Konkurs - Poddziałanie IX.2.2 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do oceny strategicznej w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16

 Przejdź na górę