Wskaźniki - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wskaźniki

Interpretacja definicji wskaźnika rezultatu bezpośredniego „liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu”

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 konieczne jest zapewnienie wysokiej jakości i efektywności wsparcia. Powyższe może zostać osiągnięte poprzez zastosowanie mechanizmów, dzięki którym każde zrealizowane w ramach programu szkolenie będzie prowadziło do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Należy jednak uprzednio zweryfikować, czy uczestnik szkolenia przyswoił wiedzę i tym samym może uzyskać kwalifikacje czy nabyć kompetencje (np. w formie egzaminu).
 
Podstawowe definicje niezbędne do pomiaru wskaźnika:
 
Kwalifikacje  -  formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy.
walidacja - wieloetapowy proces sprawdzania, czy – niezależnie od sposobu uczenia się – kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja prowadzi do certyfikacji. Walidacja obejmuje nie tylko ocenę kompetencji (osiągniętych efektów uczenia się), lecz także sprawdzenie ich zgodności z wymaganiami dla danej kwalifikacji.
Kompetencja wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.
 
Metoda pomiaru wskaźnika:
 
Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie przez uczestnika. W ramach wskaźnika należy wykazywać wyłącznie kwalifikacje osiągnięte w wyniku wsparcia udzielonego w projekcie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskanie kwalifikacji może mieć miejsce w trakcie udziału w projekcie lub po jego opuszczeniu, niemniej musi być ono powiązane ze wsparciem udzielonym w ramach danego projektu. Niezależnie od liczby uzyskanych kwalifikacji uczestnika projektu wykazuje się wyłącznie raz w ramach przedmiotowego wskaźnika. Wskaźnik ten może być rozbity między poziomami ISCED i EQF, przy czym rejestruje się najwyższy osiągnięty wynik.
Podkreślić należy, iż samo wydanie zaświadczenia/certyfikatu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji. Aby uczestnik mógł zostać wykazany w ramach przedmiotowego wskaźnika, to czego nauczył się, musi zostać zwalidowane np. egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje. Efekty uczenia się oraz potwierdzenie kwalifikacji muszą zostać przeprowadzone przez uprawnioną do tego instytucję. Powyższe oznacza, iż zdanie tzw. egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez organizatora szkolenia (np. kurs bukieciarstwa, obsługa kasy fiskalnej czy szkolenie „Nowoczesny sprzedawca") i uzyskanie zaświadczenia czy certyfikatu nie może być potraktowane jako uzyskanie kwalifikacji i tym samym taki uczestnik nie może być wykazany w ramach wskaźnika.
Mając na uwadze powyższe, nie wszystkie szkolenia będą prowadzić do uzyskania kwalifikacji, lecz mogą prowadzić do nabycia kompetencji, pod warunkiem zrealizowania wszystkich etapów nabycia kompetencji zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 . Według ww. Wytycznych fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowane w ramach następujących etapów:
  1. Etap I – Zakres – w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu należy zdefiniować grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie;
  2. Etap II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych;
  3. Etap III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie (np. egzamin zewnętrzny, test, rozmowa oceniające);
  4. Etap IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.
Realizacja szkolenia zgodnie z powyższymi etapami będzie prowadziła do potwierdzenia kompetencji przez uczestników oraz pozwoli na spełnienie wymogów określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Osoby, które ukończą szkolenie prowadzące do nabycia jedynie kompetencji nie będą mogły być wykazywane w ramach wskaźnika dot. uzyskania kwalifikacji, ale będą mogły zostać wykazane jako osoby, które  nabyły kompetencje.

Jak należy rozumieć definicję „kwalifikacji” w przypadku wskaźnika „liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” (załącznik nr 5 do Warunków uruchomienia naboru wniosków powiatowych urzędów pracy)? Czy w tym wskaźniku można wykazywać osoby, które zdały wewnętrzny test/egzamin i otrzymały zaświadczenie/certyfikat wystawiony przez jednostkę szkoleniową, która nie ma kompetencji do nadawania uprawnień zawodowych (gdy do wykonywanego zawodu nie są potrzebne uprawnienia np. bukieciarstwo, kasy fiskalne)?

Zgodnie z definicją wskaźnika pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu oraz wyjaśnieniami Komisji Europejskiej, przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. W związku z powyższym, uczestnik może zostać wykazany we wskaźniku pod warunkiem np. zdania egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje.

Należy przy tym podkreślić, że ocena efektów uczenia się oraz potwierdzenie kwalifikacji muszą zostać przeprowadzone przez uprawnioną do tego instytucję. Tym samym zdanie tzw. egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez organizatora szkolenia (np. kursu bukieciarstwa czy obsługi kasy fiskalnej) i otrzymanie zaświadczania/ certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji.

