Szkolenia i staże - archiwum - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


ARCHIWUM PROJEKTÓW Z ZAKRESU SZKOLEŃ I STAŻY

Focus Training Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości

Tytuł: AKTYWIZACJA - INTEGRACJA - SAMOREALIZACJA
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby z niepełnosprawnościami
Co oferuje projekt?
 • poradnictwo  specjalistyczne
 • warsztaty kompetencji społecznych (komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, sposoby radzenia sobie ze stresem)
 • szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczne staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski
Termin rekrutacji:
 • październik - listopad 2017
Dane kontaktowe:
ul.Traugutta 25, lokal 1505, Łódź                                                          
tel. 600 822 507                                                                               
info@focus-training.pl
www.focus-training.pl
 

Wiedza” Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak

Tytuł projektu: Wykluczenie? Wykluczone! Program aktywizacji osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
 
Dla kogo projekt?:   dla osób z niepełnosprawnościami zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia lub bezrobotnych z III profilem
 
Co oferuje projekt?:  -aktywizację społeczną (spotkania z psychologiem, trening kompetencji i umiejętności społecznych)
-szkolenia zawodowe
-staże
 
Miejsce realizacji: powiat kutnowski

Termin rekrutacji: lipiec-sierpień 2018, kwiecień-maj 2019

Dane kontaktowe:
ul. Legionów 2, 90-401 Łódź, tel. 426361454, www.wiedza.lodz.pl,  wiedza_lodz@op.pl
 

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

Tytuł projektu:Zakład Aktywności Zawodowej "Ja-Ty-My" filia w Tuszynie

Dla kogo projekt?:Dla osób z niepełnosprawnością, zamieszkałych na terenie ŁOM (powiat łódzki wschodni) oraz ich rodzin i opiekunów

Co oferuje projekt?: zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej, w ramach ZAZ: szkolenie stanowiskowe (pomoc kuchni, kelner), szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych, pośrednictwo pracy, zajęcia indywidualne i grupowe z instruktorem, zajęcia z psychologiem, zajęcia integracyjne (spotkania okolicznościowe, organizacja życia kulturalnego), rehabilitacja lecznicza, opieka lekarska i pielęgniarska.
 
Miejsce realizacji:powiat łódzki wschodni

Termin rekrutacji:styczeń-maj 2019r.

Dane kontaktowe: ul.28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź,tel. 796 141440 biuro@wsparciespoleczne.pl, www.wsparciespoleczne.pl

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Tytuł projektu:Akademia Zawodowców 2

Dla kogo projekt?:Dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych (bierne zawodowo i nieposzukujące pracy), zamieszkałych na terenie ŁOM (m. Łódź, powiaty:brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski)

Co oferuje projekt?: Warsztaty społeczno-edukacyjne, kursy zawodowe:barmanka/barman, obsługa kasy fiskalnej,konserwator terenów zielonych, pracownik remontowo- budowlany, Uprawnienia SEP G1,G2,G3, magazynier z obsługą suwnic, pracownik biurowy/specjalista ds. rekrutacji, staże zawodowe, poradnictwo zawodowe, psychospołeczne, pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji:obszar ŁOM tj.m. Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski

Termin rekrutacji:Etap I: styczeń- marzec 2019r., Etap II:  czerwiec – lipiec 2019r.,

Dane kontaktowe: ul.Gdańska 111, 90-507 Łódź, tel. 42 6399581, caritas@toya.net.pl, www.caritas.lodz.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Powiedz TAK aktywności

Dla kogo projekt?:   dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia lub bezrobotnych z III profilem
 
Co oferuje projekt?:  -indywidualna diagnoza potrzeb, opracowanie ścieżki reintegracji
-indywidualny coaching
-doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
-indywidualne szkolenia i staże
 
Miejsce realizacji: Łódź, powiaty: łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji: od października 2018 do wyczerpania liczby miejsc

Dane kontaktowe:
ul. S. Więckowskiego, 93-727 Łódź, tel.: 426397785,  m.stanczyk@oazis.com.pl, www.oazis.com.pl
 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Tytuł projektu:  Powrót do aktywnego życia – aktywizacja  społeczno-zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego

Dla kogo projekt?
Uczestnikami projektu są  osoby fizyczne, zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których został określony trzeci profil pomocy, w tym w szczególności:
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społ. zg. z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,
- osoby z niepełnosprawnością    

Co oferuje projekt?
 
Określenie ścieżki reintegracji społeczno zawodowej
Instrumenty aktywizacji społecznej.- indywidualne poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne oraz warsztaty interpersonalne
Instrumenty aktywizacji edukacyjnej-kursy komputerowe
Instrumenty aktywizacji zawodowej-grupowe poradnictwo zawodowe
Instrumenty aktywizacji zawodowej-wysokiej jakości szkolenia
Instrumenty aktywizacji zawodowej-wysokiej jakości staże zawodowe i pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji:  rekrutacja 4 edycje  (I edycja -7-8.2018, II edycja-10-11.2018, III edycja-1-2.2019, IV edycja-4-5.2019)

Dane kontaktowe:
00-252 Warszawa
Ul. Podwale 13
Telefon: 226356175
Adres e-mail: ckkutno@zdz.edu.pl
Adres strony WWW: www.zdz.edu.pl
 

Fundacja Uwolnienie

Tytuł projektu: CIS MEA 2019

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3, w tym osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej

Co oferuje projekt?: wsparcie w ramach Centrum Integracji Społecznej (CIS): indywidualne poradnictwo psychologiczne, indywidualne poradnictwo prawne/obywatelskie, spotkania motywacyjne, warsztaty grupowe, terapia uzależnień i psychoterapia, szkolenia komputerowe, szkolenia zawodowe i praktyki, pośrednictwo pracy.

Miejsce realizacji: powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, łęczycki, rawski

Termin rekrutacji: czerwiec 2019r.

Dane kontaktowe: Fundacja Uwolnienie, ul. Inowrocławska 5A,  Łódź,
tel. 42 630 36 07,
www.uwolnienie.pl,
e-mail: poczta@uwolnienie.pl        
 

NOVENTA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Tytuł projektu: Nowe Horyzonty!

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3, pozostających bez zatrudnienia - wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych

Co oferuje projekt?: poradnictwo psychologiczne, prawne, wsparcie psychoterapeutyczne, warsztaty grupowe, szkolenia komputerowe, szkolenia zawodowe i staże, pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, łęczycki

Termin rekrutacji: maj -  czerwiec 2019r.

Dane kontaktowe:
ul. Więckowskiego 29/5,  Łódź,
tel. 42 236 74 99
e-mail: noventa@uwolnienie.pl

 

Firma Handlowo - Usługowa JAR-MAR Centrum Kształcenia "WIEDZA DLA WSZYSTKICH" Rębiasz Jarosław

Tytuł projektu: PROJEKT 30+

Dla kogo projekt?: dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji(DEGURBA 3), pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osób w wieku 50+,osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych

Co oferuje projekt?: indywidualne poradnictwo zawodowe, warsztaty poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy, szkolenia i staże zawodowe

Miejsce realizacji: powiaty: łódzki-wschodni, piotrkowski, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, zduńskowolski

Termin rekrutacji: maj-lipiec 2019r.

Dane kontaktowe: 
ul. Armii Polskiej 13,  Myślibórz,
tel. 95 747 39 05,
www.cksowa.edu.pl              
 

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu:   ŁÓDZKA REWITALIZACJA SPOŁECZNA

Dla kogo projekt?  Grupa docelowa to  50 osób bezrobotnych i biernych zawodowo -mieszkańców obszaru
rewitalizowanego m.Łodzi lub osób przeniesionych w związku z wdrożeniem procesu rewitalizacji, w wieku 30 lat i
więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy :
 • w wieku 50lat i więcej
 • długotrwale bezrobotni,
 • kobiety,
 • z niepełnosprawnościami,
 • o niskich kwalifikacjach,
 • mężczyźni w wieku 30-49lat,nie należący do ww. grupa stanowić może max.20% ogólnej liczby bezrobotnych objętych projektem.
 •  
Co oferuje projekt?: 
1. Identyfikacja potrzeb i poradnictwo zawodowe
2. Szkolenia zawodowe i kursy
3. Staże,
4. Subsydiowanie zatrudnienia
5. Wyposażenie doposażenie stanowiska pracy
 
Miejsce realizacji: miasto Łódź 

Termin rekrutacji : kwiecień – maj 2019


Dane kontaktowe:

ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24, Łódź
tel. 426331655
sekretariat@inkubator.org.pl
www.inkubator.org.pl
 

Studium Nowoczesnych TechnologiiSzkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o.

Tytuł projektu:   Szansa dla Ciebie - aktywizacja zawodowa mieszkańców  obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi
 
Dla kogo projekt?  50 osób w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.
- osoby po 50. roku życia
- osoby długotrwale bezrobotne
- kobiety
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby niepełnosprawne
które są mieszkańcami obszaru rewitalizowanego  lub zostały przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji Miasta Łodzi
Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49, którzy nie należą do ww. grup nie przekroczą 20% ogólnej liczby bezrobotnych.
 
