Często zadawane pytania do naboru PUP - Poddziałanie 1.1.2 (2/2015) - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Nagłówek

Często zadawane pytania do naboru PUP - Poddziałanie 1.1.2 (2/2015)

Efektywność zatrudnieniowa

Czy osoby, które zakończyły udział w projekcie, a w ciągu 3 m-cy od zakończenia skorzystały z innej formy aktywizacji, której efektem było wyrejestrowanie z ewidencji osób bezrobotnych (np. osoba po zakończeniu stażu nie została zatrudniona, natomiast została skierowana na prace interwencyjne) zaliczać można do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej?

Uczestnika, który po zakończeniu udziału w projekcie podjął zatrudnienie na podstawie skierowania na prace interwencyjne (np. finansowanego ze środków Funduszu Pracy lub w ramach innego projektu, który nie jest współfinansowany ze środków EFS), PUP może wykazywać jako uczestnika, który podjął pracę po zakończeniu udziału w projekcie, pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej. Sam fakt wyrejestrowania z ewidencji osób bezrobotnych nie stanowi podstawy do uznania, że osoba pracuje zgodnie z założeniami monitorowania efektywności zatrudnieniowej.
 

Formy wsparcia

Czy w ramach projektu PO WER można zaplanować realizację szkolenia sprzedawca, które kończy się egzaminem wewnętrznym i we wskaźnikach mierzonych do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie zaznaczyć opcję: osoba nabyła kompetencje?

Beneficjent może zaplanować szkolenie zawodowe z zakresu sprzedawca pod warunkiem, iż fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach czterech etapów: zakres, wzorzec, ocena, porównanie.
Definicja kompetencji została określona w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się
o nabycie kompetencji tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się oraz kryteria i metody ich weryfikacji.
W przypadku kompetencji (o ile nie wskazano, że powinny być one potwierdzone formalnym certyfikatem),
nie jest konieczne spełnienie warunków dotyczących walidacji, certyfikowania oraz rozpoznawalności dokumentów potwierdzających ich nabycie.
Ponadto, przypominamy iż w ramach projektów pozakonkursowych PUP (dotyczy to jednocześnie projektów realizowanych w ramach PO WER jak i w ramach RPO WŁ), nie zostały założone wskaźniki rezultatu mierzące uzyskanie przez uczestników projektów kompetencji, niemniej jednak dane te podlegają monitorowaniu
w SL2014.
Zatem jeżeli Beneficjent zaplanował szkolenie zawodowe z zakresu sprzedawca, które ma za zadanie podniesienie kompetencji i będzie weryfikowane w ramach czterech etapów wymienionych powyżej (uczestnik projektu nabył kompetencje - zgodnie ze stanowiskiem MIiR znak: DZF.VI.8460.13.IS.1 z dnia 13.08.2015 r.), to w SL2014
w formularzu Monitorowania Uczestników, w Sytuacji (1) należy zaznaczyć opcję osoba nabyła kompetencje.

Grupy docelowe

Jaka jest definicja osoby o niskich kwalifikacjach?

Zgodnie z definicją zawartą w WLWK (załącznik do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020) osoba o niskich kwalifikacjach, to osoba posiadająca wykształcenie  na poziomie do ISCED 3 włącznie.
Natomiast dodatkowo ustalono, że w 2016 r. w projektach pozakonkursowych PUP, przy mierzeniu efektywności zatrudnieniowej stosowany będzie minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach definiowanych jako osoby z wykształceniem do poziomu ISCED 2 włącznie.
 

Czy osoby młode do 25 roku życia zarejestrowane w 2015 r. będą mogły być objęte wsparciem w ramach projektu w 2016 r. ?

Osoby do 25 roku życia zarejestrowane w 2015 r. mogą zostać objęte wsparciem w ramach nowego projektu w 2016 r. pod warunkiem, że spełnione zostanie kryterium dostępu nr 7 tj. w ciągu 4 miesięcy od rejestracji osobom tym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. 

