Konkurs - Poddziałanie VIII.2.2 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/21

 Przejdź na górę