Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017)

Formy wsparcia

Czy dopuszczalne jest to aby w ramach konkursu utworzyć tylko Klub Seniora?

W ramach konkursu możliwe jest złożenie wniosku dotyczącego jedynie utworzenia i funkcjonowania Klubu Seniora.
Projekt musi zakładać świadczenie co najmniej jednej z usług:
- usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w ramach placówek wsparcia dziennego lub
- usług opiekuńczych lub
- usług asystenckich lub
- usług w mieszkaniach chronionych lub w mieszkaniach wspomaganych na podstawie partycypacyjnej diagnozy opracowanej na potrzeby projektu.
Klub Seniora jest dzienną usługą opiekuńczą świadczoną w formie stacjonarnej, w związku z czym  projekt dotyczyłby świadczenia usług opiekuńczych.
 
Istotnym elementem świadczonych usług jest zapewnienie, że są one świadczone w formie deinstytucjonalnej. Kluczowe dla oceny projektu jest zagwarantowanie odpowiednich warunków dla funkcjonowania Klubu Seniora. Szczegółowe warunki świadczenia usług w Klubie Seniora zostały określone w rozdziale II.3.2 „Klub Seniora" w „Wymaganiach dotyczących standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17" stanowiącym załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu.
 

Grupa docelowa

Jakie osoby moga być wspierane w ramach projektu i jaka jest definicja osoby niesamodzielnej?

Grupą docelową mogą być:
 • dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przypadku   usług w placówkach wsparcia dziennego (typ projektu I);
 • osoby niesamodzielne w przypadku usług medyczno- opiekuńczych (typ projektu II).
Od typu wsparcia zaplanowanego w projekcie będzie uzależniona kategoria grupy docelowej. Zatem jeżeli będą Państwo świadczyć usługi w ramach placówek wsparcia dziennego zgodnie z  Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887, z późn. zm.), wsparcie kierowane jest do dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym tj.:
 • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy tj. spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • nieletnich wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 • przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 • bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania;
 • korzystających z PO PŻ.
W przypadku realizacji usługi medyczno - opiekuńczej (usługi społeczne) zgodnie ze standardem określonym w  załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu- Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych, grupą docelową będą osoby niesamodzielne tj.: osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Kluczowe dla określenia niesamodzielności jest stwierdzenie czy dana osoba może samodzielnie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe takie jak np. spożywanie posiłków, poruszanie się, ubieranie, higiena osobista, korzystanie z toalety czy kontrolowanie czynności fizjologicznych. Wiek osoby, czy fakt poddania się diagnostyce i terapii uzależnień nie ma znaczenia dla określenia niesamodzielności.

Pozostałe

Czy wkład własny może być większy niż 5%?

Jeżeli  w ramach projektu planowana jest realizacja wyłącznie 1 typu projektu tj. rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom to minimalny poziom wkładu własnego wynosi 5,00% wartości projektu. W związku z powyższym wkład własny może zostać określony na wyższym poziomie.

Czy można rozpocząć projekt od grudnia i jedynie jako wkład własny potraktować kwestie rekrutacji uczestników (praca psychologa i wychowawcy, analiza dokumentów)?

Tak okres realizacji projektu można rozpocząć w grudniu 2017 roku i wykazać jedynie wydatki stanowiące wkład własny. Formularz wniosku o dofinansowanie nalicza automatycznie koszty pośrednie proporcjonalnie do przedstawionych w budżecie wydatków bezpośrednich (które mogą być finansowane z EFS, lub stanowić wkład własny). Koszty pośrednie są to koszty administracyjne związane z obsługa projektu, które rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawek ryczałtowych. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów pośrednich zostały przedstawione w Rozdziale 3.4 Regulaminu konkursu, a także w Podrozdziale 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Czy praca wolontarystyczna członków zarządu, która wchodzi w koszty pośrednie może być traktowana jako wkład rzeczowy?

Tak w ramach kosztów pośrednich może być wykazany wkład własny, który może stanowić wynagrodzenie członków zarządu. W przypadku wkładu własnego w kosztach pośrednich nie określają Państwo czy jest to wkład rzeczowy itp. Wystarczy wskazać jedynie kwotę jaka w ramach kosztów pośrednich stanowić będzie wkład własny.

Czy wkładem własnym może być wynagrodzenie pracowników Świetlicy, którzy zostaną zaangażowani do projektu?

Tak wkładem własnym może być wynagrodzenie pracowników świetlicy oddelegowanych do realizacji projektu.

Czy realizując projekt dotyczący świetlic środowiskowych należy zwiększyć ilość miejsc w placówce, czy też do istniejących już miejsc możemy uzupełnić stan ze względu na to, że nie jest on wypełniony ilością uczestników świetlic? Przykładowo świetlica posiada 40 miejsc, a tak naprawdę uczęszcza 25 osób, a w innym przypadku jest 60 miejsc w świetlicy, a tak naprawdę uczęszcza 71 osób. Czy jeżeli wśród uczestników świetlicy są dzieci, które były tylko jeden raz, to czy mogą być one liczone do ogólnego stanu osobowego, czy też wymagana jest systematyczna obesność.?

