Efektywność zatrudnieniowa - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Eektywność zatrudnieniowa

Czy w przypadku kryterium efektywności zatrudnieniowej określone są wymogi dotyczące minimalnego wynagrodzenia w ramach umowy o pracę?

W przypadku stosunku pracy, kryterium efektywności zatrudnieniowej należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony na okres co najmniej 3 miesięcy, przynajmniej na ½ etatu, przy czym nie określono wymogów co do wartości umowy (wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę powinno być zgodne z przepisami prawa krajowego w tym zakresie).

W którym momencie uczestnik kończy udział w projekcie, w przypadku objęcia go formą wsparcia w postaci tzw. zatrudnienia wspomaganego i kiedy należy rozpocząć pomiar kryterium efektywności zatrudnieniowej?

W przypadku zatrudnienia wspomaganego osoba niepełnosprawna kończy udział w projekcie w momencie zakończenia finansowania ze środków EFS wszystkich działań mających na celu aktywizację społeczno-zawodową osoby niepełnosprawnej (np. zakończenie finansowania wsparcia trenera pracy i psychologa) i dopiero wtedy należy rozpocząć monitorowanie kryterium efektywnościzatrudnieniowej.

W którym momencie osoba kończy udział w projekcie, w przypadku objęcia jej wsparciem w postaci zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i kiedy należy rozpocząć pomiar kryterium efektywności zatrudnieniowej?

Momentem zakończenia udziału w formie wsparcia dot. zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej jest ostatni dzień refundacji kosztów, o których mowa w art. 45 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zatem, jeżeli uczestnik kończy udział w projekcie z dniem zakończenia udziału w omawianej formie wsparcia, wówczas monitorowanie kryterium efektywności zatrudnieniowej należy rozpocząć od momentu zakończenia refundacji kosztów przejazdu.

Jaka jest różnica pomiędzy wskaźnikami rezultatu bezpośredniego dot. liczby osób, które podjęły pracę po opuszczeniu programu a efektywnością zatrudnieniową?

Kryterium efektywności zatrudnieniowej nie należy łączyć ze wskaźnikami rezultatu bezpośredniego oraz rezultatu długoterminowego dot. odpowiednio liczby osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) oraz liczby osób pracujących sześć miesięcy po zakończeniu udziału w programie.
Z punktu widzenia beneficjenta najważniejsze jest osiągnięcie minimalnej wartości kryterium efektywności zatrudnieniowej, z uwagi na fakt, iż skutkiem nieosiągnięcia kryterium jest zastosowanie reguły proporcjonalności. Beneficjent zobowiązany jest również do wprowadzania danych uczestników do systemu teleinformatycznego i tym samym monitorowania
m.in. wskaźników rezultatu bezpośredniego. Należy przy tym podkreślić, iż wskaźniki rezultatu bezpośredniego mierzone są w krótszym okresie (do 4 tygodni po opuszczeniu projektu) niż kryterium efektywności zatrudnieniowej (do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie).
 
Kryterium efektywności zatrudnieniowej informuje o odsetku uczestników, którzy w wyniku objęcia wsparciem podjęli zatrudnienie (na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego) lub samozatrudnienie (z wyłączeniem osób, które w ramach danego projektu EFS otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej) w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Spełnienie kryterium oceniane jest wyłącznie w odniesieniu do uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie, z wyłączeniem osób, które podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały dotacje/pożyczkę na założenie działalności gospodarczej. Szczegółowy opis warunków związanych ze spełnieniem kryterium określać będą Wytyczne MliR w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-­2020.
 
W przypadku stosunku pracy, kryterium efektywności zatrudnieniowej należy uznać za spełnione, jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony na okres co najmniej trzech pełnych miesięcy, przynajmniej na 1/2 etatu.
 
Jeśli chodzi o umowy cywilnoprawne, warunkiem uwzględnienia osoby w liczbie uczestników, którzy podjęli zatrudnienie po zakończeniu wsparcia jest spełnienie dwóch przesłanek: (1) umowa jest zawarta na minimum 3 miesiące i (2) wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 
W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 
Przy samozatrudnieniu warunkiem jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Dokumentem potwierdzającym fakt rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej
jest np. dowód opłacenia należnych składek ZUS lub zaświadczenie wydane przez upoważniony
organ (np. ZUS, US, urząd miasta lub gminy). Dostarczenie dokumentu potwierdzającego sam fakt
założenia działalności gospodarczej jest niewystarczające. Przyjęto, że w celu obliczenia minimalnego okresu trzech miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, jako datę początkową należy brać pod uwagę datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub KRS.
 
Natomiast wskaźniki rezultatu bezpośredniego informują o liczbie uczestników, którzy w okresie do 4 tygodni po opuszczeniu projektu znaleźli pracę i obliczane są na podstawie informacji pozyskanych przez beneficjenta od uczestników po opuszczeniu projektu.
Z kolei wskaźniki rezultatu długoterminowego pokazują liczbę uczestników, którzy znaleźli pracę w okresie 6 miesięcy po zakończeniu wsparcia – będą one monitorowane głównie za pomocą badań ewaluacyjnych.
Powyższe wskaźniki rezultatu to wskaźniki wspólne (common indicators), do których monitorowania zobowiązane są wszystkie państwa członkowskie realizujące programy współfinansowane z EFS.
 
Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, pracującym jest osoba w wieku 15 lat i więcej, wykonująca pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne. Pracującym jest również osoba zatrudniona lub prowadząca własną działalność, która chwilowo nie pracuje ze względu np. na chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.
 
 
Poniższa tabela przedstawia główne różnice pomiędzy wskaźnikami rezultatu bezpośredniego a kryterium efektywności zatrudnieniowej:
 
Kategoria Kryterium efektywności zatrudnieniowej Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Podstawa prawna PO WER;
Wytyczne MIiR w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
rozporządzenie w sprawie EFS nr 1304/2013 oraz wytyczne KE dot. monitorowania i ewaluacji EFS
Okres monitorowania do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 4 tygodnie po opuszczeniu projektu
Wymagany okres zatrudnienia w przypadku nawiązania stosunku pracy – co najmniej na 3 miesiące i przynajmniej na 1/2 etatu;
w przypadku umów cywilno­prawnych –  minimum na 3 miesiące oraz o wartości równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia;
w przypadku samozatrudnienia - prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 3 miesiące od daty rozpoczęcia wykonywania działalności
nie określono
Forma zatrudnienia stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny, samozatrudnienie nie określono (każda forma przewidująca wynagrodzenie i ubezpieczenie danej osoby)
Czy osoby, które w ramach projektu EFS otrzymały środki na założenie działalności gospodarczej należy wykazywać jako pracujące? nie, osoby te nie są uwzględniane w kryterium efektywności zatrudnieniowej (zarówno w liczbie osób, które podjęły pracę, jak i zakończyły udział w projekcie) – wsparcie dla nich jest wyłączone z rygoru zapewnienia efektywności zatrudnieniowej tak, wskaźniki rezultatu bezpośredniego należy mierzyć wśród wszystkich uczestników, którzy otrzymali wsparcie w ramach projektu
Konsekwencje
nieosiągnięcia
miernika
reguła proporcjonalności niewykonanie celu określonego w Programie;
reguła proporcjonalności – jeśli wskaźnik określono we wniosku o dofinansowanie
 

Czy podjęcie stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych poza projektem (ze środków innych niż EFS, np. Fundusz Pracy) wpływa jednocześnie na spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej, czy też pozwoli tylko na osiągnięcie przez taką osobę rezultatu bezpośredniego dotyczącego liczby osób pracujących po opuszczeniu programu?

Podjęcie stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych (bez względu na źródło finansowania) nie może być traktowane jako podjęcie pracy w rozumieniu spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej (nie są spełnione bowiem warunki określone w PO WER). Natomiast w przypadku rezultatu bezpośredniego, z interpretacji Komisji Europejskiej w tym zakresie wynika, że podjęcie pracy następuje w jakiejkolwiek formie (nie ma wymogu dot. formy umowy – jest jedynie warunek uzyskiwania wynagrodzenia oraz opłacenia składek ubezpieczeniowych). Podjęcie stażu lub przygotowania zawodowego jest zatem uznawane za podjęcie pracy w rozumieniu monitorowania rezultatów bezpośrednich.

Czy podjęcie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych finansowanych poza projektem (np. po zakończeniu stażu finansowanego w ramach projektu) należy uznać za spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej?

Uczestnika, który po zakończeniu udziału w projekcie podjął zatrudnienie na podstawie skierowania do prac interwencyjnych (np. finansowanego ze środków Funduszu Pracy lub w ramach innego projektu), beneficjent może wykazać jako uczestnika, który podjął pracę po zakończeniu udziału w projekcie, pod warunkiem zachowania wymogów dot. pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej.

W którym momencie osoba kończy udział w projekcie, w przypadku objęcia jej wsparciem w postaci bonu zatrudnieniowego lub bonu stażowego?

Osoba kończy udział w projekcie w momencie zakończenia okresu finansowania ze środków EFS tj. po 12 miesiącach w przypadku bonu zatrudnieniowego oraz po 6 miesiącach w przypadku bonu stażowego.

W którym momencie beneficjent powinien rozpocząć pomiar kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych (umowa PUP z pracodawcą obejmuje wówczas 6-miesięczny okres subsydiowania oraz okres zatrudnienia na koszt pracodawcy)?

W przypadku prac interwencyjnych, jako datę zakończenia udziału w projekcie należy przyjąć moment zakończenia okresu, na jaki pracodawca zatrudnił bezrobotnego skierowanego w ramach prac interwencyjnych. Co do zasady jest to okres 6 miesięcy, niemniej należy pamiętać, że ustawodawca dopuszcza wydłużenie okresu refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów zatrudnienia np. do 12 miesięcy, niemniej z zastrzeżeniem, iż refundacja obejmuje koszty zatrudnienia poniesione co drugi miesiąc. Zatem, w sytuacji gdy okres refundacji kosztów zatrudnienia trwa 6 miesięcy, do liczby osób pracujących po zakończeniu udziału w projekcie beneficjent powinien wliczyć każdego uczestnika, który pracował w okresie 3 pełnych miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów zatrudnienia (pomimo zawarcia umowy pomiędzy PUP a pracodawcą na dłuższy termin, tj. okres refundacji + okres obowiązku zatrudnienia na koszt pracodawcy). Przedstawiony sposób postępowania wynika z faktu, iż w kontekście monitorowania Osi I PO WER, osoba kończy udział w projekcie w momencie zakończenia finansowania kosztów jej wsparcia ze środków UE.
 Przejdź na górę