Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (2/2015)

Efektywność zatrudnieniowa

Czy efektywność zatrudnieniowa osób o niskich kwalifikacjach z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (ISCED2) liczona będzie w stosunku do ogółu osób o niskich kwalifikacjach (ISCED3), czy do ogółu osób o niskich kwalifikacjach (ISCED2), którzy zakończyli udział w projekcie?

Efektywność zatrudnieniowa osób o niskich kwalifikacjach z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (ISCED2) powinna być liczona w stosunku do ogółu osób o niskich kwalifikacjach  na poziomie do ISCED2, którzy zakończyli udział w projekcie.

Czy osoby, które zakończyły udział w projekcie, a w ciągu 3 m-cy od zakończenia skorzystały z innej formy aktywizacji, której efektem było wyrejestrowanie z ewidencji osób bezrobotnych (np. osoba po zakończeniu stażu nie została zatrudniona, natomiast została skierowana na prace interwencyjne) zaliczać można do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej?

Uczestnika, który po zakończeniu udziału w projekcie podjął zatrudnienie na podstawie skierowania na prace interwencyjne (np. finansowanego ze środków Funduszu Pracy lub w ramach innego projektu, który nie jest współfinansowany ze środków EFS), PUP może wykazywać jako uczestnika, który podjął pracę po zakończeniu udziału w projekcie, pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej. Sam fakt wyrejestrowania z ewidencji osób bezrobotnych nie stanowi podstawy do uznania, że osoba pracuje zgodnie z założeniami monitorowania efektywności zatrudnieniowej.

Formy wsparcia

Czy refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy można stosować w tej samej formule co w roku 2015 (bez prac interwencyjnych)?

W przypadku RPO WŁ refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy można stosować w tej samej formule co w roku 2015 (bez prac interwencyjnych).

Grupy docelowe

Czy mężczyzna posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe (nie jest osobą długotrwale bezrobotną, niepełnosprawną, 50+) może być uczestnikiem projektu w ramach w ramach RPO, czy taka osobę należy wykluczyć z uczestnictwa w projekcie?

W projektach pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Działania VIII.1 mogą wziąć udział osoby po 29. roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne, z grupy pierwszej lub drugiej oddalenia od rynku pracy, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: po 50. roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.Zgodnie z WLWK, osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie – do tego poziomu wykształcenia kwalifikują się osoby bez wykształcenia oraz z wykształceniem: podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym i zawodowym, zasadniczym zawodowym.
Zatem, osoba opisana w pytaniu, może wziąć udział w projekcie jako osoba o niskich kwalifikacjach, o ile jest osobą po 29. roku życia z pierwszego lub drugiego profilu pomocy.

Czy w przypadku projektu realizowanego w ramach RPO, który jest zaplanowany na lata 2015 i 2016, można przeprowadzić dodatkową rekrutację w 2016 roku, aby wydatkować niewykorzystane środki.

W przypadku projektów pozakonkursowych PUP w ramach RPO WŁ w Regulaminie naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2015 z dnia 24.06.2015 r. nie zostało określone kryterium dostępu, dotyczące rekrutacji uczestników (nie ma warunku, że proces związany z rekrutacją powinien zakończyć sie do dnia 31.12.2015 r.). Warunek taki występował w projektach pozakonkursowych PUP w ramach PO WER składanych zgodnie z regulaminem naboru z dnia 27.03.2015 r. (POWR.01.01.02-IP.17-10-001/15).
Jednocześnie, niektóre z PUP we wnioskach o dofinansowanie określiły, iż rekrutacja zostanie zakończona do dnia 31.12.2015 r. W przypadku tych powiatów istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji po wprowadzeniu zmian we wniosku o dofinansowanie.
Natomiast w sytuacji, gdy we wniosku o dofinansowanie nie dokonali Państwo zapisów na temat określenia końcowej daty rekrutacji, dopuszcza się możliwość rekrutowania i kierowania w 2016 roku w uzupełnienie zwolnionego miejsca pracy kolejnych osób bezrobotnych, w ramach prac interwencyjnych jak i w ramach wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy, pod warunkiem zaciągnięcia zobowiązania na realizację ww. form wsparcia w roku 2015. Ponadto osoby rekrutowane do projektu muszą należeć do kategorii osób określonych w ramach grupy docelowej i kierowane na uzupełnienie stanowiska pracy zgodnie z zapisami umowy z pracodawcą. Kolejne osoby powinny wypełnić oświadczenia udziału w projekcie i należy ich traktować jako uczestników projektu.

