Promocja projektu - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


promocja projektu

Wyjaśnienie dotyczące plakatu A3 - zakresu informacji i miejsc umieszczania

Przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Rozwoju - Instytucji Zarządzającej PO WER dotyczące interpretacji zapisu podrozdz. 12.11 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014- 2020 w zakresie informacji i promocji odnoszące się do obowiązkowego plakatu A3.
  • Jeśli działania w ramach projektu realizowane są w kilku lokalizacjach, plakat należy umieść w każdej z nich.
  • Umieszczanie plakatu nie dotyczy osób i podmiotów, które jako uczestnicy / odbiorcy skorzystali ze wsparcia za pośrednictwem beneficjentów programów operacyjnych, np. z dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, dofinansowania na doposażenie stanowiska pracy, szkolenia. Oznacza to, że z obowiązku zamieszczania plakatów zwolnieni są wszyscy uczestnicy projektów i te podmioty, do których projekt był kierowany. Natomiast firmy szkoleniowe, podmioty organizujące staże lub prace interwencyjne nie są grupą docelową realizowanych projektów, ale jednostkami którym powierzane są zadania służące jego realizacji, w związku z tym ich siedziby należy traktować jako dodatkowe lokalizacje projektu zgodnie z zapisem podrozdz. 12.11 Podręcznika.
  • Rolą obowiązkowych plakatów nie jest zachęcenie do udziału w projekcie, ale zakomunikowanie, że w danym miejscu realizowany jest projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stąd wymóg zamieszczenia go we wszystkich lokalizacjach projektu, np. w miejscach odbywania stażu. Plakat musi zawierać określone informacje, takie jak nazwa beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu (opcjonalnie), wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt, zestaw logo - znaki FE i UE oraz adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie). Można skorzystać ze wzorów plakatów, można też stworzyć własny wzór. Na plakacie można umieścić także dodatkowe informacje o projekcie. Ważne jest, aby elementy, które muszą się znaleźć na plakacie, były nadal czytelne i wyraźnie widoczne. W Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji przewidziano, że w uzasadnionych przypadkach, gdy zastosowanie opisanych w Podręczniku wymogów dotyczących formy oznakowania projektu wpływałoby m.in. negatywnie na realizację projektu, możliwe jest zastosowanie innej formy oznaczeń projektu. W związku ze zgłaszanymi do IZ przez IP uwagami powiatowych urzędów pracy odnośnie podawania w plakatach zamieszczanych u pojedynczych pracodawców kwoty dofinansowania całego projektu, w tym przypadku możliwa jest modyfikacja wzoru plakatów polegająca na niepodawaniu w jego treści wysokości kwoty dofinansowania projektu. Odstępstwo to możliwe jest, gdyż podanie tej informacji mogłoby zostać niewłaściwe zrozumiane lub wprowadzić w błąd w sytuacji, gdy plakat umieszczany jest w siedzibie pracodawcy u którego odbywają się pojedyncze staże, a na plakacie widnieje informacja o wielomilionowej kwocie udzielonego wsparcia. W tych okolicznościach wystarczy podanie ogólnej informacji, że projekt uzyskał dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Projektodawcy w celu realizacji zadań promocyjnych powinni stworzyć odrębne wzory plakatów, których celem będzie np. poinformowanie potencjalnych uczestników o możliwości wzięcia udziału w projekcie lub o oferowanych w nim formach wsparcia.
  • To, czy plakat został wywieszony przez podmiot realizujący zadania powierzone w ramach projektu oraz czy jest on w odpowiednim stanie, powinno być sprawdzane na tych samych zasadach, na jakich odbywa się kontrola innych działań prowadzonych przez ww. podmiot np. podczas jego wizytacji. Nie ma potrzeby realizacji dodatkowych zadań kontrolnych dotyczących wyłącznie estetyki i treści plakatów.
  • Plakat nie musi być specjalnie zamawiany w drukarni, wystarczy wydruk wykonany na drukarce biurowej w formacie A3 w kolorze.
Załączniki
wyjaśnienie IZ PO WER (promocja - plakat, 22 marca 2016)

Wyjaśnienie dotyczące promocji - obowiązkowy plakat

Przedstawiamy wyjaśnienie Instytucji Zarządzającej PO WER dotyczące interpretacji zapisu podrozdz. 12.11 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dotyczącego umieszczania plakatu A3.

Zgodnie z ww. zapisem "jeśli działania w ramach projektu realizujesz w kilku lokalizacjach, plakat umieść w każdej z nich". Oznacza to, że beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia plakatu we wszystkich lokalizacjach w których prowadzone są działania w ramach projektu. W związku z powyższym:
  • Plakat należy umieścić w głównej siedzibie beneficjenta, a także w miejscach w których realizuje działania stanowiące integralną część projektu, np szkolenia.
  • Plakat należy umieścić również w siedzibach pracodawców organizujących np. staże lub prace interwencyjne, czyli tych podmiotów, które poprzez zawarcie umowy realizują zadania zlecone przez beneficjenta.
  • Nie ma natomiast obowiązku umieszczania plakatu w każdym miejscu, pomieszczeniu, obiekcie itp. w którym przebywa uczestnik biorący udział np. w stażu, pracach interwencyjnych itd., jedynie w głównej siedzibie pracodawcy.
Zgodnie z pkt 3. Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji obowiązek umieszczania plakatu nie dotyczy osób i podmiotów, które jako uczestnicy/odbiorcy skorzystali ze wsparcia za pośrednictwem beneficjentów programów operacyjnych, np. z dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, dofinansowania na doposażenie stanowiska pracy, szkolenia. Oznacza to że z obowiązku zamieszczania plakatów zwolnieni są wszyscy uczestnicy projektów.
Załączniki
stanowisko IZ (obowiązkowy plakat - promocja, 3 grudnia 2015)

W jaki sposób należy oznaczać projekty realizowane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych?

W przypadku projektów realizowanych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - czyli np. w przypadku projektów z Poddziałania 1.1.2, oznakowanie powinno składać się z następujących elementów:
- znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój
- znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny
- informacja: Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Logotypy dostępne są w dziale Realizuję projekt - Poznaj zasady promowania projektu. Dostępne są tam również gotowe ciągi znaków – ważne jest bowiem wzajemne ustawienie i proporcje logotypów.

Zgodnie z informacją z Instytucji Zarządzającej PO WER, tekst o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego nie jest zamieszczany, gdyż wskazuje na to już właściwy logotyp. Podobnie, projekty współfinansowane wyłącznie z EFS znakowane będą jedynie właściwymi logotypami - informacja słowna o współfinansowaniu, jaka była zamieszczana w poprzedniej perspektywie, nie będzie podawana. 
 Przejdź na górę