki może zostać uznany w projekcie za kwalifikowany, jest adekwatny do wydatków jakie PCPR może przyznać podopiecznemu, zgodnie ze swoimi statutowymi kompetencjami.

Czy istnieje możliwość zatrudnienia rehabilitanta w celu zapewnienia rehabilitacji w miejscu zamieszkania uczestników dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

W  przypadku niniejszego konursu nie jest możliwe zatrudnienie w ramach projektu rehabilitanta. Przedmiotem  konkursu nie są usługi zdrowotne. Usługi zdrowotne w tym proces deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi regulowany jest przez  Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. W 2016 roku zostanie ogłoszony konkurs w Poddziałaniu IX.2.1 na realizację usług zdrowotnych.  

Pragniemy przypomnieć, że konkurs ten, ma na celu umożliwienie jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej realizację kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej, obejmujących instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej, których efektem będzie w pierwszej kolejności przywrócenie zdolności do wypełniania ról społecznych i w konsekwencji przywrócenie zdolności do zatrudnienia. Wsparcie w projekcie powinno być kompleksowe, dostosowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników. W związku z czym jeżeli elementem ograniczający podjęcie zatrudnienia w wyniku otrzymanego w projekcie wsparcia są bariery zdrowotne, istnieje możliwość sfinansowania kosztów rehabilitacji, która bezpośrednio przyczyni się do powrotu na rynek pracy.

Czy w ramach projektu można dofinansować sprzęt rehabilitacyjny dla uczestników projektu oraz wybudowanie podjazdu do domu uczestnika projektu?

W ramach konkursu nie ma możliwości dofinansowania ze środków EFS sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu, ani też wybudowania podjazdu do domu uczestnika projektu w celu niwelowania barier architektonicznych.
Należy zauważyć, iż w ramach niniejszego konkursu obejmującego m.in. działania w obszarze rozwoju usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, istnieje możliwość sfinansowania w ramach projektu m.in:
 • likwidowania barier architektonicznych w miejscu zamieszkania,
 • wypożyczenia sprzętu zwiększającego samodzielność osób.
Dopuszcza się finansowanie działań pozwalających osobom z niepełnosprawnościami i osobom niesamodzielnym w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie, jedynie w sytuacji gdy przesłanką ww. wsparcia jest umożliwienie osobom pozostanie w lokalnej społeczności.

Czy w ramach projektu mogą zostać zorganizowane wyjazdowe warsztaty kompetencji społecznych?

Istnieje możliwość realizacji warsztatów o charakterze wyjazdowym w ramach projektu z zastrzeżeniem, iż wsparcie będzie świadczone na terenie województwa łódzkiego. Potrzeba realizacji warsztatów o charakterze wyjazdowym misi zostać odpowiednio uzasadniona, jak również wydatki z tym związane.  

Jeśli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie może finansować żadnych świadczeń dla uczestników, np. zakup wózka inwalidzkiego, a prawo nie pozwala na przekazanie środka trwałego jednostki osobie fizycznej, to w jaki sposób można zrealizować likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się na co zezwalają wytyczne?

