Wskaźniki - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wskaźniki

Jak określić wartość bazową wskaźników - czy należy ująć wartości osiągnięte w projekcie w 2015 r. i dodać to co planujemy osiągnąć w 2016, czy powinna to być zupełnie oddzielna analiza sytuacji na rynku pracy?

Wartość bazową wskaźników należy określić zgodnie z przeprowadzoną analizą sytuacji na rynku pracy,  np. poprzez weryfikację wykonania wskaźników projektów dofinansowanych w roku 2015 (w ujęciu rocznym  tj. jakie wartości osiągnięto w roku 2015). Do wartości bazowej nie należy dodawać wartości docelowej  tj. planowanych wskaźników na rok 2016.

Czy propozycję pracy, stażu lub kształcenia ustawicznego można uwzględnić we wskaźnikach bezpośrednich w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jeśli uczestnik projektu otrzymał na nie skierowanie z urzędu?

Z interpretacji MIiR z dnia 17.03.2015 r. dotyczących wskaźników bezpośrednich mówiących o otrzymanych propozycjach pracy, stażu lub kształcenia ustawicznego wynika, iż można wśród nich uwzględnić oferty otrzymane z urzędu pracy,
jeśli zostały one potwierdzone przez oferenta ("w sytuacji gdy osoba pozostająca bez pracy otrzymała ofertę pracy
np. z urzędu pracy i po stawieniu się u pracodawcy otrzymała propozycję zatrudnienia, osobę taką należy wykazać jako uczestnika, który po opuszczeniu projektu otrzymał propozycję pracy"). Potwierdza to również prezentacja z I spotkania Zespołu ds. monitorowania EFS pt. „Oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach POWER  nt. sytuacji
po zakończeniu udziału w projekcie" przesłana przez WUP w dniu 14.12.2015r. W uwagach w slajdzie 9 podkreślone jest,
iż „uczestnik nie może wskazać  otrzymania oferty z urzędu pracy, jeśli nie zostały one potwierdzone przez oferenta". Tymczasem z uwagach do wniosku o płatność otrzymanych z WUP wynika, iż jeśli osoba otrzymała propozycję z urzędu pracy, nie możemy jej uwzględnić we wskaźniku bezpośrednim. Powyższa interpretacja jest niekorzystna dla urzędu,
ponieważ bardzo często pracodawca po wcześniejszym domówieniu się z uczestnikiem, składa do urzędu ofertę pracy
lub wniosek na staż wskazując w nim uczestnika jako kandydata.

 
Odpowiedź:

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju znak: DZF.VI.8630.7.2015.AŻ.2 z dnia 19.06.2015 r., stażu na który kierowane są osoby bezrobotne przez powiatowe urzędy pracy nie należy traktować jako podjęcie zatrudnienia, ponieważ uczestnicy podczas odbywania stażu u przedsiębiorcy cały czas posiadają status osoby bezrobotnej i pobierają tzw. stypendia stażowe, którego nie należy traktować jako wynagrodzenie. Niemniej, podjęcie płatnego stażu przez uczestnika, który jednocześnie nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna, należy traktować jako podjęcie pracy (o ile jest spełniony warunek uzyskiwania wynagrodzenia oraz opłacenia składek na ubezpieczenie danej osoby).

W sytuacji gdy powiatowe urzędy pracy proponują uczestnikowi złożenie dokumentów aplikacyjnych do konkretnego pracodawcy lub instytucji szkoleniowej, zgodnie z wytycznymi KE nie są to oferty i nie należy ich wykazywać jako oferty pracy, kształcenia ustawicznego. Niemniej jednak, w sytuacji gdy osoba pozostająca bez pracy otrzyma ofertę pracy z urzędu pracy i po stawieniu się u pracodawcy otrzyma propozycję zatrudnienia, osobę taką należy wykazywać jako uczestnika, który po opuszczeniu projektu otrzymał ofertę pracy.
 Przejdź na górę