Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2(1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (1/2016)

Formy wsparcia

Czy w ramach miejsc świadczenia usług opiekuńczych stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego może być całodobowy dom pomocy społecznej? Czy powinien być w ramach mieszkań wspomaganych?

W ramach usług społecznych w konkursie możliwe jest tworzenie i wspieranie usług krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu. Wszystkie usługi muszą być świadczone w formach zdeinstytucjonalizowanych tj. do 30 miejsc. Zauważyć należy również, że usługi opiekuńcze stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego i usługi świadczone całodobowo w domu pomocy społecznej nie są pojęciami tożsamymi. Mieszkania wspomagane nie należą do katalogu usług opiekuńczych.

Czy możliwe jest żeby w ramach projektu zrealizować tylko i wyłącznie zadań: poradnictwo i szkolenia dla opiekunów osób niesamodelnych prowadzone przez osoby z wykształceniem medycznym oraz stworzenie wypożyczalni sprzętu medycznego?

Celem konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16  jest zapewnienie osobom niesamodzielnym opieki medycznej wykraczającej poza gwarantowane świadczenia zdrowotne lub zapewnienie gwarantowanych świadczeń w sytuacji, gdy w okresie trwania projektu nie mogą być one udzielone ze środków krajowych (NFZ).
W związku z powyższym, nie jest możliwe aby w ramach konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 zrealizowane zostały tylko i wyłącznie wskazane przez Państwa formy wsparcia, tj:
 • poradnictwo i szkolenia dla opiekunów osób niesamodzielnych prowadzone przez osoby z wykształceniem medycznym oraz
 • stworzenie wypożyczalni sprzętu medycznego.

Czy w grupie docelowej moga znajdować się przedwcześnie urodzone dzieci i ich opiekunowie? Jeśli tak to czy można jako koszt kwalifikowalny wykazać koszty rehabilitacji takich dzieci oraz poradnictwo i szkolenia dla opiekunów osób niesamodzielnych m.in. dietetykę, poradnictwo rozwojowo-rehabilitacyjne, zajęcia edukacyjne itp. ?

Dzieci przedwcześnie urodzone mogą być grupą docelową w konkursie RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 pod warunkiem, że kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach długoterminowej opieki pielęgniarskiej lub opieki paliatywnej i hospicyjnej zgodnie z odpowiednimi w tym zakresie rozporządzeniami Ministra Zdrowia.
Celem konkursu jest zapewnienie osobom niesamodzielnym opieki medycznej wykraczającej poza gwarantowane świadczenia zdrowotne lub zapewnienie gwarantowanych świadczeń w sytuacji, gdy w okresie trwania projektu nie mogą być one udzielone ze środków krajowych (NFZ). Świadczenia powinny być realizowane głównie w warunkach domowych, w środowisku rodzinnym. Wydatkiem kwalifikowalnym jest więc rehabilitacja pod warunkiem, że organizacja wsparcia spełnia powyższe warunki.
Ponadto w ramach kompleksowości projektu możliwe jest:
 • stworzenie wypożyczalni sprzętu medycznego,
 • poradnictwo i szkolenia dla opiekunów osób niesamodzielnych prowadzone przez osoby z wykształceniem medycznym.
Szkolenia dla opiekunów osób niesamodzielnych powinny odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby tej grupy docelowej oraz możliwości ich uczestniczenia w szkoleniach. Stąd wymóg zapewnienia indywidualizacji wsparcia zarówno pod względem tematyki szkoleń jaki i formy ich organizacji, które zostały zawarte w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu. Nie ma przeciwwskazań do prowadzenia działań szkoleniowo – doradczych na terenie szpitala, o ile wynika to z przeprowadzonej diagnozy potrzeb i możliwości grupy docelowej.

