Konkurs - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17

Konkurs na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz usług medyczno-opiekuńczych - Poddziałanie IX.2.2 (ZIT)

 Przejdź na górę