Formy wsparcia - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


formy wsparcia

Czy staż należy traktować jako podjęcie zatrudnienia, w związku z tym, że uczestnicy otrzymują stypendium stażowe i mają opłacane składki na ubezpieczenie społeczne?

Stażu, na który kierowane są osoby bezrobotne przez urzędy pracy nie należy traktować jako podjęcie zatrudnienia, ponieważ uczestnicy podczas odbywania stażu u przedsiębiorcy cały czas posiadają status osoby bezrobotnej i pobierają tzw. stypendium stażowe, którego nie należy traktować jako wynagrodzenie. Niemniej, podjęcie płatnego stażu przez uczestnika, który jednocześnie nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna, należy traktować jako podjęcie pracy (o ile jest spełniony warunek uzyskiwania wynagrodzenia oraz opłacenia składek na ubezpieczenie danej osoby)..

Czy uczestnik projektu może wziąć udział w szkoleniu niezbędnym do podjęcia działalności gospodarczej poza projektem PO WER np. ze środków Funduszu Pracy?

Nie ma przeciwwskazań, aby osoba, której przyznane zostały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu z PO WER, objęta została szkoleniem z zakresu podejmowania działalności gospodarczej finansowanym ze środków pozaprojektowych. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z Regulaminem naboru projektów pozakonkursowych PUP na rok 2015, wsparcie w ramach projektu powinno opierać się na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (w tym dwa z nich wskazane zostały jako obligatoryjne, zaś trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie). Istnieje także możliwość zgłoszenia zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględnienie szkolenia jako elementu wsparcia udzielanego w ramach PO WER.

Czy obowiązek zapewnienia wysokiej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w PUP będzie spełniony jeżeli wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję rozpatrującą wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej?

W przypadku udzielenia jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które nie są zaliczane do „wysokiej jakości oferty zatrudnienia", lecz do „innych form pomocy prowadzących do aktywizacji zawodowej", momentem otrzymania przez uczestnika projektu tej formy pomocy będzie przyznanie wsparcia finansowego na założenie własnej firmy (gdy pozytywnie rozpatrzono wniosek osoby bezrobotnej i dostępne są środki finansowe na realizację tego wniosku). Dokument, który stanowi formę pomocy, należy określić samodzielnie bazując, np. na opracowanym regulaminie rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Czy należy wykazywać w projekcie również tzw. bezkosztowe formy wsparcia? Czy osoba, która na wejściu do projektu jako pierwszą formę wsparcia otrzymała np. doradztwo w celu określenia IPD może być wykazana jako uczestnik projektu?

Urzędy pracy realizujące projekty pozakonkursowe w systemie teleinformatycznym wykazują wszystkie udzielone formy wsparcia, w tym również tzw. formy bezkosztowe jak pośrednictwo pracy czy doradztwo. Co do zasady, uczestnikiem projektu jest osoba, na którą beneficjent poniósł wydatki w ramach projektu. Niemniej jednak, w opinii IZ PO WER, osobę która jako pierwszą formę wsparcia otrzymała np. doradztwo zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego PUP należy traktować jako uczestnika projektu.
W Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP finansowanego z Funduszu Pracy w ramach PO WER 2014-2020, wprowadzono zapis, iż tzw. formy bezkosztowe (usługi rynku pracy w rozumieniu art. 35 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) należy wykazać we wniosku jako odrębne zadania, niemniej kosztów tych zadań nie należy wykazywać w budżecie projektu.

Jak należy wykazywać Indywidualny Plan Działania – w którym momencie uczestnik rozpoczyna i kończy udział w tej formie wsparcia?

Indywidualny Plan Działania nie może być traktowany jako odrębna forma wsparcia, ponieważ to narzędzie służy identyfikacji potrzeb uczestników i to właśnie na podstawie IPD udzielane jest później wsparcie właściwe w ramach projektu (np. szkolenie, staż, doradztwo zawodowe). IPD nie jest również rozumiane jako forma aktywizacji w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Co należy rozumieć przez termin „wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu”?

Zgodnie z zapisami PO WER, osobom młodym do 25 roku życia w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, a osobom powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu, ma zostać zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Pod pojęciem zatrudnienia w PO WER rozumiemy podjęcie pracy w oparciu o stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny oraz samozatrudnienie, zatem nie ma przeszkód aby tą ostatnią formę wsparcia realizować w projektach PUP, w zakresie przewidzianym w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zapisy PO WER dotyczące wysokiej jakości zatrudnienia dotyczą jedynie stosunku pracy oraz stosunku cywilnoprawnego. W przypadku pozostałych form wsparcia zgodnie z zapisami Programu jakość wsparcia będzie zapewniona poprzez określenie minimalnych wymogów odnoszących się do realizacji przedsięwzięć na rzecz aktywizacji edukacyjno-zawodowej, które zostaną zawarte w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (m.in. wymóg wpisu podmiotu prowadzącego szkolenie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych czy też dostosowanie tematyki szkoleń do indywidualnych potrzeb danego uczestnika projektu).

Czy doposażenie stanowiska pracy może być realizowane bez subsydiowanego zatrudnienia?

Wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy stanowiące zachętę do zatrudnienia m.in. poprzez refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być realizowane wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem. Wymóg ten należy również stosować do projektów powiatowych urzędów pracy. Jeżeli zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, nie ma możliwości realizowania przez PUP tych dwóch połączonych form wsparcia, doposażenie stanowiska pracy nie będzie realizowane w projektach powiatowych urzędów pracy finansowanych w ramach PO WER. Wsparcie zatrudnienia osób młodych u przedsiębiorców będzie więc mogło być realizowane w tych projektach wyłącznie poprzez sybsydiowane zatrudnienie. W przypadku, realizacji samego subsydiowanego zatrudnienia nie ma już wymogu łączenia tej formy z doposażeniem stanowiska pracy.

Należy pamiętać, że ze względu na wysoki koszt realizacji takiej połączonej formy wsparcia, a także samego subsydiowanego zatrudnienia, udzielenie takiego wsparcia musi być zawsze poprzedzone analizą możliwości udzielenia w pierwszej kolejności innych form wsparcia dla osób młodych w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy, a także analizą użyteczności już zdobytych kompetencji na regionalnym rynku pracy i powinno być indywidualną decyzją beneficjenta.
 Przejdź na górę