Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Formy wsparcia

Czy jeśli uczestnik będzie odbywał staż w organizacji pozarządowej, która prowadzi działalność gospodarczą, to będzie to traktowane jako wolontariat i wtedy uczestnik nie otrzyma stypendium?

Jeżeli organizacja pozarządowa prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i chce przyjąć uczestnika projektu na staż do wykonywania zadań, które realizuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej to wówczas taką formę wsparcia należy traktować jako staż, który powinien spełnić wszystkie wymagania określone w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  W związku z powyższym, w opisanym przypadku, stażyście przysługuje stypendium stażowe.

Czy w trakcie stażu można wysłać jeszcze uczestnika na kurs uzupełniający już posiadane kwalifikacje, dostosowany do potrzeb pracodawcy?

W trakcie stażu można skierować uczestnika na kurs uzupełniający dostosowany do potrzeb konkretnego pracodawcy (udział w szkoleniu przerywa wówczas okres realizacji stażu, który należy kontynuować po zakończeniu szkolenia).
Należy przy tym pamiętać, że szkolenia powinny być zgodne ze standardami opisanymi w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych"; m.in. ich efektem musi być uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem.

Czy możliwa jest w ramach projektu realizacja szeroko rozumianego wsparcia indywidualnego tj. psychologa, prawnika, fizjoterapeuty itp.?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 wymienione  usługi wsparcia indywidualnego nie wpisują się w żaden z kwalifikowalnych typów projektów możliwych do realizacji. Obligatoryjną formą wsparcia są instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej. W ich ramach można przewidzieć poradnictwo zawodowe tj. opiekę doradcy zawodowego pomagającego uczestnikom np. w opracowaniu ścieżki wsparcia, monitorującego jej przebieg czy współpracującego np. z opiekunem stażu. Zwracamy jednocześnie uwagę, że w przypadku gdy wśród grupy docelowej zostanie zidentyfikowana konieczność wdrożenia wymienionych przez Panią usług, to należałoby rozważyć realizację projektu w ramach działań Osi Priorytetowej IX RPO WŁ na lata 2014-2020, które skupiają się głównie na aktywizacji społeczno-zawodowej z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej czy zawodowej.
 

Czy jedną z form wsparcia moga być warsztaty psychologiczne?

W ramach projektu możliwe jest przeprowadzenie warsztatów psychologicznych pod warunkiem, że wpisywać się one będą w poradnictwo zawodowe (a więc typ projektu 1 a) ii z punktu 2.6 Regulaminu konkursu Nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16).Należy pamiętać (i uwzględnić w treści wniosku), że warsztaty powinny być zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu (zasadność ich realizacji powinna wynikać m.in. z Indywidualnego Planu Działania opracowanego na etapie identyfikacji potrzeb uczestnika) oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy.
 

Czy w ramach konkursu możliwe jest realizowanie dla os. dorosłych kursów komputerowych prowadzących do nabycia takich kwalifikacji lub kompetencji, które pozwolą na wykonywanie danego zawodu, kończące się uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego nabycie kwalifikacji, ale nie odnoszące się wprost do nazwy zawodu np. aby być Administratorem stron internetowych?

Co do zasady zaproponowane przez Pana rozwiązanie, jest dopuszczalne. Wnioskodawca może zaplanować kursy komputerowe prowadzące do nabycia kwalifikacji lub kompetencji, które nie muszą wprost odnosić do nazwy danego zawodu. Jednakże wnioskodawca planując szkolenia, kursy powinien mieć na uwadze następujące istotne kwestie:
 • forma wsparcia powinna być zgodna ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu (m.in. wynikać z Indywidualnego Planu Działania opracowanego na etapie identyfikacji potrzeb uczestnika) oraz zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy;
 • nabycie określonych kwalifikacji, kompetencji jest uzasadnione zaplanowanymi w projekcie formami wsparcia służącymi zdobyciu doświadczenia zawodowego (np. z uwagi na obowiązki wykonywane na konkretnym stanowisku stażowym);
 • efektem każdego szkolenia powinno być nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • szkolenia są realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
Wnioskodawca planując wsparcie w projekcie powinien mieć na uwadze, że projekty składane w odpowiedzi na konkurs nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 powinny przyczyniać się do realizacji celu szczegółowego PI 8i: Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy.
Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że grupa docelowa objęta wsparciem musi spełniać określone w Regulaminie konkursu  wymagania, by móc uznać ją za kwalifikowalną. W ramach przedmiotowego konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:
osoby po 29. roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 1. osoby po 50. roku życia,
 2. osoby długotrwale bezrobotne,
 3. kobiety,
 4. osoby z niepełnosprawnościami,
 5. osoby o niskich kwalifikacjach.
Natomiast zawarty w pytaniu zapis dotyczący grupy docelowej nie jest na tyle precyzyjny by móc uznać ją za kwalifikowalną.