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych zawiera szczegółowy opis oraz katalog kosztów (pkt 3.), jakie można sfinansować w celu zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień, tj.:
 • kosztów specjalistycznego transportu na miejsce realizacji wsparcia,
 • dostosowania architektonicznego budynków niedostępnych (np. zmiana miejsca realizacji projektu,
 • budowa tymczasowych podjazdów,
 • montaż platform, wind, podnośników,
 • właściwe oznakowanie budynków poprzez wprowadzanie elementów kontrastowych i wypukłych celem właściwego oznakowania dla osób niewidomych i słabowidzących itp.),
 • dostosowania infrastruktury komputerowej (np. wynajęcie lub zakup i instalacja programów powiększających, mówiących, kamer do kontaktu z osobą posługującą się językiem migowym, drukarek materiałów w alfabecie Braille'a),
 • dostosowania akustycznego (wynajęcie lub zakup i montaż systemów wspomagających słyszenie, np. pętli indukcyjnych, systemów FM),
 • asystenta tłumaczącego na język łatwy,
 • asystenta osoby z niepełnosprawnością,
 • tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
 • przewodnika dla osoby mającej trudności w widzeniu,
 • alternatywnych form przygotowania materiałów projektowych (szkoleniowych, informacyjnych, np. wersje elektroniczne dokumentów, wersje w druku powiększonym, wersje pisane alfabetem Braille'a, wersje w języku łatwym, nagranie tłumaczenia na język migowy na nośniku elektronicznym, itp.),
 • zmiany procedur,
 • wydłużonego czasu wsparcia (wynikającego np. z konieczności wolniejszego tłumaczenia na język migowy, wolnego mówienia, odczytywania komunikatów z ust, stosowania języka łatwego itp.),
 • dostosowania posiłków, uwzględniania specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności.

Czy w przypadku utworzenia grupę samopomocowej można finansować koszty produktów potrzebnych np. do przygotowania uroczystego spotkania jej członków lub sfinansować koszt przejazdu lidera grupy z dzieckiem lub osoby zależnej do lekarza itp.?

Wsparcie realizowane w ramach konkursu  powinno być realizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika projektu i być wynikiem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. W związku z powyższym możliwe jest zaplanowanie kosztów przejazdu lidera, uczestnika i/lub opiekuna w ramach projektu, o ile taka potrzeba wynika z przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczestnika projektu.Możliwe jest zaplanowanie poczęstunku na spotkanie uczestników projektu (zgodnie z załącznikiem nr 7 do regulaminu - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych), o ile realizacja takiego spotkania będzie uzasadniona potrzebami grupy docelowej. Należy mieć na uwadze, iż wydatki zaplanowane na realizację działań podlegać będą m.in. ocenie racjonalności i niezbędności do osiągnięcia celu projektu zgodnie z kryterium „Prawidłowość sporządzenia budżetu".

Czy w przypadku tworzenia mieszkań chronionych, powiat musi być ich właścicielem, czy też może być to np. tytuł użyczenia?

W przypadku tworzenia mieszkań wspomaganych nie jest wymagane aby powiat był właścicielem lokali. Należy jednak mieć na uwadze obowiązek zachowania trwałości miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych po zakończeniu projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.

Czy uczestnicy z III profilu (40%) muszą obowiązkowo zostać objęci Programem Aktywna Integracja (PAI)?

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 maja 2015 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020  wsparcie osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy  jest realizowane na podstawie Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 200 4 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.Ponadto zgodnie z kryterium „Narzędzia realizacji programów służących aktywizacji społeczno-zawodowej" projekt musi zakładać, że każdy uczestnik podpisuje i realizuje kontrakt socjalny (inny indywidualny program) lub program aktywności lokalnej.
W związku z tym bezrobotny zakwalifikowany do III profilu pomocy powinien zostać objęty kontraktem socjalnym/PAL i jednocześnie PAI.

Czy w ramach konkursu można zatrudnić nowego pracownika socjalnego i doposażyć stanowisko pracy?

Szczegółowe zasady angażowania personelu w realizację projektu oraz doposażania jego stanowiska pracy zostały przedstawione w punkcie 6.16 Wytycznych  Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W ramach konkursu nie przewiduje się możliwości zatrudniania pracownika socjalnego tylko w celu spełnienia przez ośrodek wymogu organizacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Forma zaangażowania oraz wymiar czasu pracy pracownika socjalnego świadczącego pracę socjalną na rzecz uczestnika projektu musi wynikać z potrzeb grupy docelowej.

Grupy docelowe

Osoby (III profil) mogą być objęte dodatkowymi instrumentami, w związku z tym chcąc wesprzeć osoby wsparciem w formie terapii uzależnień/lecznictwa uzależnień jak nalezy obliczyć w budżecie szczegółowym na etapie tworzenia wniosku liczbę UP, jeśli nie wiemy ile osób będzie miało problem alkoholowy?

