Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2019)

Formy wsparcia

W celu realizacji zatrudnienia subsydiowanego podjęto działania zmierzające do nawiązania współpracy z potencjalnymi pracodawcami. Domy Pomocy Społecznej zadeklarowały dla uczestników projektu miejsca pracy, gdzie mogłyby one odbywać obligatoryjne praktyki zawodowe (wymagane w związku z proponowanym w projekcie kursem zawodowym: opiekun medyczny), a w dalszym etapie znaleźć tam zatrudnienie, które w ramach projektu byłoby subsydiowane. Pytanie dotyczy zatem udzielenia pomocy de minimis. Czy organem udzielającym pomocy de minimis DPS-om, w związku z subsydiowanym zatrudnieniem będzie Beneficjent czy WUP w Łodzi, zważywszy, iż DPS-y są jednostkami organizacyjnymi Miasta?

W przypadku organizacji subsydiowanego zatrudnienia w Domach Pomocy Społecznej wsparcie to nie będzie obejmowane regułami pomocy publicznej/de minimis.

Po pierwsze, charakter działalności DPS (zarządzanego przez JST, a nie przez spółkę, czy osobę fizyczną) może zostać uznany za działający w ramach systemu solidarności społecznej, z uwagi na:
a) służy wyłącznie realizacji celu społecznego, tj. jednego z zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej - DPS nie świadczy innego rodzaju usług na rzecz osób niebędących mieszkańcami DPS, np. takich jak rehabilitacja;
b) nie jest nastawiony na zysk - opłaty pobierane za pobyt w domu są w całości reinwestowane w jego funkcjonowanie;
c) świadczenia są niezależne od wysokości opłat pobieranych od mieszkańca domu;
d) zakres usług nie jest uzależniony od zarobków mieszkańca domu;
e) jest nadzorowany przez państwo.
Po drugie zaś, nawet zakładając, że DPS zarządzany przez JST nie działa w ramach systemu solidarności społecznej, należy przyjąć, że wsparcie publiczne DPS zarządzanego przez JST nie będzie wywierać negatywnego wpływu na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi - choćby z punktu widzenia świadczenia usługi opieki w zwykłym zakresie, z myślą o lokalnej ludności, w przypadku której jest niewielkie prawdopodobieństwo przyciągnięcia klientów z innych państw członkowskich. Właściwym będzie także przyjęcie, że z usług opieki nie będą korzystać obywatele innych państw członkowskich (lub odsetek tych osób będzie marginalny), co uzasadni lokalny charakter działalności DPS, a ponadto, dom nie będzie aktywnie promowany w celu pozyskana klientów z zagranicy.
Powyższe wyjaśnienia zostaną wzięte pod uwagę podczas oceny Państwa wniosku złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 (I runda), nie mając jednak wpływu na jego punktację (tj. nie będą odejmowane punkty za ujęcie subsydiowanego zatrudnienia w DPS-ach jako pomocy de minimis).
 

Czy kosztem kwalifikowanym w w/w konkursie może być dodatek relokacyjny? Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 takie wsparcie przy spełnieniu określonych warunków jest możliwe - jest to wsparcie mobilności geograficznej uczestników projektu.

Dodatek relokacyjny stanowi jedną z możliwych form wsparcia realizowanych przez podmioty inne niż PUP-y uwzględnionych w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020". Z uwagi na fakt, że wsparcie realizowane w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 musi być zgodne m.in. z wymienionymi Wytycznymi, Wnioskodawca może zaplanować udzielenie wsparcia w postaci dodatku relokacyjnego dla części uczestników projektu. Niemniej jednak należy pamiętać, że działania realizowane w ramach projektów aktywizacji zawodowej każdorazowo poprzedzone są identyfikacją potrzeb uczestnika projektu. Powyższe oznacza, że wsparcie udzielane w projekcie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika, wynikających z aktualnego stanu wiedzy uczestnika, doświadczenia, zdolności i predyspozycji do wykonywania danego zawodu.

Czy jeżeli na etapie identyfikacji potrzeb uczestników IPD, zostanie stwierdzona potrzeba indywidualnego wsparcia psychologicznego dla części uczestników to czy możemy przewidzieć taka formę wsparcia ?

Projekty wdrażane w VIII Osi priorytetowej RPO WŁ co do zasady realizują formy wsparcia dotyczące aktywizacji zawodowej uczestników projektu. Jeżeli jednak po rozpoczęciu realizacji projektu na etapie identyfikacji potrzeb (opracowania IPD) zostanie stwierdzona potrzeba indywidualnego wsparcia psychologicznego dla danego uczestnika, to Beneficjent może włączyć tę pomoc do projektu. Indywidualne poradnictwo psychologiczne może zostać wtedy sfinansowane z oszczędności w projekcie. Tym samym nie ma uzasadnienia by wniosek o dofinansowanie składany do konkursu, przed indywidualną diagnozą potrzeb i przygotowania IPD, przewidywał te formy wsparcia dla uczestników.

Czy w celu spełnienia szczegółowego kryterium dostępu nr 6 - Wnioskodawca musi określać we wniosku o dofinansowanie dokładną tematykę szkoleń zawodowych, z zachowaniem warunków wskazanych ww. kryterium? Czy prawidłowym rozwiązaniem byłoby np. założenie w projekcie, że tematyka szkoleń zostanie wskazana na etapie opracowania IPD, tak aby w pełni odpowiadały na potrzeby zrekrutowanych Uczestników, a we wniosku o dofinansowanie zostanie zawarta wyłącznie deklaracja Wnioskodawcy, iż szkolenia będą spełniać wymagania określone w kryterium dostępu nr 6 tj. min.30% Uczestników uzyska kwalifikacje/kompetencje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w zawodzie opiekun osoby starszej/niesamodzielnej lub asystent osobisty/asystent osoby z niepełnosprawnościami, a pozostali Uczestnicy nabędą lub podniosą kwalifikacje/kompetencje w zawodach uznanych za deficytowe na obszarze realizacji projektu zgodnie z wykazem zawartym w Barometrze zawodów 2018?

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 6 w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 z treści wniosku powinno wynikać, że co najmniej 30% uczestników projektu objętych formami wsparcia w zakresie nabywania lub podnoszenia kwalifikacji/kompetencji uzyska kwalifikacje/kompetencje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w zawodzie opiekun osoby starszej/niesamodzielnej lub asystent osobisty/asystent osoby z niepełnosprawnościami. Natomiast pozostali uczestnicy takich form wsparcia nabędą lub podniosą kwalifikacje/kompetencje w zawodach uznanych za deficytowe na obszarze realizacji projektu zgodnie z wykazem zawartym w Barometrze zawodów 2018 - Raport podsumowujący badanie w województwie łódzkim.
W związku z powyższym opisując tego typu formy wsparcia we wniosku o dofinansowanie projektodawca powinien:
  1. określić tematykę i zakres szkoleń zawodowych planowanych do realizacji pamiętając o tym, że muszą one być zgodne z kryterium nr 6
lub
  1. zaznaczyć, że zaplanowane szkolenia zawodowe nie zostały określone, ponieważ będą realizowane zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu, jednak wnioskodawca zakłada, że co najmniej 30% uczestników projektu objętych formami wsparcia w zakresie nabywania lub podnoszenia kwalifikacji/kompetencji uzyska kwalifikacje/kompetencje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w zawodzie opiekun osoby starszej/niesamodzielnej lub asystent osobisty/asystent osoby z niepełnosprawnościami, natomiast pozostali uczestnicy takich form wsparcia nabędą lub podniosą kwalifikacje/kompetencje w zawodach uznanych za deficytowe na obszarze realizacji projektu zgodnie z wykazem zawartym w Barometrze zawodów 2018 - Raport podsumowujący badanie w województwie łódzkim.

Grupa docelowa

Jeżeli chodzi o rekrutacje do projektu osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, czy pod uwagę brane jest ich docelowe, zmienione miejsce zamieszkania zgodne z adresem przeniesienia, czy miejsce zamieszkania, z którego zostali przeniesieni w związku z procesami rewitalizacji?