Co zawiera określona z zał. Nr 7 w tabeli stawka za szkolenie 1 osoby? Czy w ramach stawki uwzględniony jest egzamin potwierdzający nabycie kwalifikacji / kompetencji?

Zgodnie z Wymaganiami dotyczącymi standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu, stanowiącymi Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu, zarówno koszt egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji, jak i koszt cateringu mieszczą się w stawce przewidzianej na szkolenie jednej osoby. Jednocześnie dopuszczalne są odstępstwa w zakresie wysokości kosztów realizacji poszczególnych szkoleń pod warunkiem ich należytego uzasadnienia.Należy jednak pamiętać, że proponowane ceny nie mogą być wyższe niż na rynku komercyjnym.
 

Zgodnie z zapisami zamieszczonymi w Regulaminie konkursu, każdy UP obligatoryjnie musi zostać objęty wsparciem służącym zdobyciu doświadczenia zawodowego w formie staży, praktyk zawodowych lub subsydiowanego zatrudnienia (szczegółowe kryterium dostępu nr 6). Czy powyższe kryterium zostanie spełnione, jeśli wszyscy UP zostaną objęci stażami zawodowymi?

W Regulaminie konkursu  wskazano, iż jednym ze szczegółowych kryteriów dostępu jest kryterium numer 6: „Projekt prowadzi do zdobycia doświadczenia zawodowego" – zgodnie z niniejszym wymogiem każdy uczestnik projektu obligatoryjnie powinien być objęty instrumentami i usługami rynku pracy służącymi zdobyciu doświadczenia zawodowego w formie: stażu lub praktyk zawodowych lub subsydiowanego zatrudnienia. W związku z powyższym jeżeli wszystkim uczestnikom projektu zostanie zapewnione  wsparcie w formie stażu (który powinien spełniać wymagania określone w dokumencie Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk - załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu , kryterium dostępu numer 6 należy uznać w takim przypadku spełnione.

Barierą uczestnictwa w projekcie dla części osób może być konieczność pełnienia obowiązków opiekuńczych. Czy w takim przypadku koszt opieki nad osobą zależną może być kosztem bezpośrednim w projekcie?

Koszt opieki nad osobą zależną może być kosztem bezpośrednim w projekcie i jest wydatkiem kwalifikowalnym, jeżeli zostanie ujęty w budżecie w związku z uzasadnionymi potrzebami grupy docelowej. Jednakże należy mieć na względzie, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 [Rozdział 6, punkt 8.3] - koszty bezpośrednie w ramach projektu powinny zostać oszacowane należycie z zastosowaniem warunków i procedur kwalifikowalności określonych w Wytycznych lub wytycznych programowych oraz innych wytycznych horyzontalnych (o ile mają zastosowanie do danego typu projektu), w szczególności z uwzględnieniem w budżecie projektu stawek rynkowych.

Czy ukończenie kursu czeladniczego np. w zakresie fryzjerstwa jest jednoznaczne z uzyskaniem przez Uczestników Projektu kwalifikacji zawodowych?

Świadectwo czeladnicze jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Uprawnia do podjęcia pracy (wykonywania prac) w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji. W związku z powyższym, można uznać, że kurs czeladniczy prowadzi do nabycia kwalifikacji (egzamin zewnętrzny).

Wnioskodawca jest instytucją szkoleniową, która posiada uprawnienia Ministra Zdrowia w zakresie kształcenia na poziomie Technik Masażysta, ponadto instytucja posiada akredytację Kuratorium Oświaty do kształcenia na ww. kierunku. Czy w takim przypadku w ramach realizacji projektu można zaplanować kurs masażu I stopnia? Należy podkreślić, iż nie ma instytucji zewnętrznej, która mogłaby przeprowadzić Egzamin Zewnętrzny w ww. zakresie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu Nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 efektem szkoleń powinno być nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Na podstawie opisanego przykładu szkolenia tj. kursu masażu można przyjąć, że będzie on prowadził do nabycia kompetencji (z uwagi na brak egzaminu zewnętrznego).

