Dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


ZNAJDŹ PROJEKT Z ZAKRESU SZKOLEŃ I STAŻY

Gmina Czerniewice/GOPS

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Czerniewice
Dla kogo projekt?: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, w tym osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP oraz bierne zawodowo
Co oferuje projekt?: wsparcie psychologiczne, szkolenie opiekuna osoby starszej, osoby z niepełnosprawością lub zależnej, trening kompetencji i umiejętności społecznych, doradztwo zawodowe, kurs prawa jazdy kat.B, kurs obsługi kasy fiskalnej, warsztaty zarządzania budżetem, kurs obsługi komputera, pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: gmina Czerniewice
Termin rekrutacji: styczeń 2020r.
Dane kontaktowe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniewicach, ul. Mazowiecka 42, 97-216 Czerniewice, tel. 44 710 45 00, e-mail: gopscze@czerniewice.pl,  www.czerniewice.pl
 

Miasto Pabianice/ Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

Tytuł projektu: Droga do przemiany  

Dla kogo projekt?: osoby w wieku 18-64 lata, zamieszkałe na terenie m. Pabianice, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem, a do aktywizacji zawodowej niezbędne jest im w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie integracji społecznej

Co oferuje projekt?: poradnictwo specjalistyczne (prawnik, psycholog, terapeuta uzależnień), warsztaty kompetencji społecznych (trening ekonomiczny; promujący zdrowie; trening z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych), wyjazdowe warsztaty motywacyjno-edukacyjne, kurs prawa jazdy kat.B, kurs komputerowy, szkolenia i staże zawodowe
 
Miejsce realizacji: miasto Pabianice
Termin rekrutacji: I edycja: 1 października – 30 października 2019, II edycja: 1 października – 30 października 2020, III edycja 1 października – 30 października 2021
Dane kontaktowe: Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Partyzancka 31, 95-200 Pabianice, tel. 42 215 89 35, e-mail: sekretariat.mcps@interia.pl, www.mcps.pabianice.pl
 

Fundacja AKME

Tytuł projektu: Aktywni mimo barier

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pozostających bez zatrudnienia

Co oferuje projekt?: indywidualne poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne oraz prawne i obywatelskie, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy, zatrudnienie subsydiowane

Miejsce realizacji: woj. łódzkie

Termin rekrutacji: otwarty nabór ciągły w okresie wrzesień 2019 - luty 2020

Dane kontaktowe: Fundacja AKME, ul. Grzybowa 4, 62-006 Bogucin, e-mail: biuro@fundacja-akme.pl, www.fundacja-akme.pl
 

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Tytuł projektu: Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej. 50% uczestników stanowić będą osoby z niepełnosprawnością ze względu na wzrok

Co oferuje projekt?: coaching indywidualny, spotkania z tyflospecjalistą, zajęcia tyfloinformatyczne, warsztaty mobilności, autoprezentacji dla osób niewidomych i niedowidzących, poradnictwo prawne, zawodowe, pośrednictwo pracy, mentoring, szkolenia i staże zawodowe

Miejsce realizacji: m. Łódź, powiaty: łódzki wschodni kutnowski, łowicki, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski

Termin rekrutacji: rekrutacja otwarta: październik 2019 r. – maj 2021r.

Dane kontaktowe: Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa,  tel. 22 510 10 99, e-mail: szansa@szansadlaniewidomych.org, www.szansadlaniewidomych.org
 

Stowarzyszenie Nadzieja Na Mundial

Tytuł projektu: Wsparcie aktywizacji społecznej podopiecznych instytucjonalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa łódzkiego.

Dla kogo projekt?: osoby w wieku 14-18 lat przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Co oferuje projekt?: diagnoza potrzeb i preferencji zawodowych, coaching, zajęcia grupowe, szkolenia zawodowe. Celem projektu jest przygotowanie psychologiczne i kompetencyjne  podopiecznych domów dziecka do usamodzielnienia się

Miejsce realizacji: woj. łódzkie

Termin rekrutacji: I tura listopad - grudzień 2019, II tura kwiecień - maj 2020

Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Nadzieja Na Mundial, ul. Ludwika Narbutta 42/20, 02-673 Warszawa, tel. 519 826 464, e-mail: biuro@nadziejanamundial.pl, www.nadziejanamundial.pl
 

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Powiedz TAK aktywności II

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej
Co oferuje projekt?: poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie oraz finansowe, warsztaty integracji społeczno-zawodowej, wsparcie specjalistyczne (profilaktyka uzależnień, psychoterapia),

Szkolenie komputerowe, szkolenia zawodowe i staże, pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: m. Łódź, powiaty: brzeziński, pabianicki, łódzki- wschodni, zgierski

Termin rekrutacji:  październik 2019r.

