Pozostałe - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Pozostałe

Czy w ramach kosztów stanowiących 3% przyznanych środków w ramach PO WER, ujętych w art. 9 ust 2d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, można zakwalifikować wydatki dotyczące: zakupu sprzętu biurowego (szafa, biurko, komputer, niszczarka); wyposażenia doradców zawodowych w samodzielne stanowiska pracy typu boksy; modernizacji pomieszczeń biurowych dla pośredników pracy (drobne prace remontowe, doświetlenie)?

Zgodnie z rozdziałem 8.4 Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, tym samym zakup sprzętu biurowego (i inne wskazane przez Panią pozycje wydatków) na potrzeby personelu wykonującego zadania merytoryczne w projekcie, nie stanowi kosztu pośredniego, tylko koszt bezpośredni. Tym samym, mając na uwadze art. 9 ust 2 d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, taki wydatek jest niekwalifikowany w przypadku projektów powiatowych urzędów pracy finansowanych z Funduszu Pracy.

 

Czy w kontekście rekrutacji uczestników do projektu PO WER, dwudniowe zajęcia organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pn. Finansowanie działalności gospodarczej należy traktować jako szkolenie finansowane ze środków publicznych?

Zajęcia realizowane bezpośrednio przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (dokładnie: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej), nie są szkoleniami. Jest to forma usługi realizowana przez doradców zawodowych w ramach tzw. informacji grupowej.

Zatem, 2-dniowe zajęcia pn. „Finansowanie działalności gospodarczej" nie należy traktować jako „szkolenie finansowane ze środków publicznych".

Czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zarejestrował zbiory dotyczące danych wrażliwych, o których mowa w paragrafie 20 ust. 2 wzoru umowy o dofinansowanie?

Na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w dniu 6 maja 2015 r. w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze zbiorów danych osobowych, prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zarejestrowane zostały zbiory danych osobowych o następujących nazwach:
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  • Centralny System Teleinformatyczny Wspierający Realizację Programów Operacyjnych.
W związku z powyższym należy zbierać dane wrażliwe wymienione w załączniku nr 5 do wzoru umowy o dofinansowanie projektu – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania, pod tabelami Dane uczestników indywidualnych. Zakres przetwarzanych danych osobowych nie może być szerszy niż określony w ww. załączniku.

W jaki sposób należy opisywać dokumenty księgowe dotyczące projektu?

Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu muszą być prawidłowo opisane, tak aby widoczny był ich wiązek z projektem. Opis dokumentu księgowego powinien zawierać co najmniej:
  • numer umowy o dofinansowanie projektu
  • informację o współfinansowaniu projektu tj. w Państwa przypadku realizacji projektu w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
  • nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu (lub adnotację, że dokument dotyczy kosztów pośrednich), w ramach którego wydatek jest ponoszony
  • kwotę kwalifikowalną lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadań – kilka kwot w odniesieniu do każdego zadania.
Jednocześnie każdy dokument księgowy powinien zawierać informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej, a w przypadku gdy dokument dotyczy:
  • zamówienia publicznego – również odniesienie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, lub
  • nabycia towaru / usługi z zastosowaniem zasady konkurencyjności – również odniesienie do zastosowania ww. trybu.

Czy w związku z brakiem dostępu do systemu SL2014, pierwszy wniosek o płatność w 2015 roku będzie mógł obejmować więcej niż 3 miesiące?

Tak, pierwszy wniosek o płatność będzie mógł obejmować okres dłuższy niż 3 miesiące i będzie składany po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy.

Czy istnieje obowiązek zamieszczania w umowach zawieranych z instytucjami szkoleniowymi zapisu dotyczącego okresu archiwizacji przez te instytucje dokumentacji szkoleniowej?