W jaki sposób należy uwzględnić stypendium stażowe w wniosku o dofinansowanie?

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu  str. 7 w okresie odbywania stażu przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1850 zł ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę. Osoba odbywająca staż powinna wykonywać powierzone jej czynności lub zadania w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie, a przypadku osób z niepełnosprawnościami zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 35 godzin tygodniowo (nie zaś jak wskazano w pytaniu 30 godzin tygodniowo) i 7 godzin dziennie.
Kwotę stypendium stażowego, o której mowa powyżej należy rozumieć jako wypłaconą uczestnikowi, tzn. nie pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składki społeczne tzn. jeżeli beneficjent założył np. maksymalną kwotę stypendium tj. 1850 zł to taką kwotę należy wypłacić stażyście.
Od wypłaconego stypendium wnioskodawca zobowiązany jest naliczyć i odprowadzić wszystkie składki wynikające z przepisów, w tym: ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz składkę na Fundusz Pracy (w przypadku przyznania osobie stypendium w maksymalnej wysokości, równej kwocie minimalnego wynagrodzenia). W związku z tym dodatkowo, oprócz kwoty stypendium stażowego beneficjent powinien w budżecie projektu uwzględnić koszt powyższych składek. Natomiast co do sposobu zapisu w budżecie powyższych wydatków dopuszczalne są dwa rozwiązania. Beneficjent może w jednej pozycji budżetowej wykazać łączną kwotę tj. stypendium stażowe + składki, bądź też przedmiotowe kwoty mogą zostać wykazane w dwóch oddzielnych pozycjach w budżecie. 

Czy w ramach projektu uczestnicy mogą zostać objęci wsparciem wynikającym z art. 53a punkt 2 podpunkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia... tj. przygotowanie zawodowe dorosłych w postaci przyuczenia do pracy dorosłych?

ciąg dalszy pytania: Zgodnie z powyższą ustawą, osoba uczestnicząca w przygotowaniu zawodowym dorosłych po odbyciu przyuczenia do pracy dorosłych przystępują do egzaminu sprawdzającego przeprowadzonego przez komisję egzaminacyjną instytucji szkoleniowej wpisanej do RIS WUP, a po jego zdaniu zgodnie z paragrafem 26 pkt. 1 i 2 rozporządzenia MPiPS w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych, otrzymuje zaświadczenie o nabyciu umiejętności zawodowych, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia, gdzie wskazane jest w jakim zawodzie zostały nabyte umiejętności i jakie konkretnie umiejętności zawodowe nabył uczestnik. Czy niniejszy dokument oraz opisany proces walidacji i certyfikacji spełniają warunki dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS określone przez MRR pismem z dnia 26.04.2016 r., punkt 2 Możliwości uzyskiwania kwalifikacji?


Zgodnie z rozdziałem 1.1 pkt. 3 Załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowychw ramach konkursu wsparcie oferowane uczestnikom w ramach projektu obejmuje instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne działania zatrudnieniowe, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej.
Zgodnie z tym zapisem możliwa jest realizacja przygotowania zawodowego dorosłych w formie przyuczenia do pracy dorosłych. Zwracamy jednak uwagę na to, że jest to forma bardzo rzadko stosowana przez publiczne służby zatrudnienia: w analizie  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2014 roku" z lipca 2015 r. nie ujęto efektów tej formy wsparcia z uwagi na „charakter pomocniczy dla podstawowych form aktywizacji zawodowej" lub jej „nieznaczny udział w ponoszonych wydatkach".

Jednocześnie należy pamiętać, że w niniejszym konkursie wprowadzono obligatoryjne kryterium dostępu nr 6  mówiące o tym, że każdy uczestnik projektu obligatoryjnie jest objęty instrumentami i usługami rynku pracy służącymi zdobyciu doświadczenia zawodowego w formie: stażu lub praktyk zawodowych lub subsydiowanego zatrudnienia. Aby spełnić to kryterium, realizacja przygotowania zawodowego dorosłych musiałaby spełniać zasady realizacji praktyk zawodowych opisanych w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu oraz w Polskich Ramach Jakości Praktyk i Staży.