Nie jest wymagane zwiększenie ilości miejsc w placówce by uzyskać dofinansowanie. Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs może zakładać wspieranie istniejącej już placówki pod warunkiem: zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub rozszerzenia oferowanego wsparcia. W związku z czym jeżeli w projekcie nie następuje zwiększenie liczby miejsc, to obowiązkowe jest rozszerzenie oferowanego w placówce wsparcia.

Bardzo ważnym elementem w przypadku przygotowywania wniosku o dofinansowanie dotyczącego placówek wsparcia dziennego jest rozróżnienie ilu jest uczestników projektu (ile dzieci skorzysta ze świetlicy),  a ile jest miejsc w placówce. Dla potrzeb projektu należy rozumieć, że każde dziecko, które skorzysta choćby ze wsparcia w ciągu 1 dnia będzie uczestnikiem projektu. Natomiast jako miejsce w placówce należy zrozumieć  maksymalną liczbę dzieci jaka może jednorazowo przebywać w placówce. W decyzji o otwarciu placówki wskazana jest liczba miejsc.
W opisanej sytuacji nr 1 nastąpi wzrost liczby uczestników świetlicy (liczby dzieci przebywających jednorazowo w świetlicy), jednakże nie będą tworzone nowe miejsca w placówce, ponieważ placówka docelowo ma już 40 miejsc. W przypadku jeżeli zaproponowania w projekcie nowych, dodatkowych zajęć (rozwijających co najmniej 4 z 8 kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.) dla dzieci projekt będzie spełniał warunki konkursu.

Natomiast w 2 opisanym przypadku powinien zostać wykazany wzrost ilości miejsc w świetlicy z 60 do 71 jeżeli założono, że jednorazowo będzie tam przebywać aż 71 dzieci. Nie ma natomiast problemu by 71 dzieci rotacyjnie skorzystało ze wsparcia w placówce pod warunkiem, że jednorazowo nie będzie tam przebywać więcej niż 60 osób. W tej sytuacji nie będzie wzrostu miejsc, bo nadal będzie 60. Oferując podopiecznym świetlicy wsparcie należy pamiętać o realizacji zajęć rozwijających co najmniej 4 z 8 kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

Ponadto przygotowując wniosek o dofinansowanie należy określić ile osób skorzysta ze świetlicy. Każde dziecko, które w projekcie skorzysta ze wsparcia choćby w ciągu 1 dnia będzie uczestnikiem projektu. W przypadku realizacji projektu nie ma obowiązku by dane dziecko uczęszczało systematycznie do placówki.

Czy wkładem własnym do projektu może być sprzęt użyczony do realizacji projektu i jeśli tak to jaką kalkulację należy przedstawić? Czy wkładem własnym może być sprzęt zakupiony w ramach innego projektu?

Wkładem własnym do projektu może być sprzęt, który będzie wykorzystywany do realizacji projektu. Jednakże nie może to być sprzęt, którego zakup został sfinansowany z EFS w ramach innego projektu. Sprzęt zakupiony np. w innych projektach można wykazać jako swój potencjał i wykorzystać go realizacji działań w projekcie, ale nie jako wkład własny. Natomiast w przypadku własnego sprzętu zakupionego ze swoich środków należy przedstawić kalkulację np. w oparciu o koszty amortyzacji przedmiotowego sprzętu.

W załączniku nr 10 (str. 7, pkt. 22) znajduje się informacja o możliwości pobierania opłat (symbolicznych) od uczestników projektu, które stanowią wkład własny - na jakiej podstawie i w jaki sposób powinno być to zorganizowane? I czy w związku z tym jest konieczność zbierania zaświadczeń o dochodach, czy tylko oświadczeń o tym, że uczestnik przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego? Czy opłaty dotyczą wszystkich działań tzn. usług opiekuńczych i specjalistycznych i np. udziału w działaniach Klubu Seniora (np. drobne opłaty związane z udziałem w wycieczkach)?

To wnioskodawca określa które usługi i w jakiej wysokości będą odpłatne. Należy pamiętać, że wniesienie opłat nie może być barierą uczestnictwa w projekcie i wysokość opłat powinna być symboliczna. W związku z czym zasadne jest w odniesieniu do poszczególnych usług stworzenie regulaminów, które będą obowiązywały wszystkich uczestników.
W regulaminach powinny zostać określone zasady korzystania z usług, w tym zasady odpłatności.Opłaty powinny zostać zaksięgowane w wyodrębnionej na potrzeby projektu ewidencji księgowej. Nie ma znaczenia czy uczestnik dokona wpłaty w kasie, czy przelewem.
Nie powinno się zbierać od uczestników zaświadczeń o dochodach. Wystarczy by uczestnik podpisał oświadczenie, w którym wskazane będzie czy jego dochody przekraczają bądź nie przekraczają 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Uczestnik powinien przedstawić osobie odpowiedzialnej za rekrutację przedmiotowe zaświadczenie i na tej podstawie pracownik Beneficjenta sporządzi notatkę potwierdzającą złożone przez uczestnika oświadczenie.