Rozporządzenia, dokumenty i wytyczne programowe zawierają regulacje dotyczące okresu przechowywania dokumentacji jedynie w stosunku do beneficjenta projektu w przypadku udzielania pomocy publicznej czy pomocy de minimis. Zatem, nie odnoszą się do kwestii przechowywania przez instytucję szkoleniową dokumentów dotyczących zorganizowanego szkolenia, gdyż nie występuje tu pomoc publiczna. W takich przypadkach, to powiatowe urzędy pracy – jako strony umowy, decydują o ewentualnym wprowadzeniu takiego terminu.

Czy katalog wydatków niekwalifikowalnych wskazany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności dotyczy beneficjentów projektu czy również uczestników otrzymujących dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej?

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – Rozdział 4. Cel, zakres regulacji oraz obowiązywanie wytycznych, Wytyczne nie mają zastosowania do wydatków ponoszonych przez uczestników projektów i ostatecznych odbiorców, z zastrzeżeniem Podrozdziału 6.20 Projekty grantowe.

Zatem, zapis o niekwalifikowaności wydatku poniesionego na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych nie dotyczy osób bezrobotnych dokonujących zakupu sprzętu w ramach przyznanych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nie ma również konieczności przedstawiania przez te osoby, w przypadku zakupu sprzętu używanego, oświadczenia lub zaświadczenia, potwierdzającego, że środek trwały nie był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat).

Czy stypendia stażowe finansowane z PO WER będą podlegać opodatkowaniu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, są wolne od podatku dochodowego.

Od kiedy mogą być realizowane projekty pozakonkursowe PUP?

Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2015, okres realizacji projektów pozakonkursowych PUP  dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do czerwca 2016 r., przy czym data 1 stycznia 2015 r. to najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia projektu. We wniosku o dofinansowanie można zatem wskazać datę późniejszą.

Jako podjęte działania mające na celu realizację projektu, należy rozumieć, nie tylko rekrutację uczestników czy też ich bezpośrednie wsparcie, ale również działania informacyjno-promocyjne, w tym np. przygotowywanie wzorów dokumentów czy informowanie o przedsięwzięciu. 

Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie wymagana jest uchwała Zarządu Powiatu zatwierdzająca projekt i pełnomocnictwo dyrektora PUP?

Każdy z powiatowych urzędów pracy ubiegając się o dofinansowanie powinien dysponować stosownym pełnomocnictwem uprawniającym dyrektora powiatowego urzędu pracy do reprezentowania go w ubieganiu się o dofinansowanie (w przypadku gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/y nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy). Niniejsze pełnomocnictwo powinno być ważne na dzień złożenia wniosku. Pełnomocnictwo w formie uchwały może być pełnomocnictwem ogólnym udzielonym do wszelkich czynności w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER), w szczególności do składania wniosków, realizacji projektów i podpisywania umów -  uchwała ogólna udzielona na cały okres programowania i obowiązująca do zakończenia realizacji PO WER.  Wystarczające jest wskazanie w treści uchwały Działania i Programu w ramach którego udzielone zostało pełnomocnictwo, nie może być to jednak dokument zbyt ogólny (np. odnoszący się jedynie do EFS).

Na etapie podpisywania umowy konieczne będzie również dostarczenie uchwały zatwierdzającej projekt - uchwała jednorazowa dotycząca zatwierdzenia konkretnego projektu, która musi być podejmowana co roku w odniesieniu do każdego nowego projektu. 

Decyzja o udzieleniu pełnomocnictwa oraz zatwierdzeniu projektu może być zawarta w jednej uchwale, jednakże ze względów praktycznych zaleca się podjęcie dwóch odrębnych uchwał wówczas aktualizacji będzie wymagała jedynie corocznie uchwała zatwierdzająca projekt, gdyż uchwała udzielająca pełnomocnictwa będzie mogła funkcjonować na cały okres programowania PO WER.

Uchwała zatwierdzająca projekt oraz nadająca pełnomocnictwo będą weryfikowane dopiero na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie między WUP
a PUP, jednakże uchwała udzielająca pełnomocnictwa musi być ważna już na dzień składania wniosku.
 Przejdź na górę