Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2015)

Formy wsparcia

Czy w przypadku dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej jako dzień rozpoczęcia udziału w projekcie można przyjąć dzień podpisania umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej?

Dla określenia daty rozpoczęcia udziału w projekcie należy kierować się ogólną zasadą, iż jest nią data skierowania danej osoby na pierwszą formę wsparcia. Należy również pamiętać, iż w celu rozpoczęcia udziału w projekcie konieczne jest spełnienie przez potencjalnego uczestnika kryteriów kwalifikowalności uprawniających go do udziału w projekcie.

W przypadku udzielenia jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, momentem otrzymania przez uczestnika projektu tej formy pomocy będzie przyznanie wsparcia finansowego na założenie własnej firmy (gdy pozytywnie rozpatrzono wniosek osoby bezrobotnej i dostępne są środki finansowe na realizację tego wniosku). Dokument, który stanowi formę pomocy, należy określić samodzielnie bazując, np. na opracowanym regulaminie rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czy w projektach powiatowych urzędów pracy w ramach RPO WŁ będzie możliwa realizacja robót publicznych?

Zapisy Podrozdziału 3.2 Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, odnoszące się do założeń realizacji projektów powiatowych urzędów pracy, dotyczą wszystkich programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

A zatem powiatowe urzędy pracy nie mogą finansować robót publicznych zarówno w ramach projektów z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jak i z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

interpretacje i wyjaśnienia

Nie zostały znalezione żadne treści w kategorii Formy wsparcia.
 Przejdź na górę