Czy do projektów (PO WER, RPO) w 2016 r. mogą przystąpić osoby, które brały udział w określonych formach aktywizacji w ramach ww. projektów w roku 2015?

Tak, do projektów mogą przystąpić osoby, które uczestniczyły w formach aktywizacji w ramach projektów dofinansowanych w 2015 r. pod warunkiem, że będą spełniać kryteria kwalifikowalności uczestników.

Promocja projektu

Wyjaśnienie dotyczące plakatu A3 - zakresu informacji i miejsc umieszczania

Przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Rozwoju - Instytucji Zarządzającej PO WER dotyczące interpretacji zapisu podrozdz. 12.11 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014- 2020 w zakresie informacji i promocji odnoszące się do obowiązkowego plakatu A3.
  • Jeśli działania w ramach projektu realizowane są w kilku lokalizacjach, plakat należy umieść w każdej z nich.
  • Umieszczanie plakatu nie dotyczy osób i podmiotów, które jako uczestnicy / odbiorcy skorzystali ze wsparcia za pośrednictwem beneficjentów programów operacyjnych, np. z dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, dofinansowania na doposażenie stanowiska pracy, szkolenia. Oznacza to, że z obowiązku zamieszczania plakatów zwolnieni są wszyscy uczestnicy projektów i te podmioty, do których projekt był kierowany. Natomiast firmy szkoleniowe, podmioty organizujące staże lub prace interwencyjne nie są grupą docelową realizowanych projektów, ale jednostkami którym powierzane są zadania służące jego realizacji, w związku z tym ich siedziby należy traktować jako dodatkowe lokalizacje projektu zgodnie z zapisem podrozdz. 12.11 Podręcznika.
  • Rolą obowiązkowych plakatów nie jest zachęcenie do udziału w projekcie, ale zakomunikowanie, że w danym miejscu realizowany jest projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stąd wymóg zamieszczenia go we wszystkich lokalizacjach projektu, np. w miejscach odbywania stażu. Plakat musi zawierać określone informacje, takie jak nazwa beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu (opcjonalnie), wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt, zestaw logo - znaki FE i UE oraz adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie). Można skorzystać ze wzorów plakatów, można też stworzyć własny wzór. Na plakacie można umieścić także dodatkowe informacje o projekcie. Ważne jest, aby elementy, które muszą się znaleźć na plakacie, były nadal czytelne i wyraźnie widoczne. W Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji przewidziano, że w uzasadnionych przypadkach, gdy zastosowanie opisanych w Podręczniku wymogów dotyczących formy oznakowania projektu wpływałoby m.in. negatywnie na realizację projektu, możliwe jest zastosowanie innej formy oznaczeń projektu. W związku ze zgłaszanymi do IZ przez IP uwagami powiatowych urzędów pracy odnośnie podawania w plakatach zamieszczanych u pojedynczych pracodawców kwoty dofinansowania całego projektu, w tym przypadku możliwa jest modyfikacja wzoru plakatów polegająca na niepodawaniu w jego treści wysokości kwoty dofinansowania projektu. Odstępstwo to możliwe jest, gdyż podanie tej informacji mogłoby zostać niewłaściwe zrozumiane lub wprowadzić w błąd w sytuacji, gdy plakat umieszczany jest w siedzibie pracodawcy u którego odbywają się pojedyncze staże, a na plakacie widnieje informacja o wielomilionowej kwocie udzielonego wsparcia. W tych okolicznościach wystarczy podanie ogólnej informacji, że projekt uzyskał dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Projektodawcy w celu realizacji zadań promocyjnych powinni stworzyć odrębne wzory plakatów, których celem będzie np. poinformowanie potencjalnych uczestników o możliwości wzięcia udziału w projekcie lub o oferowanych w nim formach wsparcia.
  • To, czy plakat został wywieszony przez podmiot realizujący zadania powierzone w ramach projektu oraz czy jest on w odpowiednim stanie, powinno być sprawdzane na tych samych zasadach, na jakich odbywa się kontrola innych działań prowadzonych przez ww. podmiot np. podczas jego wizytacji. Nie ma potrzeby realizacji dodatkowych zadań kontrolnych dotyczących wyłącznie estetyki i treści plakatów.
  • Plakat nie musi być specjalnie zamawiany w drukarni, wystarczy wydruk wykonany na drukarce biurowej w formacie A3 w kolorze.
Załączniki
wyjaśnienie IZ PO WER (promocja - plakat, 22 marca 2016) (pdf, 81 KB)