W odniesieniu do wszystkich uczestników projektu, nie tylko tych z III profilu pomocy, Wnioskodawca dokonuje wstępnej diagnozy już na etapie tworzenia wniosku. Wniosek powinien stanowić odpowiedź na potrzeby uczestników. W zależności od wyników wstępnej diagnozy, należy zaplanować konkretne formy wsparcia i założyć, ile osób otrzyma daną formę pomocy np. terapię uzależnień/ leczenie w zakresie uzależnień.

Czy udział osób niepełnosprawnych jest wymagany w ramach konkursu?

Nie jest konieczne aby uczestnikami projektu były osoby niepełnosprawne. Wybór grupy docelowej powinien wynikać z przeprowadzonego przez Wnioskodawcę rozeznania potrzeb na obszarze jego działalności (powiat/gmina).
Ponadto zgodnie z Regulaminem konkursu, Wnioskodawca poprzez właściwą rekrutację powinien zapewnić wsparcie:
 • osobom lub rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającym wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Wytycznych;
 • osobom z rodzin korzystających z PO PŻ;
 • osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Czy rolnik, czyli osoba o statusie "osoby pracującej" może być skierowany na szkolenie zawodowe, jeśli oświadczy, że jest gotów do podjęcia pracy zarobkowej (dochód z gospodarstwa jest tak niski, że nie wystarcza na zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych)?

Tak. Osoba pracująca, kwalifikująca się do kategorii ubogich osób pracujących jak i osoba zarejestrowana jako poszukująca pracy, kwalifikująca się do kategorii ubogich osób pracujących, może uzyskać w ramach projektu wsparcie zawodowe, w tym w postaci szkolenia zawodowego.
Należy jednak pamiętać, iż wsparcie zawodowe dla uczestników projektu niesprofilowanych przez PUP, może być udzielone wyłącznie przez partnera w projekcie wyspecjalizowanego w zakresie aktywizacji zawodowej, innego niż PUP, wybranego zgodnie ze wskazaniami Regulaminu konkursu w Rozdziale 3.5 Partnerstwo.

Czy w projekcie mogą brać udział osoby bezrobotne z I i II profilu pomocy?

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne zakwalifikowane do I i II profilu pomocy mogą otrzymać wsparcie w ramach projektu, o ile kierowane do nich wsparcie nie ma charakteru aktywizacji zawodowej. Ponieważ I i II profil co do zasady są wspierane w Osi VIII.
W ramach projektów OPS i PCPR wsparciem są obejmowane osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej lub bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku wsparcia osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy wsparcie jest realizowane na podstawie Programu Aktywizacja i Integracja.

Czy w konkursie wsparciem obok osób niepełnosprawnych mogą być objęte również osoby (młodzież po 18 roku życia) usamodzielniające się?

Wsparciem w ramach konkursu  mogą być objęte osoby usamodzielniające się w wieku po 18 roku życia.
 
Zgodnie z regulaminem konkursu,  wsparciem mogą być objęte:
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, osoby bezrobotne, dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony III profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w powiatowych urzędach pracy) - katalog osób został określony w Wytycznych; Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
 • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - katalog osób i rodzin został określony w Wytycznych.

Czy w projekcie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim, czy preferowane są tylko osoby o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności?

Uczestnikami projektu mogą być osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności. Beneficjent powinien jednak preferować uczestnictwo w projekcie osób z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez odpowiednie zapisy w regulaminie rekrutacji np. dodatkowa premia punktowa dla tych osób.

Pozostałe

Czy wkładem własnym może być świadczenie wypłacane rodzinie osoby usamodzielnianej, która ukończyła 18 lat, ale pozostaje w rodzinie zastępczej i kontynuuje naukę? Taka osoba sama nie otrzymuje świadczenia tylko jest ono wypłacane rodzinie na pokrycie świadczeń danej osoby (uczestnika projektu).