Co oferuje projekt?: 
 
1. Doradztwo zaw. wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
2. Warsztaty aktywizacji zawodowej
3. Szkolenia otwarte zgodnie z IPD
4. Kurs biurowo-kadrowy
5. Pośrednictwo pracy
6. Staże zawodowe
 
Miejsce realizacji: miasto Łódź      

Termin rekrutacji : marzec- maj 2019

Dane kontaktowe:
ul.  Giewont 66, Łódź
tel. 426303193
studiumnt@studiumnt.pl
 www.studiumnt.pl
                                              

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Aktywni i samodzielni.

Dla kogo projekt?:   dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia lub bezrobotnych z III profilem
 
Co oferuje projekt?: 
1. Przygotowanie indywidualnego planu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej - diagnoza Uczestników.
 2. Wsparcie pomocnicze w aktywizacji społeczno-zawodowej.
3. Realizacja szkoleń zawodowych – uzyskanie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych.
 4. Realizacja staży zawodowych i pośrednictwa pracy - realizacja 3 miesięcznych staży oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.
 
Miejsce realizacji: Łódź, powiaty: łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji: luty-marzec 2019

Dane kontaktowe:
Al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź, tel. 517657060, szczecin@inbit.pl, www.inbit.pl
 
 

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych

Tytuł projektu:   Równi na starcie II - kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOW nr 3 w Łodzi

Dla kogo projekt? 
Grupa docelowa to podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  nr 3 w Łodzi.

Co oferuje projekt?: 
 • warsztaty umiejętności społecznych
 • profilaktyka uzależnień
 • indywidualny coaching
 • poradnictwo specjalistyczne
 • indywidualne zajęcia wyrównujące
 • indywidualne zajęcia reedukacyjne
 • grupowe warsztaty zawodowe
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : wrzesień 2017 - marzec 2019

Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska  55/ 111, Łódź                                                                                              
tel. 42 633 17 19                                            
      42 209 36 85                                                              
info@inse.pl                                                                   
www.inse.pl                    

Gmina Koluszki/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach

Tytuł projektu: Przyszłość w Twoich rękach

Dla kogo projekt?: Projekt obejmuje wsparciem  osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w 1-szej kolejności wymagają aktywizacji społecznej: będące osobami korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy), zamieszkujących na terenie gminy Koluszki.
Wsparciem objęte są wyłącznie os. pozostające bez zatrudnienia- bierne zawodowo lub bezrobotne o ustalonym III profilu pomocy.
 
Co oferuje projekt?: Działania  w projekcie ukierunkowane są na aktywizację:
 • społeczną (praca socjalna, wyznaczenie ścieżki reintegracji, poradnictwo specjalistyczne, trening radzenia sobie z negatywnymi emocjami i stresem, wsparcie arteterapeutyczne),
 • edukacyjną (kursy komputerowe)
 • zawodową (udział w CIS, określenie IPD, szkolenia zawodowe, praktyki i pośrednictwo pracy).
 
Miejsce realizacji: gmina Koluszki

Termin rekrutacji:  marzec 2018, wrzesień 2018, marzec 2019

Dane kontaktowe: ul. 11 Listopada 5, 95-040 Koluszki,
mgops_koluszki@bluenet24.pl
 
 
 

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska"

Tytuł projektu: ZAZ Balcerów

Dla kogo projekt?:   dla osób z niepełnosprawnością z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia
 
Co oferuje projekt?:  W ramach projektu zostanie utworzony Zakład Aktywności Zawodowej w Balcerowie, w którym zatrudnienie znajdzie 16 osób
 
Miejsce realizacji: powiat skierniewicki, miasto Skierniewice
 
Termin rekrutacji: ciągła do wyczerpania liczby miejsc

Dane kontaktowe:
ul. Stefana Batorego 64H, 96-100 Skierniewice, www.wspolnatroska.pl., stowarzyszenie@wspólnatroska.pl
 
 

Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa ALFA sp. z o.o.

Tytuł projektu: Wstawaj, szkoda dnia!

Dla kogo projekt?:   dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia lub bezrobotnych z III profilem
 
Co oferuje projekt?:  -indywidualną diagnozę potrzeb, opracowanie ścieżki reintegracji
-indywidualny coaching
-doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
-indywidualne szkolenia i staże
 
Miejsce realizacji: powiaty: opoczyński, skierniewicki, miasto Skierniewice

Termin rekrutacji: od września 2018 do wyczerpania liczby miejsc

Dane kontaktowe:
ul. Łagiewnicka 137, 91-863 Łódź, tel.: 509790465, magdalena.borkowska@biuroalfa.com
 

Fundacja AKME

Tytuł projektu: STREFA AKTYWIZACJI
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem, w tym osoby bierne zawodowo, bezrobotne i z niepełnosprawnościami.
 
Co oferuje projekt?: 
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
 • pakiet usług podstawowych (fryzjer, kosmetyczka, stylista)
 • trening kompetencji społecznych
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : ciągła do wyczerpania liczby miejsc
 
Dane kontaktowe:
ul. Orla 23/3, 90-317 Łódź                                                                                                                            
Tel. 618 260 007                                                                             
biuro@fundacja-akme.pl                                                                          
www.fundacja-akme.pl       

STOWARZYSZENIE PROREW

Tytuł projektu: PROJEKT - ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE

Dla kogo projekt?: osoby w wieku 18 lat i więcej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostające bez zatrudnienia

Co oferuje projekt?: diagnoza potrzeb i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, treningi kompetencji społecznych, innowacyjny job coaching, poradnictwo indywidualne, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: czerwiec-listopad 2018

Dane kontaktowe:
23-631 Kielce, ul. Karola Szymanowskiego 3 , tel. 669430643,  stowarzyszenie.prorew@gmail.com, www.stowarzyszenieprorew.pl
 
 

STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI

Tytuł projektu:   W drodze do celu

Dla kogo projekt?  Osoby w  wieku 15 lat i więcej, bezrobotne niebędące klientami PUP, bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy i bierne zawodowo o niskich kwalifikacjach, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkające na obszarach wiejskich.
 
Co oferuje projekt?: 
 • Instrumenty aktywizacji społecznej–praca socjalna
 • Instrumenty aktywizacji społecznej–poradnictwo specjalistyczne-psychologiczne
 • Instrumenty aktywizacji zawodowej–poradnictwo zawodowe
 • Instrumenty aktywizacji zawodowej–kursy i szkolenia zawodowe
 • Instrumenty aktywizacji zawodowej–pośrednictwo pracy
 • Instrumenty aktywizacji zawodowej–staż zawodowy
Miejsce realizacji: województwo łódzkie; powiat: poddębicki, wieluński, bełchatowski
Termin rekrutacji :
 • kwiecień 2018
 • lipiec 2018
 • październik 2018
 • styczeń 2019
Dane kontaktowe: 
ul. Sienkiewicza 137, Uniejów, tel. 536851778                            
www.sawg.pl                                             
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Tytuł projektu:   SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ

Dla kogo projekt? 

Osoby, które charakteryzować  się będą min.1 cechą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które spełniają kryteria:
-wiek: od 16r.ż,do wieku emerytalnego ,
-z niepełnosprawnościami,  
-status na rynku: pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo ,niezarejestrowane w PUP,
-osoby fizyczne, które uczą się lub zamieszkują w województwie łódzkim.
 
Co oferuje projekt?: 
 • Przygotowanie ON do aktywności- wsparcie motywacyjne INDYWIDUALNE,
 • Przygotowanie 36 osób z niepełnosprawnością do aktywności-wsparcie motywacyjne GRUPOWE,
 • Wsparcie zawodowe (szkolenia)
 • Grupowa aktywizacja zawodowa
 •  Wsparcie zawodowe (staże)
 • Indywidualna aktywizacja zawodowa

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : kwiecień – grudzień 2018

Dane kontaktowe: 
ul. Tatrzańska 109, 93-279 Łódź                                                                                                                                                                 
tel. 042 6427801                                                    
                                                      
info@far.org.pl                                               
www.far.org.pl

Powiat Kutnowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

Tytuł projektu:   Lepsza przyszłość

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Co oferuje projekt?:
 • poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe
 • prawa i uprawnienia służące przywróceniu samodzielności życiowej
 • trening gospodarowania budżetem domowy
 • praca socjalna i usługi asystenckie
 • poradnictwo zawodowe  indywidualne
 • szkolenia zawodowe
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • kurs komputerowy
Miejsce realizacji:  powiat kutnowski

Termin rekrutacji :
 • styczeń - marzec 2018 r.
 • styczeń - marzec 2019 r.
Dane kontaktowe:
ul. Tadeusza Kościuszki  16, Kutno                                                                                                                        
tel. 24 355 47 50                                                                             
       24 352 04 14                                                              
sekretariat@pcprkutno.pl                                                                        
www.pcprkutno.pl                       

INVENTUM Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Pokonaj wykluczenie!

Dla kogo projekt? 
Osoby powyżej  18 r.ż korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej z powodu bezrobocia  w tym osoby  z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • warsztaty kompetencji społecznych
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • październik-grudzień  2017
 • październik-grudzień 2018
Dane kontaktowe:
ul. Łukowa 18a/5, Łódź                                                                                                                     
tel. 796 419 930                                                                                                                                       
wioletta.krajewska@inventum-global.pl
www.inventum-global.pl

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Tytuł projektu:  Integracja w stronę zatrudnienia!

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby  bezrobotne dla których został określony III profil pomocy.