Dane kontaktowe: Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o., ul. Więckowskiego 29/5, 90-727 Łódź, tel. 42 639 77 85, www.oazis.com.pl
 

Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir

Tytuł projektu: Sposób na aktywizację

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, pozostających bez zatrudnienia

Co oferuje projekt?: poradnictwo zawodowe (np. prawno -obywatelskie, terapeutyczne, rodzinne, mediacyjne), zajęcia grupowe, poradnictwo zawodowe, szkolenia i staże zawodowe, pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: powiaty: łódzki-wschodni, opoczyński

Termin rekrutacji: od stycznia 2020r.

Dane kontaktowe: Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir, ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa, tel. 506 050 706, www.asesor.edu.pl
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR"

Tytuł projektu: SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ-II edycja

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, pozostających bez zatrudnienia
Co oferuje projekt?: wsparcie psychologiczne, wsparcie specjalistyczne (rodzinne, prawne, obywatelskie), szkolenia, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże
Miejsce realizacji: woj. łódzkie

Termin rekrutacji:  wrzesień 2019 – wrzesień 2020

Dane kontaktowe: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR", ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa, tel. 22 651 88 03, e-mail: info@far.org.pl, www.far.org.pl
 

Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS

Tytuł projektu: Nowy start - III edycja

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych)

Co oferuje projekt?: doradztwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, prawo jazdy Kat B., szkolenia komputerowe, szkolenia zawodowe, staże
Miejsce realizacji: powiat sieradzki

Termin rekrutacji:  sierpień 2019 - październik 2020

Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS, ul. Organizacji Katyń 15, 98-200 Sieradz, e-mail: biuro@progress-stowarzyszenie.pl, www.progress-stowarzyszenie.pl

FT Polska Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Zacznijmy od nowa

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych)

Co oferuje projekt?: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, staż zawodowy, pośrednictwo pracy.
Miejsce realizacji: radomszczański, pajęczański, bełchatowski, opoczyński

Termin rekrutacji: od 1.10.2019 do 31.03.2020 w sposób ciągły i otwarty

Dane kontaktowe: FT Polska Sp. z o.o., Plac Wolności 26, 97-540  Pławno, tel. 782-853-258, e-mail: biuro@ftpolska.pl, www.ftpolska.pl
 

FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ

Tytuł projektu: Teraz AKTYWIZACJA!

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych)
Co oferuje projekt?: treningi kompetencji społecznych (autoprezentacja, komunikacja, radzenie sobie ze stresem), indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne oraz prawne i obywatelskie, szkolenia zawodowe, staże i pośrednictwo pracy, zatrudnienie subsydiowane

Miejsce realizacji: woj. łódzkie

Termin rekrutacji: otwarty nabór ciągły w okresie wrzesień 2019 - luty 2020

Dane kontaktowe: FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica, tel. 577 353 650, e-mail: fundacja@mozeszwiecej.org.pl, www.mozeszwiecej.org.pl
 

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Milowy krok!

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej

Co oferuje projekt?: wsparcie indywidualne (doradca zawodowy, coach/trener/socjoterapeuta), warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej (budowanie samooceny, radzenie sobie ze stresem, nauka komunikacji, autoprezentacja, sztuka ubioru i zachowania, tworzenia dokumenty aplikacyjne, symulacji rozmów kwalifikacyjnych), kurs komputerowy, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: m. Łódź

Termin rekrutacji: od stycznia 2020r.

Dane kontaktowe: Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, tel. 42 674 44 66, e-mail: ceiron@ceiron.org.pl, www.ceiron.org.pl
 

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Aktywni mogą więcej.

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.
Co oferuje projekt?: Indywidualny Trening Kompetencji Społecznych (podniesienie motywacji do pracy, nabycie umiejętności dostosowania się do sytuacji stresowych, warsztaty z zakresu poprawnej komunikacji i interpersonalnej oraz autoprezentacji), Trening Rozwoju Interpersonalnego (komunikacja, wyrażanie emocji czy funkcjonowanie w grupie oraz rozwiązywanie konfliktów), poradnictwo prawne, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy.