Nie, wkładem własnym PCPR w ramach konkursu nie może być świadczenie wypłacane rodzinie zastępczej osoby usamodzielnianej, która ukończyła 18 lat, ale pozostaje w rodzinie zastępczej i kontynuuje naukę. Świadczenia pieniężne wypłacane rodzinie zastępczej na dziecko, którego podstawą jest art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie powinny stanowić wkładu własnego w konkursie. Wszystkie wydatki w ramach projektu, w tym także ponoszone w ramach wkładu własnego muszą mieć bezpośredni związek z celami projektu, który powinien być powiązany z celem Poddziałania IX.1.1, czyli przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pomiędzy wskazanym świadczeniem, a przedmiotem konkursu, czyli aktywizacją społeczno-zawodową nie ma bezpośredniego związku.

Czy wkładem własnym w projekcie mogą być koszty utrzymania dziecka wynikające z ogłoszenia Starosty (art. 196 ust 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) o kosztach utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, które jest uczestnikiem projektu?

Świadczenia pieniężne przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na konkretne niepełnoletnie dziecko mogą stanowić wkład własny w konkursie RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/15 pod warunkiem, że powiązane są z przedmiotem wsparcia w ramach projektu.

Czy pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku może być trenerem zajęć grupowych w ramach PAI na umowę zlecenie?

Nie jest to niemożliwe. Personel projektu musi być zatrudniony zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które w podrozdziale 6.16.2 jasno wskazują, że wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta, są niekwalifikowalne, przy czym nie dotyczy to umów o dzieło, o których mowa w pkt 4 ww. podrozdziału.

Czy koszt prac społecznie użytecznych w ramach PAI (40%) można wpisać do budżetu w ramach dofinansowania ze środków unijnych?

Tak , koszty prac społecznie użytecznych stanowiący wkład gminy (środki JST) mogą zostać sfinansowane z środków EFS w ramach projektu. Natomiast koszt prac społecznie użytecznych pochodzący z środków Funduszu Pracy mogą zostać wykazane w projekcie jedynie jako wkład własny.

Czy wkładem własnym mogą być środki PFRON (będące w dyspozycji powiatu) przyznane uczestnikowi na pokrycie kosztów czesnego i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, w ramach programu "Aktywny samorząd"?

Tak, środki PFRON (będące w dyspozycji powiatu) przyznane uczestnikowi na pokrycie kosztów czesnego i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach programu „Aktywny samorząd" mogą stanowić wkład własny w ramach projektów w konkursie pod warunkiem, że związane są z przedmiotem projektu, dotyczą uczestników projektu i zostały poniesione w projekcie w czasie jego realizacji.

W jaki sposób umieścić w budżecie następujące działanie "Pracownik usług gastronomicznych z prawem jazdy kat B" , przy czym prawo jazdy jest instrumentem aktywizacji społecznej a szkolenie kucharz instrumentem aktywizacji zawodowej?Jak należy obliczyć i wpisać ich koszt oraz gdzie ma być wpisane to wsparcie ?

W budżecie projektu wydatek należy przedstawić w dwóch różnych pozycjach budżetowych z zastosowaniem cen zawartych w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu. W opisie projektu należy osobno uzasadnić realizację kursu prawa jazdy kat. B oraz szkolenia zawodowego. Kurs na prawo jazdy kat. B stanowi instrument aktywizacji społecznej, który może być realizowany samodzielnie przez OPS/PCPR. Natomiast szkolenie w zawodzie kucharza stanowi instrument aktywizacji zawodowej, który musi być realizowany przez  podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:
 • PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
 • CIS i KIS;
 • spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
 • organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czy większa liczba godzin (niż wskazana w Wymaganiach dotyczących standardu oraz cen rynkowych) w przypadku szkolenia jest możliwa i jaką należy przyjąć zasadę przy obliczaniu kwoty za szkolenie o większej liczbie godzin?

