Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Wskaźniki

Czy realizacja kursu opiekuna osób starszych zgodnie z wymaganiami MEN będzie mogła być wliczona we wskaźnik liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

Obligatoryjny wskaźnik rezultatu bezpośredniego „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu" służy do mierzenia ilości osób, które otrzymały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu. Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy.
W celu ustalenia, czy w przypadku planowanego kursu opiekuna osób starszych mamy do czynienia z nabyciem kwalifikacji należy wypełnić zamieszczoną na stronie internetowej www.wuplodz.praca.gov.pl w zakładce RPO wiadomości z dnia 28 kwietnia 2016 r. Listę sprawdzającą do weryfikacji, czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dotyczących uzyskiwania kwalifikacji.

W ramach projektu grupą docelową stanowić będzie 100% osób z niepełnosprawnościami, ale w ramach tej grupy będą kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach oraz długotrwale bezrobotne. Jaki wskaźnik efektywności mnie obowiązuje oraz czy w związku z tak „rozbudowaną” grupą muszę obligatoryjnie wykazać wszystkie wskaźniki efektywności dotyczące mojej grupy?

W przypadku projektów sprofilowanych na konkretną grupę docelową (w tym przypadku taką grupę będą stanowiły tylko osoby niepełnosprawne), projektodawca mierzy efektywność zatrudnieniową w projekcie wyłącznie w odniesieniu do niniejszej grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie – zgodnie z zapisami interpretacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju nr DZF.I.8510.33.2015.SK.2 z 10 września 2015 r.
W powyższej sytuacji wnioskodawca musi osiągnąć minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla określonej grupy, w tym przypadku minimalna wartość do osiągnięcia w projekcie to 33%, nie jest konieczne uzyskanie w projekcie minimalnego poziomu efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych grup.
Ponadto zgodnie z Listą sprawdzającą do wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ  obowiązkowo należy ująć wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do kobiet, ponieważ wskaźnik ten musi zostać uwzględniony w każdym projekcie.

Czy jeżeli w projekcie nie jest przewidywana dana grupa docelowa, to czy należy ją uwzględniać we wskaźnikach i wpisać 0?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku: W każdym z konkursów w regulaminie określone są obowiązkowe wskaźniki rezultatu. Wybierz zatem z listy rozwijanej wszystkie wskaźniki dotyczące twojego projektu", oznacza to iż wnioskodawca powinien wybrać wskaźniki właściwe dla zaplanowanego projektu, natomiast nie ma obowiązku uwzględniania pozostałych wskaźników i przypisywania im wartości „0".

Czy jeśli we wskaźnikach horyzontalnych wpisana jest wartość docelowa zero, to czy powinno się uzupełnić źródła pomiaru wskaźników i sposobu pomiarów, czy te miejsca pozostawiamy niewypełnione?

Jeżeli we wskaźnikach horyzontalnych jest wpisana wartość docelowa zero, to pola źródła pomiaru wskaźników i sposób pomiaru mogą zostać niewypełnione.

Jaki należy wpisać termin pomiaru wskaźników rezultatu specyficznych (tj. określonych przez Wnioskodawcę) - czy należy termin pomiaru dać analogiczny jak dla obligatoryjnych wskaźników rezultatu bezpośredniego (tj. do 4 tygodni od zakończenia udziału), czy można określić własny termin np. w dniu potwierdzenia osiągnięcia danego wskaźnika rezultatu.

Szczegółowe informacje nt. sposobu pomiaru wskaźników określa Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu oraz Regulamin konkursu. W sytuacji gdy beneficjent decyduje się na określenie własnych wskaźników projektowych powinien również określić odpowiedni i racjonalny sposób ich pomiaru. W odniesieniu do zaplanowanego specyficznego wskaźnika należy samodzielnie określić m,in. źródła danych, częstotliwość pomiaru, personel odpowiedzialny za pomiar.

W jaki sposób należy przyporządkować wskaźniki określone w punkcie 3.1 do zadań?