Miejsce realizacji: woj. łódzkie

Termin rekrutacji: I edycja: styczeń – marzec 2020; II edycja: grudzień 2020 - luty 2021

Dane kontaktowe: Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o., al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź, tel. 517 657 060, www.inbit.pl
 

Fundacja Uwolnienie

Tytuł projektu: Szansa na lepszą przyszłość
Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pozostających bez zatrudnienia
Co oferuje projekt?: wsparcie w ramach Centrum Integracji Społecznej (CIS): indywidualne  poradnictwo psychologiczne, indywidualne poradnictwo prawne/obywatelskie, grupowe warsztaty (umiejętność pracy w zespole; rynek pracy i elastyczne formy zatrudnienia; automotywacja i walka ze stresem; negocjacje; trening przeciwdziałania agresji), terapia grupowa, psychoterapia, szkolenie komputerowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, praktyki zawodowe.
Miejsce realizacji: M. Łódź, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, brzezińskiego, zgierskiego, łęczyckiego i rawskiego.
Termin rekrutacji: I edycja: wrzesień – październik 2019, II edycja: lipiec – sierpień 2020, III edycja: lipiec -  sierpień 2021

Dane kontaktowe: Fundacja Uwolnienie,
ul. Inowrocławska 5A, Łódź,
tel. (42)630 36 07,
www.uwolnienie.pl      
 

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. Anna Korycka, Mariusz Korycki

Tytuł projektu: Skuteczna aktywizacja
Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia
Co oferuje projekt?: wsparcie psychologiczne, poradnictwo zawodowe, szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe, staże, pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji: bełchatowski, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, Piotrków m. Trybunalski, radomszczański, tomaszowski
Termin rekrutacji:  od maja 2020r.
Dane kontaktowe: Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. Anna Korycka, Mariusz Korycki, al. Armii Krajowej 22 A, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 647 01 45, e-mail: olimp@prawojazdy.com.pl, www. olimp.org.pl        
 

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu: Inkubator możliwości
Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą)
Co oferuje projekt?: indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne, mentoring, szkolenia, staże, zatrudnienie subsydiowane, pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji: m. Łódź, m. Piotrków Trybunalski, powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, piotrkowski, zgierski, łęczycki, brzeziński, tomaszowski
Termin rekrutacji: od  grudnia 2019r. do wyczerpania miejsc
Dane kontaktowe: Fundacja Inkubator, ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, tel. 42 633 16 55, sekretariat@inkubator.org.pl, www.inkubator.org.pl
 

STOWARZYSZENIE PROREW

Tytuł projektu: W dobrym kierunku
Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych)
Co oferuje projekt?: treningi kompetencji społecznych, indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne oraz prawne i obywatelskie, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy, zatrudnienie subsydiowane
Miejsce realizacji: woj. łódzkie
Termin rekrutacji: otwarty nabór ciągły w okresie wrzesień 2019 – luty 2020
Dane kontaktowe: STOWARZYSZENIE PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, tel. 577 353 650, e-mail: stowarzyszenie.prorew@gmail.com, www.stowarzyszenieprorew.pl       
 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie

Tytuł projektu: Nowa droga - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA w Łodzi
Dla kogo projekt?: grupa docelowa to 50 osób, podopiecznych TPBA Koło Łódzkie, w wieku 18-64 wykluczonych społecznie z powodu bezdomności i długotrwałego bezrobocia
Co oferuje projekt?: konsultacje specjalistyczne (doradztwo zawodowe, prawnicze, edukację w zakresie zdrowia, uzależnień, doradztwo socjalne, pośrednictwo pracy), reintegracja społeczna (poprawę wizerunku-fryzjer, garderoba, kosmetyki, uczestnictwo w wolontariacie, udział w zajęciach sportowo-kulturalnych, kurs obsługi komputera, wyjazd integracyjny, zajęcia rekreacyjno-sportowe), szkolenia i staże zawodowe
 
Miejsce realizacji: m. Łódź
Termin rekrutacji: 2 edycje: wrzesień 2019,  wrzesień 2020
Dane kontaktowe: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie, ul. Nowe Sady 17, 94-102 Łódź, tel. 42 259 27 05, e-mail: lbratalbert@o2.pl, www.tpbalodz.vot.pl
 

Region Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"

Tytuł projektu: Aktywni, kompetentni, potrzebni

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3, pozostających bez zatrudnienia (bierne zawodowo lub bezrobotne)

Co oferuje projekt?: poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie oraz finansowe, warsztaty integracji społeczno-zawodowej, kurs komputerowy, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: powiaty: łódzki-wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski, łęczycki

Termin rekrutacji: wrzesień 2019r.