W załączniku nr 7 do Regulaminu wskazane są standardy dotyczące realizacji szkoleń, które należy traktować jako typowe. W ww. załączniku informujemy również, że dopuszczalne są odstępstwa zarówno w zakresie długości trwania szkolenia (o ile program nie wynika z obowiązujących przepisów) jak i kosztów jego realizacji pod warunkiem przedstawienia należytego uzasadnienia. Wnioskodawca wykazując szkolenie przekraczające kwotę wymienioną w załączniku nr 7 powinien posiłkować się rozeznaniem przeprowadzonym na lokalnym rynku.

Co należy rozumieć pod pojęciem "Trwałości i wpływu rezultatów projektu” ?

O trwałości mówi się wtedy, gdy wynika to, z wytycznych horyzontalnych (w przypadku CT 9 m.in. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020) lub przyjętych kryteriów. Wnioskodawca może lecz nie musi założyć trwałości rezultatów po projekcie. W przypadku tego konkursu Wytyczne i kryteria nie nakładają obowiązku trwałości.
Przy zakupie środków trwałych w ramach projektu Wnioskodawca powinien wskazać sposób ich zagospodarowania po projekcie. W przypadku zdiagnozowania barier równościowych, należy również wskazać jaki wpływ będą miały rezultaty na ich ewentualne ograniczenie lub likwidację.

Czy realizacja PAI może być traktowana jako wkład własny Partnera?

Tak, koszty związane z realizacją PAI mogą stanowić wkład własny Partnera.

Gdzie osoby szkolące się np. w zakresie opiekun osoby starszej/niepełnosprawnej mogą odbywać egzamin (przez jaką uprawnioną instytucję ma być przeprowadzany), aby otrzymać kwalifikacje?

Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w  danym środowisku, sektorze lub branży. Przez instytucję certyfikującą należy rozumieć uprawnioną do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu (certyfikatu). Instytucjami certyfikującymi mogą być np.: uczelnie, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe czy organy administracji publicznej.

Co jest uwzględnione w proponowanej stawce za szkolenie dla jednej osoby?

Tabela dotycząca szkoleń, w załączniku nr 7 wskazuje typową długość trwania szkolenia i proponowaną stawkę za szkolenie za jedną osobę. Kwota ta zawiera wszystkie wydatki związane ze zleceniem przeprowadzenia określonego szkolenia wyspecjalizowanemu w tym zakresie podmiotowi (koszt trenera, materiałów szkoleniowych, sali, poczęstunku etc.).
W przypadku szkoleń wskazane w załączniku nr 7 (Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych) standardy należy traktować jako typowe. Dopuszczalne są odstępstwa zarówno w zakresie długości trwania szkolenia (o ile program szkolenia nie wynika z obowiązujących przepisów) jak i kosztów jego realizacji pod warunkiem należytego uzasadnienia.

Czy opiekun stażysty zgonie z załącznikiem nr 7 otrzymuje 10% dodatku do swojego zasadniczego wynagrodzenia miesięcznie(max 500 zł brutto) czy przez cały okres trwania stażu?

Zgodnie z załącznikiem nr 7 (Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych) opiekun stażysty może otrzymać wynagrodzenie:
 • w wysokości obliczonej jak za urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5.000 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystów
albo
 • w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia miesięcznie wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą stażystów - do 3 osób), ale nie więcej niż 500 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystów).

Czy istnieje możliwość realizacji kursu zawodowego dla jednego uczestnika projektu?

Tak, istnieje możliwość realizacji kursu zawodowego tylko dla jednego uczestnika projektu. Proces przywrócenia zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinien odbywać się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Jeżeli zapotrzebowanie na określoną formę wsparcia, w omawianym przypadku - przeprowadzenie szkolenia zawodowego, zostanie zdiagnozowane tylko względem jednego uczestnika, może zostać zrealizowane tylko w odniesieniu do niego. Niemniej jednak należy pamiętać, że instrument aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Szkolenie nie może być zatem jedyną formą wsparcia oferowaną uczestnikowi projektu. Projekty w ramach niniejszego konkursu mają w pierwszej kolejności przywrócić zdolność do wypełniania ról społecznych, a w konsekwencji przywrócić zdolność do zatrudnienia. Należy zatem zastosować przede wszystkim wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej, a nie tylko zawodowej.

