Grupy docelowe - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Grupy docelowe

Czy osoba odbywająca naukę w ramach studiów doktoranckich w trybie wieczorowym może być uczestnikiem projektu ?

Uczestnikami projektów powiatowych urzędów pracy w ramach PO WER mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Zgodnie z definicją kategorii NEET przyjętą w PO WER, należą do niej osoby w wieku 15-29 lat, która spełniają łącznie trzy warunki:
  • nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo)
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), przy czym należy tu weryfikować czy dana osoba brała udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.
Jeżeli zatem osoba zarejestrowana jako bezrobotna, odbywa naukę w ramach studiów doktoranckich w trybie wieczorowym, może być przyjęta do projektu PO WER o ile w okresie ostatnich 4 tygodni nie brała udziału w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych.
 

Co oznacza określenie „do 29 roku życia”?

W Osi I PO WER kwalifikować można wyłącznie osoby młode w wieku 15-29 lat. Określenie „do 29 roku życia" oznacza, że wsparciem mogą być objęte osoby poniżej 30 roku życia tj. do dnia ukończenia 30 roku życia (do dnia 30 urodzin).

Czy do kategorii NEET można kwalifikować osoby niezatrudnione, kształcące się w trybie zaocznym lub wieczorowym, które w okresie ostatnich 4 tygodni szkoliły się ze środków prywatnych?

Do kategorii NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training) należą osoby młode w wieku 15-29 lat, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym oraz nie szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.

Zatem, osoby nie pracujące, kształcące się w trybie zaocznym lub wieczorowym, które szkoliły się ze środków prywatnych mogą być zakwalifikowane do kategorii NEET, jeżeli spełniają wszystkie trzy warunki łącznie.

W którym momencie osoba bezrobotna przystępująca do projektu podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie (i czy w ogóle ją podpisuje)?

W perspektywie finansowej 2014-2020 nie będzie obowiązku zbierania deklaracji uczestnictwa w projekcie. Niemniej jednak, należy pamiętać, iż w celu rozpoczęcia udziału danej osoby w projekcie konieczne jest spełnienie przez nią kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie. W związku z tym niezbędne jest podanie przez osobę chcącą wziąć udział w projekcie lub jej opiekuna prawnego danych potrzebnych do określenia wspólnych wskaźników produktu (tj. płci, statusu na rynku pracy, wieku, wykształcenia, sytuacji gospodarstwa domowego) i przeprowadzenia badań ewaluacyjnych (dane teleadresowe). Dane te potwierdzane są właściwym dokumentem tj. zaświadczeniem urzędowym lub w przypadku jego braku – oświadczeniem uczestnika projektu.

W przypadku projektów powiatowych urzędów pracy, większość niezbędnych danych powinna być weryfikowana w momencie rejestracji danej osoby bezrobotnej w urzędzie. Natomiast dodatkowe dane, które są wymagane do projektów, a nie widnieją w rejestrze urzędu pracy, powinny być zebrane dodatkowo w formie zaświadczenia/oświadczenia składanego przez uczestnika projektu, tak aby możliwe było monitorowanie wskaźników i ewentualnie weryfikacja spełnienia kryteriów wyboru projektów. Zatem, w przypadku weryfikacji statusu na rynku pracy, uczestnik w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu określa jak długo pozostaje bez zatrudnienia (do tego okresu należy zaliczyć faktyczny czas pozostawania bez zatrudnienia, w tym również okres przed rejestracją w urzędzie pracy).

W opinii IZ PO WER, jako datę rozpoczęcia udziału w projekcie PUP można przyjąć np. datę skierowania na pierwszą formę wsparcia (np. na staż, szkolenie) wydaną przez urząd pracy lub datę skierowania na badania lekarskie, niezbędne do odbycia stażu czy niekiedy również szkolenia. Niemniej, należy pamiętać, iż w momencie wprowadzania do systemu informatycznego danych dot. uczestników projektów, beneficjent jest zobowiązany do wprowadzania daty rozpoczęcia udziału w poszczególnych formach wsparcia. W związku z powyższym, jeżeli w ramach projektu uczestnik zostanie objęty np. szkoleniem, wówczas jako datę rozpoczęcia udziału w projekcie beneficjent podaje datę skierowania na szkolenie, następnie wprowadzając dane dot. udzielonej formy wsparcia (szkolenia) jako datę rozpoczęcia udziału we wsparciu (tj. w danej formie aktywizacji) należy podać datę rozpoczęcia udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu. W przypadku, gdy osoba zostanie skierowana do udziału w danej formie wsparcia, ale z niej nie skorzysta, nie jest traktowana jako uczestnik projektu, a jej dane osobowe zebrane na etapie rekrutacji (skierowania) do projektu należy usunąć.

Jaką należy stosować definicję osoby bezrobotnej i długotrwale bezrobotnej?

W ramach PO WER stosowana będzie jedna definicja osoby bezrobotnej mówiąca, że są to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia uwzględniając w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, jak również osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności.

Definicja ta jest zatem szersza od definicji zawartej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którą posługują się powiatowe urzędy pracy, ponieważ uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.

W  przypadku projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, grupa docelowa osób bezrobotnych zostaje zawężona do osób zarejestrowanych w ewidencji PUP, w związku z tym, iż działania urzędów pracy powinny być zgodne z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Osobami długotrwale bezrobotnymi – w przypadku osób poniżej 25 roku życia – są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia – nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (wiek uczestników jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie).

W celu obliczenia okresu pozostawania bez zatrudnienia należy brać pod uwagę faktyczny czas pozostawania bez pracy, w tym również okres przed rejestracją w urzędzie pracy (weryfikowany na podstawie m.in. oświadczenia uczestnika).

Czy do projektów powiatowych urzędów pracy można kwalifikować osoby do 25 roku życia, które są bezrobotne dłużej niż 4 miesiące?

Zgodnie z zapisami PO WER, w przypadku projektów powiatowych urzędów pracy osobom młodym do 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w PUP, a osobom powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu, ma zostać zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu, co oznacza w praktyce iż w projektach PUP nie jest możliwe udzielenie wsparcia osobom bezrobotnym w wieku 18-24 lata zarejestrowanym dłużej niż 4 miesiące.

Jednak biorąc pod uwagę fakt, że nadal w rejestrach PUP figuruje duża liczba osób młodych pozostających bez pracy dłużej niż 4 miesiące i by nie prowadzić do niezasadnego i niecelowego wykluczenia z możliwości objęcia wsparciem znaczącej grupy młodych osób bezrobotnych, Instytucja Zarządzająca PO WER podjęła decyzję, że w 2015 r. do projektów PUP będzie można również kwalifikować osoby, którym nie zapewniono odpowiedniej oferty w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji jeżeli rejestracja miała miejsce przed datą rozpoczęcia realizacji projektu – wówczas okres 4 miesięcy należy liczyć od dnia przystąpienia do projektu. Jeżeli natomiast osoba młoda została zarejestrowana po dacie rozpoczęcia realizacji projektu przez powiatowy urząd pracy, termin 4 miesięcy liczony jest od daty rejestracji.

Powyższe rozwiązanie ma charakter przejściowy i będzie stosowane wyłącznie w 2015 r. 
 Przejdź na górę