Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Zgłoś się do projektu

ZNAJDŹ PROJEKT Z ZAKRESU DOTACJI

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Od pomysłu do biznesu

Dla kogo projekt?: Dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze ŁOM, tj.: Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski, pozostających bez pracy, zamierzających podjąć działalność gospodarczą, należących do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej.

Co oferuje projekt?: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 27 000zł, wsparcie pomostowe do 12 m-cy, 2100 zł m-cznie, doradcze wsparcie pomostowe, szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej.

Miejsce realizacji: obszar ŁOM tj. m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji : I edycja: styczeń-luty 2019, II edycja: wrzesień-październik 2019

Dane kontaktowe: Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul.Konstytucyjna 42c, 92-203 Łódź, tel. 42 674 44 66, ceiron@cerion.org.pl, www.ceiron.org.pl
 

HRP Group

Tytuł projektu: Przepis na Biznes - rozwój przedsiębiorczości w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym

Dla kogo projekt?: Dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze ŁOM, tj.: Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski, pozostających bez pracy, zamierzających podjąć działalność gospodarczą, należących do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej.

Co oferuje projekt?: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 27 000zł, wsparcie pomostowe do 6 m-cy, 2100 zł m-cznie, doradcze wsparcie pomostowe w ciągu 12 m-cy od rozpoczęcia działalności gospodarczej, szkolenia z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Miejsce realizacji: obszar ŁOM tj. m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji : sierpień 2019 r.

Dane kontaktowe: HRP Group, ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź, tel. 42 207 22 00 biuro@hrpgroup.com.pl, www.hrpgroup.com.pl
 

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa

Tytuł Projektu :  Łódzka Rewita II
Dla kogo projekt? Grupa docelowa to 35 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na  rynku pracy:
a) osoby po 50. r. ż.
b) osoby długotrwale bezrobotne
c) kobiety
d) osoby z niepełnosprawnościami
e) osoby o niskich kwalifikacjach
 oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30 - 49 lat, którzy nie należą do w/w grup - maksymalnie 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem.
 
Co oferuje projekt?
1. Poradnictwo zawodowe
2. Warsztat z przygotowania biznesplanu oraz indywidualne doradztwo w zakresie jego przygotowania
3. Ocena biznesplanów
4. Szkolenie ABC przedsiębiorczości
5. Wypłata wsparcia finsnowego
6. Doradztwo pomostowe
 
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie (obszar rewitalizacji m. Łodzi)
Termin rekrutacji :  25.09 - 30.11.2019

Dane kontaktowe:
ul. Narutowicza 34, Łódź
tel. 42 208 93 23
biuro@izba.lodz.pl
http://www.izba.lodz.pl/
 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

Tytuł Projektu :   Mój biznes - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi
 
Dla kogo projekt? Grupę docelową stanowi 36 osób pozostających bez pracy, zamieszkałych w rozumieniu przepisów KC na terenie miasta Łodzi na obszarze rewitalizacji lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem tego procesu, w wieku 30 lat i więcej, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą , w tym: 29 osób pozostających bez pracy oraz znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy  w grupach zgodnie z regulaminem konkursu, pkt. 2.5 oraz 4 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grupy (<20%)- kryt. dostępu nr 2. 50%)stanowi liczba  osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi.)
 
Co oferuje projekt?
1. Ocena predyspozycji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej
2. Szkolenie i doradztwo w zakresie planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
3. Bezzwrotne wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe
4. Bieżące wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze.
 
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie (obszar rewitalizacji m. Łodzi)
Termin rekrutacji : I edycja styczeń – marzec 2019, II edycja lipiec- wrzesień 2019
Czas trwania projektu:  od 2019-01-01 do 2020-12-31
Dane kontaktowe:
Łódź
ul. Wólczańska 51, Łódź
tel. 42 632 44 20
sekretariat@pte.lodz.pl
www.pte.lodz.pl
 

WAŻNA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "WŁASNA FIRMA TWOJĄ SZANSĄ NA SUKCES" - DOTACJE NA OTWORZENIE FIRMY

Archiwum projektów

 Przejdź na górę