Szkolenie "Zasada równości szans i niedyskryminacji w kontekście realizacji projektów w ramach Osi VIII i IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020" (3, 7, 8, 9, 10 listopada 2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź

 Przejdź na górę