Konkurs - Poddziałanie IX.1.3 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Konkurs Nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/20 - Poddziałanie IX.1.3 (aktywizacja społeczna i zawodowa - projekty w partnerstwie z Miastem Łódź)

 Przejdź na górę