Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2021)

Formy wsparcia

Czy możliwe jest poszerzenie zakresu wsparcia grupy samopomocowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, bez zwiększania liczby osób, które aktualnie korzystają ze wsparcia grupy?

Grupę docelową w typie operacji „rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym" stanowią osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich otoczenie. Zatem uczestnikami projektu mogą być tylko osoby z zaburzeniami psychicznymi, które zgodnie z definicją osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, nie mogą wykonać jednej z czynności życia codziennego.

Wsparcie grupy samopomocowej nie jest zaliczane do kategorii usług opiekuńczych ani usług asystenckich. Jest to wsparcie uzupełniające w projekcie, zaliczane do usług społecznych (we wskaźniku liczone są miejsca świadczenia usług tzn. osoby prowadzące grupę wsparcia). Zatem nie obowiązują tutaj szczegółowe kryteria dostępu związane z usługami opiekuńczymi i asystenckimi.

Czy w ramach projektu kwalifikowalne są koszty diagnozy wsparcia i rehabilitacji zdrowia psychicznego osób z grupy docelowej (chodzi o oddziaływania opiekuńcze, lecznicze indywidualne i grupowe wykonywane przez psychologów, psychoterapeutów i psychiatrę)?

W ramach konkursu realizowane mogą być usługi społeczne. W ramach usług społecznych może być świadczone wsparcie przez psychologów i psychoterapeutów dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w typie projektu "usługi medyczno-opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służące zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności". Takie wsparcie może być również świadczone w ramach typu projektu "usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej", jednakże w tym wypadku podmiotem uprawnionym do realizacji tego typu projektu jest tylko i wyłącznie OPS/PCPR.

W ramach konkursu, rehabilitacja (w tym zdrowia psychicznego) oraz „oddziaływania lecznicze indywidualne i grupowe wykonywane przez lekarza psychiatrę" mogą być świadczona tylko i wyłącznie w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. W ramach projektu nie ma możliwości świadczenia usług zdrowotnych.

Ponadto, na etapie rekrutacji osoby przystępujące do projektu powinny należeć do jednej z kategorii grup docelowych tj. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (podopieczni OPS/PCPR). Zatem powinny być już zdiagnozowane ich potrzeby, a jedynie na wstępnym etapie realizacji projektu można opracować ich indywidualną ścieżkę wsparcia w projekcie.

Czy w ramach konkursu możliwe jest zatrudnienie rehabilitanta, który realizowałby zabiegi rehabilitacyjne w sali do tego przeznaczonej, która jest w posiadaniu gminy?

W ramach konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21 realizowane są usługi społeczne. Rehabilitacja może być świadczona tylko i wyłącznie w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Jak rozumieć kryterium dostępu nr 7? Projekt zakłada świadczenie minimum trzech podstawowych form pomocy z katalogu usług opiekuńczych/ usług asystenckich/ usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych na podstawie partycypacyjnej diagnozy opracowanej na potrzeby projektu. Czy w związku z tym można w projekcie zaplanować dla uczestników: wsparcie specjalistyczne (poradnictwo psychologiczne), usługi sąsiedzkie oraz zatrudnienie AOON? Czy tworzenie mieszkań chronionych/wspomaganych jest obligatoryjne w świetle założeń dokumentacji? Czy jako forma pomocy jest traktowana każda forma w/w usług (tzn. każda z form usług opiekuńczych, asystenckich, w postaci mieszkań chronionych?

W projekcie muszą być świadczone minimum 3 usługi z katalogu:
 • usług opiekuńczych wymienionych w Rozdziale III.1 w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania; specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania; dzienne formy usług opiekuńczych (dzienny dom pomocy, klub seniora); sąsiedzkie usługi opiekuńcze; usługi w postaci krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu
lub
 • usług asystenckich
lub
 • usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych.
Zaproponowane wsparcie w projekcie w postaci poradnictwa psychologicznego, sąsiedzkich usług opiekuńczych oraz usług AOON nie spełnia szczegółowego kryterium dostępu nr 7, gdyż poradnictwo psychologiczne zaliczane jest do działań uzupełniających. Przykłady spełnienia tego kryterium to świadczenie w projekcie:
 • 3 różnych usług opiekuńczych (sąsiedzkie usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, dzienny dom pobytu),
 • usług w mieszkaniu treningowym, usług w dziennym domu pomocy, usług asystenckich,
 • specjalistycznych usług opiekuńczych, usług asystenckich, usług w mieszkaniu chronionym,
 • usług opiekuńczych, usług asystenckich, usług w klubie seniora.
W ramach projektu nie jest obligatoryjne tworzenie mieszkań chronionych/wspieranych.

Czy w ramach projektu można sfinansować wymagane dla osoby prowadzącej klub seniora 20-godzinne szkolenie?

Tak, jednakże osoba ta musi świadczyć usługi w projekcie i na rzecz uczestników projektu.

Czy w ramach opieki wytchnieniowej można finansować zakup usług zewnętrznych w prywatnym domu opieki?

Tak, jednakże usługi te świadczone muszą być w lokalnej społeczności oraz liczba miejsc w prywatnym domu opieki nie może przekraczać 30 osób. Ponadto usługi muszą być świadczone w sposób:
 • zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;
 • umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;
 • zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem;
 • gwarantujący, że wymagania organizacyjne związane ze świadczeniem danej usługi nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami osoby z niej korzystającej.

Czy w ramach projektu można finansować szkolenia dla kadry placówek wsparcia takich jak Kluby Seniora czy Dzienne Domy Pomocy?

Co do zasady w ramach konkursu nie ma możliwości podnoszenia kompetencji kadry świadczącej usługi społeczne. Jeżeli jednak specyfika projektu wymaga uzupełnienia i dostosowania kwalifikacji  personelu projektu w zakresie specyficznych potrzeb grupy docelowej możliwe jest zaplanowanie szkoleń. Osoby te muszą świadczyć usługi w projekcie i na rzecz uczestników projektu.

Czy możliwe jest finasowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach projektu skierowanego na wsparcie rodzin, bez konieczności tworzenia placówki wsparcia dziennego?

Usługi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służące pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych mają prowadzić do ograniczenia umieszczania dzieci w pieczy zastępczej lub do działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej, zatem są ściśle powiązane ze wsparciem dzieci i młodzieży. W ramach tych usług możliwa jest:
 • praca z rodziną, w tym w szczególności asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacja; usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia" lub „grupami samopomocowymi",
 • pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających;
 • rodzinna piecza zastępcza oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego do 8 dzieci, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób.
 • usługi w postaci mieszkań treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czy w ramach projektu można tworzyć całodobowe ośrodki wsparcia, jeśli liczba miejsc nie przekracza 30?

Tak. W ramach projektu można tworzyć całodobowe ośrodki wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, o ile liczba miejsc całodobowego  pobytu w tych ośrodkach jest nie większa niż 30.

Jak definiowane jest „miejsce zamieszkania” w przypadku realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych? Czy mogą one być realizowane w ośrodku wsparcia/ośrodku rehabilitacyjnym na terenie gminy, w której mieszka uczestnik projektu, czy tylko i wyłącznie w mieszkaniu/domu osoby objętej takim rodzajem wsparcia?

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności osób nimi objętych oraz są realizowane w oparciu o indywidualny plan pracy z osobą objętą usługą. W związku z powyższym dopuszczalna jest sytuacja świadczenia tych usług poza miejscem zamieszkania o ile są one świadczone w sposób:
 • zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;
 • umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;
 • zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem;
 • gwarantujący, że wymagania organizacyjne związane ze świadczeniem danej usługi nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami osoby z niej korzystającej.

Czy tworzona w ramach projektu wypożyczalnia sprzętów pielęgnacyjnych musi być przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób otrzymujących inne wsparcie w ramach projektu, czy dopuszczalne jest korzystanie z wypożyczalni przez osoby nie objęte innym wsparciem w projekcie?

Korzystanie przez osoby z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego nie jest uwarunkowane otrzymaniem innego wsparcia w projekcie. Wybór wsparcia dla uczestnika zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 11 „Ścieżka wsparcia", odbywa się na podstawie indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia, obejmującej również indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej danej osoby. Należy mieć jednak na uwadze, że wypożyczalnia sprzętu jest działaniem uzupełniającym w ramach kompleksowości projektu, nie zaś wsparciem podstawowym.

