Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2018)

Formy wsparcia

Czy koszty opieki nad dzieckiem są kwalifikowalne na wszystkich formach wsparcia? tj. czy można przewidzieć koszty opieki nad dzieckiem np. podczas pośrednictwa pracy czy szkoleń umiejętności miękkich?

Tak, w projekcie można założyć koszty opieki nad dzieckiem np. podczas pośrednictwa pracy czy też warsztatów. Przy szacowaniu kosztów opieki należy posiłkować się załącznikiem nr 6 do Regulaminu konkursu (Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu.
 

Czy przygotowanie i przystosowanie miejsc pracy w ramach ZAZ dla osób z niepełnosprawnościami (w sensie czysto technicznym) jest kosztem kwalifikowalnym, czy są jakieś ograniczenia kwotowe itp.?

Wydatki związane z przeprowadzeniem remontu to wydatki objęte zasadą cross-financingu i podlegające wynikającym z niej ograniczeniom. Cross - financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami i  może dotyczyć wyłącznie:
  1. zakupu nieruchomości,
  2. zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
  3. dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków, pomieszczeń.
Jednocześnie wydatki ponoszone zgodnie z zasadą cross-financingu  muszą spełniać zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (w rozumieniu zapisów zawartych w  załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020).
Wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania unijnego w ramach projektu. Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne. Ponadto, sfinansowanie wydatku w ramach cross-financingu wiąże się z koniecznością zachowania 5-letniego okresu trwałości projektu.

Szczegółowe zasady kwalifikowania wydatków ponoszonych w ramach cross-financingu opisane zostały w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia
19 lipca 2017 roku.
 

Czy realizując typ projektu nr 1, tj. programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej jako miejsce/instrument realizacji wsparcia można wykorzystać istniejące Centrum Integracji Społecznej? Innymi słowy, czy aktywizacja może się odbywać poprzez istniejące CIS?

Jeśli aktywizacja uczestników w projekcie ma się odbywać poprzez istniejące CIS to za każdym razem będzie to typ projektu nr 2 określony w Regulaminie konkursu jako wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ. Wdrożenie aktywizacji przez CIS odbywa się bowiem zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym i stanowi realizację usług reintegracji społecznej i zawodowej uznawaną za kompleksową usługę aktywnej integracji. W takiej sytuacji zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 14 Zakres wsparcia CIS, KIS, projekt powinien zakładać stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejącym CIS. Wkładem własnym do typu projektu nr 2 mogą być świadczenia integracyjne z Funduszu Pracy.

Pozostałe

Na jakiej podstawie należałoby rozliczyć wniesienie wkładu własnego w postaci refundacji kosztów opiekuna stażysty ? Czy może to być np. oświadczenie?

Zgodnie z załącznikiem 6 do Dokumentacji konkursowej (Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/18) w przypadku realizacji staży przez pracodawcę w celu potwierdzenia prawidłowej kwoty refundacji wynagrodzenia opiekuna stażysty/ praktykanta u pracodawców Beneficjent jest zobowiązany do posiadania noty obciążeniowej oraz załączonego do niej zaświadczenia:

  • •potwierdzającego, że opiekun jest pracownikiem podmiotu przyjmującego na praktykę/staż,
  • •potwierdzającego, że pracownik został wyznaczony przez podmiot przyjmujący na praktykę/staż jako opiekun praktykanta/stażysty na potrzeby projektu realizowanego przez Beneficjenta, ze wskazaniem formy, wymiaru zatrudnienia/ wykonywania obowiązków i wysokości wynagrodzenia zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji (np. aneks do umowy, oddelegowanie, przyznanie dodatku do wynagrodzenia itp.),
  • •potwierdzającego, że wysokość wynagrodzenia opiekuna stażysty została prawidłowo wyliczona (z uwzględnieniem wyliczania wynagrodzenia w wysokości jak za urlop wypoczynkowy) w zależności od przyjętej formy (całość wynagrodzenia pracownika, proporcjonalna część wynagrodzenia, wysokość dodatku),
  • •potwierdzającego, że dokonano zapłaty wszystkich składników wynagrodzenia pracownika wyznaczonego na opiekuna,
  • • potwierdzającego, że wypełnione zostały wszystkie obowiązki opiekuna stażysty wskazane w ww. Wytycznych.

Oraz dziennik praktyki/stażu (lub inny dowód), w którym wskazano daną osobę jako opiekuna (dziennik po zakończeniu praktyki/stażu powinien znaleźć się u Beneficjenta, a jeśli nie jest to możliwe, to jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
Przedłożenie powyżej wymienionych dowodów przez pracodawcę powinno wynikać z zapisów zawartej umowy. Zaświadczenie takie powinno zostać podpisane przez właściciela przedsiębiorstwa/lub osoby upoważnione oraz osobę odpowiedzialną za sprawy kadrowo- płacowe w jednostce przyjmującej na staż. Zaświadczenie powinno stanowić załącznik do umowy oraz zostać przedłożone wraz z notą. Posiadanie tych dokumentów przez Beneficjenta jest niezbędne dla celów kontrolnych.

Jaki wkład własny należy wnieść w przypadku składania wniosku partnerskiego w sytuacji, kiedy Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa, a Partnerem przedsiębiorca?

Jeśli Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa (czyli PES) wkład własny wynosi min. 5% wartości projektu.

Przy określaniu poziomu wkładu własnego nie ma znaczenia czy projekt jest realizowany w partnerstwie, a to czy Wnioskodawcą jest PES.

Przypominamy także, iż przy ocenie formalno – merytorycznej oceniane będzie m.in. potrzeba i sens realizacji projektu w partnerstwie; potencjał finansowy, kadrowy i techniczny partnerów oraz społeczny.    

Czy w ramach przedmiotowego naboru wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa? Zgodnie z definicją podmiotu ekonomii społecznej organizacje pozarządowe wpisują się w ich pojęcie. Nie mniej jednak niektóre regulaminy konkursów mówią np. Wnioskodawcą mogą być m.in. podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe. Czy zatem w przypadku obecnego konkursu organizację pozarządowa można traktować, jako podmiot ekonomii społecznej?

Zgodnie z Dokumentacją konkursową dofinansowanie mogą otrzymać podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tzn.: instytucje pomocy i integracji społecznej; podmioty ekonomii społecznej; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst; organizacje pozarządowe; kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; przedsiębiorcy.
Zgodnie z definicją PES zamieszczoną w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 9 stycznia 2018 r., do podmiotów ekonomii społecznej zaliczają się również organizacje pozarządowe.

Wskaźniki

Czy w przypadku gdy Wnioskodawca zakłada, że 100% grupy docelowej będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami Wnioskodawca ma obowiązek ujmowania we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników: "Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" oraz "Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"?

Jeśli Wnioskodawca zakłada w projekcie, iż 100% grupy docelowej będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami w takiej sytuacji nie ma obowiązku ujmowania we wniosku o dofinansowanie wskaźników efektywności zatrudnieniowej oraz społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Wyświetlanie 7 rezultatów.
 Przejdź na górę