Dla osób powyżej 29 roku życia - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


ZNAJDŹ PROJEKT Z ZAKRESU SZKOLEŃ I STAŻY

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu spółka komandytowa

Tytuł projektu:  Aktywni na łódzkim rynku pracy

Dla kogo projekt?  Grupa docelowa to  70 osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w woj. łódzkim ,
pozostających bez zatrudnienia  w tym:
•os. Bezrobotne (w tym  długotrwale),
•os. biernych zawodowo
•os. 50+,
•os. o niskich kwalifikacjach.
•os. z niepełnosprawnościami
oraz  bezrobotni mężczyźni  w wieku 30-49lat => max 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem
Minimum  30% grupy docelowej  będą stanowić osoby zamieszkujące na obszarze. miast średnich
Projekt  zapewni możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektu z zakresu włączenia społeczne (CT9)
 
Co oferuje projekt?: 
1) Indywidualny Plan Działania
2) Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
3) Szkolenia
4) Staże
5) Pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : październik- grudzień 2019


Dane kontaktowe:
ul. Wojska Polskiego 42
98-200 Sieradz
telefon kontaktowy: 505 577 269
adres mailowy: biuro@aktywnilodzkie.pl, biuro@aktywnilodzkie.pl
 

Fundacja Inicjatyw Regionalnych

Tytuł projektu: Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów rewitalizowanych Gminy Miasto Zgierz w województwie łódzkim (edycja III)
Dla kogo projekt?: Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, wyłącznie mieszkańcy obszaru rewitalizowanego lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji gminy Miasto Zgierz
Co oferuje projekt?: doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, subsydiowane zatrudnienie,   
 
Miejsce realizacji: Miasto Zgierz obszar rewitalizowany
Termin rekrutacji: listopad – grudzień 2019r.
Dane kontaktowe: Fundacja Inicjatyw Regionalnych, ul. Wólczańska 19 lok.4, 90-731 Łódź, tel. 514 116 510, e-mail: info@fundacjainicjatyw.eu, www.fundacjainicjatyw.eu
 

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp z o.o.

Tytuł projektu: Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi
Dla kogo projekt?: osoby w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałe na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi (KC), zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
 • os. w wieku powyżej 50 r.ż.,
 • kobiety,
 • os. z niepełnosprawnością,
 • os. długotrwale bezrobotni,
 • os. o niskich kwalifikacjach
Co oferuje projekt?: Indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia i kursy zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy, zatrudnienie subsydiowane
 
Miejsce realizacji: m. Łódź obszar rewitalizowany
Termin rekrutacji: brak informacji
Dane kontaktowe: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp z o.o., ul. Piotrkowska 55 lok. 112, 90-413 Łódź, tel.  42 630 01 40, www.inse.pl, e-mail: inse@inse.pl
 

STOWARZYSZENIE PROREW

Tytuł projektu:   Aktywizator kariery

Dla kogo projekt?  GRUPA DOCELOWA to 60 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: 30
bezrobotnych i 30 biernych zawodowo, zamieszkujących w woj. łódzkim [z czego min. 30% tj.
18 osób na terenie miast średnich zg. z Zał.11], znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
tj.:
* w wieku 50 lat i więcej,
* długotrwale bezrobotni,
* kobiety,
* osoby z niepełnosprawnościami,
* osoby o niskich kwalifikacjach.
 
Co oferuje projekt?: 
1.identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD
2.indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu
3.szkolenia zawodowe
4.zatrudnienie subsydiowane
5.staże i pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie   

Termin rekrutacji : październik 2019 – luty 2020


Dane kontaktowe:
Kielce
Kasztanowa 12/15
stowarzyszenie.prorew@gmail.com
http://stowarzyszenieprorew.pl/
 

Miasto Łódź/Urząd Miasta Łodzi

Tytuł projektu: Nowy zawód - nowa praca 

Dla kogo projekt?  
W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 20 kobiet z miasta Łodzi, w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez
pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), w tym znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
- kobiety w wieku 50 lat i więcej,
- kobiety długotrwale bezrobotne,
- kobiety z niepełnosprawnościami,
- kobiety o niskich kwalifikacjach.
 