Co oferuje projekt?
 • aktywizacja społeczna
 • realizacja szkoleń i staży zawodowych
 • realizacja warsztatów i pośrednictwa pracy
 • case management
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • styczeń – marzec 2018
 • czerwiec – sierpień 2018
 • październik – grudzień  2018
Dane kontaktowe:
Al. Tadeusza Kościuszki 80/82 pokój 414, 90-437 Łódź                                                                                                                  
tel. 508 015 422,  91 423 33 11                                                                             
       91 423 97 91                                                              
szczecin@inbit.pl                                                                          
www.inbit.pl

EHED Usługi szkoleniowe Eryk Kowcuń

Tytuł projektu:   Akademia aktywności w województwie łódzkim

Dla kogo projekt?  
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony III profil pomocy..
 
Co oferuje projekt?: 
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • trening aktywności zawodowej - identyfikacja potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem IPD(obligatoryjnie),
 • kursy/szkolenia zawodowe;
 • staże zawodowe;
 • pośrednictwo pracy;
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : marzec-grudzień 2018

Dane kontaktowe:
 M. Reja 2/2, Pleszew                                                                                                        
tel. 668 492 757                                                                                                     
kowcun@poczta.onet.pl                                                         
www.ehed.eu                                      

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c.

Tytuł projektu: Aktywizacja-nowa szansa

Dla kogo projekt?: dla osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia lub bezrobotnych z III profilem
 
Co oferuje projekt?:  kompleksowe wsparcie tj.identyfikacja potrzeb wraz z IŚR, poradnictwo zawodowe, treningi kompetencji społecznych, poradnictwo prawne i obywatelskie, psychologiczne, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy.

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: lipiec 2018 – luty 2019

Dane kontaktowe:
al. Armii Krajowej 22a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 0 44 6470145, www.olimp.org.pl, olimp@prawojazdy.com.pl
 

Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS

Tytuł projektu: Nowy start - II edycja

Dla kogo projekt?:   dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia lub bezrobotnych z III profilem
 
Co oferuje projekt?: 
1. Opracowanie IPD.
2. Doradztwo psychologiczne
3. Poradnictwo zawodowe.
4. Prawa jazdy Kat B.
5. Szkolenia komputerowe.
6 i 7. Realizację wysokiej jakości szkoleń zawodowych.
8. Realizację 3 lub 6 miesięcznych staży.
9.Pracę socjalną.
 
Miejsce realizacji: m. Sieradz

Termin rekrutacji: wrzesień 2018-luty 2019

Dane kontaktowe: ul. Organizacji Katyń 15, 98-200 Sieradz, tel. 608809711, biuro@progress-stowarzyszenie.pl, www.progress-stowarzyszenie.pl
 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Tytuł projektu: Akademia Zawodowców

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-65 lat, w tym osoby bezrobotne.

Co oferuje projekt?: 
 • warsztaty społeczno-edukacyjno-zawodowe (prawa konsumenta, długi, budżet domowy, reklamacje, koszty stałe, planowanie zakupów, wydatki, oszczędności, kredyty, chwilówki, pułapka kredytowa, etykieta i savoir vivre, estetyka wyglądu)
 • szkolenia zawodowe (magazynier, kucharz z obsługą sali, przedstawiciel handlowy)
 • staże zawodowe
 • poradnictwo zawodowe, psychologiczne
 • pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: miasto Łódź, powiaty łódzki wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński

Termin rekrutacji :
 • listopad 2017 r. - styczeń 2018 r.
 • od marca 2018 r. ciągła do wyczerpania liczby miejsc
Dane kontaktowe:
ul. Gogola 12 11,  92-513 Łódź
tel. 42 673 41 30
caritas@toya.net.pl
www.caritas.lodz.pl

STOWARZYSZENIE PROREW

Tytuł projektu:PrzeŁOMowa zmiana!

Dla kogo projekt?:Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,pozostające bez zatrudnienia (bierni zawodowo) lub bezrobotni, zamieszkujący na obszarze ŁOM tj. miasto Łódź, powiaty:pabianicki, brzeziński, zgierski, łódzki wschodni.

Co oferuje projekt?: Treningi kompetencji społecznych, jobcoaching, indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy.

Miejsce realizacji:obszar ŁOM tj.: miasto Łódź, powiaty: pabianicki, brzeziński, zgierski, łódzki wschodni.

Termin rekrutacji:otwarty nabór od października 2018 do marca 2019 do dwóch edycji wsparcia

Dane kontaktowe: ul.Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, tel.669 430 643, stowarzyszenie.prorew@gmail.com, www.stowarzyszenieprorew.pl

Gmina Pątnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie

Tytuł projektu: Aktywny Pątnów

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkańców Gminy Pątnów, w tym osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej

Co oferuje projekt?: wsparcie psychologa, warsztaty z coachem, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, doradztwo zawodowe, szkolenia: opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej lub zależnej; obsługa kasy fiskalnej, prawo jazdy kat. B
 
Miejsce realizacji: gmina Pątnów

Termin rekrutacji: styczeń 2019r.

Dane kontaktowe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie, Pątnów 48,
98-335 Pątnów, tel. 43 886 52 20, 43 886 51 79, www.patnow.pl., e-mail: gops_patnow@post.pl

Gmina Czarnożyły/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach

Tytuł projektu: Aktywna Gmina Czarnożyły

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkańców gminy Czarnożyły, w tym osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej

Co oferuje projekt?: wsparcie psychologa, doradztwo zawodowe, warsztaty kompetencji psychospołecznych, szkolenia: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych; prawo jazdy kat. B; kurs komputerowy

Miejsce realizacji: gmina Czarnożyły

Termin rekrutacji: styczeń 2019r.

Dane kontaktowe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach, Czarnożyły 48, 98-310
Czarnożyły, tel. 43 841 62 97, e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl      

Powiat Brzeziński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

Tytuł projektu: Przyjazny świat

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo

Co oferuje projekt?: poradnictwo Indywidualne (psycholog, psychoterapeuta, radca prawny), warsztaty kompetencji życiowych, kurs obsługi komputera, prawo jazdy kat. B, kurs jęz. angielskiego, kursy zawodowe

Miejsce realizacji: powiat brzeziński

Termin rekrutacji:  1 luty 2019r -15 marca 2019r

Dane kontaktowe: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Henryka Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, tel. 46 874 11 11, starostwo@powiat-brzeziny.pl, www.powiat-brzeziny.eu
 

Vision Consulting Sp. z o.o.

Tytuł: OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI!
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,w tym m.in. osoby z niepełnosprawnościami
Co oferuje projekt?
 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
 • warsztaty umiejętności i kompetencji (komunikatywność, elastyczność, inicjatywa, współpraca w grupie, zarządzanie czasem, mowa ciała, kreatywność,
 • zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu)
 • szkolenia zawodowe
 • 6 miesięczne staże zawodowe
Miejsce realizacji: miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski
Termin rekrutacji:
 • kwiecień-czerwiec 2017
Dane kontaktowe:
ul. Piłsudskiego 7,  Pabianice
od-biernosci-do-aktywnosci@vision-consulting.pl
tel. 512 036 230
www.vision-consulting.pl/od-biernosci-do-aktywnosci

NS Konsulting Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Tytuł projektu:   
ZNÓW AKTYWNI! - powrót na rynek pracy.

Dla kogo projekt?
Osoby po 29.roku życia pozostające bez pracy, poszukujące pracy i bierne zawodowo , które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby : po 50.roku życia długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo zawodowe wraz z identyfikacją potrzeb oraz przygotowaniem indywidualnego planu działania,
 • pośrednictwo pracy,
 • wysokiej jakości szkolenia służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych,
 • staże służące zdobyciu doświadczenia zawodowego,
Miejsce realizacji:  powiaty:  łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński, opoczyński, radomszczański, tomaszowski, łaski, pajęczański, poddębicki, zduńskowolski, kutnowski, łęczycki.

Termin rekrutacji : brak informacji

Dane kontaktowe:
ul. Przemysłowa 12A/13, Bełchatów
tel. 795 714 223
znowaktywni@nskonsulting.pl;
www.nskonsulting.pl

Eurosolutions Jan Dymek

Tytuł projektu: 
ZAWODOWO AKTYWNI!

Dla kogo projekt?
Osoby po 29 r.ż., zamieszkujących szczególnie w powiatach, w których stopa bezrobocia  jest wyższa niż dla całego województwa(łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński, opoczyński, radomszczański, tomaszowski, łaski, pajęczański, poddębicki, zduńskowolski, kutnowski, łęczycki) pozostające bez zatrudnienia i znajdujące  się w trudnej sytuacji  na rynku pracy tj. osoby  po 50 r.ż., osoby niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo zawodowe wraz z identyfikacją potrzeb osób bez zatrudnienia,
 • szkolenia,
 • staże zawodowe,
 • pośrednictwo pracy.
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :  styczeń –maj 2017

Dane kontaktowe:
Piekary 12, Chodzież
tel. 67 215 23 26
eurosolutions.chodziez@gmail.com

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

Tytuł projektu:  
AKADEMIA AKTYWNOŚCI

Dla kogo projekt?  
Osoby po 29 r.ż.pozostających bez pracy : osoby po 50 r.ż., kobiety o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne.

Co oferuje projekt?
 • identyfikacja potrzeb uczestnika,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia np. opiekun/ka osób starszych, masażysta/ka, animator/ka czasu wolnego, teleopiekun/ka
 • staże.
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : styczeń – czerwiec 2017

Dane kontaktowe:
Al. Jana Pawła II 3/4, Radomsko
tel. 519 358 508
akademiaaktywnosci@okcjo.com.pl

Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL

Tytuł projektu:  
AKTYWNI, BO PRACUJĄCY!

Dla kogo projekt?
Osoby po 29.r.ż. pozostające  bez pracy,  które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby po 50.r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełno sprawnościami,  o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?: 
 • indywidualny plan działania,
 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia zawodowe,
 • staż  zawodowy.
Miejsce realizacji: powiaty łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński, opoczyński, radomszczański, tomaszowski, łaski, pajęczański, poddębicki, zduńskowolski, kutnowski, łęczycki.

Termin rekrutacji : styczeń – marzec 2017

Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska 173 lok. 102a, Łódź
tel. 81 445 46 63
info@lbs.pl
www.lbs.pl

Centrum Edukacyjno-Turystyczne "CENTAUREA" Wojciech Frycz

Tytuł projektu:  
KURS NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ W WOJ. ŁÓDZKIM

Dla kogo projekt?
Osoby  po 29. roku życia pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osoby  o niskich kwalifikacjach, powyżej 50 r. ż.,  długotrwale bezrobotne.

Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia,
 • staże,
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : luty – marzec 2017

Dane kontaktowe:
ul. Julianowska 7a, Łódź
tel. 667 087 715
biuro@centaurea.com.pl
www.centaurea.com.pl

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Tytuł projektu:  
AKTYWIZACJA - TWOJA SZANSA

Dla kogo projekt?
Osoby  po 29 r.ż., pozostające  bez pracy, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby po 50r.ż., długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?:
 • identyfikacja potrzeb,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże.
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : zakończona

Dane kontaktowe:
ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk
tel. 58 305 41 32
mcdk@home.pl
 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

Tytuł projektu:  
KIERUNEK: AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA
Dla kogo projekt?
Osoby  powyżej 29 r.ż. bez pracy  znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na RP, tj. osoby  50+  długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami , osoby o niskich kwalifikacjach.
Co oferuje projekt?: 
 • doradztwo zawodowe oraz opracowanie indywidualnego planu działania,
 • warsztaty kompetencji miękkich,
 • mentoring,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe,
 • pośrednictwo pracy.
Miejsce realizacji:  powiaty: łódzki wschodni, tomaszowski, opoczyński, zgierski
Termin rekrutacji : styczeń- marzec 2017
Dane kontaktowe:
ul. Strzelecka 27 lok 8, Poznań
tel. 61 642 94 46
firs@firs.org.pl
www.firs.org.pl

TERRA Szkolenia I Doradztwo Przemysław Omieczyński

Tytuł projektu: 
TWÓJ CEL -PRACA!

Dla kogo projekt:  Osoby  po 29 r.ż. pozostających bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo),które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełno sprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenie zawodowe,
 • staż zawodowy.
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : czerwiec - lipiec 2017

Dane kontaktowe:
ul. Bielawki 35A, Kutno
tel.519 857 604
projekty@terra-szkolenia.p

Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training

Tytuł projektu:  
NOWE KWALIFIKACJE - NOWE MOŻLIWOŚCI

Dla kogo projekt?
Osoby zamieszkałe po 29 roku życia, pozostające bez pracy, znajdujące  się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:  posiadające  niskie kwalifikacje, powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne zamieszkałe na obszarach wiejskich woj. łódzkiego, w tym szczególnie z powiatów: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński, opoczyński, radomszczański, tomaszowski, łaski, pajęczański, poddębicki, zduńskowolski, kutnowski, łęczycki.

Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb uczestników projektu - indywidualny plan działania,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • kurs instalatora systemów odnawialnych źródeł energii,
 • kurs operatora maszyn CNC,
 • szkolenie specjalista ds. sprzedaży (marketingu i handlu),
 • staże dla uczestników projektu.
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Broniewskiego 19C, Sieradz
tel. 662 570 230
nowe.kwalifikacje@interia.pl
www.rogsj.pl
 

Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Tytuł projektu:  
NIE BĄDŹ BIERNY NA RYNKU PRACY!

Dla kogo projekt?  
Osoby powyżej 29 r.ż., pozostające  bez pracy (bezrobotni, poszukujący pracy i bierni zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby po 50. roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami,  o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia,
 • staże zawodowe.
Miejsce realizacji:  powiaty : łódzki-wschodni, radomszczański, zduńskowolski, kutnowski, łęczycki.

Termin rekrutacji : grudzień 2016 – kwiecień 2017

Dane kontaktowe:
ul. Henryka Pobożnego 14, Rzeszów
ul. 17 854 82 15
biuro@szkoleniawkk.pl
www.szkoleniawkk.pl

VISION CONSULTING Sp. z o.o.

Tytuł projektu:  
AKTYWIZACJA I ZATRUDNIENIE

Dla kogo projekt?
Osoby  po 29r.ż. : pozostających bez pracy, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, niskie kwalifikacje, kobiety.

Co oferuje projekt?
 • identyfikacja potrzeb,
 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia zawodowe,
 • staż zawodowy,
 • pośrednictwo pracy.
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : ciągła 2017

Dane kontaktowe:
ul. Piramowicza 11/13,  Łódź
tel. 514 301 188
aktywizacja.zatrudnienie@vision-consulting.pl
www.vision-consulting.pl/aktywizacja-i-zatrudnienie/
 

PLUSK Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Tytuł projektu:  
NOWE PERSPEKTYWY W WOJ. ŁÓDZKIM!

Dla kogo projekt?
Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (os. po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoba z niepełnosprawnościami,  o niskich kwalifikacjach).

Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb oraz opracowanie indywidualnego planu działania,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia ,
 • staż zawodowy.
Miejsce realizacji: wszystkie obszary wiejskie z województwa łódzkiego i gminy wiejskie powiatu rawskiego: Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice

Termin rekrutacji : do końca grudnia 2017 r.

Dane kontaktowe:
ul. Gdańska 91/93 bud. D, pok. 43, IV piętro,  Łódź
tel. 512 340 468
szkolenia.lodz@plusk24.pl
www.noweperspektywy.plusk24.pl
 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

Tytuł projektu:  
WSZYSCY PRACUJEMY

Dla kogo projekt?
 Osoby  w wieku min. 50 r. ż, zamieszkałe na terenie powiatu radomszczańskiego z niepełnosprawnościami , długotrwale bezrobotne.

Co oferuje projekt?: 
 • analiza preferencji i predyspozycji zawodowych,
 • identyfikacja potrzeb, indywidualny plan działania i doradztwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia ,
 • staże zawodowe.
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : styczeń – listopad 2017

Dane kontaktowe:
ul. Kościuszki nr 6 lokal 216, Radomsko
tel. 883 662 887
www.wszyscypracujemy.pl

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek

Tytuł projektu:  
POSTAW NA ROZWÓJ!

Dla kogo projekt?
Osoby po 29. roku życia pozostające bez pracy zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby  po 50r.ż-osoby z  niepełnosprawne, osoby  o niskich kwalifikacjach, osoby  długotrwale bezrobotne.

Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo zawodowe wraz z identyfikacją potrzeb
 • szkolenia
 • staże
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  powiaty: łódzki wschodni, tomaszowski, opoczyński, zgierski

Termin rekrutacji :
 • luty/marzec  2017
 • maj 2017
 • wrzesień 2017
Dane kontaktowe:
ul. Małachowskiego 2B, Chodzież
(67) 211 30 60
biuro@wirpe.pl
www.wirpe.pl

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Tytuł projektu:  
SZANSA NA ZATRUDNIENIE

Dla kogo projekt?
Osoby po 29.r.ż. pozostające bez pracy, które znajdują się w szczególnie  trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby po 50.r.ż, długotrwale  bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami , o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb i pośrednictwo pracy,
 • szkolenia ,
 • staże.
Miejsce realizacji: powiat kutnowski

Termin rekrutacji : styczeń – luty 2017

Dane kontaktowe:
ul. Wyszyńskiego 11, Kutno
tel. 24 254 49 59
kutno@zdz-plock.com.pl  
www.zdzkutno.pl

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"

Tytuł projektu
 
Zakład Aktywności Zawodowej ZAZ w Łowiczu
 
Dla kogo jest projekt? Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym z powiatu łowickiego, gminy (Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Zduny)
 
Co oferuje projekt?  Projekt zakłada w ramach prowadzonego ZAZ:
 • zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • rehabilitację zawodowa i społeczna;
 • przygotowanie do życia w otwartym środowisku;
 • dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb pracowników niepełnosprawnych
 • mentoring instruktorów zawodu
 • szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego i orientacji zawodowej, poszukiwania pracy na otwartym rynku, autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem
 • uczestnictwo w imprezach, festynach, wystawach i targach
 • promowaniu wizerunku osoby niepełnosprawnej jako pełnosprawnego pracownika w środowisku lokalnym.
 
Miejsce realizacji  województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji
 • październik 2016 – styczeń 2017
Dane kontaktowe  Łódź, ul. Strzelców Kaniowskich 71/73
biuro@wsparciespoleczne.pl
www.wsparciespoleczne.pl
796 141 440

Wyższa Szkoła Finansów I Informatyki Im. Prof. J. Chechlińskiego

Tytuł projektu:  
SREBRNA GOSPODARKA SZANSĄ DLA CIEBIE

Dla kogo projekt?
Osoby po 29 r.ż. pozostających bez pracy(bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zaw.), znajdują się w szczególnie  trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby po 50r.ż, długotrwale  bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach. Przynajmniej 70% uczestników projektu  będą stanowiły osoby  zamieszkałe na tereny powiatów: łódzki wschodni, pabianicki, ,kutnowski, zduńskowolski, łęczycki zgierski, brzeziński, opoczyński, łaski, pajęczański, poddębicki, radomszczański ,tomaszowski,  pozostałe z  m. Łódź.

Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo zawodowe,
 • wysokiej jakości szkolenia- szkolenia na podstawie indywidualnego planu działania, organizowane w grupach otwartych,
 • szkolenie - "opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej lub zależnej",
 • staże,
 • pośrednictwo pracy.
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :  grudzień 2016 – styczeń 2017

Dane kontaktowe:
ul. św. Jerzego 10 m 12, Łódź
tel. 42 639 91 10
sekretariat@wsfi.pl
www.wsfi.edu.pl

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce"

Tyt€ł projektu: Samodzielni i odważni-razem w przyszłość
Dla kogo projekt?  
Dzieci i młodzież powyżej 10 lat, która nie ukończyła 18 r.ż., uczących się lub zamieszkujących w obszarze województwa łódzkiego – konkretnie miasta Łodzi. Projekt dedykowany jest dzieciom objętym wsparciem w ramach plecówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 
Co oferuje projekt?
 • Streetworking – w ramach instrumentu aktywizacji społecznej,
 • Warsztaty kompetencji psychospołecznych - w ramach instrumentu aktywizacji społecznej,
 • Życiowe warsztaty umiejętności praktycznych pt. „Akademia życia" – w ramach instrumentu aktywizacji społecznej,
 • Wsparcie edukacyjne pn. „Z edukacją za pan brat" (komponent I – V) – w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej,
 • Wsparcie doradcze – w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej,
 • Wsparcie szkoleniowe – w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej,
 • Wsparcie w postaci asystenta usamodzielnienia - w ramach aktywizacji społecznej.
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie ; m.Łódź

Termin rekrutacji : ciągła od marca 2018


Dane kontaktowe:
Skarbowa 28, Łódź                                                                                                
tel. 42 616 09 69                                                                                                                 
poczta@slyszeserce.org.pl                                                     
www.slyszeserce.org.pl                                               

"EDUKACJA" Waldemar Lewkowicz

Tytuł projektu: GOTOWI DO PRACY

Dla kogo projekt?:   dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia lub bezrobotnych z III profilem
 
Co oferuje projekt?:  -indywidualna diagnoza potrzeb, opracowanie ścieżki reintegracji
-indywidualny coaching
-doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
-indywidualne szkolenia i staże
 
Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, poddębicki, wieluński

Termin rekrutacji: sierpień- wrzesień 2018 do wyczerpania liczby miejsc

Dane kontaktowe:
Aleja Kościuszki 3 lokal 53, 90-418 Łódź, tel.: 692571602, biuro@edukacja-lodz.pl, www.edukacja.lodz.pl
 
 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

Tytuł projektu: Aktywni na rynku pracy
Dla kogo projekt?  
Osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy i znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby bezrobotne, 50+, o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami, bierne zawodowo.
Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo zawodowe
 • doskonalenie kompetencji cyfrowych
 • organizacja szkoleń zawodowych
 • organizacja staży zawodowych
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  miasto Łódź
Termin rekrutacji : ciągła do wyczerpania miejsc
Dane kontaktowe:
ul. Wólczańska 51, Łódź                                                                                                                                            
tel. 42 632 44 20                                                                             
      660 407 514                                                              
sekretariat@pte.lodz.pl                                                                            
www.pte.lodz.pl         

Eurodoradztwo Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   NOWA SZANSA - LEPSZE JUTRO!
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.
 
Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb up-ipd
 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
 • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe "szyte na miarę"
 • staże zawodowe
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : rekrutacja ciągła
 
Dane kontaktowe:
ul. 6-go Sierpnia 5/2, Łódź       
tel. 666-076-929                                                                    
biuro@doradztwoeuropejskie.com                                                                     
www.doradztwoeuropejskie.com

NCG - New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki

Tytuł projektu:   WACHLARZ MOŻLIWOŚCI
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 
Co oferuje projekt?: 
 • doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
Termin rekrutacji : ciągła od stycznia 2018 r.
 
Dane kontaktowe:
ul. 6 Sierpnia 5, Łódź                                                                                                                                 
tel. 694 711 467                                                                                                                                        
ncg@ncg.com.pl                                                                           
www.ncg.com.pl

Fundacja Inicjatyw Społecznych "BARWY ZIEMI"

Tytuł projektu:   Bądź odważny - przełam bariery!

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-67 lata, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo psychologiczne (spotkania indywidualne) i warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych i życiowych (spotkania grupowe)
 • poradnictwo pedagogiczne i rodzinne
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenie zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji
  i kompetencji zawodowych
 • kurs komputerowy o profilu ogólnym
 • staż zawodowy
 • pośrednictwo pracy
 Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : rekrutacja ciągła

Dane kontaktowe:
97-300 Piotrków Tryb., Aleje Armii Krajowej 22a                                                                                                                      
tel. 690 980 060
       81 74 449 74                                                              
poczta@barwyziemi.eu              

Akustica. Med Krystyna Gdela

Tytuł projektu: Akademia równych szans
 
Dla kogo projekt? 
Osoby zagrozone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z niepełnosprawnościami, w tym z osoby niesłyszące.

Co oferuje projekt?: 
 • treningi umiejętności społecznych
 • usługi doradcze
 • szkolenia z kompetencji kluczowych (praca z komputerem, w sieci, arkusze kalkulacyjne)
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji: miasto Łódź, powiaty łódzki wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński

Termin rekrutacji :
styczeń 2018 - sierpień 2018

Dane kontaktowe:
ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4 lok. 3, Biała Podlaska
tel. 83 343 97 93
www.akusticamed.com

Fundacja Razem

Tytuł projektu:  Grunt to podstawa
Dla kogo projekt?  Grupa docelowa to  50 osób  niepracujących, w wieku 18-67  tj. osób fizycznych zamieszkałych w województwie łódzkim na terenach wiejskich, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo lub zarejestrowane w PUP wyłącznie z 3 profilu pomocy Minimum 50%to  osoby  niepełnosprawne o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną/osoby z zaburzeniami psychicznymi.
 
Co oferuje projekt?: 
 • Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społecznej,
 • Life and carreer coaching
 • Poradnictwo zawodowe,
 •  Indywidualnie dobrane szkolenia,
 • Pośrednictwo pracy ,
 • Staże - 5 miesięcy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : tryb ciągły od kwietnia – sierpnia 2018


Dane kontaktowe:
6 Sierpnia 5/2, Łódź                                                   
tel. 694 711 467                                                      
      42 298 70 35                                                      
razem@fundacjarazem.org.pl                                                  
www.fundacjarazem.org.pl

Fundacja Uwolnienie

Tytuł projektu: CIS MEA 2018
Dla kogo projekt?:   dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia lub bezrobotnych z III profilem
 
Co oferuje projekt?:  wsparcie psychologiczne, doradztwo prawne, warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej., spotkanie motywacyjne. z osobą, która przeszła aktywizację społeczną. i terapię uzależnień, terapię / profilaktykę uzależnień, psychoterapię, szkolenia i zawodowe, praktyki i pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: powiaty: łódzki wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński
 
Termin rekrutacji: czerwiec-lipiec 2018
Dane kontaktowe: ul. Inowrocławska 5A, 91-020 Łódź, www.uwolnienie.pl, m.stanczyk@uwolnienie.pl
 

SEMIUS Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Szybka ścieżka włączenia

Dla kogo projekt? 
Osoby w wieku 15 lat i więcej, bierne zawodowo, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.

Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo specjalistyczne - psychologiczne oraz  poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych - coaching
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staż zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  wojewodztwo łódzkie

Termin rekrutacji : styczeń - czerwiec 2018 r.

Dane kontaktowe:
ul. Nowogrodzka 50/515, Warszawa                                                                                       
tel. 22 666 04 44                                                                             
       22 250 14 95                                                              
wnioski@semius.pl  

KŁOS Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Nowy Autorski Program Aktywizacji Zawodowej NAPAZ

Dla kogo projekt? 
Osoby w wieku powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z przyczyny niepełnosprawności,w tym zwłaszcza z powodu choroby psychicznej.

Co oferuje projekt?: 
 • spotkania z psychologiem
 • szkolenia: komunikacja,współpraca w grupie,motywacja do pracy,umiejętność radzenia sobie ze stresem,budowa poczucia własnej wartosci
 • szkolenia zaowodowe
 • staże zawodowe

Miejsce realizacji:  miasto Łódź, powiaty: łódzki wschodni, brzeziński, zgierski, pabianicki

Termin rekrutacji :
 • listopad 2017
 • kwiecień-maj 2018
Dane kontaktowe:
ul. Jedlinowa 42/44, Grotniki
tel. 42 717 63 71
klos@klos.org.pl
www.klos.org.pl

EURO CONSULTING Wioletta Żybort

Tytuł projektu: Fabryka szans 2

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących  na obszarze woj. łódzkiego, pochodzących wyłącznie z obszarów wiejskich, pozostających bez zatrudnienia dla których został określony III profil w PUP, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?
 • trening kompetencji społecznych
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • pośrednictwo pracy (jobscouting) i staże
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • październik – grudzień 2017
 • maj- czerwiec 2018
Dane kontaktowe:
ul. Mościckiego 38 lok.5, Tomaszów Mazowiecki
tel. 508 088 326                                                                                                
wioletta.zybort@euroconsulting.edu.pl                                                                            
www.euroconsulting.edu.pl

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie

Tytuł projektu:   Azymut na zmiany - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi 

Dla kogo projekt? 
Podopieczni TPBA, w wieku18-64 wykluczeni społecznie  z powodu bezdomności i długotrwałego bezrobocia.

Co oferuje projekt?: 
 • konsultacje specjalistyczne  (doradztwo zawodowe, prawnicze, edukację w zakresie zdrowia, edukację dla osób uzależnionych, doradztwo socjalne, pośrednictwo pracy)
 • reintegracja społeczna  (poprawę wizerunku –fryzjer, garderoba, kosmetyki, uczestnictwo w wolontariacie, udział w zajęciach sportowo-kulturalnych, kurs obsługi komputera, wyjazd integracyjny)
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
Miejsce realizacji:  miasto Łódź

Termin rekrutacji :
 • listopad 2017- lipiec 2018
Dane kontaktowe:
ul. Nowe Sady 17, Łódź        
tel. 42 259 27 05
lbratalbert@o2.pl                                                                         
www.tpbalodz.vot.pl   

Humaneo

Tytuł projektu: SPRAWNI NA RYNKU PRACY
 
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności ,powyżej 18 roku życia z województwa łódzkiego.
 
Co oferuje projekt?: 
 • aktywizacja społeczna
 • aktywizacja edukacyjna (szkolenia)
 • aktywizacja zawodowa (warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, staże zawodowe, pośrednictwo pracy)
Termin rekrutacji :
 • marzec - maj 2018
 
Dane kontaktowe:
Al. Piłsudskiego 135C, Łódź                                                                                                                               
tel. 693 161 641
       609 160 916                                                                          
biuro@humaneo.pl       
snrp@humaneo.pl   
www.snrp.pl/warunki.html                                                 
www.humaneo.pl

Związek Młodzieży Wiejskiej

Tytuł projektu: Nowa perspektywa

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pozostające bez zatrudnienia, dla których  został określony III profil, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?
 • pakiet usług podstawowych np. fryzjer, kosmetyczka, stylista
 • treningi kompetencji społ.
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • listopad 2017
 • luty - marzec 2018
 • czerwiec - lipiec 2018
Dane kontaktowe:
ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź                                                                                                             
tel. 22 826 11 68                                                                                                                                            
katarzyna.smolarska@zmw.pl                                                                              
www.zmw.pl

Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Krok naprzód

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pochodzące z obszarów wiejskich, pozostające bez zatrudnienia, dla których  został określony III profil, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • wsparcie o charakterze społecznym: wsparcie psychologiczne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • wsparcie o charakterze zawodowym: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia/kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe, staże zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • styczeń 2018
 • kwiecień 2018
 • czerwiec 2018
Dane kontaktowe:        
Pl. Wojewódzki 3, Budynek A III piętro pokój 322, Sieradz                                                                     
tel. 572 722 364
      
512 176 153
jerzy.mol@krajowecentrumpracy.pl                                                           wojciech.kopciuch@krajowecentrumpracy.pl  
www.krajowecentrumpracy.pl/krok-naprzod                                                       

Eurodoradztwo Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   Czas na zmiany - czas na AKTYWIZACJĘ!

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
 • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
 • blok „mój warsztat umiejętności społeczno - zawodowych"
 • szkolenia zawodowe „szyte na miarę"
 • 6-miesięczne staże zawodowe
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : ciągła od stycznia do czerwca 2018r.

Dane kontaktowe:
abpa Antoniego Baraniaka 88 E budynek F, Poznań
biuro@doradztwoeuropejskie.com                                                                     
www.doradztwoeuropejskie.com

Fundacja United Way Polska

Tytuł projektu: Lepsza przyszłość

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pochodzące wyłącznie z obszarów wiejskich, pozostające bez zatrudnienia. Preferowane do objęcia wsparciem będą osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ.

Co oferuje projekt?: 
 • wsparcie o charakterze społecznym (wsparcie psychologiczne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych)
 • wsparcie o charakterze zawodowym: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy szkolenia/kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe, staże zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • październik 2017
 • kwiecień 2018
 • czerwiec 2018
Dane kontaktowe:
ul. Plac Wojewódzki 3, Sieradz, budynek A,
pokój 322                                                                                           
tel. 572 722 364                                                                                                                               
lepszaprzyszlosc@unitedway.pl                                                                   
www.unitedway.pl/lepsza-przyszlosc-dla-bezrobotnych-woj-lodzkie/

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu:   Aktywne wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w szczególności osoby bezrobotne  dla których został określony trzeci profil pomocy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby  z niepełnosprawnością  intelektualną i osoby  z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Co oferuje projekt?: 
 • trening kompetencji społecznych i poradnictwo psychologiczne
 • szkolenia ICT zakończone egzaminem zewnętrznym
 • poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staż, pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : ciągła od stycznia do kwietnia 2018

Dane kontaktowe:
ul. Konstytucyjna 42c, Łódź                                                                      
tel. 42 674 44 66                                                                             
       42 674 44 45                                                              
centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl                                                                   
www.ceiron.org.pl                        

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   Twoja droga do aktywności

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,  osoby  bezrobotne dla których został określony trzeci profil pomocy.

Co oferuje projekt?
 • poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie oraz finansowe
 • warsztaty integracji społeczno-zawodowej
 • szkolenia z podstaw obsługi komputera
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  miasto Łódź,  powiaty:  pabianicki i zgierski

Termin rekrutacji :
 • październik 2017
 • grudzień 2017-styczeń 2018
 • marzec- kwiecień 2018
Dane kontaktowe:
ul. Próchnika 5 Łódź                                                                                                                                                   
tel. 42 639 77 85                                                                             
       42 630 11 47                                                              
biuro@oazis.com.pl                                                     
www.oazis.com.pl      

Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse”

Tytuł projektu:   Zależność? Nie! Niezależność? Tak!

Dla kogo projekt?  
Osoby z niepełnosprawnościami powyżej 18 r.ż do 35 lat,  (osoby fiz, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego. Uczestnicy projektu  to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony 3 profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP)
 
Co oferuje projekt?: 
 • Kwalifikacja do projektu,
 • Treningi mieszkaniowe,
 • IPD i szkolenia,
 • Staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie; powiat: brzeziński, łódzki wschodni, zgierski, łowicki

Termin rekrutacji : kwiecień – maj 2018


Dane kontaktowe:
Sikorskiego 42, Głowno                                                                                                      
tel. 42 717 65 42                                                                                                             
prodesse@interia.pl                                                    
www.prodesse.org       

Powiat pajęczański/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie

Tytuł projektu: Jesteśmy aktywni

Dla kogo projekt?: Projekt obejmuje wsparciem  osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej: będące osobami korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy), zamieszkujących na terenie gminy Koluszki.
Wsparciem objęte są wyłącznie os. pozostające bez zatrudnienia - bierne zawodowo lub bezrobotne o ustalonym III profilu pomocy.
 
Co oferuje projekt?: Działania  w projekcie ukierunkowane są na aktywizację:
 • edukacyjną: korepetycje, zakup wyprawek szkolnych, zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej – dzieci, kurs komputerowy - dorośli
 • społeczną: wsparcie psychologa, wsparcie logopedyczne, warsztaty komunikacji interpersonalnej
Miejsce realizacji: powiat pajęczański

Termin rekrutacji:  kwiecień-maj 2018

Dane kontaktowe: ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno,
 http://www.powiatpajeczno.pl
 
 
 

Stowarzyszenie PROREW

Tytuł projektu:   AKTYWIZACJA W STRONĘ ZATRUDNIENIA
 
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami.
 
Co oferuje projekt?: 
 • mentoring
 • treningi kompetencji społecznych
 • poradnictwo indywidualne
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji :
 • ciągła
Dane kontaktowe:
ul. Opoczyńska 5 pok. 2, Żarnów                                                          
tel. 574 108 920                                                                                                                             
biuro@aktywnimy.pl                                                       
www.aktywnimy.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o.