Czy aby spełnić wymóg dotyczący partnerstwa wystarczające będzie podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do podpisania w roli partnera wniosku o dofinansowanie oraz wyrażenie pisemnej zgody na podpisanie umowy partnerskiej?

Tak. Zgodnie z kryterium „Spełnienie wymogów dotyczących partnerstwa (jeśli dotyczy)" - Wnioskodawca zobowiązany jest wyłącznie zapewnić w treści wniosku, w pkt 4.3 lub 4.5, że w przypadku projektu partnerskiego zostaną spełnione wymogi dotyczące:
 • utworzenia albo zainicjowania partnerstwa przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.
W punkcie 2.7 formularza wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca wskazuje osobę/y upoważnioną/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy. Analogiczne postępowanie stosuje się w punkcie 2.9.1.7 w przypadku Partnera. Ww. osoby podpisują wniosek o dofinansowanie pod Oświadczeniami zawartymi w treści formularza.
Weryfikacja dokumentów upoważniających do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Wnioskodawcy/Partnera oraz do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, a także umowy partnerstwa (termin zainicjowania i podpisania umowy partnerstwa) następuje po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie i skierowaniu go do dofinansowania, jednakże przed podpisaniem umowy.

Czy Partner na przydzielone zadania w ramach konkursu powinien dostać środki finansowe od Lidera, czy tez Lider mógłby sam regulować zobowiązania?

Lider razem z partnerem w porozumieniu/ umowie dot. partnerstwa regulują kwestie dotyczące przepływów finansowych. To strony umowy partnerskiej decydują, czy realizacja zadań partnera będzie finansowana poprzez rozliczenie zaliczkowe, czy też poprzez refundację kosztów poniesionych przez partnera, na podstawie  odpowiednich dokumentów. Natomiast koszty związane z obsługą księgową całego projektu, również w zakresie przelewów dokonywanych na konto partnera, należy ująć w kosztach pośrednich.

Czy OPS może powierzyć realizację instrumentu aktywizacji zawodowej podmiotowi typu CIS poprzez zlecenie zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czy wyłącznie na zasadach partnerstwa?

Zadaniem zleconym przez OPS na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą być wyłącznie te zadania, które stanową element standardowej działalności OPS (z wyłączeniem zapisów art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Z uwagi na powyższe, nie ma możliwości realizacji aktywizacji zawodowej przez CIS w drodze zlecenia zadania przez OPS na podstawie ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Jeśli w strukturach OPS nie ma wyodrębnionego KIS/CIS, albo KIS/CIS nie jest prowadzony przez daną gminę to realizację instrumentu aktywizacji zawodowej należy powierzyć partnerowi projektu, w tym przypadku wybranemu KIS/CIS.
Jeśli w strukturach gminy jest wyodrębniona komórka organizacyjna prowadząca KIS/CIS, to wtedy dany Ośrodek realizuje aktywizację zawodową z wykorzystanie przedmiotowego KIS/CIS.

Czy jeżeli na terenie danej gminy - Powiatowy Urząd Pracy nie realizuje PAI - czy oznacza to, że dany Ośrodek Pomocy Społecznej działający na terenie tej gminy nie może przystąpić do konkursu?

Wobec osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy wymagane jest wsparcie realizowane na podstawie Programu Aktywizacji i Integracji, o którym mowa w ustawiez dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednakże ww. uczestnicy projektu mogą zostać objęci także wsparciem uzupełniającym wobec wsparcia oferowanego w PAI.
Na etapie składania wniosku obligatoryjne jest spełnienie wszystkich kryteriów dostępu. Dlatego też  względem Wnioskodawcy wymagane jest by zaplanował dla wszystkich osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy wsparcie w postaci PAI.
 Przejdź na górę