Dodatkowo, zgodnie z definicją, we wskaźniku należy wykazywać wyłącznie kwalifikacje uzyskane w wyniku operacji Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskanie kwalifikacji może mieć miejsce w trakcie udziału w projekcie lub po jego opuszczeniu (w okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie), niemniej musi być ono powiązane ze wsparciem udzielonym w ramach danego projektu PO WER (np. zdanie egzaminu FCE po zakończeniu udziału w kursie języka angielskiego realizowanym w projekcie).

Przykład: po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego realizowanego w ramach projektu, uczestnik przystępuje do egzaminu potwierdzającego uzyskanie danej kwalifikacji w zawodzie, prowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba ta może zostać uwzględniona we wskaźniku dot. kwalifikacji dopiero po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zdaniu egzaminu i otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie danych kwalifikacji w zawodzie (zdobytych w ramach projektu PO WER). Podobnie należy postępować w przypadku kursu językowego (np. kursu języka angielskiego realizowanego w ramach projektu). W tym przypadku uwzględnienie uczestnika we wskaźniku może mieć miejsce dopiero po zdaniu przez niego egzaminu np. FCE czy CAE (finansowanego w ramach projektu lub ze środków własnych uczestnika) i otrzymaniu stosownego certyfikatu - samo uczestnictwo w kursie i zaliczenie wewnętrznego testu przeprowadzonego przez szkołę językową na zakończenie semestru nie może być traktowane jako uzyskanie kwalifikacji.

Czy w przypadku udziału osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, a także osób pochodzących z obszarów wiejskich należy wykazać ich w ramach wskaźnika„ osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej”, czy też w ramach oddzielnych wskaźników, tj. „osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań”, „osoba pochodząca z obszarów wiejskich”?

Zarówno osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań, jak i osoby pochodzące z obszarów wiejskich (które uznaje się za osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na poziomie krajowym) należy wykazać we wskaźniku dotyczącym osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej objętych wsparciem w Programie. Ponadto osoby te należy również uwzględnić w odpowiednich wskaźnikach produktu: liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań objętych wsparciem w Programie oraz liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich.

W związku z powyższym:
  • osoba, która w oświadczeniu zaznaczy, że jest osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem społecznym, powinna również zaznaczyć, że jest osobą w innej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
  • osobę, która zamieszkuje teren wiejski traktujemy również jako osobę w innej niekorzystnej sytuacji społecznej.

W jaki sposób należy postępować w przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi przez uczestnika i braku wszystkich danych?

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że w celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne jest podanie przez nią lub jej opiekuna prawnego danych osobowych w zakresie wyznaczonym w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Uczestnika projektu należy poinformować: o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, o obowiązku przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz o możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym.

Warunkiem koniecznym do wprowadzenia informacji o udziale uczestnika będącego osobą fizyczną w projekcie jest zapewnienie danych w szczególności dla wspólnych wskaźników produktu odnoszących się do następujących danych osobowych: status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, płeć, sytuacja gospodarstwa domowego. 

Jeżeli nie jest możliwe określenie wszystkich wymaganych danych osobowych, nie można wykazywać danej osoby jako uczestnika projektu, a co za tym idzie – powiązanych z nim wskaźników produktu i rezultatu.

W sytuacji gdy uczestnik będący osobą fizyczną lub jego opiekun prawny nie udzieli informacji na temat danych wrażliwych, istnieje możliwość wprowadzenia niekompletnych danych w ww. zakresie, pod warunkiem udokumentowania przez beneficjenta, iż działania w celu zebrania przedmiotowych danych zostały podjęte. Niekompletność danych w ww. zakresie nie oznacza niekwalifikowalności danego uczestnika z wyjątkiem sytuacji, w której projekt skierowany jest  do grup charakteryzujących się danymi cechami (wówczas odmowa podania danej wrażliwej prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie).

Czy do wskaźnika rezultatu liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, można wliczać osoby, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu i otrzymały zaświadczenie/ certyfikat wydany przez jednostkę szkoleniową?

Samo wydanie zaświadczenia/certyfikatu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji. Zgodnie z definicją wskaźnika pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. W związku z tym, aby uczestnik mógł zostać wykazany we wskaźniku, to czego się nauczył musi zostać zwalidowane, np. egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje. Dopiero wtedy taką osobę można uwzględnić we wskaźniku pn. liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.

We wskaźniku należy wykazywać wyłącznie kwalifikacje uzyskane w wyniku operacji Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykład: po ukończeniu (realizowanego w ramach projektu) kwalifikacyjnego kursu zawodowego (KKZ) uczestnik przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i dopiero w tym momencie może zostać uwzględniona we wskaźniku monitorowanym w projekcie. Podobnie w przypadku kursu językowego (np. kursu języka angielskiego realizowanego w ramach projektu), uwzględnienie uczestnika we wskaźniku może mieć miejsce dopiero po zdaniu przez niego egzaminu np. FCE czy CAE - samo uczestnictwo w kursie i "zdanie" testu przeprowadzonego przez szkołę językową na zakończenie semestru nie może być traktowane jako uzyskanie kwalifikacji.
 Przejdź na górę