Ponadto, zgodnie z dokumentem „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS"  udostępnionym na stronie WUP w Łodzi http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/aktualnosci  w dniu 28.04.2016r., przygotowanie zawodowe dorosłych jest przykładem procesu prowadzącego do uzyskania kwalifikacji. Ten instrument aktywizacji musi być realizowany zgodnie z programem przygotowania zawodowego obejmującym nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej oraz zakończyć się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, egzaminem czeladniczym, mistrzowskim lub egzaminem sprawdzającym.

Czy subsydiowane zatrudnienie należy rozumieć jako refundację kosztów (wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne), jeśli tak to przez jaki okres i w jakiej kwocie?

Subsydiowane zatrudnienie w ramach konkursu należy rozumieć zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020. Zasady udzielania pomocy de minimis określa także Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy de mimimis na subsydiowanie zatrudnienia są koszty wynagrodzenia pracownika, na które składa się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone w okresie:

 • 12 miesięcy – w przypadku pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji,
 • 24 miesięcy – w przypadku pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji,
 • odpowiadającym minimalnemu okresowi czasu wynikającemu z odrębnych przepisów lub ze zbiorowych układów pracy – w przypadku pracownika niepełnosprawnego,
 •  6 miesięcy – w przypadku innych kategorii pracowników;
Sposób i metodologię mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie określa w szczególności Podrozdział 3.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy pkt. l ww. Podrozdziału. Wskazano w nim, iż zatrudnienie subsydiowane jest uwzględniane w kryterium efektywności zatrudnieniowej pod warunkiem realizacji tej formy wsparcia poza projektami współfinansowanymi ze środków EFS (zarówno poza danym projektem realizowanym przez beneficjenta jak i poza innymi projektami EFS). W liczbie pracujących nie uwzględnia się zatem osoby, która została zatrudniona (zatrudnienie subsydiowane) w ramach projektu współfinansowanego z EFS.

Niemniej w kryterium uwzględniane są osoby, które po zakończeniu okresu refundacji kosztów zatrudnienia współfinansowanych ze środków EFS zostały zatrudnione na okres co najmniej trzech miesięcy i przynajmniej na ½ etatu lub podjęły pracę w formie i na warunkach określonych w lit. i oraz j Podrozdziału 3.2 przedmiotowych Wytycznych.

WUP w Łodzi nie określił maksymalnej kwoty refundacji w ramach subsydiowanego zatrudnienia. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis wartość pomocy de minimis w okresie trzech kolejnych lat podatkowych nie może przekroczyć 200 000 EUR. W sytuacji przekroczenia tego limitu zastosowanie mają przepisy dotyczące pomocy publicznej.
 
 Zwracamy uwagę, iż subsydiowanego zatrudnienia nie należy utożsamiać z pracami interwencyjnymi realizowanymi przez powiatowe urzędy pracy.

Czy 100% uczestników musi mieć zapewnione staże?

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 6 przyjętym w niniejszym konkursie każdy uczestnik projektu obligatoryjnie musi być objęty jedną z form instrumentów i usług rynku pracy służących zdobyciu doświadczenia zawodowego w formie stażu lub praktyk zawodowych lub subsydiowanego zatrudnienia.
Oznacza to, że 100% uczestników nie musi mieć zapewnionych staży. Jednakże ta część uczestników, która nie zostałaby skierowana na staż musi wziąć udział innej formie, tj. w praktykach zawodowych lub subsydiowanym zatrudnieniu. Szczegółowe kryterium dostępu nr 6 zostanie spełnione wyłącznie wówczas, gdy 100% uczestników projektu weźmie udział w stażu lub praktyce zawodowej lub subsydiowanym zatrudnieniu.
 

Czy subsydiowane zatrudnienie musi być zaplanowane w projekcie, czy tez można zapewnić uczestnikom tyko staże?

Projekt realizowany w ramach konkursu musi prowadzić do zdobycia doświadczenia zawodowego. Oznacza to, że każdy uczestnik projektu obligatoryjnie musi zostać objęty instrumentami i usługami rynku pracy służącymi zdobyciu doświadczenia zawodowego w formie stażu lub praktyk zawodowych lub subsydiowanego zatrudnienia. Powyższe wskazuje, iż w projekcie może zostać przewidziana tylko jedna z ww. form.

Czy pod pojęciem doposażenia stanowiska dla stażysty można rozumieć tylko sprzęt komputerowy, czy także meble typu biurko/szafka?