Grupa docelowa

Na podstawie jakich dokumentów należy kwalifikować do projektu osoby niesamodzielne/osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będące grupą docelową? Czy wymagane jest zaświadczenie lekarza?

Wnioskodawca samodzielnie ustala, na podstawie jakich dokumentów będzie weryfikował kwalifikowalność uczestników do projektu tj. czy spełniają one warunek bycia osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w przypadku usług opiekuńczo-medycznych w wymiarze społecznym. Przykładowym dokumentem może być weryfikacja orzeczenia o niepełnosprawności i przyznanych na komisji odpowiednich punktów mówiących o potrzebie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Może to być również wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego. IOK nie wymaga zaświadczeń lekarskich w celu potwierdzenia kwalifikowalności uczestników projektu.

Czy z wypożyczalni sprzętu może skorzystać osoba starsza tj. 60+ lub osoba z niepełnosprawnościami (posiadająca stosowny dokument-orzeczenie) bez względu na wiek? Czy zaświadczenie lekarskie z informacją o potrzebie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia i potrzebie korzystania z określonego sprzętu rehabilitacyjnego, może być podstawą kwalifikacji osoby do projektu (skorzystanie z wypożyczalni)?

Przesłanką umożliwiającą skorzystanie z wypożyczalni sprzętu jest potrzeba wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a nie kryterium wieku danej osoby. W związku z czym ze sprzętu może skorzystać zarówno 25-latek, jak i 78-letnia osoba pod warunkiem, że potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Realizator w regulaminie rekrutacji, czy regulaminie korzystania z danej formy wsparcia (np. wypożyczalni) powinien określić w jaki sposób nastąpi kwalifikacja uczestników, czyli w tym przypadku potwierdzenie, że dana osoba jest potrzebującą wsparcia. Jednym z dokumentów potwierdzających sytuacje osoby i potrzebę skorzystania ze sprzętu może być orzeczenie o stosownej treści, czy zaświadczenie lekarskie informujące o przedmiotowym fakcie.

Pozostałe

Czy jako wnioskodawcę należy wskazać właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej "łamane" na gminę (przykładowo: "Ośrodek Pomocy Społecznej w XYZ / Gmina XYZ")?

Zgodnie z zapisami na str. 33  Załącznika nr 2 do Regulamin konkursu Instrukcja wypełnienia wniosku, w pkt. 2.1 wniosku powinno zostać wpisane „nazwa JST/ nazwa jednostki organizacyjnej", czyli nazwa gminy XYZ / Ośrodek Pomocy Społecznej w XYZ.

Czy w ramach konkursu liderem może być gmina, przy założeniu zaangażowania PCPR jako partnera?

Regulamin konkursu nie określa jaki podmiot ma być liderem projektu. Projekt jedynie musi być realizowany w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej. W skład partnerstwa projektu realizowanego na terenie jednego powiatu, musi wchodzić:
 • powiat (PCPR) lub miasto na prawach powiatu
 • wszystkie lub część gmin (co najmniej jedna) w obrębie tego powiatu (OPS) oraz
 • co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej. 
Dokonując wyboru lidera powinno się uwzględniać:
 • potencjał kadrowy do zarządzania projektem
 • doświadczenie podmiotu w realizacji projektów unijnych i w ich rozliczaniu
 • gotowość do pełnienia tej roli.

Czy można zaangażować do projektu jako partnera gminę, która po otrzymaniu środków zleci realizację zadań np. stowarzyszeniu?

Tak. Partnerem w projekcie może być gmina, która zleci podmiotowi zewnętrznemu, na zasadach określonych w Rozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, realizację zadań merytorycznych w projekcie.

W prezentacji dot. konkursu mowa jest o Centrum Usług Środowiskowych. W Dokumentacji nie widnieją jednak zapisy obligujące zorganizowanie wsparcia w formie CUŚ. Czy działania projektowe obowiązkowo muszą być zorganizowane w formie CUŚ? Jak definiowany jest CUŚ?