Czy badania kwalifikacyjne na etapie rekrutacji do projektu - badania osób chorych wg. skali Barthel są kosztami kwalifikowanymi i czy mogą być ewentualnie poniesione w ramach kosztów bezpośrednich?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - strona 44 koszty związane z rekrutacją uczestników projektu (np. spotkania informacyjno-rekrutacyjne, weryfikacja formularzy zgłoszeniowych, rozmowy kwalifikacyjne) co do zasady stanowią koszty pośrednie, tak więc nie należy wykazywać ich w ramach kosztów bezpośrednich projektu. Niemniej jednak w ramach kosztów bezpośrednich możliwe jest rozliczanie wydatków związanych z pogłębioną analizą kandydatów (np. ocena stopnia niesamodzielności z zastosowaniem skali Barthel).

Czy możliwe i kwalifikowane jest zapewnienie chorym rehabilitacji w ramach działania: Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej realizowane w warunkach domowych w stosunku: 75% rehabilitacja, 25% usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze?

Zgodnie z „Regulaminem konkursu" w ramach projektu możliwa jest także realizacja świadczeń opieki zdrowotnej (np. rehabilitacja) wykraczających poza gwarantowane świadczenia opieki medycznej. Zatem jeżeli beneficjent realizuje już kontrakt z NFZ w zakresie długoterminowej opieki medycznej możliwe jest sfinansowanie rehabilitacji dla uczestników projektu, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów projektu. Nie ma znaczenia w jakiej proporcji będzie świadczona rehabilitacja w stosunku do innych zadań w projekcie.

Czy projekt może dotyczyć realizacji zadań ale tylko na terenie jednostki, która będzie organizowała wsparcie dla rodzin i opiekunów?

Wszystkie działania w projekcie złożonym w odpowiedzi na konkurs muszą być realizowane w formach zdeinstytucjalizowanych. Deinstytucjonalizacja jest procesem przejścia od usług świadczonych w formach instytucjonalnych do usług świadczonych w środowisku lokalnym, realizowanym w oparciu o „Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności" i wymagającym z jednej strony rozwoju usług świadczonych w środowisku lokalnym, z drugiej - stopniowego ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej. Wnioskodawca może zakładać realizację projektu wyłącznie na terenie jednostki, która będzie organizowała wsparcie, o ile nie będzie to wsparcie w formie instytucjonalnej. Niemniej jednak, miejsce realizacji zadań uzależnione jest od form wsparcia zaproponowanych w projekcie, a część z nich, z uwagi na swój charakter, musi być świadczona np. w warunkach domowych. Należy pamiętać, że działania z zakresu usług społecznych i zdrowotnych powinny być świadczone przede wszystkim w środowisku lokalnym.

W zasadach konkursowych wskazano szeroko, że możliwa dodatkowo jest realizacja usług w postaci mieszkań wspomaganych. Czy należy przez to rozumieć, ze dotyczy to nie tylko mieszkań wspieranych ale również treningowych i chronionych?

Zgodnie z założeniami konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16, w ramach usług społecznych jest możliwa realizacja usług w postaci mieszkań wspomaganych. Mieszkanie (lub dom) może być w formie mieszkania:
 • treningowego
 • wspieranego.
Standard realizacji powyższych usług został opisany w  Załączniku nr 8 do Regulaminu Konkursu. W ramach projektu można też świadczyć usługi w postaci mieszkań chronionych. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. Poz. 305) reguluje funkcjonowanie tych mieszkań.

Czy fundacja może ubiegać się o środki na stworzenie wypożyczalni sprzętu dla dzieci oraz prowadzenie konsultacji leczniczych,dietetycznych, psychologicznych, prawniczych dla opiekunów osób niesamodzielnych jakimi są mali pacjenci z chorobami serca?

W ramach konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 istnieje możliwość realizacji projektu, ale wyłącznie w partnerstwie z podmiotem leczniczym wybranym na zasadach określonych w art. 33 ustawy wdrożeniowej.
Organizacje pozarządowe, np. fundacje, mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu  jednakże, z uwagi na charakter konkursu oraz szczegółowe kryterium dostępu nr 2 wnioskodawcą lub partnerem w projekcie musi być podmiot wskazany w art. 4, bądź podmiot wykonujący działalność leczniczą zgodnie z art.  5  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i tylko ten podmiot może realizować usługi zdrowotne.
W IV kwartale br. ogłoszony zostanie konkurs w ramach Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", w ramach którego będzie można uzyskać dofinansowanie na tworzenie Centrów Usług Społecznych (możliwość wspólnej realizacji projektów przez organizacje pozarządowe i samorządy). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem:

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/2941067-centra-uslug-spolecznych-mozliwosc-wspolnej-realizacji-projektow-przez-organizacje-pozarzadowe-i-samorzady

W przyszłym roku WUP w Łodzi planuje ogłosić szereg konkursów, w których fundacja będzie podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie. Szczegółowy harmonogram konkursów planowanych do ogłoszenia w 2017 r. zostanie opublikowany na stronie internetowej WUP w Łodzi w grudniu 2016 r. Zachęcamy do składania wniosków i aplikowania o środki z EFS.

Grupa docelowa

Czy można zakwalifikować osoby w skali Barthel 40-60 do długoterminowej opieki pielęgnacyjnej, gdyż one realnie nie mają możliwości na skorzystanie ze świadczeń gwarantowanych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. 2013 r., poz. 1480) do usług w ramach opieki długoterminowej kwalifikowane są osoby, które w ocenie opartej na skali Barthel otrzymały 40 punktów lub mniej. Instytucja Pośrednicząca z uwagi na charakter konkursu dopuszcza możliwość świadczenia opieki długoterminowej osobom niesamodzielnym, które w ocenie opartej na skali Barthel otrzymały do 60 punktów.

Czy stwierdzenie "powinien w szczególności zapewnić wsparcie" przy grupie docelowej oznacza, że tylko te grupy mogą brać udział w projekcie, czy też mają one być preferowane?

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 8, wnioskodawca w przypadku świadczenia usług społecznych poprzez właściwą rekrutację powinien w szczególności zapewnić wsparcie:
 • osobom lub rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającym wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Wytycznych;
 • osobom z rodzin korzystających z PO PŻ;
 • osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi.
Oznacza to, że podczas procesu rekrutacji wnioskodawca wskazuje kryteria, które premiują (np.: dodatkowe punkty) udział ww. osób i dają im pierwszeństwo udziału w projekcie. Pierwszeństwo udziału w projekcie przed wyżej wymienionymi mają osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.
W przypadku usług społecznych to wnioskodawca określa dokumenty na podstawie, których będą kwalifikować osoby do udziału w projekcie z tytułu niesamodzielności w wykonywaniu jednej z czynności życia codziennego.  

Czy w grupie docelowej moga znajdować się przedwcześnie urodzone dzieci i ich opiekunowie? Jeśli tak to czy można jako koszt kwalifikowalny wykazać koszty rehabilitacji takich dzieci oraz poradnictwo i szkolenia dla opiekunów osób niesamodzielnych m.in. dietetykę, poradnictwo rozwojowo-rehabilitacyjne, zajęcia edukacyjne itp. ?

Dzieci przedwcześnie urodzone mogą być grupą docelową w konkursie RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 pod warunkiem, że kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach długoterminowej opieki pielęgniarskiej lub opieki paliatywnej i hospicyjnej zgodnie z odpowiednimi w tym zakresie rozporządzeniami Ministra Zdrowia.
Celem konkursu jest zapewnienie osobom niesamodzielnym opieki medycznej wykraczającej poza gwarantowane świadczenia zdrowotne lub zapewnienie gwarantowanych świadczeń w sytuacji, gdy w okresie trwania projektu nie mogą być one udzielone ze środków krajowych (NFZ). Świadczenia powinny być realizowane głównie w warunkach domowych, w środowisku rodzinnym. Wydatkiem kwalifikowalnym jest więc rehabilitacja pod warunkiem, że organizacja wsparcia spełnia powyższe warunki.
Ponadto w ramach kompleksowości projektu możliwe jest:
 • stworzenie wypożyczalni sprzętu medycznego,
 • poradnictwo i szkolenia dla opiekunów osób niesamodzielnych prowadzone przez osoby z wykształceniem medycznym.
Szkolenia dla opiekunów osób niesamodzielnych powinny odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby tej grupy docelowej oraz możliwości ich uczestniczenia w szkoleniach. Stąd wymóg zapewnienia indywidualizacji wsparcia zarówno pod względem tematyki szkoleń jaki i formy ich organizacji, które zostały zawarte w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu. Nie ma przeciwwskazań do prowadzenia działań szkoleniowo – doradczych na terenie szpitala, o ile wynika to z przeprowadzonej diagnozy potrzeb i możliwości grupy docelowej.

Czy w ramach działania: Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej realizowane w warunkach domowych – wszyscy lub większość osób niesamodzielnych mogą być osobami które w ocenie opartej na skali Barthel otrzymały 60 punktów?

Regulamin konkursu nie określa liczebnego udziału osób niesamodzielnych, które uzyskały 60 pkt. w skali Barthel w ogólnej liczbie uczestników projektu. Jednakże należy mieć na względzie to, że osobom, które uzyskały powyżej 40 pkt. w skali Barthel nie przysługuje gwarantowane świadczenie w ramach opieki długoterminowej finansowanej z NFZ. Zasadne zatem jest, aby osoby, które otrzymały 40-60 pkt. w skali Barthel zostały objęte kompleksowym wsparciem, tj. zarówno gwarantowanymi świadczeniami jak i rehabilitacją.

Pozostałe

Jakiego typu kwalifikacje musza mieć osoby zajmujące się świadczeniami pielęgnacyjnymi?

Świadczenie pielęgnacyjne to świadczenie pieniężne przysługującego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osobom, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Dotyczy to osób z najbliższego otoczenia osoby wymagającej opieki, o których mówi ww. ustawa.
W załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych określono natomiast wymagania dotyczące kwalifikacji, wykształcenia oraz doświadczenia osób, które będą świadczyły usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne. Wymagania są różne w zależności od pełnionej w projekcie funkcji oraz rodzaju świadczonej usługi (np. inne dla pielęgniarki, opiekuna medycznego, opiekuna osoby niesamodzielnej, sanitariusza, czy osoby świadczącej sąsiedzkie usługi opiekuńcze).
 

Czy firma może prowadzić domy wspomagane?

Zgodnie z dokumentacją konkursową mieszkania wspomagane mogą być prowadzone wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty ekonomii społecznej.

Czy jest możliwe umieszczenie w budżecie w kosztach bezpośrednich wydatków na zaangażowanie pielęgniarki środowiskowej do przeprowadzenia i dokonania weryfikacji stopnia niesamodzielności osób rekrutowanych do projektu z użyciem skali Barthela?

Tak , jest możliwość ujęcia kosztów wynagrodzenia pielęgniarki, która oceni potencjalnego uczestnika wg skali Barthela w ramach kosztów bezpośrednich. Należy do Zadania przypisać odpowiedni wskaźnik. Należy mieć na uwadze, że przy realizacji usług społecznych nie ma potrzeby przeprowadzania oceny według skali Barthela.

Czy jeśli będziemy preferować osoby niepełnosprawne, ale nie planujemy uwzględniać ich liczby to czy mamy uwzględniać w budżecie projektu wydatki na usprawnienia/dostosowanie?

W tym celu stosuje się mechanizm racjonalnych usprawnień, który oznacza możliwość finansowania specyficznych usług dostosowawczych lub oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością. W opisanym przypadku nie należy zakładać takich wydatków na etapie aplikowania o środki.

Czy w przypadku Klubu Seniora kwalifikowalny będzie leasing?

Do współfinansowania kwalifikują się wydatki poniesione w związku z zastosowaniem technik finansowania, które nie powodują natychmiastowego przeniesienia prawa własności do danego dobra na beneficjenta (podmiot użytkujący), w tym  w szczególności wydatki poniesione w związku z zastosowaniem leasingu. Szczegółowe informacje dotyczące współfinansowania zostały opisane w podrozdziale 6.12.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Czy w przypadku Klubu Seniora nie można uwzględnić cross-finacingu? Jeśli nie, to mozna kupować rzezczy do wartości 350 zł? Jeśli nie możemy wykorzystać CF w klubie seniora to czy można dostosować np. biuro do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? Np. adaptacja wejścia do budynku - podjazd, plus adaptacja toalet. Czy to będzie wtedy inwestycja w środki trwałe?

Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W przypadku tworzenia Klubu seniora możliwa jest adaptacja i remont pomieszczeń (cross – financing). W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane wydatki objęte cross-financingiem.

Wydatki na zakup środków trwałych wykorzystywanych w ramach i na rzecz Klubu Seniora mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym będą wykorzystywane w projekcie. W ramach projektu rozlicza się wtedy odpisy amortyzacyjne a nie wydatki na zakup środków trwałych i stosuje się warunki oraz procedury określone  w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków Podrozdział 6.12.2 Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Powyższe  dotyczy wszystkich środków trwałych o wartości powyżej 350 PLN netto.

Czy w odniesieniu do ogłoszonego konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 - Poddziałanie IX.2.2 ZIT obowiązują stare zasady kwaliwikowalności wydatków , czy nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków z dnia 19 września 2016 r .?

Cała dokumentacja obowiązująca w ramach konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 została opracowana w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. Przygotowując wniosek o dofinansowanie proszę odnosić się do obowiązujących wówczas ww. Wytycznych.

Czy badania kwalifikacyjne na etapie rekrutacji do projektu - badania osób chorych wg. skali Barthel są kosztami kwalifikowanymi i czy mogą być ewentualnie poniesione w ramach kosztów bezpośrednich?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - strona 44 koszty związane z rekrutacją uczestników projektu (np. spotkania informacyjno-rekrutacyjne, weryfikacja formularzy zgłoszeniowych, rozmowy kwalifikacyjne) co do zasady stanowią koszty pośrednie, tak więc nie należy wykazywać ich w ramach kosztów bezpośrednich projektu. Niemniej jednak w ramach kosztów bezpośrednich możliwe jest rozliczanie wydatków związanych z pogłębioną analizą kandydatów (np. ocena stopnia niesamodzielności z zastosowaniem skali Barthel).

Czy wdrożenie usługi może być przez realizowane z wykorzystaniem konkretnego produktu? Nie wybranego z 3 ofert?

Kwestie związane z procesem wyboru wykonawców usług dla zamówień powyżej 20 tys. PLN netto w ramach projektu zostały wskazane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – Rozdział 6.5.
Dla zamówień poniżej podmiotowego progu obowiązują ogólne zapisy Wytycznych, w tym w szczególności przejrzystości, racjonalności i efektywności wydatków.

Czy są ograniczenia finansowe dla jednego projektu?

W ramach konkursu  nie wprowadzono ograniczeń finansowych dotyczących wartości projektu. Przy planowaniu wydatków projektu należy jednak wziąć pod uwagę kryterium nr 6 „Potencjał finansowy wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy)" - wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe.
Należy również pamiętać, że wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego minimum 10% wartości projektu.

Jaki ma być wkład własny i w jakiej formie przy realizacji zadania przez ośrodek pomocy społecznej, czy można realizować zadanie w partnerstwie np. z lokalną fundacją, która ma w statucie szeroko rozumiane zadania z pomocy społecznej i ochrony zdrowia?

