Konkurs - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17

 Przejdź na górę