Dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


ZNAJDŹ PROJEKT Z ZAKRESU SZKOLEŃ I STAŻY

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

Tytuł projektu: Rozwój filii Zakładu Aktywności Zawodowej „Ja-Ty-My" w Tuszynie

Dla kogo projekt?
3 osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, które w wyniku rozwoju działalności filii Zakładu Aktywności Zawodowej w Tuszynie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" poprzez utworzenie jego filii w Tuszynie, otrzymają wsparcie w postaci rehabilitacji zawodowej, społecznej i zdrowotnej; w pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą osoby zamieszkujące na terenie gminy Tuszyn, a następnie pozostali mieszkańcy powiatu łódzkiego-wschodniego lub pabianickiego.
 
Co oferuje projekt:
- zatrudnienie 3 osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
- rehabilitacja zawodowa, społeczna i zdrowotna
- przygotowanie do życia w otwartym środowisku
- dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb pracowników z niepełnosprawnością
- mentoring instruktorów zawodu
- doradztwo zawodowe
- szkolenia/kursy branżowe
- uczestnictwo w imprezach, festynach, wystawach i targach
- promowanie wizerunku osób z niepełnosprawnością jako pełnoprawnego pracownika w środowisku lokalnym.
 
Miejsce realizacji: powiaty łódzki-wschodni, pabianicki
 
Termin rekrutacji: kwiecień 2022 r.
 
Dane kontaktowe:
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź
tel. 796 141 440
e-mail: biuro@wsparciespoleczne.pl
www.wsparciespoleczne.pl

Gmina Rozprza / Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy

Tytuł projektu: Gmina Rozprza wspiera aktywność społeczną i zawodową mieszkańców
 
Dla kogo projekt?
18 osób z gminy Rozprza, w tym osób z niepełnosprawnością, bezrobotnych i biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.
 
Co oferuje projekt:
-  opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji Społeczno- zawodowej, podpisanie
kontraktów i praca socjalna
- treningi kompetencji społecznych
- wsparcie zdrowia psychicznego, rehabilitacja
- szkolenia zawodowe
- staże zawodowe
- pośrednictwo pracy, trener pracy.
 
Miejsce realizacji: gmina Rozprza  
 
Termin rekrutacji: wrzesień 2022 r.
 
Dane kontaktowe:
Aleja 900-lecia 3, 97-340 Rozprza
tel. 44 649-61-08
e-mail: ug@rozprza.pl
rozprza.pl

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Nowy start w przyszłość
 
Dla kogo projekt?
20 osób dorosłych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym
osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, będące osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej  
- wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne
- osoby zamieszkujące na obszarze powiatów: m. Łódź, brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski
- osoby z niepełnosprawnością.
 
Co oferuje projekt:
- wsparcie indywidualne (doradca zawodowy, coach/ trener/ socjoterapeuta), opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
- warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej
- poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych
- szkolenia zawodowe
- staże zawodowe
- pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji: powiaty Łódź, brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski
 
Termin rekrutacji: kwiecień - maj 2022 r.
 
Dane kontaktowe:
ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
tel. 42 674-44-66
e-mail: ceiron@ceiron.org.pl
www.ceiron.org.pl

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Gotowi na zmiany
 
Dla kogo projekt?
90 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej tj. 18-64 lata, z terenu województwa łódzkiego.
 
Co oferuje projekt?
- przygotowanie indywidualnego planu aktywizacji społeczno-zawodowej - diagnoza
- wsparcie pomocnicze w aktywizacji społeczno-zawodowej
- szkolenia zawodowe
- 3-miesięczne staże zawodowe i pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji: kwiecień - sierpień 2022 r.
 
Dane kontaktowe:
ul. Kościuszki 80/82, pokój 414, p. IV, 90-437 Łódź
tel. 508 015 422, 517 657 060
e-mail: lodz@inbit.pl
www.inbit.pl

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Nowa droga - stabilne zatrudnienie!
 
Dla kogo projekt?
40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają  aktywizacji społecznej, będące osobami korzystającymi  ze świadczeń pomocy społeczne, zamieszkałe w powiatach: brzezińskim, łódzkim wschodnim, Łódź, pabianickim i zgierskim.
 