Czy miejsca realizacji szkoleń i doposażenia stanowisk pracy muszą być oznaczone plakatami?

Zgodnie z podrozdziałem 12.11 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji „jeśli działania w ramach projektu realizujesz w kilku lokalizacjach, plakat umieść w każdej z nich". Oznacza to, że beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia plakatu we wszystkich lokalizacjach, w których prowadzone są działania w ramach projektu. W związku z powyższym plakat należy umieścić w głównej siedzibie beneficjenta, a także w miejscach w których realizuje działania stanowiące integralną część projektu np. szkolenia. Plakat należy umieścić również w siedzibach pracodawców organizujących np. staże lub prace interwencyjne, czyli tych podmiotów, które poprzez zawarcie umowy realizują zadania zlecone przez beneficjenta. Nie ma obowiązku umieszczania plakatu w każdym miejscu, pomieszczeniu, obiekcie itp. w którym przebywa uczestnik biorący udział np. w stażu, pracach interwencyjnych itd., jedynie w głównej siedzibie pracodawcy.
 

Czy nie ma możliwości zamieszczania plakatów mniejszego formatu (A4) ?

Nie. Zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, plakat to nośnik informacji o wymiarze co najmniej A3 (format arkusza o wymiarach 297×420 mm) służący do oznaczania projektów. Może mieć orientację pionową lub poziomą. Może być to arkusz papieru lub inne trwalsze tworzywo np. plastik. Pod warunkiem zachowania minimalnego obowiązkowego rozmiaru może mieć formę plansz informacyjnych, stojaków reklamowych itp.

Czy plakat A3 może występować również w wersji czarno białej?

Plakat musi być kolorowy. W Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji są przedstawione wzory plakatów, które mogą beneficjenci wykorzystywać – są one w wersjach kolorowych. Co więcej, plakat powinien być odpowiednio zabezpieczony, aby przez cały czas ekspozycji wyglądał estetycznie.

Gdzie powinien zamieszczony być plakat informujący o projekcie jeśli siedziba pracodawcy organizującego np. staż, znajduje się poza powiatem, województwem a miejsce wykonywania pracy jest na terenie powiatu i jednocześnie praca, którą wykonuje stażysta, odbywa się w terenie np. prace przy budowie drogi?

Zgodnie z podrozdziałem 12.11 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji „jeśli działania w ramach projektu realizujesz w kilku lokalizacjach, plakat umieść w każdej z nich". Oznacza to, że beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia plakatu we wszystkich lokalizacjach, w których prowadzone są działania w ramach projektu. W związku z powyższym plakat należy umieścić w głównej siedzibie beneficjenta, a także w miejscach w których realizuje działania stanowiące integralną część projektu np. szkolenia. Plakat należy umieścić również w siedzibach pracodawców organizujących np. staże lub prace interwencyjne, czyli tych podmiotów, które poprzez zawarcie umowy realizują zadania zlecone przez beneficjenta. Nie ma obowiązku umieszczania plakatu w każdym miejscu, pomieszczeniu, obiekcie itp. w którym przebywa uczestnik biorący udział np. w stażu, pracach interwencyjnych itd., jedynie
w głównej siedzibie pracodawcy.

Sposób realizacji

Czy w przypadku projektu realizowanego w ramach RPO, który jest zaplanowany na lata 2015 i 2016, można przeprowadzić dodatkową rekrutację w 2016 roku, aby wydatkować niewykorzystane środki?