Dane kontaktowe:
ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 18,  Łódź,
tel.  42 678 06 77,
sekretariat.lodz@solidarnosc.org.pl,
www.solidarnosc.lodz.pl
 

Fundacja Uwolnienie

Tytuł projektu: Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

Dla kogo projekt?: dla osób zamieszkujących obszary rewitalizowane m. Łodzi lub przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy wymagają aktywizacji społecznej

Co oferuje projekt?: wsparcie w ramach Centrum Integracji Społecznej (CIS): zajęcia grupowe (trening zastępowania agresji, umiejętność pracy w zespole, negocjacje, autoprezentacja i przygotowanie dok. aplikacyjnych, rynek pracy i elastyczne formy zatrudnienia), wsparcie psychologiczne, szkolenie komputerowe, kursy zawodowe, staże, pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: m. Łódź

Termin rekrutacji: od września 2019r.

Dane kontaktowe:
ul. Inowrocławska 5a, Łódź,
tel. 42 640 62 40
poczta@uwolnienie.pl
www.uwolnienie.pl

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu: Nowa Łódź - Nowe Szanse

Dla kogo projekt?: dla osób zamieszkujących obszary rewitalizowane m. Łodzi lub przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy wymagają aktywizacji społecznej

Co oferuje projekt?: trening kompetencji społecznych, indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne, szkolenia podnoszących kompetencje ogólne: komputerowe, prawo jazdy, językowe, szkolenia zawodowe, staże i zatrudnienie subsydiowane, mentoring, pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: m. Łódź

Termin rekrutacji: od października 2019r. rekrutacja ciągła do wyczerpania miejsc

Dane kontaktowe:
ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24, Łódź
tel. 42 633 16 55
sekretariat@inkubator.org.pl
www.inkubator.org.pl
 

EHED Usługi szkoleniowe Eryk Kowcuń

Tytuł projektu: Droga do aktywności

Dla kogo projekt?:  dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie gmin słabo zaludnionych (DEGURBA 3)

Co oferuje projekt?: poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, piotrkowski, zgierski

Termin rekrutacji: brak informacji

Dane kontaktowe:
ul. Reja 2, Pleszew,
tel. 536 715 956,
biuro@ehed.eu
www.ehed.eu
 

Fundacja Rozwoju Regionów

Tytuł projektu: Zdobyte kwalifikacje - Twoją szansą!

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3, pozostających bez zatrudnienia (bierne zawodowo lub bezrobotne)

Co oferuje projekt?: wsparcie psychologiczne, trening kompetencji i umiejętności społecznych, kurs komputerowy, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki,
radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Termin rekrutacji: I edycja: lipiec – październik 2019r., II edycja: lipiec – październik 2020r.

Dane kontaktowe: 
ul. Celarowska 32/7,  Kraków,
aweber@f-rr.org
tel. 608 341 318
 

Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju

Tytuł projektu: Podnieś swoje kwalifikacje!

Dla kogo projekt?:  dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3, biernych zawodowo lub bezrobotnych

Co oferuje projekt?: poradnictwo psychologiczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże

Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Termin rekrutacji: I tura: lipiec - wrzesień 2019r., II tura: styczeń - marzec 2020, lipiec -  wrzesień 2020r.

Dane kontaktowe: ul. Kazachska 5/132, Warszawa,
biuro@fundacjaaktywnych.pl,
www.fundacjaaktywnych.pl
 

FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA

Tytuł projektu: Aktywnym być!

Dla kogo projekt?:  dla osób zamieszkujących obszary DEGURBA3 powiatu opoczyńskiego  tj. Białaczów, Drzewica, Mniszków, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów; zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotne i bierne zawodowo

Co oferuje projekt?: utworzenie Klubu Aktywnych: poradnictwo psychologiczne, poradnictwo socjoterapeutyczne, szkolenie komputerowe, kursy zawodowe, staże

Miejsce realizacji: powiat opoczyński

Termin rekrutacji: czerwiec – listopad 2019r.

Dane kontaktowe:
ul. Westerplatte 2,  Opoczno,
tel. 44 755 60 16,
sds_opoczno@wp.pl
www.fundacja-ostoja.pl
 

EDUFIN Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Recepta na lepszą przyszłość

Dla kogo projekt?:  dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie gmin słabo zaludnionych (DEGURBA 3)

Co oferuje projekt?: poradnictwo psychologiczne, zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe i staże, pośrednictwo zawodowe

Miejsce realizacji: powiaty: poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski

Termin rekrutacji: rekrutacja ciągła: czerwiec 2019r- marzec 2020r.

