Często zadawane pytania do naboru PUP - Poddziałanie 1.1.2 (1/2015) - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Nagłówek

Często zadawane pytania do naboru PUP - Poddziałanie 1.1.2 (1/2015)

Efektywność zatrudnieniowa

Czy w przypadku kryterium efektywności zatrudnieniowej określone są wymogi dotyczące minimalnego wynagrodzenia w ramach umowy o pracę?

W przypadku stosunku pracy, kryterium efektywności zatrudnieniowej należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony na okres co najmniej 3 miesięcy, przynajmniej na ½ etatu, przy czym nie określono wymogów co do wartości umowy (wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę powinno być zgodne z przepisami prawa krajowego w tym zakresie).

W którym momencie uczestnik kończy udział w projekcie, w przypadku objęcia go formą wsparcia w postaci tzw. zatrudnienia wspomaganego i kiedy należy rozpocząć pomiar kryterium efektywności zatrudnieniowej?

W przypadku zatrudnienia wspomaganego osoba niepełnosprawna kończy udział w projekcie w momencie zakończenia finansowania ze środków EFS wszystkich działań mających na celu aktywizację społeczno-zawodową osoby niepełnosprawnej (np. zakończenie finansowania wsparcia trenera pracy i psychologa) i dopiero wtedy należy rozpocząć monitorowanie kryterium efektywnościzatrudnieniowej.

W którym momencie osoba kończy udział w projekcie, w przypadku objęcia jej wsparciem w postaci zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i kiedy należy rozpocząć pomiar kryterium efektywności zatrudnieniowej?

Momentem zakończenia udziału w formie wsparcia dot. zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej jest ostatni dzień refundacji kosztów, o których mowa w art. 45 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zatem, jeżeli uczestnik kończy udział w projekcie z dniem zakończenia udziału w omawianej formie wsparcia, wówczas monitorowanie kryterium efektywności zatrudnieniowej należy rozpocząć od momentu zakończenia refundacji kosztów przejazdu.

Czy podjęcie stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych poza projektem (ze środków innych niż EFS, np. Fundusz Pracy) wpływa jednocześnie na spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej, czy też pozwoli tylko na osiągnięcie przez taką osobę rezultatu bezpośredniego dotyczącego liczby osób pracujących po opuszczeniu programu?

Podjęcie stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych (bez względu na źródło finansowania) nie może być traktowane jako podjęcie pracy w rozumieniu spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej (nie są spełnione bowiem warunki określone w PO WER). Natomiast w przypadku rezultatu bezpośredniego, z interpretacji Komisji Europejskiej w tym zakresie wynika, że podjęcie pracy następuje w jakiejkolwiek formie (nie ma wymogu dot. formy umowy – jest jedynie warunek uzyskiwania wynagrodzenia oraz opłacenia składek ubezpieczeniowych). Podjęcie stażu lub przygotowania zawodowego jest zatem uznawane za podjęcie pracy w rozumieniu monitorowania rezultatów bezpośrednich.

Czy podjęcie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych finansowanych poza projektem (np. po zakończeniu stażu finansowanego w ramach projektu) należy uznać za spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej?

Uczestnika, który po zakończeniu udziału w projekcie podjął zatrudnienie na podstawie skierowania do prac interwencyjnych (np. finansowanego ze środków Funduszu Pracy lub w ramach innego projektu), beneficjent może wykazać jako uczestnika, który podjął pracę po zakończeniu udziału w projekcie, pod warunkiem zachowania wymogów dot. pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej.

W którym momencie osoba kończy udział w projekcie, w przypadku objęcia jej wsparciem w postaci bonu zatrudnieniowego lub bonu stażowego?

Osoba kończy udział w projekcie w momencie zakończenia okresu finansowania ze środków EFS tj. po 12 miesiącach w przypadku bonu zatrudnieniowego oraz po 6 miesiącach w przypadku bonu stażowego.

W którym momencie beneficjent powinien rozpocząć pomiar kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych (umowa PUP z pracodawcą obejmuje wówczas 6-miesięczny okres subsydiowania oraz okres zatrudnienia na koszt pracodawcy)?

W przypadku prac interwencyjnych, jako datę zakończenia udziału w projekcie należy przyjąć moment zakończenia okresu, na jaki pracodawca zatrudnił bezrobotnego skierowanego w ramach prac interwencyjnych. Co do zasady jest to okres 6 miesięcy, niemniej należy pamiętać, że ustawodawca dopuszcza wydłużenie okresu refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów zatrudnienia np. do 12 miesięcy, niemniej z zastrzeżeniem, iż refundacja obejmuje koszty zatrudnienia poniesione co drugi miesiąc. Zatem, w sytuacji gdy okres refundacji kosztów zatrudnienia trwa 6 miesięcy, do liczby osób pracujących po zakończeniu udziału w projekcie beneficjent powinien wliczyć każdego uczestnika, który pracował w okresie 3 pełnych miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów zatrudnienia (pomimo zawarcia umowy pomiędzy PUP a pracodawcą na dłuższy termin, tj. okres refundacji + okres obowiązku zatrudnienia na koszt pracodawcy). Przedstawiony sposób postępowania wynika z faktu, iż w kontekście monitorowania Osi I PO WER, osoba kończy udział w projekcie w momencie zakończenia finansowania kosztów jej wsparcia ze środków UE.