Co oferuje projekt?: 
1. Identyfikacja potrzeb i doradztwo zawodowe,
2. Kurs zawodowy
3. Praktyki i zatrudnienie subsydiowane
 
 
Miejsce realizacji: Gmina Łódź, powiat Łódź      
     
Termin rekrutacji : listopad – grudzień 2019, maj- czerwiec 2020

Dane kontaktowe:
90-926 Łódź
Piotrkowska 104
42 638 44 44
lckm@uml.lodz.pl
www.uml.lodz.pl
 

„Wiedza” Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak

Tytuł projektu:   Jest praca! Program aktywizacji zawodowej mieszkańców woj. łódzkiego po 29. roku życia
 
Dla kogo projekt?  Grupa docelowa to osoby w wieku 30 lat i więcej, które zamieszkują w województwie łódzkim, pozostający bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy: osoby w wieku 50+, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.
Uczestnicy projektu to grupa 80 osób, w tym 60 to osoby bierne zawodowo i 20 to osoby bezrobotne, 48 to osoby 50+, 24 to osoby zamieszkujące w miastach średnich woj. łódzkiego, zgodnie z „Delimitacja Miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze", 48 to osoby zamieszkujące na terenie powiatów, w których wysokość stopy bezrobocia jest wyższa niż dla całego województwa.
 
Co oferuje projekt?: 
1. Identyfikacja potrzeb, poradnictwo zawodowe oraz likwidacja barier uniemożliwiających wejście/powrót na rynek pracy
2. Szkolenia zawodowe
3. Staże zawodowe
4. Pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie   
  
Termin rekrutacji : styczeń, luty 2020 -  grudzień 2020 do styczeń 2021


Dane kontaktowe:
 Łódź
Legionów 2
42 636 14 54
wiedza_lodz@op.pl
www.wiedza.lodz.pl
 

Centrum Samorządności i Regionalizmu

Tytuł projektu:   Stop Bierności- kompleksowy program rozwoju karier  zawodowych mieszkańców powiatów regionu łódzkiego
 
Dla kogo projekt?  80 osób  w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z powiatów
łowickiego, kutnowskiego, zgierskiego, tomaszowskiego, skierniewickiego, m.Skierniewice
Struktura grupy docelowej:
1. bierni zawodowo
2. bezrobotni w tym długotrwale bezrobotni
3. o niskich kwalifikacjach
4. w wieku 50 +
5. kobiety
6. z niepełnosprawnościami
 
Co oferuje projekt?: 
-ipd
-poradnictwo zawodowe w formie poradnictwa psychologicznego
-warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
-kursy zawodowe w tematach odpowiadających potrzebom rynku pracy
-pośrednictwo pracy
-staże zawodowe 3- i 6-miesięczne
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie, powiat: kutnowski, tomaszowski, zgierski, Skierniewice, skierniewicki, łowicki

Termin rekrutacji : październik 2019 – wrzesień 2020


Dane kontaktowe:
 Łowicz
Kozia 11/15
46 830 02 47
csirlowicz@gmail.com
www.csir.org.pl
 

Fundacja Inicjatyw Regionalnych

Tytuł projektu:   Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa  mieszkańców województwa łódzkiego (edycja II)

Dla kogo projekt?  72 osoby bezrobotne oraz 48  biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących obszary WŁ , znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym co najmniej:
•66 kobiet;
•w wieku 50 lat i więcej
•zamieszkujące powiaty o stopie bezrobocia pow. średniej
•zamieszkujących miasta średnie WŁ (min. 30%  uczestników projektu; wg zał. 11 – kryt. prem. nr 2);
•o niskich kwalifikacjach
• długotrwale  bezrobotnych
• z niepełnosprawnościami
 
Co oferuje projekt?: 
 
 
1. Identyfikacja potrzeb opracowanie Indywidualnych Planów Działań
2. Szkolenia i kursy zawodowe
3. Staże zawodowe,
4. Pośrednictwo pracy
5. Subsydiowanie zatrudnienia
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie     
Termin rekrutacji : listopad, grudzień 2019, styczeń, luty, marzec, kwiecień 2020


Dane kontaktowe:
Łódź
Wólczańska 19/4
info@fundacjainicjatyw.eu
www.fundacjainicjatyw.eu
 

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno -Edukacyjnych

Tytuł projektu:   Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej

Dla kogo projekt? Grupa docelowa to  78 osób  zamieszkałych na terenie woj. łodzkiego (w powiatach: tomaszowski,  opoczyński, g. Piotrków Tryb., łódzki wschodni, pabianicki, zduńsko-wolski, g. Łódź ), w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:
-.w wieku 50l i więcej
-długotrwale  bezrobotne
-kobiety
-z niepełnosprawnościami
-o niskich kwalifikacjach
 
Co oferuje projekt?: 
1. Identyfikacja potrzeb opracowanie Indywidualnych Planów Działań
 2. Szkolenia zawodowe
 3. Pośrednictwo pracy
4. Staże zawodowe 
 
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie powiat: tomaszowski, opoczyński, Piotrków Trybunalski, łódzki wschodni, pabianicki, zduńskowolski, Łódź

Termin rekrutacji : ciągła od października 2019


Dane kontaktowe:
Lublin
Gabriela Narutowicza 61
81 532 46 32
info@asise.eu
www.szkolenia.asise.pl
 

HUMANEO

Tytuł projektu:   START do zatrudnienia!

Dla kogo projekt? Grupę docelowa to 250 osób  w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i
bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- w wieku 50 lat i więcej
- długotrwale bezrobotni
-kobiety,
-z niepełnosprawnościami
-o niskich kwalifikacjach.
 
Co oferuje projekt?: 
1. Identyfikacja potrzeb opracowanie Indywidualnych Planów Działań
 2. Szkolenia zawodowe
 3. Pośrednictwo pracy
4. Staże zawodowe 
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : styczeń 2020 do maj 2021 ciągła


Dane kontaktowe:
Nowy Sącz
Nawojowska 12
18 547 70 70
biuro@humaneo.pl
www.humaneo.pl
 

SEMIUS Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Zaktywizowany=Zatrudniony 

Dla kogo projekt?  Grupa docelowa to 84 osoby zamieszkałe  na obszarze woj. łódzkiego w
wieku 30lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji  na rynkupracy, tj.:
-os. bezrobotne
-os. bierne zawodowo
-długotrwale bezrobotne
-w wieku 50 lat i więcej
-.z niepełnosprawnościami
-o niskich kwalifikacjach
-kobiety
-min.30% grupy docelowej  będą stanowiły osoby zamieszkałe na obszarze miast średnich WŁ, zgodnie z załącznikiem nr 1 do analizy „Delimitacja Miast (...)"
-min.60% uczestników   będą stanowiły osoby zamieszkałe na terenie powiatów, w których wysokość stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa łódzkiego, na koniec XII.2018r.
 
Co oferuje projekt?:
 1. Identyfikacja potrzeb opracowanie Indywidualnych Planów Działań
 2. Szkolenia zawodowe
 3. Pośrednictwo pracy
4. Staże zawodowe 
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie     

Termin rekrutacji : październik 2019 – kwiecień 2020

Dane kontaktowe:
Warszawa
Nowogrodzka 50/515
22 666 04 44
http://semius.pl
 

Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o.

Tytuł projektu:   Plan zmian

Dla kogo projekt?  Grupa docelowa to 70 osób w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy
(bezrobotni  lub bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie  trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby 50+, długotrwale bezrobotne,  kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.
 
Co oferuje projekt?: 
1. Identyfikacja potrzeb opracowanie Indywidualnych Planów Działań
2. Poradnictwo grupowe - warsztat aktywizacji zawodowej
3 .Kurs kierowcy zawodowego (kurs prawa jazdy kat. C i C+E oraz KWP)
4. Kurs księgowy
5. Kurs Kwalifikacji Zawodowej Opiekun medyczny
6.  Szkolenia otwarte zgodne z IPD
7. Pośrednictwo pracy
 8. Staże i subsydiowane zatrudnienie
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie     

Termin rekrutacji :
I  październik 2019
II marzec – kwiecień 2020
III sierpień - wrzesień 2020