Wymogi dotyczące wskaźników określone w pkt. 2.8 Regulaminu konkursu dotyczą punktu 3.1 wniosku (arkusza „Wskaźniki"). Oznacza to, że wymienione w Regulaminie wskaźniki powinny być uwzględnione w tej części wniosku w nastepującym układzie: wskaźniki horyzontalne, wskaźniki efektywności zatrudnieniowej, wskaźniki rezultatu i wskaźniki produktu.
W przypadku wskaźników: „ Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (Łącznie z pracującymi na własny rachunek)" oraz „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu" zalecane jest ich dodanie do listy wskaźników, gdyż ich ogólna liczba na to pozwala.  '
WUP w Łodzi nie planuje rozszerzenia formularza wniosku w pkt. 4.1 o dodatkowe wiersze umożliwiające dodanie więcej wskaźników niż 5 na jedno zadanie. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu  stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu przyporządkowanie wskaźników do zadań w części 4.1 wniosku można ograniczyć do wskaźników produktu oraz wybranych wskaźników rezultatu, o ile mają bezpośredni związek z danym zadaniem, tj. realizacja zadania ma bezpośredni wpływ na dany wskaźnik (np. wskaźnik „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu" będzie dotyczyć jedynie zadania „szkolenie").
Nie ma obowiązku przyporządkowania do zadań wszystkich wskaźników określonych w pkt. 3.1 wniosku, w szczególności wskaźników horyzontalnych.

Zgodnie z zapisami umieszczonymi w Instrukcji, do zadań powinny być przypisane wszystkie wskaźniki produktu oraz wybrane wskaźniki rezultatu. Czy jednak mogą być takie zadania, do których nie zostanie przypisany żaden wskaźnik, natomiast do innych zostanie ich przypisanych kilka?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu, na podstawie punktu 4.1 wniosku oceniany jest sposób osiągania wskaźników realizacji celu głównego projektu. Wnioskodawca powinien przedstawić jakie zadania zrealizuje, aby osiągnąć założone wcześniej wskaźniki. W celu uzyskania pozytywnej oceny wniosku bardzo ważne jest przedstawienie przez wnioskodawcę logicznego powiązania pomiędzy określonym w podpunkcie 3.1.1 celem głównym projektu a zadaniami, których realizacja doprowadzi do jego osiągnięcia. Ocenie podlega trafność doboru instrumentów i planowanych zadań do zidentyfikowanych w RPO WŁ problemów, specyficznych potrzeb grupy docelowej, obszaru, na jakim realizowany jest projekt oraz innych warunków i ograniczeń.Z uwagi na powyższe niezbędne jest przyporządkowanie zadania do odpowiednich wskaźników (wskaźnika) określonych w podpunkcie 3.1.2 wniosku oraz wskazanie wartości wskaźników (wskaźnika), które zostaną osiągnięte w ramach zadania (jaka wartość danego wskaźnika będzie zrealizowana w danym zadaniu).
Możliwa jest sytuacja w której do jednego zadania zostanie przypisanych kilka wskaźników (o ile mają bezpośredni związek z danym zadaniem, tj. realizacja zadania ma bezpośredni wpływ na dany wskaźnik), natomiast przypadek w którym do zadania nie został przyporządkowany żaden wskaźnik oznacza, iż realizacja konkretnego zadania nie ma związku z założonym celem projektu oraz zaplanowanymi wskaźnikami.
Brak powiązania zadania z co najmniej jednym wskaźnikiem produktu bądź rezultatu oznacza, że wydatki związane z realizacją tego zadania nie spełniają warunków kwalifikowalności.
 

Czy w przypadku kryterium premiującego nr 6 wnioskodawca powinien objąć 100% Uczestników Projektu szkoleniami w obszarze srebrnej gospodarki/specjalizacji regionalnych żeby spełnić ww. kryterium i uzyskać dodatkowe punkty?

W celu spełnienia kryterium premiującego nr 6 wnioskodawca, nie ma obowiązku objęcia wsparciem w postaci szkoleń w obszarze srebrnej gospodarki/ specjalizacji regionalnych 100% uczestników projektu. Aby spełnić to kryterium wystarczy wykazać, że przynajmniej część uczestników zostanie zaktywizowana zawodowo w ww. obszarze tematycznym.

Czy w przypadku, gdy dany wskaźnik ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych, tj. liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami nie dotyczy zaplanowanych w projekcie wsparć, to należy mimo wszystko wybrać wszystkie ww. wskaźniki i przypisać dla nich wartość "0", a w opisie sposobu wpisać, że wskaźnik ten nie dotyczy projektu? Czy też należy w ogóle pominąć te wskaźniki we wniosku?

Zgodnie z punktem 2.8. Regulaminu konkursu wskazane w powyższym pytaniu wskaźniki są wskaźnikami obligatoryjnymi, w związku z tym wnioskodawca powinien je uwzględnić we wniosku a następnie monitorować. Na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie nie ma obowiązku wskazywania wartości docelowych niniejszych wskaźników tzn. w pole dotyczące wartości docelowych można wpisać 0, natomiast na etapie realizacji projektu we wnioskach o płatność należy odnotowywać faktyczny przyrost danego wskaźnika.
 Przejdź na górę