Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2015)

Efektywność zatrudnieniowa

Czy jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy będą wliczały się do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej?

Do kryterium efektywności zatrudnieniowej nie wlicza się osób, które podjęły samozatrudnienie w wyniku otrzymania środków (zwrotnych lub bezzwrotnych) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu EFS. W przypadku subsydiowanego zatrudnienia realizowanego w ramach projektu, do liczby osób pracujących po zakończeniu udziału w projekcie należy wliczyć każdego uczestnika, który pracował w okresie co najmniej 3 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów zatrudnienia. Natomiast w przypadku subsydiowanego zatrudnienia realizowanego poza projektem (gdy np. uczestnik po zakończeniu udziału w projekcie podejmuje zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych z Funduszu Pracy), beneficjent może wykazać daną osobę jako uczestnika, który podjął pracę po zakończeniu udziału w projekcie, pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej. 

Formy wsparcia

Czy w przypadku dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej jako dzień rozpoczęcia udziału w projekcie można przyjąć dzień podpisania umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej?

Dla określenia daty rozpoczęcia udziału w projekcie należy kierować się ogólną zasadą, iż jest nią data skierowania danej osoby na pierwszą formę wsparcia. Należy również pamiętać, iż w celu rozpoczęcia udziału w projekcie konieczne jest spełnienie przez potencjalnego uczestnika kryteriów kwalifikowalności uprawniających go do udziału w projekcie.

W przypadku udzielenia jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, momentem otrzymania przez uczestnika projektu tej formy pomocy będzie przyznanie wsparcia finansowego na założenie własnej firmy (gdy pozytywnie rozpatrzono wniosek osoby bezrobotnej i dostępne są środki finansowe na realizację tego wniosku). Dokument, który stanowi formę pomocy, należy określić samodzielnie bazując, np. na opracowanym regulaminie rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czy w projektach powiatowych urzędów pracy w ramach RPO WŁ będzie możliwa realizacja robót publicznych?

Zapisy Podrozdziału 3.2 Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, odnoszące się do założeń realizacji projektów powiatowych urzędów pracy, dotyczą wszystkich programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

A zatem powiatowe urzędy pracy nie mogą finansować robót publicznych zarówno w ramach projektów z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jak i z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Pozostałe

Jaki tytuł powinien mieć projekt realizowany przez powiatowy urząd pracy w ramach RPO WŁ?

Dla projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przyjęty został następujący schemat tytułu projektu: Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie …… (I).

W tytule należy wskazać nazwę powiatu, a w nawiasie cyfrę rzymską – kolejny nr projektu realizowanego w danym powiecie.

Wskaźniki

Jak należy rozumieć definicję „kwalifikacji” w przypadku wskaźnika „liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” (załącznik nr 5 do Warunków uruchomienia naboru wniosków powiatowych urzędów pracy)? Czy w tym wskaźniku można wykazywać osoby, które zdały wewnętrzny test/egzamin i otrzymały zaświadczenie/certyfikat wystawiony przez jednostkę szkoleniową, która nie ma kompetencji do nadawania uprawnień zawodowych (gdy do wykonywanego zawodu nie są potrzebne uprawnienia np. bukieciarstwo, kasy fiskalne)?

Zgodnie z definicją wskaźnika pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu oraz wyjaśnieniami Komisji Europejskiej, przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. W związku z powyższym, uczestnik może zostać wykazany we wskaźniku pod warunkiem np. zdania egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje.

Należy przy tym podkreślić, że ocena efektów uczenia się oraz potwierdzenie kwalifikacji muszą zostać przeprowadzone przez uprawnioną do tego instytucję. Tym samym zdanie tzw. egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez organizatora szkolenia (np. kursu bukieciarstwa czy obsługi kasy fiskalnej) i otrzymanie zaświadczania/ certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji.

Dodatkowo, zgodnie z definicją, we wskaźniku należy wykazywać wyłącznie kwalifikacje uzyskane w wyniku operacji Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskanie kwalifikacji może mieć miejsce w trakcie udziału w projekcie lub po jego opuszczeniu (w okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie), niemniej musi być ono powiązane ze wsparciem udzielonym w ramach danego projektu PO WER (np. zdanie egzaminu FCE po zakończeniu udziału w kursie języka angielskiego realizowanym w projekcie).

Przykład: po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego realizowanego w ramach projektu, uczestnik przystępuje do egzaminu potwierdzającego uzyskanie danej kwalifikacji w zawodzie, prowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba ta może zostać uwzględniona we wskaźniku dot. kwalifikacji dopiero po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zdaniu egzaminu i otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie danych kwalifikacji w zawodzie (zdobytych w ramach projektu PO WER). Podobnie należy postępować w przypadku kursu językowego (np. kursu języka angielskiego realizowanego w ramach projektu). W tym przypadku uwzględnienie uczestnika we wskaźniku może mieć miejsce dopiero po zdaniu przez niego egzaminu np. FCE czy CAE (finansowanego w ramach projektu lub ze środków własnych uczestnika) i otrzymaniu stosownego certyfikatu - samo uczestnictwo w kursie i zaliczenie wewnętrznego testu przeprowadzonego przez szkołę językową na zakończenie semestru nie może być traktowane jako uzyskanie kwalifikacji.
 Przejdź na górę