Wkład własny w projekcie w ramach konkursu wynosi minimum 10% wartości projektu. Wkład własny do projektu może być wnoszony w formie niepieniężnej lub finansowej. O możliwości uznania określonych środków za wkład własny decyduje szereg warunków, m.in. cel i zakres wsparcia udzielanego w ramach projektu, grupa docelowa, na rzecz której realizowane jest wsparcie oraz powiązanie środków wykazywanych w ramach wkładu własnego z tym wsparciem. W części  3.1 Regulaminu konkursu - „Wkład własny" przedstawiono szczegółowo informacje na temat kosztów mogących stanowić wkład własny w projekcie.
Ośrodek pomocy społecznej musi realizować projekt w partnerstwie z podmiotem leczniczym posiadającym wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wynika to z założeń konkursu określonych w szczegółowym kryterium dostępu nr 7 „Demarkacja usług społecznych i zdrowotnych" oraz nr 2 „Typ beneficjenta".

Czy możliwe jest zawarcie partnerstwa pomiędzy dwiema jednostkami organizacyjnymi tego samego podmiotu, np. pomiędzy jednostką organizacyjną Miasta - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a jednostką organizacyjną Miasta - Szpitalem Miejskim?

Partnerstwo mogą zawiązać dwa lub więcej podmioty posiadające osobowość prawną, pomiędzy którymi nie występują powiązania w rozumieniu art.33 ustawy wdrożeniowej w związku z art.3 zał.1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.W przypadku, gdy Szpital Miejski jako jednostka organizacyjna Miasta Łodzi nie posiada osobowości prawnej to nie można mówić o partnerstwie z Miastem.
Miasto może być wnioskodawcą projektu a realizatorem mogą być MOPS i Szpital Miejski.
Jeżeli Szpital Miejski jako jednostka organizacyjna Miasta posiada osobowość prawną, to o tym, czy występują/nie występują powiązania w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej decydują m.in. takie elementy jak:
 • kto sprawuje nadzór nad Szpitalem,
 • kto zapewnie środki na funkcjonowanie Szpitala,
 • kto powołuje i odwołuje dyrektora oraz inne okoliczności o charakterze faktycznym.
Ustalenie stanu faktycznego wymaga pogłębionej analizy dokumentów.

Czy fundacja może ubiegać się o środki na stworzenie wypożyczalni sprzętu dla dzieci oraz prowadzenie konsultacji leczniczych,dietetycznych, psychologicznych, prawniczych dla opiekunów osób niesamodzielnych jakimi są mali pacjenci z chorobami serca?

W ramach konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 istnieje możliwość realizacji projektu, ale wyłącznie w partnerstwie z podmiotem leczniczym wybranym na zasadach określonych w art. 33 ustawy wdrożeniowej.
Organizacje pozarządowe, np. fundacje, mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu  jednakże, z uwagi na charakter konkursu oraz szczegółowe kryterium dostępu nr 2 wnioskodawcą lub partnerem w projekcie musi być podmiot wskazany w art. 4, bądź podmiot wykonujący działalność leczniczą zgodnie z art.  5  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i tylko ten podmiot może realizować usługi zdrowotne.
W IV kwartale br. ogłoszony zostanie konkurs w ramach Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", w ramach którego będzie można uzyskać dofinansowanie na tworzenie Centrów Usług Społecznych (możliwość wspólnej realizacji projektów przez organizacje pozarządowe i samorządy). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem:

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/2941067-centra-uslug-spolecznych-mozliwosc-wspolnej-realizacji-projektow-przez-organizacje-pozarzadowe-i-samorzady

W przyszłym roku WUP w Łodzi planuje ogłosić szereg konkursów, w których fundacja będzie podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie. Szczegółowy harmonogram konkursów planowanych do ogłoszenia w 2017 r. zostanie opublikowany na stronie internetowej WUP w Łodzi w grudniu 2016 r. Zachęcamy do składania wniosków i aplikowania o środki z EFS.
 Przejdź na górę