Co oferuje projekt?
- doradca zawodowy, coach/trener/ socjoterapeuta, opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji
- warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej
- poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych
- szkolenia zawodowe
- staże zawodowe
- pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji: powiaty brzeziński, łódzki wschodni, Łódź, pabianicki, zgierski
 
Termin rekrutacji:
I edycja: od 1 marca 2022 r.
II edycja: maj 2022 r.
III edycja: lipiec 2022 r.
IV edycja: wrzesiń 2022 r.
V edycja: listopad 2022 r.
 
Dane kontaktowe:
ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
tel. 42 674-44-66
e-mail: ceiron@ceiron.org.pl
www.ceiron.org.pl

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" S.C.

Tytuł projektu: Kwalifikacje w zawodach deficytowych
 
Dla kogo projekt?
50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w powiatach piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, opoczyńskim i tomaszowskim, pozostających bez zatrudnienia, w tym osób bezrobotnych najbardziej potrzebujących wsparcia oraz biernych zawodowo.
 
Co oferuje projekt?
- diagnoza potrzeb
- warsztaty motywacyjne
- poradnictwo zawodowe
- szkolenie podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe
- staże i pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji: powiaty piotrkowski, Piotrków Trybunalski, opoczyński,  tomaszowski
 
Termin rekrutacji: luty – sierpień 2022 r.
 
Dane kontaktowe:
al. Armii Krajowej 22A, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 647-01-45
e-mail: olimp@prawojazdy.com.pl
www.olimp.org.pl

Fundacja „Aktywizacja Bez Granic”

Tytuł projektu: Akademia pozytywnej zmiany dla mieszkańców Łodzi
 
Dla kogo projekt?
80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej – mieszkańcy miasta Łódź.
Co oferuje projekt?
- diagnoza indywidualnej sytuacji społeczno-zawodowej
- aktywna integracja o charakterze społecznym
- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
- szkolenia zawodowe
- staże zawodowe i pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji: Łódź
 
Termin rekrutacji: osiem edycji w okresie od października 2021 r. do grudnia 2022 r.
 
Dane kontaktowe:
Łódź, ul. Sienkiewicz 85/87 (biurowiec ORION, IV piętro, pokój 27)
tel. 509 818 535
e-mail: a.pryczek@aktywizacjabezgranic.pl
www.aktywizacjabezgranic.pl

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. - Spółka komandytowa

Tytuł projektu: Równi na starcie V – kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOS nr 2 i MOS nr 4 w Łodzi

Dla kogo projekt?
podopieczni dwóch Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w Łodzi (MOS nr 2 oraz MOS nr 4), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy uczą się i zamieszkują na terenie województwa łódzkiego w wieku 11-17 lat.

Co oferuje projekt?
- diagnoza potrzeb i opracowanie indywidualnych planów działania
- poradnictwo psychologiczno-rodzinne
- indywidualne zajęcia wyrównujące
- zajęcia reedukacyjne
- profilaktyka uzależnień
- trening umiejętności społecznych
- indywidualne poradnictwo zawodowe
- kursy/szkolenia zawodowe
- warsztaty przygotowania zawodowego.
 
Miejsce realizacji: Łódź

Termin rekrutacji:
I edycja: listopad – grudzień 2021 r.
II edycja: wrzesień – październik 2022 r.

Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska 55 lok. 111, 90-413 Łódź
tel. 42 633-17-19
e-mail: info@inse.pl
www.inse.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu

Tytuł projektu: Klub Integracji Społecznej „Aktywność"
 
Dla kogo projekt?
20 osób – mieszkańców Zgierza, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 
Co oferuje projekt?
- diagnoza i praca socjalna
- wsparcie o charakterze społecznym (warsztaty grupowe)
- wsparcie psychologiczne i zdrowotne (wsparcie indywidualne)
- szkolenia komputerowe
- wsparcie o charakterze zawodowym.
 
Miejsce realizacji: powiat zgierski
 
Termin rekrutacji:
I edycja: październik 2021 r.
II edycja: luty 2022 r.
III edycja: maj 2022 r.
VI edycja: wrzesień 2022 r.
 
Dane kontaktowe:
pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
tel. 42 716-28-54
e-mail: sekretariat@mopszgierz.pl
www.umz.zgierz.pl

Fundacja "Ostoja"

Tytuł projektu: Akcja aktywizacja!
 
