Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2015)

Wskaźniki

Jak należy rozumieć definicję „kwalifikacji” w przypadku wskaźnika „liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” (załącznik nr 5 do Warunków uruchomienia naboru wniosków powiatowych urzędów pracy)? Czy w tym wskaźniku można wykazywać osoby, które zdały wewnętrzny test/egzamin i otrzymały zaświadczenie/certyfikat wystawiony przez jednostkę szkoleniową, która nie ma kompetencji do nadawania uprawnień zawodowych (gdy do wykonywanego zawodu nie są potrzebne uprawnienia np. bukieciarstwo, kasy fiskalne)?

Zgodnie z definicją wskaźnika pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu oraz wyjaśnieniami Komisji Europejskiej, przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. W związku z powyższym, uczestnik może zostać wykazany we wskaźniku pod warunkiem np. zdania egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje.

Należy przy tym podkreślić, że ocena efektów uczenia się oraz potwierdzenie kwalifikacji muszą zostać przeprowadzone przez uprawnioną do tego instytucję. Tym samym zdanie tzw. egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez organizatora szkolenia (np. kursu bukieciarstwa czy obsługi kasy fiskalnej) i otrzymanie zaświadczania/ certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji.

Dodatkowo, zgodnie z definicją, we wskaźniku należy wykazywać wyłącznie kwalifikacje uzyskane w wyniku operacji Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskanie kwalifikacji może mieć miejsce w trakcie udziału w projekcie lub po jego opuszczeniu (w okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie), niemniej musi być ono powiązane ze wsparciem udzielonym w ramach danego projektu PO WER (np. zdanie egzaminu FCE po zakończeniu udziału w kursie języka angielskiego realizowanym w projekcie).

Przykład: po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego realizowanego w ramach projektu, uczestnik przystępuje do egzaminu potwierdzającego uzyskanie danej kwalifikacji w zawodzie, prowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba ta może zostać uwzględniona we wskaźniku dot. kwalifikacji dopiero po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zdaniu egzaminu i otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie danych kwalifikacji w zawodzie (zdobytych w ramach projektu PO WER). Podobnie należy postępować w przypadku kursu językowego (np. kursu języka angielskiego realizowanego w ramach projektu). W tym przypadku uwzględnienie uczestnika we wskaźniku może mieć miejsce dopiero po zdaniu przez niego egzaminu np. FCE czy CAE (finansowanego w ramach projektu lub ze środków własnych uczestnika) i otrzymaniu stosownego certyfikatu - samo uczestnictwo w kursie i zaliczenie wewnętrznego testu przeprowadzonego przez szkołę językową na zakończenie semestru nie może być traktowane jako uzyskanie kwalifikacji.

interpretacje i wyjaśnienia

Nie zostały znalezione żadne treści w kategorii Wskaźniki.
 Przejdź na górę