Czy osoba zatrudniona na stanowisku kierownika klubu seniora (w zakresie m.in.: współpraca z seniorami, organizowanie zajęć i warsztatów, koordynacja usług opiekuńczych i specjalistycznych) może być wykazana jako wkład własny w kosztach bezpośrednich?

Na podstawie przedstawionych informacji nie można jednoznacznie stwierdzić czy koszty zaangażowania kierownika klubu seniora są kosztami bezpośrednimi. Przykładowo wykazano, że kierownik klubu seniora będzie organizował zajęcia i warsztaty. Co może oznaczać, że będzie odpowiedzialny za prace administracyjne związane z przygotowaniem sali, materiałów itp. albo będzie prowadził bezpośrednio zajęcia.W kosztach bezpośrednich rozliczamy wyłącznie koszty personelu merytorycznego zaangażowanego do realizacji wsparcia bezpośredniego na rzecz uczestników projektu tj. prowadzenie zajęć dla seniorów, poradnictwo dla uczestników projektu, opieka na osobami niesamodzielnymi. Natomiast koszty personelu obsługowego będące kosztami administracyjnymi związanymi z obsługą projektu tj. organizowanie zajęć rozliczane są ryczałtem w kosztach pośrednich.W oparciu o przedstawione zasady należy określić jaka część wkładu własnego wnoszona będzie w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich.
 

Czy przedszkole miejskie może złożyć wniosek w ramach ogłoszonego konkursu na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych?

Przedszkole miejskie posiada osobowość prawną może złożyć samodzielnie wniosek w ramach konkursu. W przypadku, gdy nie posiada osobowości prawnej wnioskodawcą będzie Miasto, zaś realizatorem przedszkole miejskie.Należy przy tym pamiętać, że zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 1, Wnioskodawca jest zobligowany do złożenia nie więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Oznacza to, że nie ma możliwości złożenia odrębnych projektów realizowanych przez kilka jednostek będących w strukturach organizacyjnych Miasta. W takim przypadku można złożyć jedynie jeden wniosek, a realizatorami projektu może być wówczas kilka jednostek organizacyjnych.
Ponadto informujemy, że:
 • I typ projektu – „Rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom" musi być realizowany zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887, z późn. zm.);
 • II typ projektu – „Rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności" skierowany jest do osób niesamodzielnych, czyli osób które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i być realizowane zgodnie ze standardem określonym w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych.

Wskaźniki

Czy przy wskaźniku Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu, można wpisać wartość 0? Projekt będzie obejmował osoby, które z racjii wieku, nie mogą podjąć zatrudnienia.

Ze względu na specyfikę form wsparcia dopuszczalna jest sytuacja w której wartość wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu" będzie na bardzo niskim poziomie, albo wynosić będzie 0. Z przedstawionego opisu zadań podejmowanych w projekcie powinno wynikać, że zaplanowane wsparcie nie przyczyni się do osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika.

Jak należy interpretować wskaźniki dotyczące miejsc świadczenia usług? Czym są miejsca świadczenia usług?

Wskaźnik rezultatu „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu" jest obowiązkowy dla każdego projektu. Natomiast w przypadku pozostałych wskaźników „Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu" ,
„Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu" , „Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu" należy wybrać do projektu jedynie te które są adekwatne do przedmiotu projektu. Czyli jeżeli nie realizują Państwo w projekcie usług w mieszkaniach wspomaganych, czy też nie tworzą placówek wsparcia dziennego to nie ma uzasadnienia dla ich wykazywania. Natomiast jeżeli projekt dotyczy świadczenia usług opiekuńczych zasadne będzie wykazanie wskaźnika „Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu".
Szczegółowe definicje, sposób pomiaru i przykładowe źródła danych do pomiaru zostały przedstawione w Regulaminie konkursu w rozdziale 2.8 „Wymagane wskaźniki pomiaru celu". Przy określaniu liczby wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu warto zapoznać się z dokumentem „Sposób pomiaru wskaźnika rezultatu bezpośredniego liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (PI 9iv)". Materiał dostępny jest na stronie http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/4789651-sposob-pomiaru-wskaznika-rezultatu-bezposredniego-liczba-wspartych-w-programie-miejsc-swiadczenia-uslug-spolecznych-istniejacych-po-zakonczeni

Czy wszystkie wskaźniki horyzontalne są obowiązkowe?

Wszystkie przestawione w Regulaminie wskaźniki horyzontalne należy monitorować na etapie realizacji każdego projektu. Wskaźniki horyzontalne zostały już automatycznie przypisane do wniosku o dofinansowanie, ale nie ma obowiązku osiągnięcia określonych wartości przedmiotowych wskaźników horyzontalnych.
 Przejdź na górę