W przypadku projektów pozakonkursowych PUP w ramach RPO WŁ w Regulaminie naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2015 z dnia 24.06.2015 r. nie zostało określone kryterium dostępu, dotyczące rekrutacji uczestników (nie ma warunku, że proces związany z rekrutacją powinien zakończyć sie do dnia 31.12.2015 r.). Warunek taki występował w projektach pozakonkursowych PUP w ramach PO WER składanych zgodnie z regulaminem naboru z dnia 27.03.2015 r. (POWR.01.01.02-IP.17-10-001/15).
Jednocześnie, niektóre z PUP we wnioskach o dofinansowanie określiły, iż rekrutacja zostanie zakończona do dnia 31.12.2015 r. W przypadku tych powiatów istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji po wprowadzeniu zmian we wniosku o dofinansowanie.
Natomiast w sytuacji, gdy we wniosku o dofinansowanie nie dokonali Państwo zapisów na temat określenia końcowej daty rekrutacji, dopuszcza się możliwość rekrutowania i kierowania w 2016 roku w uzupełnienie zwolnionego miejsca pracy kolejnych osób bezrobotnych, w ramach prac interwencyjnych jak i w ramach wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy, pod warunkiem zaciągnięcia zobowiązania na realizację
ww. form wsparcia w roku 2015. Ponadto osoby rekrutowane do projektu muszą należeć do kategorii osób określonych w ramach grupy docelowej i kierowane na uzupełnienie stanowiska pracy zgodnie z zapisami umowy z pracodawcą. Kolejne osoby powinny wypełnić oświadczenia udziału w projekcie i należy ich traktować jako uczestników projektu.
 

Czy koszty pośrednie w projektach pozakonkursowych pomniejszają przyznany decyzją limit na inne fakultatywne zadania?

Zgodnie z wyjaśnieniami otrzymanymi z Ministerstwa Rozwoju, całość kosztów pośrednich w ramach projektów pozakonkursowych PUP finansowana jest w ramach limitu dla danego powiatu na wydatki fakultatywne. Jednocześnie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 koszty pośrednie stanowią w całości wkład krajowy, co oznacza że rozliczane powinny być wyłącznie w paragrafach z czwartą cyfrą „9".

Czy zaliczki 1/12 kwoty projektów będą przekazywane od stycznia 2016 r.?

Środki na realizację projektów pozakonkursowych PUP zarówno w PO WER jak i RPO WŁ będą wypłacane w wysokości 1/12 każdego miesiąca. Środki na styczeń zostały już przekazane przez MRPiPS w dniach 7-8 stycznia 2016 r.

Czy 2016 rok będzie traktowany jako kontynuacja projektów, czy będzie podpisywana nowa umowa, czy aneks do umowy z 2015 r.?

Realizacja projektów pozakonkursowych PUP w roku 2016 będzie polegać na wdrożeniu nowego projektu, włącznie z jego oceną i podpisaniem umowy o dofinansowanie; nie jest to kontynuacja projektu dofinansowanego w roku 2015.

Od kiedy można zaczynać realizację projektów?

Realizację projektów można rozpocząć od 1 stycznia 2016 r.

Czy istnieje możliwość aneksowania umowy w ramach PO WER w zakresie wydłużenia okresu realizacji np. do czerwca 2017 r.?

Tak. Jest mozliwe aneksowanie umowy o dofinansowanie projektu i wydłużenie okresu realizacji projektu do czerwca 2017 r. pod warunkiem, że wartość zobowiązań na rok 2017 nie przekroczy 30 % kwoty środków (limitów) ustalonych na dany rok kalendarzowy.

Czy beneficjent może wydzielić z rachunku bankowego subkonto dla projektów PO WER i RPO?

Tak. Taką opcję przewidują wzory umowy o dofinansowanie projektu stanowiące załączniki do Regulaminów naboru projektów pozakonkursowych PUP na rok 2016 (odpowiednio załącznik nr 4 w PO WER oraz załącznik nr 5 w RPO WŁ).

