Grupy docelowe - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Grupy docelowe

Jaka jest definicja osoby o niskich kwalifikacjach?

Zgodnie z definicją zawartą w WLWK (załącznik do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020) osoba o niskich kwalifikacjach, to osoba posiadająca wykształcenie  na poziomie do ISCED 3 włącznie.
Natomiast dodatkowo ustalono, że w 2016 r. w projektach pozakonkursowych PUP, przy mierzeniu efektywności zatrudnieniowej stosowany będzie minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach definiowanych jako osoby z wykształceniem do poziomu ISCED 2 włącznie.
 

Czy osoby młode do 25 roku życia zarejestrowane w 2015 r. będą mogły być objęte wsparciem w ramach projektu w 2016 r. ?

Osoby do 25 roku życia zarejestrowane w 2015 r. mogą zostać objęte wsparciem w ramach nowego projektu w 2016 r. pod warunkiem, że spełnione zostanie kryterium dostępu nr 7 tj. w ciągu 4 miesięcy od rejestracji osobom tym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. 

Czy do projektów (PO WER, RPO) w 2016 r. mogą przystąpić osoby, które brały udział w określonych formach aktywizacji w ramach ww. projektów w roku 2015?

Tak, do projektów mogą przystąpić osoby, które uczestniczyły w formach aktywizacji w ramach projektów dofinansowanych w 2015 r. pod warunkiem, że będą spełniać kryteria kwalifikowalności uczestników.
 Przejdź na górę