Dane kontaktowe:
Łódź

ul. Pomorska 40

42 630 31 93
studiumnt@studiumnt.pl
www.studiumnt.pl
 

Lubelski Ośrodek Samopomocy

Tytuł projektu:   Nowe kwalifikacje - nowe życie

Dla kogo projekt? Wsparciem zostanie objętych 96 osób, w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy
(bezrobotne. i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,tj.: osoby
w wieku 50 lat i więcej , osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach oraz  bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie znajdują się w żadnej z w/w grup.
Uczestnikami projektu  będą osoby zamieszkujące 6 powiatów woj. łódzkiego (skierniewicki, łaski, opoczyński, tomaszowski, piotrkowski, łódzki wschodni), przy czym nie mniej niż 30% uczestników będzie zamieszkiwało na obszarze miast średnich woj. łódzkiego, zgodnie z zał. nr 1 do analizy „Delimitacja Miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze"
 
Co oferuje projekt?:
1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze i psychologiczne
2. Wsparcie szkoleniowe: Opiekun/ka osób starszych, Asystent/ka osób z niepełnosprawnością, Magazynier z obsługą
wózka widłowego, Kierowca kategorii C i C+E, Kucharz/rka
3. Staże zawodowe
4. Pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie, powiaty: skierniewicki, łaski, opoczyński, tomaszowski, piotrkowski, łódzki wschodni,

Termin rekrutacji : październik 2019 – wrzesień 2020


Dane kontaktowe:
 Lublin
Grodzka 14
http://los.lublin.pl
 

Krajowe Centrum Pracy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu:   Z NOWĄ ENERGIĄ NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY

Dla kogo projekt?  Grupa docelowa to 120 osób w wieku 30l. i więcej pozostających bez zatrudnienia, tj. osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym osoby, które znajdują się w szczególnej sytuacji na
rynku pracy: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby w wieku 50l.i więcej, osoby z niepełnosprawnościami osoby o niskich kwalifikacjach  oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49l.,którzy nie należą do kategorii uczestników wymienionych powyżej. Wszyscy uczestnicy projektu  będą mieszkańcami woj. łódzkiego, w tym min.60%  będą stanowiły osoby zamieszkujące na terenie powiatów, w których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa, 30% ogólnej liczby będą stanowiły osoby zamieszkujące na obszarze miast średnich woj. łódzkiego.
 
Co oferuje projekt?: 
1. Identyfikacja potrzeb uczestników.
2. Poradnictwo zawodowe.
3. Szkolenia zawodowe.
4. Staże zawodowe.
5. Pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie  
   
Termin rekrutacji : październik 2019 – luty 2020


Dane kontaktowe:
Wrocław
Gwiaździsta66
info@krajowecentrumpracy.pl
www.krajowecentrumpracy.pl
 

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   Kwalifikacje jutra!

Dla kogo projekt?  Projekt skierowany jest do grupy 180 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. łódzkiego, w tym: 70% grupy docelowej stanowić będą os. bezrobotne  oraz 30% bierne zawodowo ;
należące, co najmniej do jednej z poniższych grup:
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby  długotrwale bezrobotne,
- osoby pow. 50 r.ż.,
- osoby o niskich kwalifikacjach
w tym:
- osoby zamieszkujące miasta średnie woj. łódzkiego (min.30% gr.doc.; 54os.),
- osoby zamieszkujące powiaty o stopie bezrobocia wyższej niż 6,1%
 
Co oferuje projekt?: 
1. Identyfikacja potrzeb uczestników.
2. Poradnictwo zawodowe.
3. Szkolenia zawodowe.
4. Staże zawodowe.
5. Pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : październik 2019 – luty 2020


Dane kontaktowe:
ul. Kościuszki 80/82, Pokój 414, p. IV
90-437 Łódź
508 015 422;
517 657 060
E-mail: lodz@inbit.pl

AGENCJA SZKOLENIOWA AP GRINIAR JOANNA PRZYBYŁ

Tytuł projektu:   Teraz MY!

Dla kogo projekt?  GRUPA DOCELOWA to 40osób  bezrobotnych  i biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, w tym:
1.kobiety
2.osoby z niepełnosprawnościami
3.os. o niskich kwalifikacjach
5.os. bezrobotne, w tym os. długotrwale bezrobotne
6.os. bierne zawodowo
7.os. 50+
Projekt  zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikami projektów  z zakresu włączenia społecznego realizowanych  w ramach wsparcia CT 9 w RPO.
Min. 30% uczestników projektu  stanowić będą osoby  zamieszkałe  na obszarze miast średnich WŁ, zgodnie z Zał. nr 11 do Regulaminu konkursu .
 
