Efektywność zatrudnieniowa - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Eektywność zatrudnieniowa

Czy osoby, które zakończyły udział w projekcie, a w ciągu 3 m-cy od zakończenia skorzystały z innej formy aktywizacji, której efektem było wyrejestrowanie z ewidencji osób bezrobotnych (np. osoba po zakończeniu stażu nie została zatrudniona, natomiast została skierowana na prace interwencyjne) zaliczać można do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej?

Uczestnika, który po zakończeniu udziału w projekcie podjął zatrudnienie na podstawie skierowania na prace interwencyjne (np. finansowanego ze środków Funduszu Pracy lub w ramach innego projektu, który nie jest współfinansowany ze środków EFS), PUP może wykazywać jako uczestnika, który podjął pracę po zakończeniu udziału w projekcie, pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej. Sam fakt wyrejestrowania z ewidencji osób bezrobotnych nie stanowi podstawy do uznania, że osoba pracuje zgodnie z założeniami monitorowania efektywności zatrudnieniowej.
 
 Przejdź na górę