Jaka jest różnica pomiędzy wskaźnikami rezultatu bezpośredniego dot. liczby osób, które podjęły pracę po opuszczeniu programu a efektywnością zatrudnieniową?

Kryterium efektywności zatrudnieniowej nie należy łączyć ze wskaźnikami rezultatu bezpośredniego oraz rezultatu długoterminowego dot. odpowiednio liczby osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) oraz liczby osób pracujących sześć miesięcy po zakończeniu udziału w programie.
Z punktu widzenia beneficjenta najważniejsze jest osiągnięcie minimalnej wartości kryterium efektywności zatrudnieniowej, z uwagi na fakt, iż skutkiem nieosiągnięcia kryterium jest zastosowanie reguły proporcjonalności. Beneficjent zobowiązany jest również do wprowadzania danych uczestników do systemu teleinformatycznego i tym samym monitorowania
m.in. wskaźników rezultatu bezpośredniego. Należy przy tym podkreślić, iż wskaźniki rezultatu bezpośredniego mierzone są w krótszym okresie (do 4 tygodni po opuszczeniu projektu) niż kryterium efektywności zatrudnieniowej (do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie).
 
Kryterium efektywności zatrudnieniowej informuje o odsetku uczestników, którzy w wyniku objęcia wsparciem podjęli zatrudnienie (na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego) lub samozatrudnienie (z wyłączeniem osób, które w ramach danego projektu EFS otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej) w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Spełnienie kryterium oceniane jest wyłącznie w odniesieniu do uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie, z wyłączeniem osób, które podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały dotacje/pożyczkę na założenie działalności gospodarczej. Szczegółowy opis warunków związanych ze spełnieniem kryterium określać będą Wytyczne MliR w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-­2020.
 
W przypadku stosunku pracy, kryterium efektywności zatrudnieniowej należy uznać za spełnione, jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony na okres co najmniej trzech pełnych miesięcy, przynajmniej na 1/2 etatu.
 
Jeśli chodzi o umowy cywilnoprawne, warunkiem uwzględnienia osoby w liczbie uczestników, którzy podjęli zatrudnienie po zakończeniu wsparcia jest spełnienie dwóch przesłanek: (1) umowa jest zawarta na minimum 3 miesiące i (2) wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 
W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 
Przy samozatrudnieniu warunkiem jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Dokumentem potwierdzającym fakt rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej
jest np. dowód opłacenia należnych składek ZUS lub zaświadczenie wydane przez upoważniony
organ (np. ZUS, US, urząd miasta lub gminy). Dostarczenie dokumentu potwierdzającego sam fakt
założenia działalności gospodarczej jest niewystarczające. Przyjęto, że w celu obliczenia minimalnego okresu trzech miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, jako datę początkową należy brać pod uwagę datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub KRS.
 
Natomiast wskaźniki rezultatu bezpośredniego informują o liczbie uczestników, którzy w okresie do 4 tygodni po opuszczeniu projektu znaleźli pracę i obliczane są na podstawie informacji pozyskanych przez beneficjenta od uczestników po opuszczeniu projektu.
Z kolei wskaźniki rezultatu długoterminowego pokazują liczbę uczestników, którzy znaleźli pracę w okresie 6 miesięcy po zakończeniu wsparcia – będą one monitorowane głównie za pomocą badań ewaluacyjnych.
Powyższe wskaźniki rezultatu to wskaźniki wspólne (common indicators), do których monitorowania zobowiązane są wszystkie państwa członkowskie realizujące programy współfinansowane z EFS.
 
Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, pracującym jest osoba w wieku 15 lat i więcej, wykonująca pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne. Pracującym jest również osoba zatrudniona lub prowadząca własną działalność, która chwilowo nie pracuje ze względu np. na chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.
 
 
Poniższa tabela przedstawia główne różnice pomiędzy wskaźnikami rezultatu bezpośredniego a kryterium efektywności zatrudnieniowej:
 