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 2 – wnioskodawca składając wniosek w naborze do II rundy konkursu, zakłada udział w projekcie wyłącznie mieszkańców obszaru rewitalizowanego (określonego w danym programie rewitalizacji znajdującym się w wykazie prowadzonym przez IZ RPO WŁ 2014-2020, z wyłączeniem programu rewitalizacji dla miasta Łodzi) lub osób przeniesionych
w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.
W związku z powyższym będzie brane pod uwagę miejsce zamieszkania uczestników, z którego zostali przeniesieni w związku z procesem rewitalizacji.
Jednocześnie przypominamy, że spełnienie powyższego kryterium dostępu wymaga równocześnie, żeby projekt składany do II rundy konkursu RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19  wynikał z obowiązujących (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) programów rewitalizacji znajdujących się w wykazie prowadzonym przez IZ RPO WŁ 2014-2020 (www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „O programie/rewitalizacja") z wyłączeniem programu rewitalizacji dla miasta Łodzi.

Wynikanie projektu z danego programu rewitalizacji oznacza albo wymienienie go wprost w programie rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.
Tak więc spełnienie omawianego kryterium uzależnione jest od szczegółowych zapisów poszczególnych programów rewitalizacji. Wnioskodawca przygotowując swój projekt musi znać zapisy danego programu rewitalizacyjnego z obszaru, w którym będziecie projekt realizowany. Niektóre programy rewitalizacji definiują wprost projekty, np. definiują konkretnego Beneficjenta, podczas gdy inne określają jedynie cele/działania rewitalizacyjne, w które planowany do realizacji projekt musi się wpisywać.
 

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 2 - wnioskodawca składając wniosek w naborze do II rundy konkursu, zakłada udział w projekcie wyłącznie mieszkańców obszaru rewitalizowanego. Czy wnioskodawca może w projekcie założyć udział mieszkańców kilku różnych obszarów rewitalizowanych?

Wnioskodawca może w projekcie założyć udział mieszkańców kilku różnych obszarów rewitalizowanych. Należy jednak w treści wniosku wskazać konkretne programy rewitalizacji, z których wynika Państwa projekt i odpowiednio to uzasadnić.
Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 2 wynikanie projektu z danego programu rewitalizacji oznacza albo wymienienie go wprost w programie rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.
 

Zgodnie z zapisami konkursu: Co najmniej 60% uczestników projektu będą stanowiły osoby zamieszkujące na terenie powiatów, w których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa, na koniec grudnia 2018 r. Powyższy opis kryterium nie wskazuje konkretnie z jakiego dokumentu/opracowania Wnioskodawca powinien korzystać przy określaniu tych powiatów. Zatem w związku z powyższym jaki jest adekwatny dokument/opracowanie wskazujące na powiaty, w których wysokość stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa, na koniec grudnia 2018 r.?

Kryterium premiujące nr 3 odnosi się do stopy bezrobocia na koniec grudnia 2018 r. - aktualne dane opublikowano m.in. na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w dziale Rynek Pracy w zakładce Statystyki i analizy – informacja z dn. 14 lutego 2019 r. pt. Informacja sygnalna o rynku pracy - styczeń 2019.

http://wuplodz.praca.gov.pl/-/8956766-informacja-sygnalna-o-rynku-pracy-styczen-2019
 
Z powyższego zestawienia wynika, że powiatami w których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa, na koniec grudnia 2018 r. są:
- powiat łódzki wschodni (7,1)
- powiat brzeziński (6,8)
- powiat pabianicki (6,9)
- powiat zgierski (6,9)
- powiat łęczycki (7,3)
- powiat pajęczański (7,4)
- powiat tomaszowski (7,4)
 - powiat wieluński (6,6)
- powiat zduńskowolski (7,0)
- powiat poddębicki (6,6)
- powiat łaski (8,0)
- powiat kutnowski (8,9)
Stopa bezrobocia dla województwa łódzkiego wg. stanu na 31.12.2018 r. wynosiła 6,1
Wyświetlanie 7 rezultatów.
 Przejdź na górę