Tytuł: POWRÓT DO ŻYCIA
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby korzystające ze świadczeń ośrodków pomocy społecznej, długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych, osoby bezdomne
Co oferuje projekt?
 • poradnictwo psychologiczne
 • warsztaty umiejętności interpersonalnych i z zakresu technik poszukiwania pracy
 • kurs komputerowy
 • kurs zawodowy
 • 3 miesięczne staże zawodowe
 
Miejsce realizacji: miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji:
 • ciągła
Dane kontaktowe:
Łódź, ul. Więckowskiego 62                                                                  
tel. 42 630 27 27                                                                        
biuro@oazis.com.pl
www.oazis.com.pl

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków

Tytuł projektu RE-START!  Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi
 
Dla kogo jest projekt? Dla 30 dorosłych mieszkańców  i bezdomnych przebywających na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi oraz osoby przeniesione w związku z rewitalizacją korzystających z pomocy społecznej
 
Co oferuje projekt? 
 • Indywidulane doradztwo psychologiczne, prawne, zawodowe oraz z zakresu terapii uzależnień
 • Szkolenia podnoszące kompetencje społeczne
 • Szkolenia z zakresu edukacji finansowej
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże
Miejsce realizacji  Łódź
Termin rekrutacji  marzec 2018
Dane kontaktowe  Łódź, ul. Piotrkowska 41, tel. 42 296 55 87

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska

Tytuł projektu:  Wygraj przyszłość! - edycja 2

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Co oferuje projekt?: 
 • pakiet usług podstawowych
 • treningi kompetencji społecznych
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • październik – listopad 2017
 • luty- marzec 2018
Dane kontaktowe:
ul. Staszica 15, Ujście                                                                                                                                  
tel. 794 993 008                                                                                                                             
www.e-cdk.pl                                     

Mobilne Centrum Sukcesu "Twoja przyszłość" Kamilla Buczkowska

Tytuł projektu: Centrum Sukcesu "Twoja przyszłość"

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pochodzących wyłącznie z obszarów wiejskich, pozostające bez zatrudnienia,  dla których  został określony III profil, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • pakiet usług podstawowych
 • treningi kompetencji społ.
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • październik listopad 2017
 • luty - marzec 2018
Dane kontaktowe:
ul. Próchnika 7, Łódź
tel. 506 959 950

EDUKACJA Waldemar Lewkowicz

Tytuł projektu:   Sukces zależy od Ciebie

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub  z niepełnosprawnością sprzężoną  oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Co oferuje projekt?: 
 • trening kompetencji  i umiejętności społecznych
 • poradnictwo psycholog. i zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :  ciągła

Dane kontaktowe:
ul. 6 Sierpnia 5/2, Łódź
tel. 692 571 606
biuro@edukacja-lodz.pl
www. edukacja-lodz.pl  

Vivid Consulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Tytuł projektu: NIE! - DLA WYKLUCZENIA
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 
Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo psychologiczne
 • trening umiejętności życiowych
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • kurs komputerowy
 • staż zawodowy
 • pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : rekrutacja ciągła
 
Dane kontaktowe:
97-300 Piotrków Trybunalski, Aleje Armii Krajowej 22a                                                                                                                                     
tel. 603 593 515
niedlawykluczenia@vc.edu.pl
www.vc.edu.pl/nie-dla-wykluczenia

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Spółka z o. o.

Tytuł projektu: AKTYWNI NA PRZEKÓR BARIEROM
 
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, z niepełnosprawnością oraz korzystające z PO PŻ.
 
Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo specjalistyczne/psychologiczne
 • trening kompetencji społecznych
 • coaching- wsparcie w osiąganiu celów
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zakończone certyfikacją
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : rekrutacja ciągła
 
Dane kontaktowe:
ul. Brzeźnicka 58, 97-500 Radomsko                                                
tel. 513 182 944                                                                                                                                           
Profil na facebooku
www.mcdk.info.pl/projekty/aktywni-na-przekor-barierom/aktualnosci/

Eurodoradztwo Sp. z o.o.

Tytuł projektu:  
ZDOBYWAM KWALIFIKACJE - ZDOBYWAM ZAWÓD!

Dla kogo projekt?
Osoby po 29 r.ż., pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukuj pracy i bierne zawodowo),znajdujące  się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?: 
 • indywidualny plan działania,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia zawodowe: spawacz MIG/MAG,
 • szkolenia zawodowe z branży IT,
 • szkolenie zawodowe opiekun osoby starszej,
 • szkolenie-pokojowy/a,
 • staże zawodowe.
Miejsce realizacji:  powiat: brzeziński, pabianicki, zgierski , tomaszowski, poddębicki, łódzki - wschodni

Termin rekrutacji :
ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Piłsudskiego 135 bud. C
biuro@doradztwoeuropejskie.com
www.doradztwoeuropejskie.com
 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

Tytuł projektu:  
NOWY START NA RYNKU PRACY

Dla kogo projekt?
Osoby po 29. r. życia, pozostające bez pracy i znajdujące się w szczególnej  sytuacji na rynku pracy  tj;  osoby 50+, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne.

Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb i poradnictwo zawodowe,
 • warsztaty aktywizacji służące powrotowi na rynek pracy,
 • doskonalenie kompetencji cyfrowych,
 • realizacja szkoleń zawodowych,
 • realizacja staży zawodowych.
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Wólczańska 51, Łódź
tel. 42 632 44 20
sekretariat@pte.lodz.pl
www.nowystart.pte.lodz.pl

TEB EDUKACJA Sp. z o.o.

Tytuł projektu:  
NOWY START DO KARIERY

Dla kogo projekt?
Osoby po 29r.ż. pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby po 50r.ż. długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne , o niskich kwalifikacjach, pochodzących wyłącznie z obszarów wiejskich.

Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb i opracowanie indywidualnego planu działania,
 • grupowe poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
 • staże i pośrednictwo pracy.
Miejsce realizacji:  powiaty: pabianicki, zgierski, łaski, poddębicki, zduńskowolski, kutnowski, łęczycki

Termin rekrutacji : ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Polna 13a, Piotrków Trybunalski
tel. 618 853 444
www.teb.pl

Forecast Consulting Sp. z o.o.

Tytuł projektu:
ŁÓDZKA AKADEMIA LIDERÓW

Dla kogo projekt?  
Osoby powyżej 29 r. życia pozostające bez pracy znajdujące  się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby po50r.ż , długotrwale  bezrobotne, z niepełnosprawnościami, kobiety, o niskich kwalifikacjach.  Ponadto projekt realizowany będzie na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia .

Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb - poradnictwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu działania,
 • szkolenia,
 • staż zawodowy ,
 • pośrednictwo pracy .
Miejsce realizacji: powiaty:  zgierski, brzeziński, pabianicki, łódzki wschodni oraz  z m. Łodzi

Termin rekrutacji :
 • ciągła
Dane kontaktowe:
ul. Sienkiewicza 13 m 32, Łódź
tel. 782 004 300
biuro@forecast.com.pl
www.forecast.com.pl

Fundacja Wspierania Rozwoju Nowoczesnych Technologii 4FUTURE

Tytuł projektu:  
PROFESJONALNA OPIEKUNKA 50+

Dla kogo projekt?  
W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 40 kobiet po 50 r. ż., pozostających bez zatrudnienia.

Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb,
 • kurs zawodowy ICT,
 • kurs zawodowy - opiekunka do dzieci,
 • kurs zawodowy - opiekunka osób starszych,
 • realizacja praktyk / staży.
Miejsce realizacji:  powiaty m. Łódź, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji : ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Tymienieckiego 19 A, Łódź
tel. 42 207 22 00
fundacja@4future.org.pl
www.4future.org.pl

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz

Tytuł projektu:  
NOWA SZANSA, LEPSZE JUTRO 2

Dla kogo projekt?
Osoby po 29r.ż. pozostających bez pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji  na rynku pracy tj.: osoby po 50r.ż.,  długotrwale bezrobotne , kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,  o niskich kwalifikacjach, pochodzących wyłącznie z obszarów wiejskich, w tym z powiatów o wysokiej stopie bezrobocia: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński, opoczyński, radomszczański, tomaszowski, łaski, pajęczański, poddębicki, zduńskowolski, kutnowski, łęczycki

Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb i opracowanie indywidualnego planu działania,
 • grupowe poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
 • staże i pośrednictwo pracy.
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • rekrutacja ciągła
Dane kontaktowe:
ul. Skrzetuskiego 1/7, Łódź
tel.  607 764 450
       507 336 679
ake@post.pl
www.ake-ue.pl/projekty

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu:   
AKTYWNI NA RYNKU PRACY!

Dla kogo projekt?
Osoby po 29 roku życia, o niskich kwalifikacjach , długotrwale bezrobotne.

 Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy,
 • szkolenia,
 • staże.
Miejsce realizacji: powiaty brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski i miasto Łódź

Termin rekrutacji :
 • rekrutacja ciągła
Dane kontaktowe:
ul. Konstytucyjna 42 c, Łódź
tel. 42 674 44 66
centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl
www.ceiron.org.pl

STOWARZYSZENIE MONAR

Tytuł projektu MOŻESZ
Dla kogo jest projekt? Osoby powyżej 15 roku życia zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, w tym:
 • osoby uzależnione bądź zagrożone uzależnieniem,
 • z niskim wykształceniem,
 • osoby bezrobotne lub podejmujące się prac dorywczych,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Co oferuje projekt? 
 • przygotowanie indywidualnej oferty dla każdego uczestnika,
 • aktywizacja społeczna - opieka indywidualna i grupa wsparcia,
 • aktywizacja zawodowa - opieka doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 • rozwijanie i odkrywanie pasji i zainteresowań jako trening umiejętności społecznych (m.in. trening autoprezentacji i umiejętności komunikacyjnych),
 • warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych (zarządzanie budżetem domowym, zakupy, zdrowe odżywianie, umiejętność gotowania, sprzątania),
 • kursy zawodowe,
 • praktyczna nauka zawodu, 5 miesięczne staże,
 • kursy (nauka uczenia się, kurs prawa jazdy kat. B, kursy komputerowe, kursy językowe).
Miejsce realizacji  województwo łódzkie
Termin rekrutacji
 • marzec - kwiecień 2016
 • sierpień – wrzesień 2016
 • marzec - kwiecień 2017
 • sierpień – wrzesień 2017
 • styczeń - luty 2018
Dane kontaktowe  Ozorków, ul. Żwirki 1a
mozesz.monar@gmail.com
www.mozeszinaczej.pl
tel. 511 865 862

Gmina Miasto Zgierz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego w Zgierzu

Tytuł projektu:   Twój wybór - lepsze jutro

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy.