Jaka jest definicja osoby o niskich kwalifikacjach?

Zgodnie z definicją zawartą w WLWK (załącznik do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020) osoba o niskich kwalifikacjach, to osoba posiadająca wykształcenie  na poziomie do ISCED 3 włącznie.
Natomiast dodatkowo ustalono, że w 2016 r. w projektach pozakonkursowych PUP, przy mierzeniu efektywności zatrudnieniowej stosowany będzie minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach definiowanych jako osoby z wykształceniem do poziomu ISCED 2 włącznie.
 

Rekrutacja do RPO na 2015 rok została już zakończona, w związku z tym: czy w przypadku zmiany osoby na refundacji doposażenia stanowiska pracy, finansowanej z tego programu, nowo kierowana osoba bezrobotna musi spełniać warunki rekrutacji na RPO?

W trakcie trwania projektu, osoba rekrutowana na tę formę wsparcia powinna należeć do kategorii osób określonych w grupie docelowej projektu. Osoba ta powinna wypełnić oświadczenie udziału w projekcie i należy wykazać ją w formularzu Monitorowania uczestników projektów.
Po zakończeniu realizacji projektu, w przypadku rozwiązania stosunku pracy w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy sfinansowanego w projekcie, PUP powinien w pierwszej kolejności kierować na to stanowisko osobę, które spełniałaby kwalifikowalność uczestnika projektu. Osoba ta nie jest uczestnikiem projektu, nie ma obowiązku wypełniania oświadczenia udziału w projekcie. W sytuacji gdy PUP nie ma możliwości skierowania na to stanowisko osoby spełniającej warunki projektu, można skierować na to stanowisko osobę, która nie kwalifikowałaby się do grupy docelowej określonej w RPO WŁ. Wówczas należy sporządzić notatkę.
W notatce tej należy uzasadnić skierowanie na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy osoby, która nie spełniałaby kwalifikowalności uczestnika  projektu. Podobnie należy postępować w przypadku monitorowania prac interwencyjnych jak i również obu tych form wsparcia w ramach PO WER.

Projekt realizowany jest na przełomie lat 2015/2016. Rekrutacja do projektu została określona do 31.12.2015 r. Osoba zatrudniona w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w grudniu 2015 r. rozwiązała stosunek pracy. Zgodnie z umową na jej miejsce w styczniu 2016 r. będzie pokierowana inna osoba. Czy w związku z tym nowa osoba musi spełniać kryteria kwalifikowalności do projektu, czy może być np. osobą poniżej 30 roku życia? Czy jeśli uzupełnienie stanowiska pracy następuje w 2016 r. i projekt nie jest jeszcze zakończony to czy nową osobę należy wprowadzać do systemu SL2014?

