Sposób realizacji - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Pozostałe

Czy w przypadku projektu realizowanego w ramach RPO, który jest zaplanowany na lata 2015 i 2016, można przeprowadzić dodatkową rekrutację w 2016 roku, aby wydatkować niewykorzystane środki?

W przypadku projektów pozakonkursowych PUP w ramach RPO WŁ w Regulaminie naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2015 z dnia 24.06.2015 r. nie zostało określone kryterium dostępu, dotyczące rekrutacji uczestników (nie ma warunku, że proces związany z rekrutacją powinien zakończyć sie do dnia 31.12.2015 r.). Warunek taki występował w projektach pozakonkursowych PUP w ramach PO WER składanych zgodnie z regulaminem naboru z dnia 27.03.2015 r. (POWR.01.01.02-IP.17-10-001/15).
Jednocześnie, niektóre z PUP we wnioskach o dofinansowanie określiły, iż rekrutacja zostanie zakończona do dnia 31.12.2015 r. W przypadku tych powiatów istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji po wprowadzeniu zmian we wniosku o dofinansowanie.
Natomiast w sytuacji, gdy we wniosku o dofinansowanie nie dokonali Państwo zapisów na temat określenia końcowej daty rekrutacji, dopuszcza się możliwość rekrutowania i kierowania w 2016 roku w uzupełnienie zwolnionego miejsca pracy kolejnych osób bezrobotnych, w ramach prac interwencyjnych jak i w ramach wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy, pod warunkiem zaciągnięcia zobowiązania na realizację
ww. form wsparcia w roku 2015. Ponadto osoby rekrutowane do projektu muszą należeć do kategorii osób określonych w ramach grupy docelowej i kierowane na uzupełnienie stanowiska pracy zgodnie z zapisami umowy z pracodawcą. Kolejne osoby powinny wypełnić oświadczenia udziału w projekcie i należy ich traktować jako uczestników projektu.
 

Czy koszty pośrednie w projektach pozakonkursowych pomniejszają przyznany decyzją limit na inne fakultatywne zadania?

Zgodnie z wyjaśnieniami otrzymanymi z Ministerstwa Rozwoju, całość kosztów pośrednich w ramach projektów pozakonkursowych PUP finansowana jest w ramach limitu dla danego powiatu na wydatki fakultatywne. Jednocześnie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 koszty pośrednie stanowią w całości wkład krajowy, co oznacza że rozliczane powinny być wyłącznie w paragrafach z czwartą cyfrą „9".

Czy zaliczki 1/12 kwoty projektów będą przekazywane od stycznia 2016 r.?

Środki na realizację projektów pozakonkursowych PUP zarówno w PO WER jak i RPO WŁ będą wypłacane w wysokości 1/12 każdego miesiąca. Środki na styczeń zostały już przekazane przez MRPiPS w dniach 7-8 stycznia 2016 r.

Czy 2016 rok będzie traktowany jako kontynuacja projektów, czy będzie podpisywana nowa umowa, czy aneks do umowy z 2015 r.?

Realizacja projektów pozakonkursowych PUP w roku 2016 będzie polegać na wdrożeniu nowego projektu, włącznie z jego oceną i podpisaniem umowy o dofinansowanie; nie jest to kontynuacja projektu dofinansowanego w roku 2015.

Od kiedy można zaczynać realizację projektów?

Realizację projektów można rozpocząć od 1 stycznia 2016 r.

Czy istnieje możliwość aneksowania umowy w ramach PO WER w zakresie wydłużenia okresu realizacji np. do czerwca 2017 r.?

Tak. Jest mozliwe aneksowanie umowy o dofinansowanie projektu i wydłużenie okresu realizacji projektu do czerwca 2017 r. pod warunkiem, że wartość zobowiązań na rok 2017 nie przekroczy 30 % kwoty środków (limitów) ustalonych na dany rok kalendarzowy.

Czy beneficjent może wydzielić z rachunku bankowego subkonto dla projektów PO WER i RPO?

Tak. Taką opcję przewidują wzory umowy o dofinansowanie projektu stanowiące załączniki do Regulaminów naboru projektów pozakonkursowych PUP na rok 2016 (odpowiednio załącznik nr 4 w PO WER oraz załącznik nr 5 w RPO WŁ).
 Przejdź na górę