Dane kontaktowe:
ul. M. Reja 2, Pleszew
tel. 537 245 510
biuro@edufin.eu
www.edufin.eu
 

Humaneo

Tytuł projektu: Impuls do działania

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3, pozostających bez zatrudnienia (bierne zawodowo lub bezrobotne)

Co oferuje projekt?: trening kompetencji i umiejętności społecznych "Kuźnia optymizmu", wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne i obywatelskie, grupa wsparcia, szkolenia i staże zawodowe, pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Termin rekrutacji: maj- czerwiec 2019r., wrzesień październik 2019r., styczeń-luty 2020r.

Dane kontaktowe:
ul. Nawojowska 12, Nowy Sącz, 
tel. 18 547 70 70,
biuro@humaneo.pl,
www.humaneo.pl
 

SEMIUS Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Dołącz do aktywnych!

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3, pozostających bez zatrudnienia (bierne zawodowo lub bezrobotne) oraz osób z ich otoczenia

Co oferuje projekt?: wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne i obywatelskie, kurs komputerowy, kurs prawa jazdy kat. B, szkolenia zawodowe i staże, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Termin rekrutacji: I edycja: od czerwca do września 2019r., II edycja: grudzień 2019r. – marzec 2020r.

Dane kontaktowe:
ul. Nowogrodzka 50, Warszawa
tel. 22 666 04 44

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Reintegracja - Aktywizacja!

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3, pozostających bez zatrudnienia (bierne zawodowo lub bezrobotne)

Co oferuje projekt?: indywidualny trening kompetencji społecznych, trening rozwoju interpersonalnego, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Termin rekrutacji: czerwiec-październik 2019r.

Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 47, Szczecin,
tel. 914 233 311,
szczecin@inbit.pl
www.inbit.pl
 

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. Anna Korycka, Mariusz Korycki

Tytuł projektu: KROK W PRZYSZŁOŚĆ

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3, pozostających bez zatrudnienia (bierne zawodowo lub bezrobotne)

Co oferuje projekt?: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Termin rekrutacji: lipiec 2019r. -  luty 2020r.

Dane kontaktowe:
al. Armii Krajowej 22A/7, Piotrków Trybunalski,
tel. 44 647 01 45
olimp@prawojazdy.com.pl,
www. olimp.org.pl
 

"EDUKACJA" Waldemar Lewkowicz

Tytuł projektu: Szansa na sukces

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3, pozostających bez zatrudnienia (bierne zawodowo lub bezrobotne)

Co oferuje projekt?: specjalistyczne wsparcie doradcze, szkolenia zawodowe i staże, pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: powiaty: opoczyński, tomaszowski

Termin rekrutacji: od czerwca 2019r.

Dane kontaktowe:
ul. Rewolucji 1905 r. 7/24, Łódź,
tel. 692 571 602 http://edukacja-lodz.pl/

J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz

Tytuł projektu: Kierunek – aktywizacja

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3, pozostających bez zatrudnienia - wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych

Co oferuje projekt?: poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, rodzinne, prawne, obywatelskie), trening kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo zawodowe, kurs komputerowy, szkolenia zawodowe i staże, pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: powiat skierniewicki

Termin rekrutacji: wrzesień, październik 2019r.

Dane kontaktowe:
ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212, Skierniewice
tel. 515 908 336
skierniewice@jcgroup.pl
www.jcgroup.pl
 

7Cubes sp. z o.o.

Tytuł projektu: Recepta na sukces zawodowy

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3

Co oferuje projekt?: poradnictwo specjalistyczne, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże

Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Termin rekrutacji:
I tura: październik 2019, II tura grudzień 2019r. – styczeń 2020r.

Dane kontaktowe:
ul. Mokotowska 15a/1b, Warszawa,
tel. 22 465 99 98

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

Tytuł projektu: Na ścieżce do aktywności

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3 oraz osób z ich otoczenia

Co oferuje projekt?: poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne, rodzinne, finansowe), warsztaty umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe i staże, pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Termin rekrutacji:
I tura: maj – lipiec 2019r., II tura: wrzesień – listopad 2019r.
:
Dane kontaktowe:
ul. Sukiennicza 6/1,  Toruń,
tel. 566 539 565,
etio@poczta.onet.pl
 
 

Fundacja Trzy Kolory

Tytuł projektu: Zakład Aktywności Zawodowej "Ja-Ty-My" filia w Tuszynie

Dla kogo projekt?: dla 20 osób z niepełnosprawnością w st. znacznym lub umiarkowanym oraz 20 osób będących członkami rodzin i opiekunami osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w projekcie

Co oferuje projekt?: wsparcie w ramach ZAZ: spotkania indywidualne z instruktorami, spotkania grupowe z instruktorami, podnoszenie kompetencji zawodowe (pomoc kuchni, kelner), szkolenia z zakresie kompetencji cyfrowych, pośrednictwo pracy i aktywizacja społeczno-zawodowa,  prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin i opiekunów zatrudnionych osób niepełnosprawnych, rehabilitacja lecznicza

Miejsce realizacji: powiat łódzki wschodni (w pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą osoby zamieszkujące na terenie gminy Tuszyn, a następnie pozostali mieszkańcy powiatu)

Termin rekrutacji: lipiec – listopad 2019r.