Dla kogo projekt?
osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu opoczyńskiego.
 
Co oferuje projekt?
- opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji
- poradnictwo psychologiczne, trening umiejętności społecznych i ekonomicznych
- kursy/szkolenia zawodowe
- staże zawodowe
- pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji: powiat opoczyński
 
Termin rekrutacji: październik - listopad 2021 r.
 
Dane kontaktowe:
ul. Westerplatte 2, 26-300 Opoczno
tel. 44 755-60-16
e-mail: biuro@fundacja-ostoja.pl
www.fundacja-ostoja.pl

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu: REWITALIZACJA PO ŁÓDZKU

Dla kogo projekt?
50 osób bezrobotnych i biernych zawodowo – mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi i osób przeniesionych w związku z wdrożeniem procesu rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Co oferuje projekt?
- opracowanie indywidualnego planu reintegracji,
- aktywizacja społeczna,
- indywidualne poradnictwo,
- aktywizacja edukacyjno-społeczna,
- szkolenia/kursy/egzaminy zawodowe,
- staże,
- pośrednictwo pracy.

Miejsce realizacji: Łódź

Termin rekrutacji: od lutego 2022 r.
 
Dane kontaktowe:
ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź
tel. 42 633-16-55
e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl
www.inkubator.org.pl

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. - spółka komandytowa

Tytuł projektu: Start do kariery w zawodzie deficytowym

Dla kogo projekt?
60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18+ z województwa łódzkim, w tym min. 30 osób biernych zawodowo.

Co oferuje projekt?
- identyfikacja potrzeb i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
- poradnictwo specjalistyczne
- trening kompetencji i umiejętności społecznych
- kursy i szkolenia zawodowe
- staże zawodowe
- indywidualne pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: marzec - grudzień 2021 r.
 
Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska 55/111, 90-413 Łódź
tel. 42 633-17-19
e-mail: info@inse.pl
www.instytut.inse.pl

Fundacja Ari Ari

Tytuł projektu: Od aktywności do lepszej przyszłości II. Integracja i aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących

Dla kogo projekt?
20 osób niepełnosprawnych z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, głównie osoby niewidome i słabowidzące, mieszkające w województwie łódzkim, w wieku 18-65, bierne i nieaktywne zawodowo, zagrożone wielokrotnym wykluczeniem (oraz osoby z ich najbliższego otoczenia).
 
Co oferuje projekt?
  • specjalistyczne poradnictwo indywidualne i grupowe treningi umiejętności społecznych
  • indywidualne i grupowe zajęcia ukierunkowane na wzrost poziomu kompetencji życiowych, zaradności, samodzielności, w tym zajęcia z samodzielnego i bezpiecznego poruszania się i korzysta z nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych
  • indywidualne poradnictwo i pośrednictwo pracy; warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  • kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu ECDL Base dla osób niewidomych i słabowidzących
  • indywidualne kursy zawodowe
  • płatne staże zawodowe
  • warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia uczestników projektu prowadzące do zmiany stereotypowego postrzegania osób niepełnosprawnych.
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji: marzec - maj 2021 r.
 
Dane kontaktowe:
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 nr 77, 85-858 Bydgoszcz
tel. 668 289 915
e-mail: ariari@ariari.org
www.ariari.org

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c.

Tytuł projektu: Skuteczna aktywizacja

Dla kogo projekt?
osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia.

Co oferuje projekt?
- wsparcie psychologiczne
- poradnictwo zawodowe
- szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe
- staże
- pośrednictwo pracy.

Miejsce realizacji: powiaty bełchatowski, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski, Piotrków Trybunalski

Termin rekrutacji: do maja 2021 r.

Dane kontaktowe:
al. Armii Krajowej 22 A, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 647-01-45
e-mail: olimp@prawojazdy.com.pl
www.olimp.org.pl

„Wiedza” Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak

Tytuł projektu: Wykluczmy wykluczenie! Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 
Dla kogo projekt?
50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

Co oferuje projekt?
- indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne
- warsztaty rozwoju emocjonalnego
- trening kompetencji i umiejętności społecznych
- porady prawne
- kurs podstaw obsługi komputera
- kurs prawa jazdy kat. B
- doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
- szkolenia
- staże zawodowe.

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji:
I edycja: do 23 grudnia 2020 r.
II edycja: styczeń - wrzesień 2021 r.

Dane kontaktowe:
al. Tadeusza Kościuszki 48, 90-427 Łódź
tel. 42 636-14-54

Fundacja Inicjatyw Regionalnych

Tytuł projektu: Równi na starcie IV - kompleksowa aktywizacja  podopiecznych MOW nr 3 w Łodzi
 
Dla kogo projekt? 
podopieczne (100 dziewcząt w wieku 13-17 lat) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi, zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (rekrutacja o charakterze zamkniętym).
 
Co oferuje projekt?
- diagnoza potrzeb i opracowanie indywidualnych planów działania
- poradnictwo psychologiczno-rodzinne
- zajęcia wyrównujące
- zajęcia reedukacyjne
- warsztaty przygotowania zawodowego
- profilaktyka uzależnień
- poradnictwo zawodowe
- kursy/szkolenia zawodowe.
 
Miejsce realizacji: Łódź

Termin rekrutacji: luty 2020 r. - czerwiec 2022 r.

Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska 55 lok. 111, 90-413 Łódź
tel. 42 633-17-19, 42 630-0-40
e-mail: mow@inse.pl
www.fundacjainicjatyw.eu

Miasto Pabianice / Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

Tytuł projektu: Droga do przemiany  

Dla kogo projekt?
osoby w wieku 18-64 lata, zamieszkałe na terenie Pabianic, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem, a do aktywizacji zawodowej niezbędne jest im w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie integracji społecznej.
Łącznie 90 osób.

Co oferuje projekt?
- poradnictwo specjalistyczne (prawnik, psycholog, terapeuta uzależnień)
- warsztaty kompetencji społecznych / życiowych (trening ekonomiczny, promujący zdrowie, trening z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych)
- wyjazdowe warsztaty motywacyjno-edukacyjne
- kurs prawa jazdy kat. B
- kurs komputerowy
- szkolenia
- staże zawodowe
- prace społecznie użyteczne.
 
Miejsce realizacji: Pabianice

Termin rekrutacji:
I edycja: 1 - 30 października 2019 r.
II edycja: 1 października - 30 grudnia 2020 r.
III edycja: 1 - 30 października 2021 r.

Dane kontaktowe:
ul. Partyzancka 31, 95-200 Pabianice
tel. 42 215-42-11
e-mail: sekretariat.mcps@interia.pl
www.mcps.pabianice.pl

Miasto Łódź / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Tytuł projektu: Dobry początek

Dla kogo projekt?
470 usamodzielniających się i przygotowywanych do usamodzielnienia osób przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę.

Co oferuje projekt?
-
terapia psychologiczna i uzależnień
- program „Młodzi Robinsonowie" (pomoc młodzieży w usamodzielnieniu poprzez przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw potrzebnych w samodzielnym życiu)
- asystenci usamodzielnienia
- „Akademia umiejętności" (warsztaty kompetencji społecznych)
- grupa wsparcia
- tutoring (opiekun)
- poradnictwo zawodowe
- pośrednictwo pracy
- szkolenia zawodowe.
 
Miejsce realizacji: Łódź

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź
e-mail: sekretariat@mops.lodz.pl
www.mops.lodz.pl

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. Anna Korycka, Mariusz Korycki

Tytuł projektu: Zmień własną przyszłość

Dla kogo projekt?
70 osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

Co oferuje projekt?
- wsparcie psychologiczne
- poradnictwo zawodowe,
- szkolenia zawodowe
- staże
- pośrednictwo pracy.

Miejsce realizacji: Piotrków Trybunalski, powiaty: piotrkowski, tomaszowski, bełchatowski, opoczyński, pabianickim, radomszczański, łódzki-wschodni

Termin rekrutacji: od grudnia 2020 r. do września 2021 r.

Dane kontaktowe:
al. Armii Krajowej 22, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 647-01-45
e-mail: olimp@prawojazdy.com.pl
www.olimp.org.pl

Fundacja Kamelot

Tytuł projektu: Sukces z miasta Łodzi pochodzi
 
Dla kogo projekt?
osoby w wieku powyżej 18 lat, zamieszkałe w obszarze rewitalizacji  lub przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji miasta Łodzi, bezrobotne, posiadające zadłużenie lub zagrożenie zadłużeniem.
 