Kategoria Kryterium efektywności zatrudnieniowej Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
Podstawa prawna PO WER;
Wytyczne MIiR w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
rozporządzenie w sprawie EFS nr 1304/2013 oraz wytyczne KE dot. monitorowania i ewaluacji EFS
Okres monitorowania do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 4 tygodnie po opuszczeniu projektu
Wymagany okres zatrudnienia w przypadku nawiązania stosunku pracy – co najmniej na 3 miesiące i przynajmniej na 1/2 etatu;
w przypadku umów cywilno­prawnych –  minimum na 3 miesiące oraz o wartości równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia;
w przypadku samozatrudnienia - prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 3 miesiące od daty rozpoczęcia wykonywania działalności
nie określono
Forma zatrudnienia stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny, samozatrudnienie nie określono (każda forma przewidująca wynagrodzenie i ubezpieczenie danej osoby)
Czy osoby, które w ramach projektu EFS otrzymały środki na założenie działalności gospodarczej należy wykazywać jako pracujące? nie, osoby te nie są uwzględniane w kryterium efektywności zatrudnieniowej (zarówno w liczbie osób, które podjęły pracę, jak i zakończyły udział w projekcie) – wsparcie dla nich jest wyłączone z rygoru zapewnienia efektywności zatrudnieniowej tak, wskaźniki rezultatu bezpośredniego należy mierzyć wśród wszystkich uczestników, którzy otrzymali wsparcie w ramach projektu
Konsekwencje
nieosiągnięcia
miernika
reguła proporcjonalności niewykonanie celu określonego w Programie;
reguła proporcjonalności – jeśli wskaźnik określono we wniosku o dofinansowanie
 

Formy wsparcia

Czy staż należy traktować jako podjęcie zatrudnienia, w związku z tym, że uczestnicy otrzymują stypendium stażowe i mają opłacane składki na ubezpieczenie społeczne?

Stażu, na który kierowane są osoby bezrobotne przez urzędy pracy nie należy traktować jako podjęcie zatrudnienia, ponieważ uczestnicy podczas odbywania stażu u przedsiębiorcy cały czas posiadają status osoby bezrobotnej i pobierają tzw. stypendium stażowe, którego nie należy traktować jako wynagrodzenie. Niemniej, podjęcie płatnego stażu przez uczestnika, który jednocześnie nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna, należy traktować jako podjęcie pracy (o ile jest spełniony warunek uzyskiwania wynagrodzenia oraz opłacenia składek na ubezpieczenie danej osoby)..

Czy uczestnik projektu może wziąć udział w szkoleniu niezbędnym do podjęcia działalności gospodarczej poza projektem PO WER np. ze środków Funduszu Pracy?

Nie ma przeciwwskazań, aby osoba, której przyznane zostały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu z PO WER, objęta została szkoleniem z zakresu podejmowania działalności gospodarczej finansowanym ze środków pozaprojektowych. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z Regulaminem naboru projektów pozakonkursowych PUP na rok 2015, wsparcie w ramach projektu powinno opierać się na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (w tym dwa z nich wskazane zostały jako obligatoryjne, zaś trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie). Istnieje także możliwość zgłoszenia zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględnienie szkolenia jako elementu wsparcia udzielanego w ramach PO WER.

Czy obowiązek zapewnienia wysokiej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w PUP będzie spełniony jeżeli wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję rozpatrującą wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej?

W przypadku udzielenia jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które nie są zaliczane do „wysokiej jakości oferty zatrudnienia", lecz do „innych form pomocy prowadzących do aktywizacji zawodowej", momentem otrzymania przez uczestnika projektu tej formy pomocy będzie przyznanie wsparcia finansowego na założenie własnej firmy (gdy pozytywnie rozpatrzono wniosek osoby bezrobotnej i dostępne są środki finansowe na realizację tego wniosku). Dokument, który stanowi formę pomocy, należy określić samodzielnie bazując, np. na opracowanym regulaminie rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Czy należy wykazywać w projekcie również tzw. bezkosztowe formy wsparcia? Czy osoba, która na wejściu do projektu jako pierwszą formę wsparcia otrzymała np. doradztwo w celu określenia IPD może być wykazana jako uczestnik projektu?

Urzędy pracy realizujące projekty pozakonkursowe w systemie teleinformatycznym wykazują wszystkie udzielone formy wsparcia, w tym również tzw. formy bezkosztowe jak pośrednictwo pracy czy doradztwo. Co do zasady, uczestnikiem projektu jest osoba, na którą beneficjent poniósł wydatki w ramach projektu. Niemniej jednak, w opinii IZ PO WER, osobę która jako pierwszą formę wsparcia otrzymała np. doradztwo zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego PUP należy traktować jako uczestnika projektu.
W Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP finansowanego z Funduszu Pracy w ramach PO WER 2014-2020, wprowadzono zapis, iż tzw. formy bezkosztowe (usługi rynku pracy w rozumieniu art. 35 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) należy wykazać we wniosku jako odrębne zadania, niemniej kosztów tych zadań nie należy wykazywać w budżecie projektu.

Jak należy wykazywać Indywidualny Plan Działania – w którym momencie uczestnik rozpoczyna i kończy udział w tej formie wsparcia?

Indywidualny Plan Działania nie może być traktowany jako odrębna forma wsparcia, ponieważ to narzędzie służy identyfikacji potrzeb uczestników i to właśnie na podstawie IPD udzielane jest później wsparcie właściwe w ramach projektu (np. szkolenie, staż, doradztwo zawodowe). IPD nie jest również rozumiane jako forma aktywizacji w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Co należy rozumieć przez termin „wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu”?