W przypadku projektów pozakonkursowych PUP w ramach RPO WŁ w Regulaminie naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2015 z dnia 24.06.2015 r. nie zostało określone kryterium dostępu, dotyczące rekrutacji uczestników (nie ma warunku, że proces związany z rekrutacją powinien zakończyć sie do dnia 31.12.2015 r.). Warunek taki występował w projektach pozakonkursowych PUP w ramach PO WER składanych zgodnie z Regulaminem naboru z dnia 27.03.2015 r. (POWR.01.01.02-IP.17-10-001/15).
W związku z powyższym, dopuszcza się możliwość rekrutowania i kierowania w 2016 roku w uzupełnienie zwolnionego miejsca pracy kolejnych osób bezrobotnych, w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jak i również w ramach prac interwencyjnych, pod warunkiem zaciągnięcia zobowiązań na realizację ww. form wsparcia w roku 2015. W przypadku projektu, w którym została zaplanowana ww. forma wsparcia, zasadne jest aby w momencie uzupełnienia zwolnionego miejsca pracy, kierować na to stanowisko osobę kwalifikującą się do projektu.
W trakcie trwania projektu, osoba rekrutowana na tę formę wsparcia powinna należeć do kategorii osób określonych w grupie docelowej projektu. Osoba ta, powinna wypełnić oświadczenie udziału w projekcie i należy wykazać ją SL2014 w formularzu Monitorowania uczestników projektów.
Po zakończeniu realizacji projektu, w przypadku rozwiązania stosunku pracy w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy sfinansowanego w projekcie, PUP powinien w pierwszej kolejności kierować na to stanowisko osobę, które spełniałaby kwalifikowalność uczestnika projektu. Osoba ta nie jest uczestnikiem projektu, nie ma obowiązku wypełniania oświadczenia udziału w projekcie. W sytuacji gdy PUP nie ma możliwości skierowania na to stanowisko osoby spełniającej warunki projektu, można skierować na to stanowisko osobę, która nie kwalifikowałaby się do grupy docelowej określonej w RPO WŁ. Wówczas należy sporządzić notatkę.
W notatce tej należy uzasadnić skierowanie na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy osoby, która nie spełniałaby kwalifikowalności uczestnika  projektu. Podobnie należy postępować w przypadku monitorowania prac interwencyjnych jak i również obu tych form wsparcia w ramach PO WER.

Czy do projektów (PO WER, RPO) w 2016 r. mogą przystąpić osoby, które brały udział w określonych formach aktywizacji w ramach ww. projektów w roku 2015?

Tak, do projektów mogą przystąpić osoby, które uczestniczyły w formach aktywizacji w ramach projektów dofinansowanych w 2015 r. pod warunkiem, że będą spełniać kryteria kwalifikowalności uczestników.

Promocja projektu

Gdzie powinien zamieszczony być plakat informujący o projekcie jeśli siedziba pracodawcy organizującego np. staż, znajduje się poza powiatem, województwem a miejsce wykonywania pracy jest na terenie powiatu i jednocześnie praca, którą wykonuje stażysta, odbywa się w terenie np. prace przy budowie drogi?

Zgodnie z podrozdziałem 12.11 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji „jeśli działania w ramach projektu realizujesz w kilku lokalizacjach, plakat umieść w każdej z nich". Oznacza to, że beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia plakatu we wszystkich lokalizacjach, w których prowadzone są działania w ramach projektu. W związku z powyższym plakat należy umieścić w głównej siedzibie beneficjenta, a także w miejscach w których realizuje działania stanowiące integralną część projektu np. szkolenia. Plakat należy umieścić również w siedzibach pracodawców organizujących np. staże lub prace interwencyjne, czyli tych podmiotów, które poprzez zawarcie umowy realizują zadania zlecone przez beneficjenta. Nie ma obowiązku umieszczania plakatu w każdym miejscu, pomieszczeniu, obiekcie itp. w którym przebywa uczestnik biorący udział np. w stażu, pracach interwencyjnych itd., jedynie w głównej siedzibie pracodawcy.

Czy plakat A3 może występować również w wersji czarno białej?

Nie. Zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, plakat to nośnik informacji o wymiarze co najmniej A3 (format arkusza o wymiarach 297×420 mm) służący do oznaczania projektów. Może mieć orientację pionową lub poziomą. Może być to arkusz papieru lub inne trwalsze tworzywo np. plastik. Pod warunkiem zachowania minimalnego obowiązkowego rozmiaru może mieć formę plansz informacyjnych, stojaków reklamowych itp.