Co oferuje projekt?
- Indywidualne Plany Działania
- indywidualne poradnictwo obywatelskie
- indywidualne poradnictwo psychologiczne
- indywidualne doradztwo zawodowe
- szkolenia zawodowe
- staże.
 
Miejsce realizacji: Łódź

Termin rekrutacji:
edycja I: sierpień - 30 listopad 2020 r.
edycja II: sierpień 2021 r.

Dane kontaktowe:
ul. Kilińskiego 13/1, 90-205 Łódź
tel. 505 828 024
e-mail: fundacjakamelot@gmail.com
www.fundacjakamelot.pl

Stowarzyszenie Samopomocowe Abakus

Tytuł projektu: Czysta Karta - życie od nowa 
 
Dla kogo projekt?
kryteria rekrutacji:
- opuszczenie zakładu karnego / aresztu śledczego w ciągu ostatniego roku przed zgłoszenie się do projektu
- skazanie prawomocnym wyrokiem na warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywanie kary pozbaw wolności maks. 6 miesięcy przed jej zakończeniem
- odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
- warunkowe zawieszenie odbywania kary pozbawienia wolności
- skazanie prawomocnym wyrokiem do odbywanie prac użyteczno-społecznych
- oświadczenie o adresie zamieszkania lub pobytu na terenie rewitalizacji miasta Łodzi (w przypadku osób posiadających miejsce zamieszkania).
 
Co oferuje projekt?
- uruchomienie i prowadzenie lokalu aktywizacyjnego dla kobiet (6 miejsc)
- uruchomienie i prowadzenie lokalu aktywizacyjnego dla mężczyzn (4 miejsca)
- pomoc prawna
- konsultacje: psychologa, terapeuty uzależnień, pracownika socjalnego
- konsultacje psychiatryczne
- zajęcia korekcyjne
- doradztwo zawodowe
- opracowanie Indywidualnych Planów Pomocy
- warsztaty umiejętności psychospołecznych
- szkolenia zawodowe
- staże zawodowe.
 
Miejsce realizacji: Łódź

Termin rekrutacji:
I tura: od 1 grudnia 2020 r.
II tura: luty 2021 r.
III tura: sierpień 2021 r.

Dane kontaktowe:
ul. Adama Próchnika 5/12 U, 90-408 Łódź
tel. 42 639-78-42, 577 848 953, 536 106 151
e-mail: abbakus@poczta.onet.pl
www.odz.zsawl.pl

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Aktywna ścieżka zmiany

Dla kogo projekt?
90 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku 18-64 lata, pozostających bez zatrudnienia, korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną.

Co oferuje projekt?
-
Indywidualny Trening Kompetencji Społecznych
- Trening Rozwoju Interpersonalnego
- poradnictwo prawne
- szkolenia
- staże zawodowe
- pośrednictwo pracy.

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji:
I edycja: styczeń - marzec 2021 r.
II edycja: lipiec - wrzesień 2021 r.

Dane kontaktowe:
Al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź
tel. 517 657 060
www.inbit.pl

INSE Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. - spółka komandytowa

Tytuł projektu: Nowy start – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Dla kogo projekt?
150 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (bezrobotni i bierni).

Co oferuje projekt?:
- identyfikacja potrzeb i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
- poradnictwo obywatelsko-prawne
- kursy i szkolenia modułowe – społeczne
- kursy i szkolenia modułowe – zawodowe
- staże zawodowe
- indywidualne pośrednictwo pracy.

Miejsce realizacji: Łódzki Obszar Metropolitalny obejmujący Łódź oraz powiaty: brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji: od stycznia 2021 r. do wyczerpania miejsc

Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska 55/113, 90-413 Łódź
tel. 42 630-01-40
www.projekty.inse.pl            

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. - spółka komandytowa

Tytuł projektu: Równy start do kariery w zawodzie deficytowym

Dla kogo projekt?
150 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

Co oferuje projekt?
- poradnictwo obywatelsko-prawne
- kursy i szkolenia społeczne
- kursy i szkolenia zawodowe
- staże zawodowe
- pośrednictwo pracy.

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: ciągła, styczeń 2021 r. - październik 2022 r.

Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska 55, 90-413 Łódź
tel. 42 633-17-19
www.inse.pl
 Przejdź na górę