Dane kontaktowe: 
ul. Daszyńskiego 20,  Aleksandrów Łódzki,
fundacjatrzykolory@gmail.com,
tel. 695 141 406
 

Fundacja Ari Ari

Tytuł projektu: Od aktywności do lepszej przyszłości - integracja i aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących

Dla kogo projekt?: wsparcie dla osób niepełnosprawnych z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, głównie osób niewidomych i słabowidzących, mieszkających w woj. łódzkim w obszarze DEGURBA 3, w wieku 18-65, biernych i nieaktywnych zawodowo oraz osób z ich najbliższego otoczenia

Co oferuje projekt?: treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty psychologiczne, warsztaty kompetencji życiowych, zajęcia z samodzielnego poruszania się, kursy komputerowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy zawodowe i staże

Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Termin rekrutacji: brak informacji

Dane kontaktowe: 
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77,  Bydgoszcz,
www.ariari.org
 ariari@ariari.org,
tel. 668 289 915
 

Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir

Tytuł projektu: Aktywnością naprzeciw wykluczeniu

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3, pozostających bez zatrudnienia (bierne zawodowo lub bezrobotne)

Co oferuje projekt?: poradnictwo specjalistyczne (m.in. psychologiczne, prawne, terapeutyczne), trening umiejętności społecznych, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: powiaty: łódzki wschodni, tomaszowski, opoczyński

Termin rekrutacji: od lipca 2019r. do wyczerpania miejsc

Dane kontaktowe:
ul. Grażyny 13/15, Warszawa,
tel. 506 050 706,
info@asesor.edu.pl
www.asesor.edu.pl
 

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu: Twoja szansa !

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3, w tym osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej

Co oferuje projekt?: trening kompetencji społecznych, indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne, szkolenia, staże, zatrudnienie subsydiowane, pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, pabianicki, piotrkowski, poddębicki, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, zduńskowolski, zgierski

Termin rekrutacji: od września 2019r. do wyczerpania miejsc

Dane kontaktowe:
ul. Tymienieckiego 22/24,  Łódź,                                  
tel. 42 633 16 55,
www.inkubator.org.pl,
sekretariat@inkubator.org.pl
 

FT Polska Sp. z o.o

Tytuł projektu: Ruszamy do przodu

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3, w tym osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej

Co oferuje projekt?: poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże

Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, opoczyński, pajęczański, radomszczański

Termin rekrutacji: lipiec-grudzień 2019r.

Dane kontaktowe:
Plac Wolności 26, Pławno,
www.ftpolska.pl,
biuro@ftpolska.pl
 

STOWARZYSZENIE PROREW

Tytuł projektu: Klucz do kariery

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3, pozostających bez zatrudnienia - wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych
Co oferuje projekt?: trening kompetencji społecznych, jobcoaching, indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy, zatrudnienie subsydiowane

Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski

Termin rekrutacji: czerwiec – listopad 2019r.

Dane kontaktowe: STOWARZYSZENIE PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, www.stowarzyszenieprorew.pl, e-mail: stowarzyszenie.prorew@gmail.com
 

Fundacja Bezpieczna Przystań

Tytuł projektu: Aktywna integracja szansą na nowy start

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3, pozostających bez zatrudnienia (bierne zawodowo lub bezrobotne)

Co oferuje projekt?: warsztaty grupowe, poradnictwo psychologiczne, wsparcie prawne i obywatelskie, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże

Miejsce realizacji: powiaty: brzeziński, łaski, łódzki wschodni, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Termin rekrutacji: brak informacji

Dane kontaktowe: Fundacja Bezpieczna Przystań, ul. Spacerowa 24, 55-200 Marcinkowice, www.bezpiecznaprzystan.org, e-mail: funddcie1@gmail.com
 

Gmina Koluszki /Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach

Tytuł projektu: Przyszłość w Twoich rękach II

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej

Co oferuje projekt?: poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, trening kompetencji i umiejętności społecznych, trening radzenia sobie z negatywnymi emocjami i stresem, zajęcia dot. profilaktyki uzależnień, trening gospodarowania budżetem, zajęcia komputerowe, wsparcie w ramach CIS (Centrum Integracji Społecznej): poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia i praktyki zawodowe