Co oferuje projekt?: 
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • poradnictwo specjalistyczne indywidualne
 • grupowe warsztaty i szkolenie z podstaw obsługi komputera
 • funkcjonowanie cis:
  • doradztwo zawodowe
  • szkolenia zawodowe
  • praktyki zawodowe
  • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  powiat zgierski

Termin rekrutacji :
 • październik- listopad 2017 r.
 • styczeń -luty 2018 r.
Dane kontaktowe:
ul. Długa 56, Zgierz                                                                                                                                      
tel. 42 716 42 13                                                                             
        42 716 65 90                                                                             
sekretariat@mopszgierz.pl                                                                      
www.mopszgierz.pl      

Instytut Szkoleniowo- Badawczy Meridium Zbigniew Michalak

Tytuł projektu: Recepta na lepszą przyszłość 2

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pozostające bez zatrudnienia, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • pośrednictwo pracy i staże zawodowe
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • październik 2017
 • styczeń - luty 2018
Dane kontaktowe:
ul. Juliusza Słowackiego 7/9, Piotrków Trybunalski         
tel. 44 647 77 98                                                           
biuro@meridium.org.pl                                                                             
www.meridium.org.pl 

Fundacja Inkubator

Tytuł: DLA NAS PRZEŁOM
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. kobiety samotnie wychowujące dzieci, osoby bez kwalifikacji zawodowych, po 50 roku życia
Co oferuje projekt?
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne
 • poradnictwo zawodowe
 • warsztaty kompetencji społecznych
 • kursy
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 
Miejsce realizacji: miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski
Termin rekrutacji:
 • wrzesień 2017 – styczeń 2018
Dane kontaktowe:
Łódź, ul. ks. bp. W. Tymienieckiego 22/24                                                                         
tel. 42 633 16 55                                                                              
dlanasprzelom@inkubator.org.pl
www.dlanasprzelom.inkubator.org.pl

Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje

Tytuł projektu:   Szansa na prace

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-64 lat niepracujące, posiadający min. jedną z niżej wymienionych cech:
• korzystają ze świadczeń MGOPS
• korzystają  z programu POPŻ
• osoby z niepełnosprawnościami (o znacznym  lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawnością sprzężoną, zaburzeniami psychicznymi w tym z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi).

Co oferuje projekt?: 
 • doradztwo specjalistyczne (psycholog, doradca zawodowy, prawnik)
 • szkolenia/kursy zawodowe
 • 7 miesięczne staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • wsparcie osób niepełnosprawnych przez trenera pracy
Miejsce realizacji:  powiat tomaszowski

Termin rekrutacji : 7 stycznia -12 lutego 2018 r.

Dane kontaktowe:
ul. Słowackiego 4, Drzewica                                                                                                                                   
tel. 609 059 292                                                              
budzimynadzieje@wp.pl
www.budzimynadzieje.pl

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   Lepsze jutro 2
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz bezrobotne.
 
Co oferuje projekt?: 
 • pakiet usług podstawowych (fizjoterapeuta, dentysta, logopeda, fryzjer, dietetyk)
 • trening kompetencji społecznych
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji: miasto Łódź, powiaty łódzki wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński

 
Termin rekrutacji :
 • listopad 2017 r.
 • luty-marzec 2018 r.
 
Dane kontaktowe:
Piła, Różana Droga 1 A                                            
tel. 534 474 626,
m.beczek@eprojekty.info                                        
www.romaniszyn.com.pl/projekty-ue/

NS Konsulting Sp. z o.o.

Tytuł: AKTYWNI OD DZIŚ! - 2 edycja

Dla kogo projekt?
Osobyi zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne.

Co oferuje projekt?
 • poradnictwo psychologiczne
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • coaching – wsparcie w osiąganiu celu
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczne staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji:
 • styczeń - luty 2018 r.
Dane kontaktowe:
 ul. Skromna 5, Lublin                                                                     
tel. 533 317 655
aktywnioddzis@nskonsulting.pl
www.nskonsulting.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS

Tytuł projektu:   NOWY START
 
Dla kogo projekt?
Mieszkańcy  miasta Sieradz zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 
 Co oferuje projekt?: 
 • doradztwo psychologiczne
 • poradnictwo zawodowe grupowe i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • prawo jazdy kat b - aktywizacja edukacyjna
 • szkolenia komputerowe - aktywizacja edukacyjna
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje
 • staż zawodowy
 
Termin rekrutacji : od czerwiec 2017 do luty 2018
 
Dane kontaktowe:
Sieradz, ul. Broniewskiego 19c                                                                                                            
tel. 608 809 711                                                              
biuro@progress-stowarzyszenie.pl                                                            
www.mops.sieradz.eu/page/nowy-start

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   Nowe rozdanie

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pochodzące wyłącznie z obszarów wiejskich, pozostające bez zatrudnienia, dla których  został określony III profil, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • indywidualne  poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • luty- marzec 2018
Dane kontaktowe:
ul. Próchnika 7, Łódź
tel. 534 474 626
m.beczek@eprojekty.info                                                                     
szkolenia@romaniszyn.com.pl

Paweł Rozmarynowski ARTCOM

Tytuł projektu:   Trampolina sukcesu!

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pochodzące wyłącznie z obszarów wiejskich, pozostające bez zatrudnienia, dla których  został określony III profil, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • pakiet usług podstawowych
 • treningi kompetencji społ.
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • listopad 2017
 • luty - marzec 2018
Dane kontaktowe:
Władysława Reymonta 15/18, Chodzież                     

Gmina Góra Św. Małgorzaty / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Góra Św. Małgorzaty

Tytuł projektu:   Od zależności do samodzielności

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującymi się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

Co oferuje projekt?: 
 • aktywizacja społecznaj (praca socjalna, wyznaczenie ścieżki reintegracji, warsztaty terapeutyczne, poradnictwo specjalistyczne, terapia uzależnień)
 • aktywizacja edukacyjna (kursy podstaw obsługi komputera i prawa jazdy kat. B)
 • aktywizacji zawodowa (udział w CIS, określenie IPD, szkolenia zawodowe, praktyki i pośrednictwo pracy)
Miejsce realizacji:  powiat łęczycki, Góra św. Małgorzaty

Termin rekrutacji : styczeń-luty 2018 r.

Dane kontaktowe:
Góra Świętej Małgorzaty 44, 99-122 Góra Świętej Małgorzaty                                                                                                                                                    
tel. 24 389 24 00                                                                             
       24 389 24 01                                                              
sekretariat@goraswmalgorzaty.pl                                                                        
www.goraswmalgorzaty.pl                       

HRP Group Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną
Dla kogo projekt? 
Kobiety pozostające bez pracy, po 40 roku życia, zamieszkałe na obszarze rewitalizowanym miasta Łodzi bądź przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji w Łodzi. W ramach rekrutacji premiowany będzie udział kobiet z niepełnosprawnościami, w wieku 50+, bezrobotnych powyżej 12 m-cy.
Co oferuje projekt?: 
 • kurs zawodowy Opiekun Medyczny
 • praktyki zawodowe
 • subsydiowane zatrudnienie
Miejsce realizacji:  miasto Łódź
Termin rekrutacji :
 • październik 2017 r.
 • luty 2018 r.
Dane kontaktowe:
ul. Tymienieckiego  19A, Łódź                                                                                                                                
tel. 42 207 22 00                                                                             
       42 207 22 44                                                              
biuro@hrp.com.pl                                                                        
www.hrp.com.pl                                                                          
 

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu:  
SZANSA DLA KOBIET

Dla kogo projekt?
Osoby po 29 r.ż.pozostające  bez pracy(bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo)z terenu województwa łódzkiego, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby 50+, kobiety, długotrwale bezrobotni, z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb i poradnictwo zawodowe,
 • indywidualne  wsparcie psychologiczne,
 • szkolenia zawodowe i kursy,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : ciągła do wyczerpania liczby miejsc

Dane kontaktowe:
ul. ks. bp. W. Tymienieckiego 22/24, Łódź
tel. 42 637 01 78
      609 466 688
szansadlakobiet@inkubator.org.pl
www.szansadlakobiet.inkubator.org.pl

Miasto Pabianice/Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

Tytuł projektu:   KIERUNEK PRZEMIANA - aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa.

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotne, klienci pomocy. społecznej.

Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo specjalistyczne
 • wyjazd warsztatowy, diagnostyczno - edukacyjny
 • zajęcia podnoszące kompetencje ogólne
 • kurs komputerowy  20 osób ,prawo jazdy kat. B 7 osób
 • aktywizacja zawodowa – szkolenia  zawodowe
 • aktywizacja zawodowa - staże
 • PSU
Miejsce realizacji:  powiat pabianicki, Miasto Pabianice

Termin rekrutacji : listopad - grudzień 2017

Dane kontaktowe:
ul. Gdańska  7, Pabianice                                                                                                                          
tel. 42 215 89 35                                                                             
       42 226 82 69                                                              
sekretariat.mcps@interia.pl                                                                    
www.mcps.pabianice.pl
Wyświetlanie 1 - 100 z 173 rezultatów.
Pozycji na stronę: 100
 Przejdź na górę