Wskaźniki

Jak określić wartość bazową wskaźników - czy należy ująć wartości osiągnięte w projekcie w 2015 r. i dodać to co planujemy osiągnąć w 2016, czy powinna to być zupełnie oddzielna analiza sytuacji na rynku pracy?

Wartość bazową wskaźników należy określić zgodnie z przeprowadzoną analizą sytuacji na rynku pracy,  np. poprzez weryfikację wykonania wskaźników projektów dofinansowanych w roku 2015 (w ujęciu rocznym  tj. jakie wartości osiągnięto w roku 2015). Do wartości bazowej nie należy dodawać wartości docelowej  tj. planowanych wskaźników na rok 2016.

Czy propozycję pracy, stażu lub kształcenia ustawicznego można uwzględnić we wskaźnikach bezpośrednich w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jeśli uczestnik projektu otrzymał na nie skierowanie z urzędu?

Z interpretacji MIiR z dnia 17.03.2015 r. dotyczących wskaźników bezpośrednich mówiących o otrzymanych propozycjach pracy, stażu lub kształcenia ustawicznego wynika, iż można wśród nich uwzględnić oferty otrzymane z urzędu pracy,
jeśli zostały one potwierdzone przez oferenta ("w sytuacji gdy osoba pozostająca bez pracy otrzymała ofertę pracy
np. z urzędu pracy i po stawieniu się u pracodawcy otrzymała propozycję zatrudnienia, osobę taką należy wykazać jako uczestnika, który po opuszczeniu projektu otrzymał propozycję pracy"). Potwierdza to również prezentacja z I spotkania Zespołu ds. monitorowania EFS pt. „Oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach POWER  nt. sytuacji
po zakończeniu udziału w projekcie" przesłana przez WUP w dniu 14.12.2015r. W uwagach w slajdzie 9 podkreślone jest,
iż „uczestnik nie może wskazać  otrzymania oferty z urzędu pracy, jeśli nie zostały one potwierdzone przez oferenta". Tymczasem z uwagach do wniosku o płatność otrzymanych z WUP wynika, iż jeśli osoba otrzymała propozycję z urzędu pracy, nie możemy jej uwzględnić we wskaźniku bezpośrednim. Powyższa interpretacja jest niekorzystna dla urzędu,
ponieważ bardzo często pracodawca po wcześniejszym domówieniu się z uczestnikiem, składa do urzędu ofertę pracy
lub wniosek na staż wskazując w nim uczestnika jako kandydata.

 
Odpowiedź:

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju znak: DZF.VI.8630.7.2015.AŻ.2 z dnia 19.06.2015 r., stażu na który kierowane są osoby bezrobotne przez powiatowe urzędy pracy nie należy traktować jako podjęcie zatrudnienia, ponieważ uczestnicy podczas odbywania stażu u przedsiębiorcy cały czas posiadają status osoby bezrobotnej i pobierają tzw. stypendia stażowe, którego nie należy traktować jako wynagrodzenie. Niemniej, podjęcie płatnego stażu przez uczestnika, który jednocześnie nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna, należy traktować jako podjęcie pracy (o ile jest spełniony warunek uzyskiwania wynagrodzenia oraz opłacenia składek na ubezpieczenie danej osoby).

W sytuacji gdy powiatowe urzędy pracy proponują uczestnikowi złożenie dokumentów aplikacyjnych do konkretnego pracodawcy lub instytucji szkoleniowej, zgodnie z wytycznymi KE nie są to oferty i nie należy ich wykazywać jako oferty pracy, kształcenia ustawicznego. Niemniej jednak, w sytuacji gdy osoba pozostająca bez pracy otrzyma ofertę pracy z urzędu pracy i po stawieniu się u pracodawcy otrzyma propozycję zatrudnienia, osobę taką należy wykazywać jako uczestnika, który po opuszczeniu projektu otrzymał ofertę pracy.
 Przejdź na górę