Miejsce realizacji: gmina Koluszki

Termin rekrutacji: wrzesień 2019, marzec 2020, wrzesień 2020

Dane kontaktowe: Gmina Koluszki /Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, tel. 44 714 58 52, sekretariat@mgopskoluszki.pl
 

Miasto Radomsko / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Tytuł projektu: Dobre Miejsce

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, w tym osób bezrobotnych i biernych zawodowo

Co oferuje projekt?: wsparcie w ramach KIS (Klub Integracji Społecznej): warsztaty kompetencji społecznych, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, kurs jęz.obcego, szkolenia zawodowe, staże zawodowe

Miejsce realizacji: Radomsko

Termin rekrutacji: od września 2019 r. do czerwca 2020r.

Dane kontaktowe: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, ul. Kościuszki 10, 97-500 Radomsko, tel. 44 683 28 85, e-mail: mops@mops-radomsko.pl, www.mops-radomsko.pl
 

Gmina Miasto Zgierz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im.bł.o.R.Chylińskiego w Zgierzu

Tytuł projektu: AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DROGĄ DO SUKCESU

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, w tym osób z niepełnosprawnością, osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej

Co oferuje projekt?: wsparcie w ramach KIS: warsztaty umiejętności interpersonalnych, warsztaty gospodarowania budżetem, warsztaty z zakresu prawa, warsztaty z profilaktyki zdrowotnej i uzależnień, indywidualne poradnictwo specjalistyczne, szkolenie z podstaw obsługi komputera, doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże
 
Miejsce realizacji: Gmina Miasto Zgierz

Termin rekrutacji: 1 edycja: 1-30 czerwca 2019,  2 edycja: 1-28 luty 2020

Dane kontaktowe: Gmina Miasto Zgierz/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im.bł.o.R.Chylińskiego w Zgierzu, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, tel. 42 716 02 33 e-mail: sekretariat@mopszgierz.pl,  www.umz.zgierz.pl,
 

Miasto Łódź/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Tytuł projektu: Aktywizacja plus

Dla kogo projekt?: dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którzy potrzebują do aktywizacji zawodowej w pierwszej kolejności wsparcia w zakresie integracji społecznej, w tym osoby bezrobotne, zakwalifikowane do III profilu pomocy oraz osoby nieaktywne zawodowo.

Co oferuje projekt?: Reintegracja społeczna i zawodowa - Klub Integracji Społecznej, wsparcie w ramach programu Aktywizacja i Integracja, szkolenia zawodowe, streetworking
 
Miejsce realizacji: miasto Łódź

Termin rekrutacji: ciągła od maja 2019r.

Dane kontaktowe: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Jana Kilińskiego102/102a, 90-012 Łódź, tel. 42 685 43 62, e-mail: sekretariat@mops.lodz.pl, www.mops.lodz.pl
 

WALL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu:Spełniaj marzenia

Dla kogo projekt?:Dla osób fizycznych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkałych na terenie ŁOM (m.Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski).

Co oferuje projekt?: Trening kompetencji i umiejętności społecznych, coaching ścieżki zawodowej, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenie z podstaw obsługi komputera, kursy zawodowe, staże zawodowe.
 
Miejsce realizacji:obszar ŁOMtj.: m.Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji :styczeń – październik 2019r.

Dane kontaktowe: ul. Juliusza Kossaka 12, 93-213 Łódź, tel.735 313 177,office@walljobs.pl www.walljobs.pl

Fundacja Uwolnienie

Tytuł projektu:Uwolnij się od wykluczenia

Dla kogo projekt?:dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej zamieszkałych na terenie ŁOM (m. Łódź, powiaty:brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski)

Co oferuje projekt?: Wsparcie psychologiczne, doradztwo prawne, warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej, terapia/profilaktyka uzależnień, psychoterapię, szkolenia ICT i zawodowe, praktyki i pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji:obszar ŁOM tj.: m. Łódź, powiaty:brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski

Termin rekrutacji :styczeń-luty 2019r., 2020r. ,2021r., 2022r., kwiecień-maj 2019r., 2020r., 2021r., 2022r

Dane kontaktowe: ul.Inowrocławska 5a, 91-020 Łódź, tel. 42 6303607, poradnia@uwolnienie.pl, www.uwolnienie.pl

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Tytuł projektu:Praca w Twoich rękach!

Dla kogo projekt?:Dla osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących na terenie ŁOM tj. miasta Łódź i powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego oraz zgierskiego.