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (…)" - w ramach kosztów związanych z odbywaniem stażu istnieje limit w wysokości nieprzekraczającej 5 000,00 zł brutto na stażystę, w ramach którego mieszczą się koszty wyposażenia stanowiska pracy, ale też: koszty dojazdu, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, koszty niezbędnych badań lekarskich, szkolenia BHP stażysty.
Mając na uwadze powyższe, co do zasady wskazane przez Panią wydatki są kwalifikowalne. Jednakże należy mieć na uwadze pkt. 3.6 Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 zgodnie, z którym wydatki poniesione na zakup środków trwałych o wartości powyżej 350 PLN netto są kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym będą wykorzystywane w projekcie. Wówczas, w projekcie rozlicza się odpisy amortyzacyjne i stosuje się warunki i procedury określone w sekcji 6.12.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.
Kwalifikując koszty pozyskania środków trwałych, istnieje konieczność doprecyzowania zapisów w budżecie w pozycjach dotyczących ww. wydatków poprzez wskazanie, że jest to odpis amortyzacyjny.
Należy również pamiętać, że wydatki przeznaczone na wyposażenie stanowiska pracy stażysty mogą być objęte pomocą de minimis. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 – § 10 ust. 1 pkt. 4 – „Pomoc de minimis może być przeznaczona w szczególności na: zakup środków trwałych w ramach projektu". Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 precyzują, że w ramach projektów współfinansowanych z EFS środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji są wykorzystywane na działalność statutową beneficjenta (wówczas objęte są pomocą de minimis) lub mogą zostać przekazane nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku.

Jaką wysokość (kwotę) zasiłku należy brać jako podstawę do wyliczenia stypendium szkoleniowego?

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16" str. 6 osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku tj. 997,40 zł brutto, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Mając na uwadze powyższe, kwotę stypendium szkoleniowego należy rozumieć, jako wypłaconą uczestnikowi:
 • nie pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • nie pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie obowiązującej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0,00 zł),
 • nie pomniejszoną o składki społeczne, na podstawie obowiązującej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Składki społeczne finansuje w całości beneficjent, w związku z tym dodatkowo, oprócz kwoty stypendium, powinny one zostać uwzględnione przez beneficjenta w budżecie projektu. 

Istnieje zapis w dokumencie: Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020: na stronie 19 w przypisach: Staż może być również realizowany w organizacjach pozarządowych i przybiera wówczas formę wolontariatu. Czy oznacza to, że jeśli skierujemy przeszkolone osoby do odbycia stażu do organizacji pozarządowej, to będzie to obligatoryjnie na zasadach wolontariatu i osoby odbywające staż nie dostaną wsparcia stażowego (w wysokosci minimum krajowego)?

Zgodnie z przytoczonym przez Panią zapisem w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 jak również pismem Ministerstwa Rozwoju  znak: DZF.I.8510.20.2015.SK.1 z dnia 01.03.2016 r. (link do pisma: http://otwartedrzwi.pl/odpowiedz-ministerstwa-rozwoju-w-sprawie-organizacji-platnych-stazy-przez-ngo/) informujemy, iż staż realizowany w organizacji pozarządowej przybiera formę wolontariatu i ma charakter nieodpłatny, w związku z tym stażyście nie przysługuje stypendium stażowe.

Czy w przypadku realizacji ścieżki wsparcia polegającej na realizacji na rzecz uczestników projektu szkoleń zawodowych można je łączyć np. ze szkoleniami językowymi lub cyfrowymi (TIK)? Np. szkolenie recepcjonista + język angielski i/lub telemarketer + szkolenie ECDL? Jeśli tak, to czy w przypadku szkoleń językowych oraz TIK należy stosować zapisy dotyczące tych typów szkoleń zawarte w załączniku nr 1 i 2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020?

Opisane łączenie szkoleń jest możliwe pod następującymi warunkami:
 • wynika to z Indywidualnego Planu Działania opracowanego na etapie identyfikacji potrzeb uczestnika projektu;
 • jest to uzasadnione ze względu na zaplanowane instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego (np. z uwagi na obowiązki wykonywane na konkretnym stanowisku stażowym);
 • efektem każdego szkolenia jest nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.W odniesieniu do cen usług szkoleniowych Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (…)".
Wskazane załączniki nr 1 i 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 dotyczą Priorytetu Inwestycyjnego 10 (iii). W odniesieniu do szkoleń nie ujętych w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (…)" (takich jak szkolenia wymienione w przykładzie) wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania stawek rynkowych obowiązujących w regionie łódzkim.
 Przejdź na górę