Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Zgłoś się do projektu

ZNAJDŹ PROJEKT Z ZAKRESU DOTACJI

Flight Level Dominik Majewski

Tytuł projektu:   Innowacyjny biznes

Dla kogo projekt Grupę docelową stanowią osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej pozostające  bez pracy bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkałe  na obszarze województwa na rynku pracy, tj.:
• osoby w wieku 50 lat i więcej
• długotrwale bezrobotni
•kobiety
• osoby z niepełnosprawnościami
• osoby o niskich kwalifikacjach
- mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do wymienionych
 
 
Co oferuje projekt?: 
1. Szkolenia związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej
2. Doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie
działalności (biznesplanu)
3. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej (dotacja) oraz wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : kwiecień – maj 2020 i lipiec 2020


Dane kontaktowe:
e-mail: biuro@innowacyjnybiznes.eu
www.innowacyjnybiznes.eu

HRP Group Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Przepis na Biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi
Dla kogo projekt?: osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym w obrębie Miasta Łodzi (MŁ) zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
 • os. w wieku powyżej 50 r.ż.,
 • kobiety,
 • os. z niepełnosprawnością,
 • os. długotrwale bezrobotni,
 • os. o niskich kwalifikacjach,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych wyżej (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).
 
Co oferuje projekt?: wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł, finansowe wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: m. Łódź (osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji)
Termin rekrutacji: edycje: maj – czerwiec 2020, wrzesień – październik 2020, listopad – grudzień 2020, styczeń – luty 2021, marzec – kwiecień 2021, maj –czerwiec 2021, wrzesień – październik 2021, listopad – grudzień 2021, styczeń – luty 2022

Dane kontaktowe: HRP Group Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź, tel. 42 207 22 00  www.hrp.com.pl
 

HRP Group Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Dla kogo projekt?: dla osób powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie ŁOM  (m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski), zamierzających podjąć na tym obszarze działalność gospodarczą, spełniających jeden z warunków:
 •  osoby powyżej 50 roku życia,
 •  kobiety,
 •  osoby z niepełnosprawnościami,
 •  osoby o niskich kwalifikacjach,
 •  osoby długotrwale bezrobotne.
 
Co oferuje projekt?: wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł, finansowe wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: Łódzki Obszar Metropolitalny obejmujący: m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski

Termin rekrutacji: I edycja: maj – czerwiec 2020, II edycja wrzesień – październik 2020, III edycja: styczeń – luty 2021
Dane kontaktowe: HRP Group Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź, tel. 42 207 22 00,
e-mail: biuro@hrp.com.pl www.hrp.com.pl
 

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi

Dla kogo projekt?: osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym w obrębie Miasta Łodzi (MŁ) zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
 • os. w wieku powyżej 50 r.ż.,
 • kobiety,
 • os. z niepełnosprawnością,
 • os. długotrwale bezrobotni,
 • os. o niskich kwalifikacjach,
Co oferuje projekt?: wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł, finansowe wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: m. Łódź (osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji)

Termin rekrutacji: I edycja: marzec – maj 2020; II edycja: wrzesień – listopad 2020

Dane kontaktowe: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piotrkowska 55, 90-413 Łódź, tel. 42 630 01 40, www.inse.pl
 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Tytuł projektu:   Grant na start.

Dla kogo projekt : Wsparciem zostaną objęte:
a) osoby po 30 r.ż. pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i spełniające przynajmniej jeden z niżej
wymienionych warunków:
- w wieku 50 lat i więcej
- długotrwale bezrobotne
- kobiety
-.z niepełnosprawnościami
- o niskich kwalifikacjach.
b) Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych w pkt. a) (udział tej grupy nie
przekroczy 20% ogólnej liczby os. bezrobotnych objętych wsparciem).
 
