Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 (1/2020)

Formy wsparcia

Czy, w sytuacji tworzenia nowego lub dofinansowywania już istniejących ZAZ-ów, można otrzymać w ramach projektu dofinansowanie na zakup dowolnego wyposażenia danego ZAZ - czy są w tym zakresie jakieś dodatkowe ograniczenia, tzn. np. czy można kupić maszynę jako doposażenie stanowiska pracy osób niepełnosprawnych, której koszt to np. 100 tys. zł.?

W przypadku projektu zakładającego dofinansowanie już istniejącego ZAZ, w którym planowane są wydatki na zakup dodatkowego wyposażenia, przede wszystkim należy zapoznać się z treścią rozdziału 3.6 Regulaminu konkursu -Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz cross-financing. Głównym warunkiem (ograniczeniem) w tym przypadku jest to, by wydatki poniesione w ramach projektu na zakup środków trwałych oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogły łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych. Ponadto wszystkie wydatki zaproponowane w projekcie będą oceniane pod kątem racjonalności i efektywności w stosunku do zaplanowanych w projekcie działań.

W nawiązaniu do powyższego dodatkowo należy pamiętać, że w w/w konkursie obowiązuje szczegółowym kryterium dostępu nr 11 Zakres wsparcia funkcjonujących ZAZ, które mówi, że w przypadku realizacji 2 typu projektu "wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno - zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ" projekt zakłada wsparcie w ramach Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ) poprzez:

·  zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji lub

·  wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ.

W związku z tym planowane wydatki w projekcie, w tym zakupy środków trwałych, będą m.in. rozpatrywane pod kątem realizacji założeń ww. kryterium.

Ponadto w przypadku projektu zakładającego dofinansowanie działalności już istniejącego ZAZ umowa o dofinansowanie projektu będzie posiadała dodatkowe zapisy odnośnie jej rozwiązania w sytuacji utraty statusu Zakładu Aktywizacji Zawodowej w okresie realizacji projektu, co skutkować będzie koniecznością zwrotu otrzymanych środków.
 

Czy w ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na utworzenie nowego ZAZ?

Warunki konkursu RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/20 nie przewidują możliwości aplikowania o środki na dofinansowanie projektów, których założeniem jest tworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej. Wynika to z treści szczegółowego kryterium dostępu nr 14 Tworzenie podmiotów reintegracyjnych tj. Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej z wyłączeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę