Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Pozostałe

Czy możliwe jest ujęcie we wniosku o dofinansowanie projektu wynagrodzenia opiekuna stażysty w postaci dodatku do wynagrodzenia jako wkład własny w formie wolontariatu?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020(Sekcja 3.5.2 „Staże", pkt. 4) koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty powinny uwzględniać jedną z opcji:
  1. refundację podmiotowi przyjmującemu na staż wynagrodzenia opiekuna stażysty w zakresie odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu go od świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad grupą stażystów, o której mowa w pkt 1 lit. c, w wysokości obliczonej jak za urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5000 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystów;
  2. refundację podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy, w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą stażystów, o której mowa w pkt 1 lit. c, ale nie więcej niż 500 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystów).
Jednocześnie informujemy, że koszt wynagrodzenia opiekuna stażysty może być uznany za kwalifikowany jako wkład własny.

Jakie są ewentualnie konsekwencje ostatecznego niewydelegowania osób wskazanych na stanowiska w projekcie, wpisanych z imienia i nazwiska w potencjale kadrowym?

Zapisy wniosku dotyczące potencjału kadrowego, jaki wnioskodawca planuje zaangażować w realizację projektu są brane pod uwagę przy ocenie spełnienia 7 kryterium merytorycznego o charakterze bezwarunkowym: „Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w projekcie". Mają zatem wpływ na przyznanie dofinansowania. W sytuacji, kiedy na dzień rozpoczęcia projektu nie będzie możliwe zaangażowanie osoby, która została imiennie wskazana we wniosku, obowiązkiem beneficjenta jest zapewnienie, aby stanowisko to zostało powierzone osobie, której doświadczenie zawodowe i niezbędne kwalifikacje będą na podobnym poziomie, który został opisany we wniosku. Zmianę taką należy zgłosić opiekunowi projektu na etapie realizacji projektu.

W załączniku nr 7 do Regulaminu jest zapis, iż "usługi pośrednictwa pracy powinny być realizowane przez instytucje posiadające wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia". Czy w związku z tym, przy założeniu, że usługa będzie zlecona agencji, maksymalne stawki jakie można zastosować wynikają z punktu 2.1 "Personel projektu" ww. załącznika (czyli 80 zł/godz)?

W przypadku gdy usługa pośrednictwa pracy będzie zlecona agencji należy stosować stawki rynkowe wynikające z przeprowadzonego rozeznania rynku. W załączniku nr 7 stawka dotycząca pośrednika pracy dotyczy kategorii wydatków przypisanych do personelu projektu, a nie usług zleconych.

Czy opis trwałości projektu należny odnieść jedynie do zaplanowanego w projekcie subsydiowanego zatrudnienia, zakupu środków trwałych oraz wpływu rezultatów na ograniczenie zdiagnozowanych barier równościowych?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 konieczność opisu trwałości projektu występuje w przypadku gdy projekt przewiduje subsydiowane zatrudnienie lub wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Ponadto jeżeli opisano trwałość projektu dodatkowo należy przedstawić informację w jaki sposób zapewniona zostanie przedmiotowa trwałość, np. źródło, z którego finansowane będzie utrzymanie trwałości.
Jeżeli powyższe formy wsparcia nie występują w projekcie, we wniosku w części Trwałość i wpływ rezultatów projektu w odniesieniu do trwałości projektu należy zawrzeć zapis „nie dotyczy".

Czy w przypadku realizacji szkolenia przez Wnioskodawcę, prawidłowym będzie założenie w budżecie projektu kosztów realizacji szkolenia jako jedna pozycja budżetowa np. koszt realizacji szkoleń indywidualnych dla uczestników i podanie kwoty ogólnej, czy należy rozpisać poszczególne koszty ?

W opisanym przypadku zasadne byłoby rozliczyć wydatek w osobnych pozycjach, odpowiednio wypełniając kolumny budżetu, np. uśredniony koszt wynagrodzenia trenerów (odznaczając odpowiednio kolumnę „personel projektu" jeśli będzie to zadanie realizowane samodzielnie przez Wnioskodawcę),  wynajem sal (jeśli będzie to eksploatacja sal należy zaznaczyć kolumnę „wkład rzeczowy), materiały szkoleniowe, itp. Zaproponowane rozwiązanie polegające na wystawieniu faktury przez Wnioskodawcę nie jest prawidłowe.

Czy we wniosku należy wskazywać wymiar zaangażowania (ilość czasu) tylko personelu projektu w ramach kosztów bezpośrednich, czy też dotyczy to kosztów pośrednich?

Zgodnie z Regulaminem konkursu koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawek ryczałtowych. Wnioskodawca nie ma obowiązku wskazywania wymiaru zaangażowania personelu rozliczanego w ramach kosztów pośrednich. Natomiast sposób opisu personelu w rozumieniu kadry zarządzającej, z uwzględnienia formy zatrudnienia, czy wymiaru zaangażowania może mieć znaczenia przy opisie sposobu zarządzania projektem (pkt 4.5 wniosku) , czy też opisie potencjału (pkt 4.3 wniosku)
Należy przedstawić formę i wymiar zaangażowania personelu wykazanego w kosztach bezpośrednich (np. doradcy zawodowego).

Czy aby spełnić kryterium premiujące nr 6: Projekt zakłada aktywizację zawodową w obszarze srebrnej gospodarki lub w obszarze specjalizacji regionalnych wystarczy, jeżeli jedno z czterech oferowanych uczestnikom szkoleń będzie dotyczyło: srebrnej gospodarki lub obszaru specjalizacji regionalnych?

W celu spełnienia kryterium premiującego nr 6 wnioskodawca, nie ma obowiązku objęcia wsparciem w postaci szkoleń w obszarze srebrnej gospodarki/ specjalizacji regionalnych 100% uczestników projektu.
Aby spełnić to kryterium wystarczy wykazać, że przynajmniej część uczestników zostanie zaktywizowana zawodowo w ww. obszarze tematycznym.

Załóżmy, iż projekt jest planowany w okresie 01.10.2017-31.12.2017. Ostatnia grupa uczestników kończy wsparcie udzielane w projekcie w dniu 30.11.2017. Jaki należy podać termin mierzenia efektywności zatrudnieniowej w momencie, gdy 3 miesięczny okres przypadnie na okres po zakończeniu realizacji projektu? Czy należy podać datę do końca projektu (w przytoczonym przykładzie byłby to: 31.12.2017)? Czy też należy podać datę, która wykracza poza okres realizacji projektu (w przytoczonym przykładzie byłby to: 28.02.2018)?

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 kryterium efektywności zatrudnieniowej odnosi się do odsetka osób, które podjęły pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyły udział w projekcie. Przez termin trzech miesięcy należy rozumieć okres co najmniej 90 dni kalendarzowych. Wobec powyższych zapisów Wytycznych należy przyjąć, iż pomiar wskaźnika efektywności zatrudnieniowej może wykraczać poza okres realizacji projektu określony we wniosku o dofinansowanie.

Czy wkład własny wniesiony ze środków PFRON będzie kwalifikowalny mając na uwadze zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, str 99: "W ramach dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią, wpłaty dokonywane przez stronę trzecią zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na PFRON nie są wydatkiem kwalifikowalnym?

Źródłem finansowania wkładu własnego mogą być zarówno środki publiczne (w tym PFRON) jak i prywatne. Niemniej jednak, zgodnie z przytoczonym zapisem Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wpłaty na PFRON w ramach dodatków lub wynagrodzeń nie są wydatkiem kwalifikowalnym, w związku z tym nie mogą być wykazywane w budżecie projektu, jak również nie mogą stanowić wkładu własnego wnioskodawcy.
W opisanym przypadku „strona trzecia" to podmiot (nie będący wnioskodawcą/partnerem) wypłacający świadczenia na rzecz uczestników danego projektu.

Jeżeli wnioskodawca posiada własny budynek i chciałby wnieść wkład własny w formie niepieniężnej tj. poprzez udostępnienie sal szkoleniowych niezbędnych do realizacji projektu, w jaki sposób musi zostać oszacowana wycena wniesionego wkładu własnego [np. w oparciu o taryfikator wynajmu sal dla podmiotów zewnętrznych, który obowiązuje u wnioskodawcy czy w oparciu o stawki rynkowe w ww. zakresie]?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku wnoszenia przez wnioskodawcę wkładu własnego w formie niepieniężnej, tj. poprzez udostępnienie sal szkoleniowych niezbędnych do realizacji projektu,  zgodnie z pkt 6.10 pkt 3 lit. e, przypis 55 wartość sal wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu, a stawkę może określać np. taryfikator danej instytucji. Wartość ta nie może jednak przekraczać wartości rynkowej sali szkoleniowej.
 

Czy jeżeli Wnioskodawca zrealizował w ciągu ostatnich 10 lat projekt POKL z dzialania 7.4 dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych oraz projekt z POKL z działania 9.3 gdzie kursami przekwalifikowującymi i podnoszącymi kwalifikacje byli objęci również bezrobotni i osoby nieaktywne zawodowo, to kryterium dostępu mówiące o realizacji min. 2 projektów z zakresu aktywizacji zawodowej będzie przez Wnioskodawcę w tym przypadku spełnione?

Jeżeli wnioskodawca w ciągu ostatnich 10 lat zrealizował projekt w ramach Działania 7.4 POKL dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych oraz projekt w ramach Działania 9.3 POKL obejmujący kursy przekwalifikowujące i podnoszące kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, to szczegółowe kryterium dostępu nr 8 w brzmieniu „Wnioskodawca lub partner (o ile dotyczy) posiada adekwatne doświadczenie w obszarze wsparcia projektu" można będzie uznać za spełnione.
Należy przy tym pamiętać, że – zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (str. 52) - pojęcie realizacji projektów w ww. obszarze obejmuje m.in. koordynowanie i nadzór nad prawidłowym wdrażaniem projektu, przygotowywanie i składanie wniosków beneficjenta o płatność czy utrzymywanie kontaktów z Instytucją Organizującą Konkurs oraz uczestnikami projektu. Ponadto należy mieć na uwadze, że realizacja projektu nie polega na wykonaniu jednego z zadań merytorycznych (np. organizacji szkoleń na zlecenie Wnioskodawcy lub partnera).

Według Regulaminu konkursu „aby spełnić kryterium dostępu nr 8 wnioskodawca (…) powinien posiadać doświadczenie w realizacji projektów w obszarze promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej tj. powinien wykazać we wniosku, że w okresie ostatnich dziesięciu lat wnioskodawca zrealizował co najmniej dwa projekty w ww. obszarze”. Czy w/w doświadczenie powinno dotyczyć wyłącznie projektów realizowanych w przedmiotowym obszarze na terenie województwa łódzkiego, czy też liczy się samo doświadczenie, bez względu na obszar (wnioskodawca posiada doświadczenie w przedmiocie konkursu, lecz projekty, w ramach których to doświadczenie zdobywał realizował na terytorium innych województw).

Dla spełnienia szczegółowego kryterium dostępu nr 8 konieczne jest wykazanie doświadczenia w danym obszarze tematycznym, tj. w obszarze promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, co oceniane jest w sposób zerojedynkowy. Nie jest wówczas wymagane by wnioskodawca posiadał doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terytorium województwa łódzkiego. Należy jednak pamiętać, że podczas oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie weryfikowane jest między innymi kryterium merytoryczne nr 6 „Adekwatność potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektów". Na tym etapie oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy/partnerów na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu. Jest to kryterium punktowane. Za jego spełnienie można otrzymać maksymalnie 15 punktów, przy czym, aby uznać kryterium za spełnione wnioskodawca musi zdobyć minimum 9 punktów.

Czy instytucją przyjmującą na staż może być podmiot - spółka, w której 100% udziałów ma fundacja, ktora jest wnioskodawcą w tym konkursie?

Tak. Przedstawione rozwiązanie jest dopuszczalne – staż może być realizowany w spółce, w której 100% udziałów ma fundacja, będąca wnioskodawcą. Należy przy tym pamiętać, że organizacja staży powinna być zgodna z wymogami zawartymi w załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu „Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk Zawodowych" (np. spełniony zostanie obowiązek zapewnienia opiekuna stażysty).

Czy koszty rekrutacji uczestników powinny być uwględnione w kosztach bezpośrednich, czy pośrednich?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu str. 38 koszty związane z rekrutacją uczestników do projektu (np. spotkania informacyjno-rekrutacyjne, zakup materiałów promocyjnych
i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, weryfikacja formularzy zgłoszeniowych, rozmowy kwalifikacyjne) co do zasady stanowią koszty pośrednie, tak więc nie należy ich wykazywać w ramach kosztów bezpośrednich projektu. Nie mniej jednak w ramach kosztów bezpośrednich możliwe jest rozliczanie wydatków związanych z pogłębioną analizą kandydatów (np. koszt doradcy zawodowego, psychologa), o ile wynika to ze specyfiki projektu i jest niezbędne do osiągnięcia jego efektów. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu przedmiotowych wydatków należy do instytucji oceniającej wniosek.

Wnioskodawca chciałby założyć, iż usługa prowadzenia szkoleń (tzw. usługa trenerska) jest możliwa w dwóch wariantach, tj. zarówno przez personel projektu zatrudniony na podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowy zlecenia lub umowa z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i wykonującą czynności osobiście), jak i podwykonawcę usługi tj. firmę szkoleniową, która miałaby obowiązek zapewnienia trenerów do realizacji usługi (usługa zlecona obejmowałaby wyłącznie usługę trenerską). Czy powyższe założenie - tj. założenie we wniosku o dofinansowanie obydwu wariantów realizacji usługi trenerskiej - jest w ogóle dopuszczalne? Jeśli tak, to czy w niniejszej pozycji budżetowej wydatek należy oznaczyć jako „personel projektu” czy nie?

W zależności od specyfiki szkoleń oraz możliwości ich realizacji w ramach personelu Wnioskodawcy, realizacja usługi szkoleniowej (trenerskiej) w Szczegółowym budżecie projektu powinna być oznaczona w jednym z następujących wariantów:
  • usługa wykonywana przez personel projektu: odznaczona w kolumnie „Personel projektu";
  • usługa realizacji szkolenia polegająca na zleceniu podwykonawcy organizacji całego zadania (np. usługi trenerskiej, wynajmu sal szkoleniowych, usługi cateringowej etc.) lub usługa trenerska polegająca na realizacji istotnej części zadania związanego z realizacją szkolenia: odznaczona w kolumnie „Zadanie zlecone".
Wartość wydatków, dla których zaznaczono opcję „Zadanie zlecone" w Szczegółowym budżecie projektu nie może stanowić więcej niż 30% wartości projektu, chyba że jest to uzasadnione specyfiką projektu i zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu, zatwierdzonym przez właściwą instytucję będącą stroną umowy.
  • usługi związane z techniczną organizacją szkolenia np. wynajem sal szkoleniowych czy organizacja cateringu: odpowiednie oznaczenie nazwy wydatku poprzez adnotację „usługa zlecona".
Na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie wnioskodawca powinien podjąć decyzję, czy przy realizacji zadania posłuży się personelem, czy też powierzy wykonanie zadania w trybie zlecania usług/zadania. Przyjęte rozwiązanie powinno wynikać z treści wniosku o dofinansowanie projektu.
W przypadku gdy na etapie realizacji projektu zajdzie konieczność wyboru innej opcji niż ta zaznaczona w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, istnieje możliwość dokonywania zmian we wniosku o dofinansowanie.
Ponadto należy pamiętać, że stosowanie zasady konkurencyjności przy wyborze wykonawcy jest konieczne niezależnie od formy lub rodzaju wykonywania usługi / zadania, tzn. niezależnie od tego czy szkolenie będzie realizowane przez trenera na podstawie umowy zlecenia czy też firmę szkoleniową.

Czy w ramach projektu można zakładać przeprowadzanie egzaminów poprawkowych dla uczestników? Możliwość założenia egzaminów poprawkowych będzie mieć bezpośrednie przełożenie na osiągane przez uczestników rezultaty w postaci nabytych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem po zdaniu egzaminu. Czy taki koszt jest będzie kwestionowany przez IOK na etapie oceny merytorycznej wniosku?

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (…)" wymieniona w nim stawka za szkolenie obejmuje koszt  personelu, sali, materiałów szkoleniowych, cateringu, egzaminu zewnętrznego.
Co do zasady nie wyklucza się możliwości finansowania egzaminu poprawkowego, niemniej jednak na etapie planowania budżetu nie jest rekomendowane wyodrębnianie takiego kosztu w budżecie - jedynie
w szczególnym przypadku podczas realizacji projektu można, w ramach wygenerowanych oszczędności, sfinansować koszt egzaminu poprawkowego, uzasadniając taki przypadek we wniosku beneficjenta
o płatność. Zaplanowanie odrębnego wydatku przeznaczonego na ten cel może sugerować nieefektywne przygotowanie uczestników w trakcie realizacji szkolenia.
Należy mieć również na uwadze obligatoryjny wskaźnik rezultatu bezpośredniego „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu", który jest mierzony do 4 tygodni od zakończenia udziału uczestnika w projekcie - w tym okresie musi nastąpić uzyskanie kwalifikacji (np. na podstawie certyfikatu, dyplomu itp.). Przy założeniu uzyskania kwalifikacji dopiero po egzaminie poprawkowym osiągnięcie zaplanowanego wskaźnika (zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie) może okazać się niemożliwe.

Czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć wynagrodzenie Specjalisty ds. szkoleń, którego rolą będzie nadzór nad realizowanymi w projekcie szkoleniami zawodowymi? Czy też koszty te należy przewidzieć w ramach kosztów pośrednich?

Wynagrodzenie Specjalisty ds. szkoleń, którego rolą będzie nadzór nad realizowanymi
w projekcie szkoleniami zawodowymi należy przewidzieć w ramach kosztów pośrednich.
W kosztach bezpośrednich mogą znaleźć się jedynie wydatki personelu świadczącego bezpośrednie wsparcie dla uczestników projektu (np. doradca zawodowy).
 

Czy sprzęt dla potrzeb realizacji stażu typu: meble biurowe (biurko, fotel, szafka) oraz komputer należy zakwalifikować do kategorii środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu czy kategorii środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu ?

Sprzęt, niezbędny dla potrzeb realizacji stażu, typu: meble biurowe (biurko, fotel, szafka) oraz komputer należy zakwalifikować do kategorii „środków trwałych wykorzystywanych w celu wspomagania procesu wdrażania projektu" [Wytyczne w zakresie kwalifikowalności – pkt. 6.12.1].
 

Czy w ramach projektów służących realizacji staży zawodowych możliwe jest nabycie środków trwałych lub pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych będących własnością Wnioskodawcy, który to sprzęt stanowi niezbędne wyposażenie stanowiska pracy stażysty?

W ramach projektów służących realizacji staży zawodowych możliwe jest zatem pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych będących własnością Wnioskodawcy, który to sprzęt stanowi niezbędne wyposażenie stanowiska pracy stażysty.
Zwracamy uwagę, że zgodnie z pkt. 3.6 Regulaminu konkursu:
 „Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, wykorzystywanych w ramach i na rzecz projektu są kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym będą wykorzystywane w projekcie. Dotyczy to wszystkich środków trwałych o wartości powyżej 350 PLN netto.
W związku z powyższym, w projekcie rozlicza się odpisy amortyzacyjne i stosuje się warunki i procedury określone w sekcji 6.12.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.
Kwalifikując koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, istnieje konieczność doprecyzowania zapisów w pozycjach dotyczących ww. wydatków poprzez wskazanie, że jest to odpis amortyzacyjny."
Należy również pamiętać, że wydatki przeznaczone na wyposażenie stanowiska pracy stażysty mogą być wówczas objęte pomocą de minimis. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 – § 10 ust. 1 pkt. 4 – „Pomoc de minimis może być przeznaczona w szczególności na: zakup środków trwałych w ramach projektu". 
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 precyzują, że w ramach projektów współfinansowanych z EFS środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji są wykorzystywane na działalność statutową beneficjenta (wówczas objęte są pomocą de minimis) lub mogą zostać przekazane nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku.
 
Wnioskodawca powinien mieć też na względzie fakt, iż zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (…)" - w ramach kosztów związanych z odbywaniem stażu istnieje limitw wysokości nieprzekraczającej 5 000,00 zł brutto na stażystę, w ramach którego mieszczą się koszty wyposażenia stanowiska pracy, ale też: koszty dojazdu, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, koszty niezbędnych badań lekarskich, szkolenia BHP stażysty. Należy więc racjonalnie zaplanować wydatki na ten cel, mając na uwadze w szczególności potrzeby grupy docelowej.

Czy dopuszczalne jest, aby pracodawcą realizującym staże dla uczestników projektu był Wnioskodawca?

Można przyjąć, że jednym z pracodawców realizujących staże dla uczestników projektu będzie Wnioskodawca. Należy przy tym pamiętać, że organizacja staży powinna być zgodna z wymogami zawartymi w załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu „Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk Zawodowych" (np. spełniony zostanie obowiązek zapewnienia opiekuna stażysty).

Czy IOK ma jakieś oczekiwania lub rekomendacje dot. minimalnej frekwencji, której powinniśmy żądać od uczestnika projektu celem zakwalifikowania/ uznania, iż dany uczestnik zakończył daną formę wsparcia?

IOK nie określiło wymagań dotyczących minimalnej frekwencji, której należy żądać od uczestnika projektu celem zakwalifikowania/uznania, iż dany uczestnik zakończył daną formę wsparcia. Wymogi te ustala wnioskodawca samodzielnie lub określa to np. program szkolenia. Przedstawione przez wnioskodawcę przykładowe założenia odnośnie minimalnego poziomu frekwencji na stażu i szkoleniu są możliwe do zaakceptowania, jednakże należy mieć na względzie, iż każdorazowo przyjęte poziomy powinny być uzależnione od specyfiki szkolenia i dostosowane do określonych kwalifikacji/kompetencji, które uczestnik ma osiągnąć.

Czy w ramach szkoleń zawodowych (hydraulik, glazurnik, elektryk itp.) jest możliwość: zwiększenia maksymalnej przypadającej (średniej) kwoty 2 tys. złotych na osobę szkoloną, zakupu matriałów budowlanych (potrzebnych do prowadzenia zajęć praktycznych) jeśli tak, czy należy to zrobić za kwoty przewidziane na uczestników szkolenia ? Czy koszty takie jak dojazdy do miejsca pracy/wyżywienie osoby szkolonej, rozliczane są osobno, czy w ramach ww. 2 tys. złotych przypadających średnio maksymalnie na jedną osobę?

Zgodnie z treścią Wymagań dotyczących standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu wskazane w rozdziale 2.3 Wymagań standardy należy traktować jako typowe w odniesieniu do szkoleń określonych we wniosku. Dopuszczalne są odstępstwa w zakresie długości trwania szkolenia, o ile wynika to z obowiązujących przepisów, jak również jeśli chodzi o koszty. Konieczne jest wtedy jednak zamieszczenie we wniosku stosownego uzasadnienia wyjaśniającego przyjęte założenia. W przeciwnym wypadku może to mieć wpływ na ocenę budżetu projektu.
Powyższe nie dotyczy ceny szkoleń nieokreślonych w projekcie. Przyjmuje się wtedy, że średnia kwota szkolenia jednego uczestnika wynosi 2000 zł. Np. 10 uczestników x 2000 = 20 000 zł na szkolenie pod zdiagnozowane w ramach IPD potrzeby uczestników projektu. W zaplanowanych typach szkoleń np. zgodnie z zapotrzebowaniem rynku, powinno się oszacować koszt jednostkowy każdego ze szkoleń i szacunkową liczbę uczestników poszczególnych szkoleń.
Zakup materiałów budowlanych jest możliwy. Taki zakup będzie traktowany jako zakup materiałów szkoleniowych. Koszt ten wchodzi w zakres kosztów szkolenia i stosuje się do niego wymogi odnośnie wysokości stawek.
Catering, przerwy kawowe wchodzą w całkowity koszt szkolenia. Jeśli natomiast chodzi o koszty dojazdów, to nie wliczają się one do kosztów szkolenia. Zgonie z treścią Wymagań dotyczących standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu (rozdział 2.3) konkursu stawka 2000 zł obejmuje „koszt  personelu, sali, materiałów szkoleniowych, cateringu, egzaminu zewnętrznego".

Czy kryterium dostępu nr 8 można uznać za spełnione jeśli Beneficjent realizował projekt w obszarze aktywizacji zawodowej, ale nie z programu dawnego POKL tylko ze środków np. Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej?

Wnioskodawca może wykazać doświadczenie w realizacji projektów w obszarze aktywizacji zawodowej dofinansowanych z innych źródeł niż PO KL (np. MPiPS). Należy jednak pamiętać, że pojęcie realizacji projektów w ww. obszarze obejmuje m.in. koordynowanie i nadzór nad prawidłowym wdrażaniem projektu, przygotowywanie i składanie wniosków beneficjenta o płatność czy utrzymywanie kontaktów z Instytucją Organizującą Konkurs oraz uczestnikami projektu. Ponadto należy mieć na uwadze, że realizacja projektu nie polega na wykonaniu jednego z zadań merytorycznych (np. organizacji szkoleń na zlecenie Wnioskodawcy lub partnera).
 Przejdź na górę