Pojawiające się w kontekście konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21 Centra Usług Środowiskowych nie są to prawnie zdefiniowane podmioty.
W założeniu IOK, CUŚ to określony sposób realizacji projektu. To projekt partnerski, w który zaangażowany jest powiat i co najmniej jedna gmina z terenu tego powiatu oraz minimum jeden podmiot ekonomii społecznej, realizowany na rzecz lokalnej społeczności w celu zapewnienia wysokiej jakości, dopasowanych do indywidualnych potrzeb usług społecznych i usług zdrowotnych.
Koncepcja ta jest w ostatnich latach silnie promowana w regionie. Większość samorządów z województwa, a także lokalnych podmiotów ekonomii społecznej spotkała się z przedmiotowym modelem realizacji usług. Szczegółowe informacje o CUŚ są przedstawione na stronie WUP w Łodzi - tutaj.

W związku z czym, w Dokumentacji konkursowej nie definiuje się pojęcia Centrum Usług Środowiskowych. Natomiast dzięki poszczególnym szczegółowym kryteriom dostępu zapewniona jest realizacja projektu w przedmiotowej formule. Przede wszystkim jest to kryterium nr 4Realizacja projektu w partnerstwie" obligujące do zawarcia określonego partnerstwa i kryterium nr 2 Obszar realizacji" wskazujące, że projekt realizowany jest na obszarze nie więcej niż jednego powiatu.
Ponadto zgodnie z kryterium nr 3Ograniczenie terytorialne" zawężono terytorium, na którym może być realizowany projekt do obszarów na których nie nawiązały się wcześniej partnerstwa CUŚ tj. do powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, zduńskowolskiego, łaskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego.
Dodatkowo na podstawie kryterium nr 7 Zakres wsparcia usług społecznych" wymagane jest świadczenie szerokiego katalogu usług opiekuńczych/ usług asystenckich/ usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych na podstawie partycypacyjnej diagnozy opracowanej na potrzeby projektu.

Czy obligatoryjne jest partnerstwo z trzema podmiotami: na szczeblu powiatu - PCPR, na szczeblu gminy - OPS oraz podmiot ekonomii społecznej z danego powiatu?

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 4Realizacja projektu w partnerstwie" wymagane jest, aby projekt był realizowany w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej. W skład partnerstwa wchodzi:
 • powiat (PCPR) lub miasto na prawach powiatu,
 • wszystkie lub część gmin (co najmniej jedna) w obrębie tego powiatu (OPS) oraz
 • co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej (PES).
Dlatego partnerstwo musi składać się co najmniej z trzech podmiotów.

Należy mieć na uwadze, że zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 3Ograniczenie terytorialne", projekt realizowany jest na terenie powiatów, na których do tej pory nie powstał CUS/ CUŚ, tj. na terenie powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, zduńskowolskiego, łaskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego. W związku z czym, w skład danego partnerstwa musi wchodzić powiat ze wskazanych terenów, co najmniej jedna gmin z terenu tego powiatu. Natomiast nie ma obowiązku, aby podmiot ekonomii społecznej również miał siedzibę na terenie danego powiatu. Dany PES musi jednak mieć możliwość statutowo realizacji działań na rzecz mieszkańców danego obszaru. Ponadto weryfikowane będzie na etapie oceny doświadczenie danego podmiotu w realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu.

Czy powiat (PCPR) w ramach projektu może pełnić funkcje jedynie informacyjno-promocyjne - informując potencjalnych uczestników projektu o oferowanym wsparciu, przedstawiając możliwości i korzyści z uczestnictwa, dystrybuując materiały informacyjne?

Regulamin konkursu nie narzuca powiatowi realizacji konkretnych działań w ramach projektu. Z diagnozy potrzeb oraz potencjału poszczególnych partnerów powinna wynikać ich rola i zaangażowanie w projekt oraz przypisany im rodzaj realizowanego wsparcia.

Czy w ramach projektu można zakupić lokal mieszkalny, w którym ma funkcjonować mieszkanie wspomagane/chronione?

Co do zasady w ramach konkursu, nie przewiduje się możliwości zakupu lokali mieszkalnych na potrzeby tworzenia mieszkań wspomaganych lub chronionych.

Czy w ramach projektu można zakupić środek transportu?

Tak, w ramach projektu jest możliwy zakup środka transportu.

Czy jeśli projekt jest komplementarny z programem rządowym Senior+, to czy wkład własny wnoszony przez JST do projektu może pochodzić ze środków Senior+?

Wkładem własnym są środki zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w projekcie, co za tym idzie powiązane są z realizowanym projektem i dotyczą grupy docelowej projektu.
Wkład własny może pochodzić ze środków rządowego programu Senior+. Należy mieć jednak na uwadze, że zgodnie z założeniami rządowego programu Senior+ uczestnikami tego projektu są osoby po 60 r.ż. zaś grupę docelową klubu seniora dofinansowywanego w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21 stanowią osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Czy jeżeli wnioskodawca chciałby pobierać symboliczne opłaty za wypożyczenie sprzętu to już na etapie pisania wniosku powinien przewidzieć jaka to będzie kwota i ująć ją we wniosku jako wkład własny?

W przypadku zaplanowania pobierania za wypożyczenie sprzętu symbolicznych opłat należy w budżecie szczegółowym wykazać jakie konkretne wydatki zostaną z nich sfinansowane np. wynagrodzenie osoby pracującej w wypożyczalni, czy zakup nowego sprzętu i oznaczyć je jako wkład własny. Wskazana kwota będzie szacunkiem i w trakcie realizacji projektu może ulec ona zwiększeniu, bądź obniżeniu. Nieprawidłowym rozwiązaniem będzie przedstawienie w budżecie pozycji: „opłaty od uczestników".
Przypominamy, że zgodnie z dokumentacją konkursową opłaty powinny być symboliczne i nie stanowić istotnej bariery uczestnictwa w projekcie.

Czy wnioski składane w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21 muszą być obowiązkowo wnioskami partnerskimi?

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 4 „Realizacja projektu w partnerstwie", projekt musi być realizowany w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej.
W skład partnerstwa wchodzi:
 • powiat (PCPR) lub miasto na prawach powiatu,
 • wszystkie lub część gmin (co najmniej jedna) w obrębie tego powiatu (OPS) oraz
 • co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej.
W przypadku realizacji projektu na terenie dwóch lub więcej powiatów w skład partnerstwa wchodzą:
 • dwa lub więcej powiaty (PCPR)
 • wszystkie lub część gmin z terenu tych powiatów (co najmniej jedna z każdego powiatu) oraz
 • co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej. 
Należy jednak zauważyć, że ze względu na szczegółowe kryterium dostępu nr 3 „Ograniczenie terytorialne", projekt musi być realizowany na terenie powiatów, na których do tej pory nie powstał CUS/CUŚ, tj. na terenie powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, zduńskowolskiego, łaskiego, pajęczańskiego lub radomszczańskiego oraz z uwagi na szczegółowe kryterium dostępu nr 2 „Obszar realizacji" obszarem realizacji projektu jest cały dany powiat.

Wskaźniki

Czy na etapie realizacji projektu będzie można zmienić wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć uczestników projektu?

Wartość wskaźników w podziale na płeć w projekcie powinna wynikać z analizy sytuacji płci w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. Dlatego też w toku realizacji projektu należy zachować wszelką staranność, aby wartości te nie uległy zmianie. Jednak w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć - zasadność dokonania takiej zmiany podlega ocenie na etapie rozliczenia wniosków o płatność.

Czy w przypadku zadania związanego z wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego, wskaźnikiem do osiągnięcia jest liczba osób, która skorzysta z wypożyczalni - wypożyczy sprzęt, czy może być liczba dni kiedy jest ten sprzęt wypożyczony?

Nie ma potrzeby by do zadania związanego z otwarciem i prowadzeniem wypożyczalni przypisywać inny specyficzny wskaźnik np. „Liczba osób, która skorzystała z wypożyczalni". Tym bardziej, że wartość tego wskaźnika będzie tożsama z wartością wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie".

Czy jest określony procentowy wskaźnik do osiągnięcia w przypadku wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego? Czy wnioskodawca sam go określa.

Do zadania z katalogu obligatoryjnych wskaźników należy przypisać: „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych" , „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu" i „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie".
Każda utworzona wypożyczalnia to jedno miejsce świadczenia usług. Zaś każda osoba, która skorzysta z wypożyczalni, to osoba objęta usługą społeczną.
Wyświetlanie 27 rezultatów.
Pozycji na stronę: 50

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę