Formy wsparcia - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Formy wsparcia

Czy w ramach projektu PO WER można zaplanować realizację szkolenia sprzedawca, które kończy się egzaminem wewnętrznym i we wskaźnikach mierzonych do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie zaznaczyć opcję: osoba nabyła kompetencje?

Beneficjent może zaplanować szkolenie zawodowe z zakresu sprzedawca pod warunkiem, iż fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach czterech etapów: zakres, wzorzec, ocena, porównanie.
Definicja kompetencji została określona w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się
o nabycie kompetencji tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się oraz kryteria i metody ich weryfikacji.
W przypadku kompetencji (o ile nie wskazano, że powinny być one potwierdzone formalnym certyfikatem),
nie jest konieczne spełnienie warunków dotyczących walidacji, certyfikowania oraz rozpoznawalności dokumentów potwierdzających ich nabycie.
Ponadto, przypominamy iż w ramach projektów pozakonkursowych PUP (dotyczy to jednocześnie projektów realizowanych w ramach PO WER jak i w ramach RPO WŁ), nie zostały założone wskaźniki rezultatu mierzące uzyskanie przez uczestników projektów kompetencji, niemniej jednak dane te podlegają monitorowaniu
w SL2014.
Zatem jeżeli Beneficjent zaplanował szkolenie zawodowe z zakresu sprzedawca, które ma za zadanie podniesienie kompetencji i będzie weryfikowane w ramach czterech etapów wymienionych powyżej (uczestnik projektu nabył kompetencje - zgodnie ze stanowiskiem MIiR znak: DZF.VI.8460.13.IS.1 z dnia 13.08.2015 r.), to w SL2014
w formularzu Monitorowania Uczestników, w Sytuacji (1) należy zaznaczyć opcję osoba nabyła kompetencje.
 Przejdź na górę