Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Grupy docelowe

Czy uwzględnienie wszystkich wymienionych pięciu grup docelowych jest obowiązkowe tzn.: kobiety, osoby po 50.r.z., niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach?

W ramach przedmiotowego konkursu założono kryterium dostępu dotyczące efektywności zatrudnieniowej, w związku z tym wnioskodawca musi wybrać z listy rozwijanej wskaźniki adekwatne dla swojego projektu.
Zgodnie z Listą sprawdzającą do wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego
w ramach RPO WŁ (zał. nr 10 do Regulaminu konkursu), projekt powinien zakładać minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej, jednakże w ppkt. 3.1.2 wniosku należy uwzględnić wskaźniki efektywności zatrudnieniowej w zależności od cech grupy docelowej, którą wnioskodawca planuje objąć wsparciem w projekcie. Ponadto obowiązkowo należy ująć wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu dla kobiet, ponieważ wskaźnik ten musi zostać uwzględniony w każdym projekcie.
W celu spełnienia kryterium wnioskodawca musi uwzględnić w pkt 3.1.2 w zależności od kategorii/charakteru grupy docelowej, co najmniej minimalne wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzone w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie.

W projekcie planowane jest objęcie wsparciem 100% osób pochodzących z obszarów wiejskich (kryterium premiujące nr 5). W formularzu wniosku (punkt 1.8) jest zbyt mało pól, aby wykazać wszystkie powiaty i gminy, z których będą pochodzić UP. W jaki sposób należy zatem we wniosku wskazać obszar realizacji projektu? Czy wystarczające będzie wybranie w punkcie 1.8 jako obszaru realizacji projektu województwa łódzkiego, ukrycie wszystkich wierszy powiat/gmina oraz zamieszczenie stosownej informacji odnośnie pochodzenia UP z obszarów wiejskich w punkcie 3.2 – Grupy docelowe?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, w punkcie 1.8 wniosku obszar realizacji projektu- wypełniona jest komórka dot. województwa. Jeżeli wnioskodawca planuje zawęzić obszar realizacji projektu, powinien wybierać z listy rozwijanej odpowiednie powiaty a gminy (jeżeli dotyczy) wpisać ręcznie.
 Jeżeli występuje potrzeba uwzględnienia dużej ilości gmin i pojawiają się problemy techniczne z dodaniem wierszy, należy wskazać powiaty, natomiast szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych gmin i pochodzenia uczestników z obszarów wiejskich  należy zawrzeć w punkcie 3.2 wniosku. 
 

Czy jest przewidziany maksymalny koszt na jednego uczestnika? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

W ramach konkursu nie przewidziano kryterium dotyczącego maksymalnego kosztu jednostkowego na uczestnika.
Należy jednak pamiętać o tym, że zgodnie z rozdziałem 2 załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu wszystkie koszty zaplanowane w szczegółowym budżecie wniosku o dofinansowanie będą rozpatrywane zgodnie ze specyfiką ocenianego projektu. Podczas analizy poziomu zaplanowanych w projekcie stawek, oceniający będą brali pod uwagę takie aspekty jak: wielkość/wartość projektu, wielkość grupy docelowej, złożoność zadań zaplanowanych do realizacji czy czasowe zaangażowanie personelu projektu, co oznacza, że stawki w podanych wysokościach, nie będą  zatwierdzane „automatycznie".

Czy określony jest dla grupy docelowej szczegółowy skład procentowy, tzn. ile osób w stosunku do ogółu uczestników projektu powinny stanowić osoby po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach?

W Regulaminie Konkursu nie określono obowiązkowego udziału procentowego poszczególnych grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.   W punkcie 6.2 Regulaminu Konkursu ustalono jednak kryteria premiujące udział wybranych grup, tj. odpowiednio:
- udział osób w wieku 50 lat i więcej na poziomie co najmniej 60% ogólnej liczby wszystkich uczestników projektu;
- udział osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 10% ogólnej liczby wszystkich uczestników projektu;
- udział osób pochodzących z obszarów wiejskich, tj. osób przebywających na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) na poziomie 100%.

Za spełnienie powyższych kryteriów wnioskodawca może otrzymać odpowiednio 3, 3 i 5 pkt..

Czy określony został wymóg dla grupy docelowej określający ile procent z ogółu uczestników projektu powinny stanowić osoby bezrobotne , a ile osoby bierne zawodowo?

W Regulaminie Konkursu nie wskazano wymogu dla grupy docelowej określającego procentowy udział osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Wnioskodawca samodzielnie, w oparciu o doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć oraz specyfikę planowanego projektu, określa skład grupy docelowej, w tym podział na osoby bezrobotne i bierne zawodowo.

 Przejdź na górę