Co oferuje projekt?:Wsparcie indywidualne (doradca zawodowy, psycholog), warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji:obszar ŁOMtj. miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski

Termin rekrutacji:I edycja:styczeń – luty 2019, II edycja: maj – czerwiec 2019, III edycja wrzesień – październik 2019

Dane kontaktowe:ul. Konstytucyjna 42c, 92-203 Łódź, tel.42 6744466, ceiron@ceiron.org.pl, www.ceiron.org.pl

Powiat Radomszczański/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku

Tytuł projektu:  Szansa na lepszą przyszłość
Dla kogo projekt?: dla osób zamieszkujących na terenie powiatu radomszczańskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
 
Co oferuje projekt?:  wsparcie psychologa, porady prawne, kursy: prawo jazdy kat. B, komputerowy, treningi kompetencji, poradnictwo zawodowe
 
Miejsce realizacji: powiat radomszczański
Termin rekrutacji : I Etap: od styczeń- luty 2019r., II Etap: styczeń- luty 2020r.
Dane kontaktowe: ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko, tel. 44 715 07 95,  www.pcprradomsko.pl, biuro@pcpr.radomsko.pl
 

Powiat poddębicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Tytuł projektu:   Rozwiń skrzydła
Dla kogo projekt? : dla osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym - osoby bierne zawodowo w wieku 18-65 lat., usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej: -osoby bierne zawodowo w wieku 17-25 lat
 
Co oferuje projekt?:  wsparcie psychologa, pomoc prawną, szkolenia zawodowe, kursy: jęz. angielskiego, prawo jazdy kat.B, zajęcia socjoterapeutyczne
 
Miejsce realizacji: powiat poddębicki
Termin rekrutacji : Etap I: sierpień- wrzesień 2018 r.; Etap II: lipiec 2019r.
Dane kontaktowe: ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, tel. 43 678 40 40, www.pcprpoddebicki.pl, pcpr@poddebicki.pl
 

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

Tytuł projektu: Integracja II

Dla kogo projekt?: klienci MOPS w Tomaszowie Mazowieckim

Co oferuje projekt?: warsztaty i indywidulane porady prawne, warsztaty prozdrowotne, autoprezentacji, psychoterapia indywidualna, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy, program PAI

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, mopstomaszow@poczta.onet.pl,
http://www.mopstm.pl
 

Powiat pabianicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Tytuł projektu: Lepsze jutro

Dla kogo projekt?:  Projekt skierowany jest do os. przebywających i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą w Pabianicach oraz osoby fizyczne, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W pierwszej kolejności wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ., które najbardziej wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, uczące się i ich otoczenie.

Co oferuje projekt?:  -aktywizacja społeczna: praca socjalna, wsparcie psychologa, trening gospodarowania budżetem domowym; -warsztaty: obóz socjoterapeutyczny, -aktywizacja edukacyjna: kurs prawa jazdy kat. B, refundacja kosztów wynajmu mieszkania, akademika, bursy, zakupu podręczników, korepetycje, refundacja czesnego

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, biuro.projektuPCPR@interia.pl,
http://www.powiat.pabianice.pl
 

Gmina Rozprza/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy

Tytuł projektu: Wykorzystaj swój czas

Dla kogo projekt?: Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Rozprza- klientów pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem

Co oferuje projekt?: aktywizację społeczno-zawodową w formie kontraktu socjalnego, warsztaty psychologiczne, poradnictwo prawne, szkolenia zawodowe ( magazynier-kierowca wózka jezdniowego, sprzedawca, kierowca kat. B, kierowca kat. C wraz z kwalifikacja wstępną, spawacz metoda MAG 135 i TIG 141, kurs fryzjerski, kurs komputerowy), wykład „Jak zdrowo żyć?", staże po odbyciu szkoleń

Miejsce realizacji: powiat piotrkowski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe: Al.900-lecia 3, 97-340 Rozprza,
 ug@rozprza.pl,
www.rozprza.pl
 

Powiat Opoczyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

Tytuł projektu: Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim

Dla kogo projekt?: Projekt skierowany jest do dzieci przebywających w pieczy zastępczej. zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszarów miejskich i wiejskich z powiatu opoczyńskiego, dla osób tworzących otoczenie, tj. członków rodzin zastępczych.
 
Co oferuje projekt?:
wsparcie pracownika socjalnego i psychologa, wyjazdowe warsztaty dla dzieci ze zdiagnozowanym FAS i ich rodzin, korepetycje, warsztaty kompetencji społecznych, kurs prawa jazdy kat. B
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:  ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno,
projekt.rpo@pcpropoczno.pl, www.pcpropoczno.pl
 
 
 Przejdź na górę