Co oferuje projekt?: 
1. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej,
2. finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej w celu zwiększenia
przeżywalności firm
3. wysokiej jakości wsparcie szkoleniowe i/lub doradcze.
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : czerwiec 2020


Dane kontaktowe:
Łódź
Prezydenta Gabriela Narutowicza 34
42 208 92 01
e-mail: kontakt@larr.lodz.pl
WWW: www.larr.pl
 

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa

Tytuł projektu: Łódzka Rewita III
Dla kogo projekt?: osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym w obrębie Miasta Łodzi (MŁ) zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
 • os. w wieku powyżej 50 r.ż.,
 • kobiety,
 • os. z niepełnosprawnością,
 • os. długotrwale bezrobotni,
 • os. o niskich kwalifikacjach,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych wyżej (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).
Co oferuje projekt?: wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł, finansowe wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: m. Łódź (osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji)
Termin rekrutacji: rekrutacja 25 września- 30 listopada 2020
Dane kontaktowe: Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa, ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, tel. 42 208 93 23, www.izba.lodz.pl
 

Łódź Art Center

Tytuł projektu: BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi

Dla kogo projekt?: osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym w obrębie Miasta Łodzi (MŁ) zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
 • os. w wieku powyżej 50 r.ż.,
 • kobiety,
 • os. z niepełnosprawnością,
 • os. długotrwale bezrobotni,
 • os. o niskich kwalifikacjach,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych wyżej (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).
Co oferuje projekt?: wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł, finansowe wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: m. Łódź (osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji)

Termin rekrutacji: sierpień – wrzesień 2020

Dane kontaktowe: Łódź Art Center, ul. Tymienieckiego 3, 93-365 Łódź, tel. 42 684 20 95 www.lodzartcenter.com
 

Międzynarodowa Fundacja Kobiet

Tytuł projektu:   START DO BIZNESU
Dla kogo projekt:  GRUPA DOCELOWA to 80 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych(na terenie województwa łódzkiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami,  niskich kwalifikacjach, w tym max.20%grupy docelowej stanowić będą bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49lat,którzy nie należą do w/w grup. Co najmniej 60%GD to osoby z
powiatów:brzezińskiego,kutnowskiego,łaskiego,łęczyckiego,pajęczańskiego,poddębickiego,tomaszowskiego i
wieluńskiego
 
Co oferuje projekt?:
1. Blok szkoleniowo – doradczy  
2. Dotacja
3. Finansowe wsparcie pomostowe
 
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie: 60% uczestników to mieszkańcy powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, pajęczańskiego, poddębickiego ,tomaszowskiego i wieluńskiego
 
Termin rekrutacji : listopad 2019 do sierpień 2020


Dane kontaktowe:
Łódź
płk. dr. Stanisława Więckowskiego 13
426323359
426323359
e-mail: fundacja-kobiet@wp.pl
www.fundacja-kobiet.com.pl

Fundacja Inkubator,                                                                                                                                                 
Ul. ks. Tymienieckiego 22/24,
90-349 Łódź,
tel. 42 637 01 78, 609 466 688
www.startdobiznesu.inkubator.org.pl
e-mail: startdobiznesu@inkubator.org.pl
 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

Tytuł projektu: Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi
Dla kogo projekt?: osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym w obrębie Miasta Łodzi (MŁ) zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
 • os. w wieku powyżej 50 r.ż.,
 • kobiety,
 • os. z niepełnosprawnością,
 • os. długotrwale bezrobotni,
 • os. o niskich kwalifikacjach,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych wyżej (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).
Co oferuje projekt?: wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł, finansowe wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: m. Łódź (osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji)
Termin rekrutacji: lipiec – grudzień 2020
Dane kontaktowe: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź, tel. 42 632 44 20, www.pte.lodz.pl
 

Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o.

Tytuł projektu: Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja

Dla kogo projekt?: osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym w obrębie Miasta Łodzi (MŁ) zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
 • os. w wieku powyżej 50 r.ż.,
 • kobiety,
 • os. z niepełnosprawnością,
 • os. długotrwale bezrobotni,
 • os. o niskich kwalifikacjach,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych wyżej (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).
Co oferuje projekt?: wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł, finansowe wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: m. Łódź (osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji)
Termin rekrutacji: I edycja: marzec - kwiecień, II edycja: czerwiec – lipiec 2020
Dane kontaktowe: Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź tel. 42 630 31 93, kom. 601 234 267, www.studiumnt.pl
 

Archiwum projektów

 Przejdź na górę