Czy nie ma możliwości zamieszczania plakatów mniejszego formatu (A4) ?

Nie. Zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, plakat to nośnik informacji o wymiarze co najmniej A3 (format arkusza o wymiarach 297×420 mm) służący do oznaczania projektów. Może mieć orientację pionową lub poziomą. Może być to arkusz papieru lub inne trwalsze tworzywo np. plastik. Pod warunkiem zachowania minimalnego obowiązkowego rozmiaru może mieć formę plansz informacyjnych, stojaków reklamowych itp.

Czy miejsca realizacji szkoleń i doposażenia stanowisk pracy muszą być oznaczone plakatami ?

Zgodnie z podrozdziałem 12.11 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji „jeśli działania w ramach projektu realizujesz w kilku lokalizacjach, plakat umieść w każdej z nich". Oznacza to, że beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia plakatu we wszystkich lokalizacjach, w których prowadzone są działania w ramach projektu. W związku z powyższym plakat należy umieścić w głównej siedzibie beneficjenta, a także w miejscach w których realizuje działania stanowiące integralną część projektu np. szkolenia. Plakat należy umieścić również w siedzibach pracodawców organizujących np. staże lub prace interwencyjne, czyli tych podmiotów, które poprzez zawarcie umowy realizują zadania zlecone przez beneficjenta. Nie ma obowiązku umieszczania plakatu w każdym miejscu, pomieszczeniu, obiekcie itp. w którym przebywa uczestnik biorący udział np. w stażu, pracach interwencyjnych itd., jedynie w głównej siedzibie pracodawcy.

Sposób realizacji

Czy koszty pośrednie w projektach pozakonkursowych pomniejszają przyznany decyzją limit na inne fakultatywne zadania?

Zgodnie z wyjaśnieniami otrzymanymi z Ministerstwa Rozwoju, całość kosztów pośrednich w ramach projektów pozakonkursowych PUP finansowana jest w ramach limitu dla danego powiatu na wydatki fakultatywne. Jednocześnie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 koszty pośrednie stanowią w całości wkład krajowy, co oznacza że rozliczane powinny być wyłącznie w paragrafach z czwartą cyfrą „9".

Czy zaliczki 1/12 kwoty projektów będą przekazywane od stycznia 2016 r.?

Środki na realizację projektów pozakonkursowych PUP zarówno w PO WER jak i RPO WŁ będą wypłacane w wysokości 1/12 każdego miesiąca. Środki na styczeń zostały już przekazane przez MRPiPS w dniach 7-8 stycznia 2016 r.

Czy 2016 rok będzie traktowany jako kontynuacja projektów, czy będzie podpisywana nowa umowa, czy aneks do umowy z 2015 r.?

Realizacja projektów pozakonkursowych PUP w roku 2016 będzie polegać na wdrożeniu nowego projektu, włącznie z jego oceną i podpisaniem umowy o dofinansowanie; nie jest to kontynuacja projektu dofinansowanego w roku 2015.

Od kiedy można zaczynać realizację projektów?

Realizację projektów można rozpocząć od 1 stycznia 2016 r.

Wskaźniki

Jak określić wartość bazową wskaźników - czy należy ująć wartości osiągnięte w projekcie w 2015 r. i dodać to co planujemy osiągnąć w 2016, czy powinna to być zupełnie oddzielna analiza sytuacji na rynku pracy?

Wartość bazową wskaźników należy określić zgodnie z przeprowadzoną analizą sytuacji na rynku pracy,  np. poprzez weryfikację wykonania wskaźników projektów dofinansowanych w roku 2015 (w ujęciu rocznym  tj. jakie wartości osiągnięto w roku 2015). Do wartości bazowej nie należy dodawać wartości docelowej  tj. planowanych wskaźników na rok 2016.
 Przejdź na górę