Zgodnie z zapisami PO WER, osobom młodym do 25 roku życia w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, a osobom powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu, ma zostać zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Pod pojęciem zatrudnienia w PO WER rozumiemy podjęcie pracy w oparciu o stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny oraz samozatrudnienie, zatem nie ma przeszkód aby tą ostatnią formę wsparcia realizować w projektach PUP, w zakresie przewidzianym w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zapisy PO WER dotyczące wysokiej jakości zatrudnienia dotyczą jedynie stosunku pracy oraz stosunku cywilnoprawnego. W przypadku pozostałych form wsparcia zgodnie z zapisami Programu jakość wsparcia będzie zapewniona poprzez określenie minimalnych wymogów odnoszących się do realizacji przedsięwzięć na rzecz aktywizacji edukacyjno-zawodowej, które zostaną zawarte w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (m.in. wymóg wpisu podmiotu prowadzącego szkolenie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych czy też dostosowanie tematyki szkoleń do indywidualnych potrzeb danego uczestnika projektu).

Czy doposażenie stanowiska pracy może być realizowane bez subsydiowanego zatrudnienia?

Wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy stanowiące zachętę do zatrudnienia m.in. poprzez refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być realizowane wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem. Wymóg ten należy również stosować do projektów powiatowych urzędów pracy. Jeżeli zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, nie ma możliwości realizowania przez PUP tych dwóch połączonych form wsparcia, doposażenie stanowiska pracy nie będzie realizowane w projektach powiatowych urzędów pracy finansowanych w ramach PO WER. Wsparcie zatrudnienia osób młodych u przedsiębiorców będzie więc mogło być realizowane w tych projektach wyłącznie poprzez sybsydiowane zatrudnienie. W przypadku, realizacji samego subsydiowanego zatrudnienia nie ma już wymogu łączenia tej formy z doposażeniem stanowiska pracy.

Należy pamiętać, że ze względu na wysoki koszt realizacji takiej połączonej formy wsparcia, a także samego subsydiowanego zatrudnienia, udzielenie takiego wsparcia musi być zawsze poprzedzone analizą możliwości udzielenia w pierwszej kolejności innych form wsparcia dla osób młodych w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy, a także analizą użyteczności już zdobytych kompetencji na regionalnym rynku pracy i powinno być indywidualną decyzją beneficjenta.

Grupy docelowe

Czy osoba odbywająca naukę w ramach studiów doktoranckich w trybie wieczorowym może być uczestnikiem projektu ?

Uczestnikami projektów powiatowych urzędów pracy w ramach PO WER mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Zgodnie z definicją kategorii NEET przyjętą w PO WER, należą do niej osoby w wieku 15-29 lat, która spełniają łącznie trzy warunki:
 • nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo)
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), przy czym należy tu weryfikować czy dana osoba brała udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.
Jeżeli zatem osoba zarejestrowana jako bezrobotna, odbywa naukę w ramach studiów doktoranckich w trybie wieczorowym, może być przyjęta do projektu PO WER o ile w okresie ostatnich 4 tygodni nie brała udziału w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych.
 

Co oznacza określenie „do 29 roku życia”?

W Osi I PO WER kwalifikować można wyłącznie osoby młode w wieku 15-29 lat. Określenie „do 29 roku życia" oznacza, że wsparciem mogą być objęte osoby poniżej 30 roku życia tj. do dnia ukończenia 30 roku życia (do dnia 30 urodzin).

Czy do kategorii NEET można kwalifikować osoby niezatrudnione, kształcące się w trybie zaocznym lub wieczorowym, które w okresie ostatnich 4 tygodni szkoliły się ze środków prywatnych?

Do kategorii NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training) należą osoby młode w wieku 15-29 lat, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym oraz nie szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.

Zatem, osoby nie pracujące, kształcące się w trybie zaocznym lub wieczorowym, które szkoliły się ze środków prywatnych mogą być zakwalifikowane do kategorii NEET, jeżeli spełniają wszystkie trzy warunki łącznie.

W którym momencie osoba bezrobotna przystępująca do projektu podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie (i czy w ogóle ją podpisuje)?

W perspektywie finansowej 2014-2020 nie będzie obowiązku zbierania deklaracji uczestnictwa w projekcie. Niemniej jednak, należy pamiętać, iż w celu rozpoczęcia udziału danej osoby w projekcie konieczne jest spełnienie przez nią kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie. W związku z tym niezbędne jest podanie przez osobę chcącą wziąć udział w projekcie lub jej opiekuna prawnego danych potrzebnych do określenia wspólnych wskaźników produktu (tj. płci, statusu na rynku pracy, wieku, wykształcenia, sytuacji gospodarstwa domowego) i przeprowadzenia badań ewaluacyjnych (dane teleadresowe). Dane te potwierdzane są właściwym dokumentem tj. zaświadczeniem urzędowym lub w przypadku jego braku – oświadczeniem uczestnika projektu.

W przypadku projektów powiatowych urzędów pracy, większość niezbędnych danych powinna być weryfikowana w momencie rejestracji danej osoby bezrobotnej w urzędzie. Natomiast dodatkowe dane, które są wymagane do projektów, a nie widnieją w rejestrze urzędu pracy, powinny być zebrane dodatkowo w formie zaświadczenia/oświadczenia składanego przez uczestnika projektu, tak aby możliwe było monitorowanie wskaźników i ewentualnie weryfikacja spełnienia kryteriów wyboru projektów. Zatem, w przypadku weryfikacji statusu na rynku pracy, uczestnik w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu określa jak długo pozostaje bez zatrudnienia (do tego okresu należy zaliczyć faktyczny czas pozostawania bez zatrudnienia, w tym również okres przed rejestracją w urzędzie pracy).

W opinii IZ PO WER, jako datę rozpoczęcia udziału w projekcie PUP można przyjąć np. datę skierowania na pierwszą formę wsparcia (np. na staż, szkolenie) wydaną przez urząd pracy lub datę skierowania na badania lekarskie, niezbędne do odbycia stażu czy niekiedy również szkolenia. Niemniej, należy pamiętać, iż w momencie wprowadzania do systemu informatycznego danych dot. uczestników projektów, beneficjent jest zobowiązany do wprowadzania daty rozpoczęcia udziału w poszczególnych formach wsparcia. W związku z powyższym, jeżeli w ramach projektu uczestnik zostanie objęty np. szkoleniem, wówczas jako datę rozpoczęcia udziału w projekcie beneficjent podaje datę skierowania na szkolenie, następnie wprowadzając dane dot. udzielonej formy wsparcia (szkolenia) jako datę rozpoczęcia udziału we wsparciu (tj. w danej formie aktywizacji) należy podać datę rozpoczęcia udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu. W przypadku, gdy osoba zostanie skierowana do udziału w danej formie wsparcia, ale z niej nie skorzysta, nie jest traktowana jako uczestnik projektu, a jej dane osobowe zebrane na etapie rekrutacji (skierowania) do projektu należy usunąć.

Jaką należy stosować definicję osoby bezrobotnej i długotrwale bezrobotnej?

W ramach PO WER stosowana będzie jedna definicja osoby bezrobotnej mówiąca, że są to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia uwzględniając w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, jak również osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności.

Definicja ta jest zatem szersza od definicji zawartej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którą posługują się powiatowe urzędy pracy, ponieważ uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.

W  przypadku projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, grupa docelowa osób bezrobotnych zostaje zawężona do osób zarejestrowanych w ewidencji PUP, w związku z tym, iż działania urzędów pracy powinny być zgodne z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Osobami długotrwale bezrobotnymi – w przypadku osób poniżej 25 roku życia – są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia – nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (wiek uczestników jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie).

W celu obliczenia okresu pozostawania bez zatrudnienia należy brać pod uwagę faktyczny czas pozostawania bez pracy, w tym również okres przed rejestracją w urzędzie pracy (weryfikowany na podstawie m.in. oświadczenia uczestnika).

Czy do projektów powiatowych urzędów pracy można kwalifikować osoby do 25 roku życia, które są bezrobotne dłużej niż 4 miesiące?

Zgodnie z zapisami PO WER, w przypadku projektów powiatowych urzędów pracy osobom młodym do 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w PUP, a osobom powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu, ma zostać zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu, co oznacza w praktyce iż w projektach PUP nie jest możliwe udzielenie wsparcia osobom bezrobotnym w wieku 18-24 lata zarejestrowanym dłużej niż 4 miesiące.

Jednak biorąc pod uwagę fakt, że nadal w rejestrach PUP figuruje duża liczba osób młodych pozostających bez pracy dłużej niż 4 miesiące i by nie prowadzić do niezasadnego i niecelowego wykluczenia z możliwości objęcia wsparciem znaczącej grupy młodych osób bezrobotnych, Instytucja Zarządzająca PO WER podjęła decyzję, że w 2015 r. do projektów PUP będzie można również kwalifikować osoby, którym nie zapewniono odpowiedniej oferty w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji jeżeli rejestracja miała miejsce przed datą rozpoczęcia realizacji projektu – wówczas okres 4 miesięcy należy liczyć od dnia przystąpienia do projektu. Jeżeli natomiast osoba młoda została zarejestrowana po dacie rozpoczęcia realizacji projektu przez powiatowy urząd pracy, termin 4 miesięcy liczony jest od daty rejestracji.

Powyższe rozwiązanie ma charakter przejściowy i będzie stosowane wyłącznie w 2015 r. 

Pozostałe

Czy w ramach kosztów stanowiących 3% przyznanych środków w ramach PO WER, ujętych w art. 9 ust 2d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, można zakwalifikować wydatki dotyczące: zakupu sprzętu biurowego (szafa, biurko, komputer, niszczarka); wyposażenia doradców zawodowych w samodzielne stanowiska pracy typu boksy; modernizacji pomieszczeń biurowych dla pośredników pracy (drobne prace remontowe, doświetlenie)?

Zgodnie z rozdziałem 8.4 Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, tym samym zakup sprzętu biurowego (i inne wskazane przez Panią pozycje wydatków) na potrzeby personelu wykonującego zadania merytoryczne w projekcie, nie stanowi kosztu pośredniego, tylko koszt bezpośredni. Tym samym, mając na uwadze art. 9 ust 2 d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, taki wydatek jest niekwalifikowany w przypadku projektów powiatowych urzędów pracy finansowanych z Funduszu Pracy.

 

Czy w kontekście rekrutacji uczestników do projektu PO WER, dwudniowe zajęcia organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pn. Finansowanie działalności gospodarczej należy traktować jako szkolenie finansowane ze środków publicznych?

Zajęcia realizowane bezpośrednio przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (dokładnie: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej), nie są szkoleniami. Jest to forma usługi realizowana przez doradców zawodowych w ramach tzw. informacji grupowej.

Zatem, 2-dniowe zajęcia pn. „Finansowanie działalności gospodarczej" nie należy traktować jako „szkolenie finansowane ze środków publicznych".

Czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zarejestrował zbiory dotyczące danych wrażliwych, o których mowa w paragrafie 20 ust. 2 wzoru umowy o dofinansowanie?

Na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w dniu 6 maja 2015 r. w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze zbiorów danych osobowych, prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zarejestrowane zostały zbiory danych osobowych o następujących nazwach:
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • Centralny System Teleinformatyczny Wspierający Realizację Programów Operacyjnych.
W związku z powyższym należy zbierać dane wrażliwe wymienione w załączniku nr 5 do wzoru umowy o dofinansowanie projektu – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania, pod tabelami Dane uczestników indywidualnych. Zakres przetwarzanych danych osobowych nie może być szerszy niż określony w ww. załączniku.

W jaki sposób należy opisywać dokumenty księgowe dotyczące projektu?

Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu muszą być prawidłowo opisane, tak aby widoczny był ich wiązek z projektem. Opis dokumentu księgowego powinien zawierać co najmniej:
 • numer umowy o dofinansowanie projektu
 • informację o współfinansowaniu projektu tj. w Państwa przypadku realizacji projektu w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 • nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu (lub adnotację, że dokument dotyczy kosztów pośrednich), w ramach którego wydatek jest ponoszony
 • kwotę kwalifikowalną lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadań – kilka kwot w odniesieniu do każdego zadania.
Jednocześnie każdy dokument księgowy powinien zawierać informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej, a w przypadku gdy dokument dotyczy:
 • zamówienia publicznego – również odniesienie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, lub
 • nabycia towaru / usługi z zastosowaniem zasady konkurencyjności – również odniesienie do zastosowania ww. trybu.

Czy w związku z brakiem dostępu do systemu SL2014, pierwszy wniosek o płatność w 2015 roku będzie mógł obejmować więcej niż 3 miesiące?

Tak, pierwszy wniosek o płatność będzie mógł obejmować okres dłuższy niż 3 miesiące i będzie składany po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy.

Czy istnieje obowiązek zamieszczania w umowach zawieranych z instytucjami szkoleniowymi zapisu dotyczącego okresu archiwizacji przez te instytucje dokumentacji szkoleniowej?

Rozporządzenia, dokumenty i wytyczne programowe zawierają regulacje dotyczące okresu przechowywania dokumentacji jedynie w stosunku do beneficjenta projektu w przypadku udzielania pomocy publicznej czy pomocy de minimis. Zatem, nie odnoszą się do kwestii przechowywania przez instytucję szkoleniową dokumentów dotyczących zorganizowanego szkolenia, gdyż nie występuje tu pomoc publiczna. W takich przypadkach, to powiatowe urzędy pracy – jako strony umowy, decydują o ewentualnym wprowadzeniu takiego terminu.

Czy katalog wydatków niekwalifikowalnych wskazany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności dotyczy beneficjentów projektu czy również uczestników otrzymujących dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej?

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – Rozdział 4. Cel, zakres regulacji oraz obowiązywanie wytycznych, Wytyczne nie mają zastosowania do wydatków ponoszonych przez uczestników projektów i ostatecznych odbiorców, z zastrzeżeniem Podrozdziału 6.20 Projekty grantowe.

Zatem, zapis o niekwalifikowaności wydatku poniesionego na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych nie dotyczy osób bezrobotnych dokonujących zakupu sprzętu w ramach przyznanych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nie ma również konieczności przedstawiania przez te osoby, w przypadku zakupu sprzętu używanego, oświadczenia lub zaświadczenia, potwierdzającego, że środek trwały nie był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat).

Czy stypendia stażowe finansowane z PO WER będą podlegać opodatkowaniu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, są wolne od podatku dochodowego.

Od kiedy mogą być realizowane projekty pozakonkursowe PUP?

Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2015, okres realizacji projektów pozakonkursowych PUP  dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do czerwca 2016 r., przy czym data 1 stycznia 2015 r. to najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia projektu. We wniosku o dofinansowanie można zatem wskazać datę późniejszą.

Jako podjęte działania mające na celu realizację projektu, należy rozumieć, nie tylko rekrutację uczestników czy też ich bezpośrednie wsparcie, ale również działania informacyjno-promocyjne, w tym np. przygotowywanie wzorów dokumentów czy informowanie o przedsięwzięciu. 

Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie wymagana jest uchwała Zarządu Powiatu zatwierdzająca projekt i pełnomocnictwo dyrektora PUP?

Każdy z powiatowych urzędów pracy ubiegając się o dofinansowanie powinien dysponować stosownym pełnomocnictwem uprawniającym dyrektora powiatowego urzędu pracy do reprezentowania go w ubieganiu się o dofinansowanie (w przypadku gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/y nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy). Niniejsze pełnomocnictwo powinno być ważne na dzień złożenia wniosku. Pełnomocnictwo w formie uchwały może być pełnomocnictwem ogólnym udzielonym do wszelkich czynności w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER), w szczególności do składania wniosków, realizacji projektów i podpisywania umów -  uchwała ogólna udzielona na cały okres programowania i obowiązująca do zakończenia realizacji PO WER.  Wystarczające jest wskazanie w treści uchwały Działania i Programu w ramach którego udzielone zostało pełnomocnictwo, nie może być to jednak dokument zbyt ogólny (np. odnoszący się jedynie do EFS).

Na etapie podpisywania umowy konieczne będzie również dostarczenie uchwały zatwierdzającej projekt - uchwała jednorazowa dotycząca zatwierdzenia konkretnego projektu, która musi być podejmowana co roku w odniesieniu do każdego nowego projektu. 

Decyzja o udzieleniu pełnomocnictwa oraz zatwierdzeniu projektu może być zawarta w jednej uchwale, jednakże ze względów praktycznych zaleca się podjęcie dwóch odrębnych uchwał wówczas aktualizacji będzie wymagała jedynie corocznie uchwała zatwierdzająca projekt, gdyż uchwała udzielająca pełnomocnictwa będzie mogła funkcjonować na cały okres programowania PO WER.

Uchwała zatwierdzająca projekt oraz nadająca pełnomocnictwo będą weryfikowane dopiero na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie między WUP
a PUP, jednakże uchwała udzielająca pełnomocnictwa musi być ważna już na dzień składania wniosku.

Promocja projektu

W jaki sposób należy oznaczać projekty realizowane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych?

W przypadku projektów realizowanych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - czyli np. w przypadku projektów z Poddziałania 1.1.2, oznakowanie powinno składać się z następujących elementów:
- znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój
- znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny
- informacja: Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Logotypy dostępne są w dziale Realizuję projekt - Poznaj zasady promowania projektu. Dostępne są tam również gotowe ciągi znaków – ważne jest bowiem wzajemne ustawienie i proporcje logotypów.

Zgodnie z informacją z Instytucji Zarządzającej PO WER, tekst o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego nie jest zamieszczany, gdyż wskazuje na to już właściwy logotyp. Podobnie, projekty współfinansowane wyłącznie z EFS znakowane będą jedynie właściwymi logotypami - informacja słowna o współfinansowaniu, jaka była zamieszczana w poprzedniej perspektywie, nie będzie podawana. 

Wskaźniki

Jak należy rozumieć definicję „kwalifikacji” w przypadku wskaźnika „liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” (załącznik nr 5 do Warunków uruchomienia naboru wniosków powiatowych urzędów pracy)? Czy w tym wskaźniku można wykazywać osoby, które zdały wewnętrzny test/egzamin i otrzymały zaświadczenie/certyfikat wystawiony przez jednostkę szkoleniową, która nie ma kompetencji do nadawania uprawnień zawodowych (gdy do wykonywanego zawodu nie są potrzebne uprawnienia np. bukieciarstwo, kasy fiskalne)?

Zgodnie z definicją wskaźnika pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu oraz wyjaśnieniami Komisji Europejskiej, przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. W związku z powyższym, uczestnik może zostać wykazany we wskaźniku pod warunkiem np. zdania egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje.

Należy przy tym podkreślić, że ocena efektów uczenia się oraz potwierdzenie kwalifikacji muszą zostać przeprowadzone przez uprawnioną do tego instytucję. Tym samym zdanie tzw. egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez organizatora szkolenia (np. kursu bukieciarstwa czy obsługi kasy fiskalnej) i otrzymanie zaświadczania/ certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji.

Dodatkowo, zgodnie z definicją, we wskaźniku należy wykazywać wyłącznie kwalifikacje uzyskane w wyniku operacji Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskanie kwalifikacji może mieć miejsce w trakcie udziału w projekcie lub po jego opuszczeniu (w okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie), niemniej musi być ono powiązane ze wsparciem udzielonym w ramach danego projektu PO WER (np. zdanie egzaminu FCE po zakończeniu udziału w kursie języka angielskiego realizowanym w projekcie).

Przykład: po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego realizowanego w ramach projektu, uczestnik przystępuje do egzaminu potwierdzającego uzyskanie danej kwalifikacji w zawodzie, prowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba ta może zostać uwzględniona we wskaźniku dot. kwalifikacji dopiero po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zdaniu egzaminu i otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie danych kwalifikacji w zawodzie (zdobytych w ramach projektu PO WER). Podobnie należy postępować w przypadku kursu językowego (np. kursu języka angielskiego realizowanego w ramach projektu). W tym przypadku uwzględnienie uczestnika we wskaźniku może mieć miejsce dopiero po zdaniu przez niego egzaminu np. FCE czy CAE (finansowanego w ramach projektu lub ze środków własnych uczestnika) i otrzymaniu stosownego certyfikatu - samo uczestnictwo w kursie i zaliczenie wewnętrznego testu przeprowadzonego przez szkołę językową na zakończenie semestru nie może być traktowane jako uzyskanie kwalifikacji.

Czy do wskaźnika rezultatu liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, można wliczać osoby, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu i otrzymały zaświadczenie/ certyfikat wydany przez jednostkę szkoleniową?

Samo wydanie zaświadczenia/certyfikatu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji. Zgodnie z definicją wskaźnika pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. W związku z tym, aby uczestnik mógł zostać wykazany we wskaźniku, to czego się nauczył musi zostać zwalidowane, np. egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje. Dopiero wtedy taką osobę można uwzględnić we wskaźniku pn. liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.

We wskaźniku należy wykazywać wyłącznie kwalifikacje uzyskane w wyniku operacji Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykład: po ukończeniu (realizowanego w ramach projektu) kwalifikacyjnego kursu zawodowego (KKZ) uczestnik przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i dopiero w tym momencie może zostać uwzględniona we wskaźniku monitorowanym w projekcie. Podobnie w przypadku kursu językowego (np. kursu języka angielskiego realizowanego w ramach projektu), uwzględnienie uczestnika we wskaźniku może mieć miejsce dopiero po zdaniu przez niego egzaminu np. FCE czy CAE - samo uczestnictwo w kursie i "zdanie" testu przeprowadzonego przez szkołę językową na zakończenie semestru nie może być traktowane jako uzyskanie kwalifikacji.

W jaki sposób należy postępować w przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi przez uczestnika i braku wszystkich danych?

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że w celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne jest podanie przez nią lub jej opiekuna prawnego danych osobowych w zakresie wyznaczonym w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Uczestnika projektu należy poinformować: o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, o obowiązku przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz o możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym.

Warunkiem koniecznym do wprowadzenia informacji o udziale uczestnika będącego osobą fizyczną w projekcie jest zapewnienie danych w szczególności dla wspólnych wskaźników produktu odnoszących się do następujących danych osobowych: status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, płeć, sytuacja gospodarstwa domowego. 

Jeżeli nie jest możliwe określenie wszystkich wymaganych danych osobowych, nie można wykazywać danej osoby jako uczestnika projektu, a co za tym idzie – powiązanych z nim wskaźników produktu i rezultatu.

W sytuacji gdy uczestnik będący osobą fizyczną lub jego opiekun prawny nie udzieli informacji na temat danych wrażliwych, istnieje możliwość wprowadzenia niekompletnych danych w ww. zakresie, pod warunkiem udokumentowania przez beneficjenta, iż działania w celu zebrania przedmiotowych danych zostały podjęte. Niekompletność danych w ww. zakresie nie oznacza niekwalifikowalności danego uczestnika z wyjątkiem sytuacji, w której projekt skierowany jest  do grup charakteryzujących się danymi cechami (wówczas odmowa podania danej wrażliwej prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie).

Czy w przypadku udziału osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, a także osób pochodzących z obszarów wiejskich należy wykazać ich w ramach wskaźnika„ osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej”, czy też w ramach oddzielnych wskaźników, tj. „osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań”, „osoba pochodząca z obszarów wiejskich”?

Zarówno osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań, jak i osoby pochodzące z obszarów wiejskich (które uznaje się za osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na poziomie krajowym) należy wykazać we wskaźniku dotyczącym osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej objętych wsparciem w Programie. Ponadto osoby te należy również uwzględnić w odpowiednich wskaźnikach produktu: liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań objętych wsparciem w Programie oraz liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich.

W związku z powyższym:
 • osoba, która w oświadczeniu zaznaczy, że jest osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem społecznym, powinna również zaznaczyć, że jest osobą w innej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
 • osobę, która zamieszkuje teren wiejski traktujemy również jako osobę w innej niekorzystnej sytuacji społecznej.
 Przejdź na górę