Co oferuje projekt?:
 
1.IPD (identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego)
2.Indywidualne poradnictwo zawodowe
3 Szkolenia
4.Indywidualne pośrednictwo pracy
5.Staże
.
Miejsce realizacji: województwo łódzkie, powiaty: brzeziński, kutnowski, łęczycki, łódzki wschodni,
tomaszowski, zgierski

Termin rekrutacji : od października 2019


Dane kontaktowe:
Skierniewice
Liliowa 6
468137464
griniar@griniar.pl
www.griniar.pl
 

Firma Szkoleniowa "Rusta” Joanna Rusek-Stasiulewicz

Tytuł projektu:   Aktywizacja po Łódzku!

Dla kogo projekt?  Grupę docelowa to  80 osób  w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (bezrobotne, bierne zawodowo), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,tj.:
-.w wieku 50 lat i więcej
- długotrwale bezrobotne
-kobiety
-osoby .z niepełnosprawnościami
-osoby o niskich kwalifikacjach
Ponadto:
* Co najmniej 30% ogólnej liczby wszystkich uczestników projektu  będą stanowiły osoby zamieszkujące na obszarze miast średnich WŁ ,zg.z załącznikiem nr 1 do analizy „Delimitacja Miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze"
 
Co oferuje projekt?: 
1. Identyfikacja potrzeb IPD
2. Pośrednictwo pracy
3. Szkolenia zawodowe
4. Staże zawodowe
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie     

Termin rekrutacji : styczeń – październik 2020

Dane kontaktowe:
 Łódź
Wróbla 8/10 nr 3

EURO CONSULTING Wioletta Żybort

Tytuł projektu:   Wsparcie w reSTARCIE!

Dla kogo projekt?  GRUPA DOCELOWA to 90  osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: bezrobotnych ,  biernych zawodowo, zamieszkujących  w woj. łódzkim  oraz
osób na terenie miast średnich zg.z Zał.11, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy, tj.:
* osoby w wieku 50 lat i więcej,
* długotrwale bezrobotnych,
* kobiety,
* osoby z niepełnosprawnościami,
*osoby o niskich kwalifikacjach,
oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup
 
Co oferuje projekt?:
1.identyfikacja potrzeb wraz z oprac./aktualizacją IPD
2.grupowe poradnictwo zawodowe
3.szkolenia zawodowe
4.zatrudnienie subsydiowane
5.staże i pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie     
Termin rekrutacji : październik 2019 – luty 2020


Dane kontaktowe:
Ujście
Ługi Ujskie
Sosnowa 4

http://euroconsulting.edu.pl
 

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska

Tytuł projektu:   Będę pracować!

Dla kogo projekt?  GRUPA DOCELOWA  to 60  osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy:
bezrobotnych i 30 ,  biernych zawodowo, zamieszkujących w woj. łódzkim ,  oraz na terenie miast średnich zgodnie .z Zał.11], znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
* osób w wieku 50 lat i więcej,
* długotrwale bezrobotnych,
* kobiety,
*osób z niepełnosprawnościami,
* osób o niskich kwalifikacjach
oraz max.6 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup
 
Co oferuje projekt?:
1.identyfikacja potrzeb wraz z oprac./aktualizacją IPD
2.grupowe poradnictwo zawodowe
3.szkolenia zawodowe
4.zatrudnienie subsydiowane
5.staże i pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie     

Termin rekrutacji : październik 2019 – luty 2020


Dane kontaktowe:
64-850 Ujście
Staszica 15
perlinska.e@wp.pl
http://www.e-cdk.pl
 

Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju

Tytuł projektu:   Łódzka Akademia Aktywności Zawodowej
Dla kogo projekt?  GRUPA DOCELOWA 72 osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo),które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,tj.:
-osoby 50+
-długotrwale bezrobotni
-kobiety
-osoby z niepełnosprawnościami
-osoby o niskich kwalifikacjach ,
- osoby zamieszkujące na obszarze miast średnich woj. łódzkiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do analizy „Delimitacja Miast,
oraz  bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49l., którzy nie należą do ww. grupie które uczą się/ pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego
 
Co oferuje projekt?: 
1. Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem IPD,
2. Szkolenia zawodowe,
3. Staż zawodowy 4 mc,
4. Pośrednictwo pracy
 
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie: powiaty: łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski, Łęczyński, pajęczański, tomaszowski, poddębicki, zduńskowolski, łaski, kutnowski, wieluński          
 
Termin rekrutacji : październik 2019


Dane kontaktowe:
Warszawa
Kazachska 5/132
biuro@fundacjaaktywnych.pl
http://fundacjaaktywnych.pl/lodzka-akademia-aktywnosci-zawodowej
 

FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA

Tytuł projektu:   Aktywność zawodowa drogą do sukcesu

Dla kogo projekt? 
Projekt skierowany do grupy docelowej z województwa łódzkiego  (os fizyczne, uczące się/pracujące/zamieszkałe w powiatach: opoczyńskim/piotrkowskim/tomaszowskim ) tj:  w wieku 30lat i więcej pozostających bez pracy  znajdujących się w szczególnie  trudnej sytuacji na rynku pracy tj:
-osoby 50+
-długotrwale bezrobotni
-kobiety
-osoby z niepełnosprawnościami
-osoby o niskich kwalifikacjach
 
Co oferuje projekt?:
 • identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem IPD i poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia z kompetencji kluczowych,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe,
 • pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie , powiaty: opoczyński, tomaszowski, piotrkowski    
     
Termin rekrutacji : wrzesień 2019

Dane kontaktowe:
 
ul. Westerplatte 2, Opoczno
tel. 44 755 60 16
sds_opoczno@wp.pl
www.fundacja-ostoja.pl
 

RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING

Tytuł projektu:   ŁÓDZCY ZAWODOWCY - Program wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia

Dla kogo projekt?  Projekt skierowany będzie do osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo).

Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb uczestników projektu wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania
 • pośrednictwo pracy
 • kursy zawodowe,
 • staże
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie    
 
Termin rekrutacji : od października 2019

Dane kontaktowe:
Jana III Sobieskiego 9, Dębica
tel. 14 683 33 70
biuro@rogsj.pl
www.rogsj.pl
 

HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna

Tytuł projektu:   Aktywni 30+
Dla kogo projekt? 

Osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo),

1. które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
-w wieku 50 lat i więcej,
-długotrwale bezrobotne,
-kobiety,
- z niepełnosprawnościami,
- o niskich kwalifikacjach),
oraz
2. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49l., którzy nie należą do ww. grupie które uczą się/ pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego
 
Co oferuje projekt?: 
1. Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem IPD i poradnictwo zawodowe,
2. Szkolenia z kompetencji kluczowych,
3. Szkolenia zawodowe,
4. Staże zawodowe,
5. Pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : września 2019 do sierpnia 2020


Dane kontaktowe:

ul. Targowa 27, Łódź
tel. 42 250 54 13
biuro@hnpartners.pl
www.hnpartners.pl
 

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" Spółka Cywilna

Tytuł projektu:   Wykwalifikowani - Aktywni

Dla kogo projekt?  
Projekt skierowany  jest do 70 osób  pozostających  bez zatrudnienia, które uczą się (wieczorowo lub zaocznie) lub zamieszkują na obszarze  woj. łódzkiego, tj:
1) osoby w wieku 30lat i więcej pozostający bez pracy (bezrobotne lub biernych zawodowo) które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:
-w wieku 50lat i więcej
-długotrwale bezrobotni
-kobiet
-z niepełnosprawnościami
-o niskich kwalifikacjach

2) bezrobotni mężczyzn w wieku 30-49lat, którzy nie należą do grup wym. w pkt.1 (udział tej grupy nie może przekroczyć  20% ogólnej  liczby osób .bezrobotnych w projekcie)
 
Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb uczestników projektu wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia podnoszące kompetencje/kwalifikacje zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie , powiaty: bełchatowski , łódzki wschodni, opoczyński , piotrkowski , Piotrków Trybunalski, radomszczański , tomaszowski

Termin rekrutacji : grudzień 2019 – kwiecień 2020

Dane kontaktowe:
al. Armii Krajowej 22A/7, Piotrków Trybunalski
tel. 44 647 01 45
olimp@prawojazdy.com.pl
www.olimp.org.pl

ICT Artur Olesiński

Tytuł projektu:  Wróć na rynek pracy, zostań na nim na dłużej

Dla kogo projekt?  Uczestnicy projektu to  osoby w wieku 50l i więcej, bez zatrudnienia, zamieszkujące w woj. łódzkim.

 
Co oferuje projekt?:
 • identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie IPD;
 • pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe;
 • szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji lub uzyskania kwalifikacji;
 • staże zawodowe.
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
Termin rekrutacji : październik-grudzień 2019

Dane kontaktowe:
u. Pańska 98 lok 25, Warszawa
projekty@ictszkolenia.pl
www.ictszkolenia.pl
 

ANITA POŁCHOWSKA DAILY SCHOOL

Tytuł projektu:   Aktywizacja zawodowa osób 30+
Dla kogo projekt?  Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby  w wieku 30 i  więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierneh zawodowo) zamieszkałe .w woj. łódzkim, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
 
Co oferuje projekt?: 
 • doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe,
 • pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie     
Termin rekrutacji : wrzesień 2019

Dane kontaktowe:
ul. Serbska 14B/16,Poznań
tel. 668 418 121
www.dailyschool.pl
 

FUNDACJA INKUBATOR

Tytuł projektu:   LEPSZE JUTRO

Dla kogo projekt?  Grupa docelowa  projektu to 50 osób pozostających bez pracy bezrobotnych
mieszkańców woj. łódzkiego w wieku 30lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotnych, kobiet , osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.  Mężczyźni w wieku 30-49lat, nie należący do ww. grup, stanowić mogą max.20% ogólnej liczby bezrobotnych objętych projektem
 
Co oferuje projekt?:  Projekt służy zwiększeniu aktywizacji zawodowej i przywróceniu na rynek
pracy ww. osób poprzez zapewnienie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia w postaci: poradnictwa zawodowego, szkoleń/kursów, staży zawodowych, subsydiowanego zatrudnienia, pośrednictwa pracy.
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie     

Termin rekrutacji : wrzesień/październik 2019


Dane kontaktowe:
90-349  Łódź
Ulica: ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24
Telefon: 42 637 01 78
sekretariat@inkubator.org.pl
www.inkubator.org.pl

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu: CZAS NA ZMIANY

Dla kogo projekt?: dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji(DEGURBA 3), pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osób w wieku 50+,osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49l, którzy nie należą do grup w/w wymienionych

Co oferuje projekt?: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo zawodowe, szkolenia i staże zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, wyposażenie stanowiska pracy

Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, poddębicki, piotrkowski, radomszczański, rawski,  sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Termin rekrutacji: rekrutacja ciągła od maja 2019r.

Dane kontaktowe:
ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24, Łódź,
tel. 42 633 16 55,
e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl
www.inkubator.org.pl
 

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c.

Tytuł projektu: Rozwój kwalifikacji drogą do zatrudnienia

Dla kogo projekt?: dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji(DEGURBA 3), pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osób w wieku 50+,osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z
niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49l, którzy nie należą do grup w/w wymienionych

Co oferuje projekt?: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo zawodowe, szkolenia i staże zawodowe

Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, poddębicki, piotrkowski, radomszczański, rawski,  sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Termin rekrutacji: sierpień-grudzień 2019r.

Dane kontaktowe:
al. Armii Krajowej 22A/7, Piotrków Trybunalski
tel. 44 647 01 45,
e-mail: olimp@prawojazdy.com.pl
www.olimp.org.pl
 

J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz

Tytuł projektu: Właściwa ścieżka pracy

Dla kogo projekt?: dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji(DEGURBA 3), pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osób w wieku 50+,osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych

Co oferuje projekt?: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo zawodowe, szkolenia i staże zawodowe

Miejsce realizacji: powiaty: łaski, pabianicki, zduńskowolski

Termin rekrutacji: lipiec-listopad 2019r.

Dane kontaktowe:
pl. Kaszubski 8,  Gdynia,
tel. 505 444 195,
www.jcgroup.pl,
e-mail: kjurkiewicz@jcgroup.pl
 

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego

Tytuł projektu: CZAS NA ZMIANY !

Dla kogo projekt?: dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji(DEGURBA 3), pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osób w wieku 50+,osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49l, którzy nie należą do grup w/w wymienionych

Co oferuje projekt?: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo zawodowe, szkolenia i staże zawodowe

Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Termin rekrutacji: wrzesień – grudzień 2019r.

Dane kontaktowe:
ul. Wróblewskiego 18, Łódź,
tel. 42 639 91 10,
e-mail:sekretariat@wsfi.pl,
www.wsfi.edu.pl
 

"FORECAST CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Łódzka Akademia Liderów II

Dla kogo projekt?: dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji(DEGURBA 3), pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osób w wieku 50+,osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49l, którzy nie należą do grup w/w wymienionych

Co oferuje projekt?: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo zawodowe, szkolenia i staże zawodowe

Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Termin rekrutacji: wrzesień – grudzień 2019r.

Dane kontaktowe:
ul. Wróblewskiego 18,  Łódź,
tel. 42 239 79 86,  
e-mail: biuro@forecast.com.pl
www.forecast.com.pl
 

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Tytuł projektu: 4 kroki - obszar 3

Dla kogo projekt?: grupa docelowa projektu to osoby wieku 30 lat i więcej bierne zawodowo z niepełnosprawnością słuchu, zamieszkujące tereny słabo zaludnione w woj. łódzkim.

Co oferuje projekt?: "Warto pracować"- warsztaty motywacyjne, szkolenia zawodowe i staże zawodowe

Miejsce realizacji: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Nawrot 94/96, Łódź,                 
tel. 42 231 30 36,
www.pzg.lodz.pl,
biuro@pzg.lodz.pl
 

EDUFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: Kierunek-aktywizacja

Dla kogo projekt?: dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji(DEGURBA 3), pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osób w wieku 50+,osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych

Co oferuje projekt?: poradnictwo zawodowe, warsztaty kompetencji miękkich, szkolenia i staże zawodowe

Miejsce realizacji: powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zduńskowolski, łaski, piotrkowski, bełchatowski, sieradzki

Termin rekrutacji: brak informacji

Dane kontaktowe:
ul. M. Reja 2/2, Pleszew,
tel. 668 492 757,
e-mail: biuro@edufin.eu,
www.edufin.eu
 

Fundacja Bezpieczna Przystań

Tytuł projektu: Aktualne kwalifikacje i doświadczenie szansą na nowy start

Dla kogo projekt?: dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji(DEGURBA 3), pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osób w wieku 50+,osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49l, którzy nie należą do grup w/w wymienionych

Co oferuje projekt?: coaching, poradnictwo zawodowe grupowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe realizowane pod diagnozowane indywidualnie potrzeby uczestników, staże zawodowe

Miejsce realizacji: powiaty: opoczyński, tomaszowski

Termin rekrutacji: rekrutacja ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Spacerowa 24, Marcinkowice,                      
tel. 606 903 184
www.bezpiecznaprzystan.org
funddcie1@gmail.com
 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Tytuł projektu: TRZYDZIEŚCI PLUS

Dla kogo projekt?:  dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji(DEGURBA 3), pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osób w wieku 50+,osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49l, którzy nie należą do grup w/w wymienionych
Co oferuje projekt?: pośrednictwo pracy, szkolenie zawodowe podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, staże zawodowe

Miejsce realizacji: powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, zgierski

Termin rekrutacji: rekrutacja uczestników do projektu będzie odbywać się w czterech etapach: 1 nabór-kwiecień 2019r.,2 nabór -listopad 2019r, 3 nabór-czerwiec 2020r,4 nabór- styczeń 2021r.

Dane kontaktowe:
ul. Ułańska 1, Płock,            
tel. 24 262 86 89,
e-mail: biuro@zdz-plock.com.pl,
www.zdz-plock.com.pl
 

FT Polska Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Aktywność 30+
Dla kogo projekt?: dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji(DEGURBA 3), pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osób w wieku 50+,osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49l, którzy nie należą do grup w/w wymienionych
Co oferuje projekt?: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia i staże zawodowe
 
Miejsce realizacji: powiaty: radomszczański, bełchatowski, pajęczański

Termin rekrutacji: od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019

Dane kontaktowe: 
Plac Wolności 26, Pławno,
tel. 782 853 258,   
e-mail: biuro@ftpolska.pl,
www.ftpolska.pl
 
 Przejdź na górę